Apóstolu 17:1-34

17  No sira laʼo liuhusi Amfípolis no Apolónia no toʼo ba Tesalónika. No iha neʼebá iha ema judeu sira-nia sinagoga ida.  Entaun, hodi tuir Paulo nia toman, nia tama ba sinagoga iha loron Sábadu tolu tuituir malu hodi hanorin sira husi Eskritura,  no nia esplika no uza liafuan sira-neʼe atu hatudu katak Kristu presiza hetan terus no moris-hiʼas husi mate, no nia dehan: “Kristu neʼe mak Jesus neʼebé haʼu haklaken ba imi.”  Ho ida-neʼe, sira balu sai fiar-naʼin no halibur an hamutuk ho Paulo no Silas. No ema gregu barak neʼebé hamtaʼuk Maromak no feto balu neʼebé naran-boot, sira mós sai fiar-naʼin.  Maibé, ema judeu sira sai laran-moras, no sira halibur hamutuk ema aat balu neʼebé badiu deʼit iha merkadu no sira sai lubun boot ida no hahú halo sidade sai runguranga. Sira ataka Jason nia uma no buka atu lori sai Paulo no Silas ba ema-lubun.  Kuandu sira la hetan Paulo no Silas, sira lori Jason no maun-alin balu ba ukun-naʼin sidade nian, no hakilar dehan: “Mane sira neʼebé hamosu problema iha mundu tomak mai ona iha neʼe,  no Jason simu ema sira-neʼe ho laran-diʼak. No mane sira-neʼe hotu kontra Liurai Roma* nia ukun-fuan, tanba sira dehan katak iha liurai seluk, katak Jesus.”  Kuandu ema-lubun no mós ukun-naʼin sidade nian rona ida-neʼe, sira-nia laran sai la hakmatek;  no depois haruka tiha Jason no sira seluk atu selu osan seguransa nian, ulun-naʼin sira-neʼe husik sira bá. 10  No kuandu rai kalan ona, maun-alin sira haruka kedas Paulo no Silas atu bá Bereia. Bainhira sira toʼo, sira tama ba ema judeu nia sinagoga. 11  Se kompara ho sira neʼebé iha Tesalónika, ema judeu sira iha Bereia hakarak tebes atu aprende, basá sira simu Maromak nia liafuan ho laran-manas, no loron-loron sira buka-hatene didiʼak Eskritura atu haree se buat sira-neʼe loos ka lae. 12  Tan neʼe, sira barak sai fiar-naʼin; no feto no mane gregu balu neʼebé naran-boot mós sai fiar-naʼin. 13  Maibé kuandu ema judeu sira iha Tesalónika rona katak Paulo haklaken mós Maromak nia liafuan iha Bereia, sira mai hodi book no soran ema-lubun atu kontra dixípulu sira. 14  Tuirmai, maun-alin sira haruka kedas Paulo atu laʼo tun ba tasi; maibé Silas no Timóteo hela nafatin. 15  Sira balu lori Paulo toʼo Atenas. Tuirmai, sira fila no lori lia-menon ba Silas no Timóteo atu bá toʼo Paulo lalais. 16  No nuʼudar Paulo hein hela sira iha Atenas, nia sente la kontente iha laran* tanba nia haree katak sidade neʼe nakonu ho estátua sira. 17  Tan neʼe nia tama iha sinagoga no hahú hanorin Eskritura ba ema judeu sira no ba ema seluk neʼebé adora Maromak. No loron-loron nia mós hanorin ema sira neʼebé nia hasoru iha merkadu. 18  Maibé ema balu neʼebé halo tuir hanorin epikureu nian no stoiku* nian, sira koʼalia hodi kontra nia, no sira balu dehan: “Saida mak manu-loriku neʼe hakarak fó sai ba ita?” No sira seluk dehan: “Nia haklaken kona-ba maromak rai seluk nian.” Sira dehan ida-neʼe tanba Paulo fó sai liafuan diʼak kona-ba Jesus no ninia moris-hiʼas. 19  Entaun, sira lori nia ba Areópago no dehan: “Ó bele fó-hatene ami kona-ba hanorin foun neʼebé ó fó sai ka lae? 20  Basá ó koʼalia kona-ba buat neʼebé foun ba ami. Tan neʼe, ami hakarak hatene buat sira-neʼe katak sá.” 21  Tuir loloos, ema Atenas hotu no mós ema husi rai seluk neʼebé hela iha neʼebá, sira uza deʼit sira-nia tempu halimar nian hodi konta ka rona ba buat ruma neʼebé foun. 22  No Paulo hamriik iha Areópago nia klaran no dehan: “Ema Atenas sira, haʼu haree katak iha buat hotu imi-nia hamtaʼuk ba maromak sira mak boot liu fali ema seluk. 23  Porezemplu, kuandu haʼu laʼo liu sidade haʼu haree didiʼak buat sira neʼebé imi adora, no haʼu mós haree altár ida neʼebé hakerek dehan: ‘Ba Maromak neʼebé ami la hatene.’ Tan neʼe, buat neʼebé imi adora maski la hatene, kona-ba neʼe mak haʼu haklaken ba imi. 24  Maromak neʼebé halo mundu no buat hotu neʼebé iha nia, Maromak neʼe la hela iha templu neʼebé ema nia liman mak halo tanba nia mak Naʼi ba lalehan no rai. 25  Nia la presiza ema nia liman hodi serbí nia tanba nia la kuran buat ida; basá nia rasik mak fó iis, fó moris no fó buat hotu ba ema. 26  No husi ema ida deʼit mak nia halo nasaun hotu atu hela iha rai tomak, no nia halo desizaun kona-ba tempu ba buat hotu no kona-ba fatin neʼebé ema sei hela bá. 27  Basá Maromak hakarak atu ema buka nia. No se karik ema raba hodi buka nia, sira sei hetan duni nia, maski tuir loloos nia la dook husi ita ida-idak. 28  Tanba liuhusi nia mak ita hetan moris, book an no iha, hanesan hakerek-naʼin balu iha imi-nia leet mós dehan ona: ‘Ita hotu mak ninia oan sira.’ 29  “Tanba ita mak ninia oan sira, entaun ita keta hanoin katak Maromak neʼe mak hanesan osan-mean, osan-mutin ka fatuk, neʼebé ema nia liman mak halo hodi tuir sira-nia hanoin. 30  Uluk Maromak husik deʼit hahalok sira hanesan neʼe, maibé agora nia fó sai ba ema hotu katak sira tenke hakribi sala. 31  Basá nia hili tiha ona loron ida, no iha loron neʼe nia sei tesi lia ho loloos ba ema hotu iha rai. Nia sei halo ida-neʼe liuhusi mane ida neʼebé nia foti tiha ona, no ema hotu bele fiar ida-neʼe tanba nia fó moris-hiʼas ona ba mane neʼe.” 32  Kuandu povu rona kona-ba moris-hiʼas husi mate, sira balu hahú goza nia, maibé balu seluk dehan: “Tempu seluk ami hakarak rona tan husi ó kona-ba neʼe.” 33  Ho ida-neʼe, Paulo sai husi sira-nia leet, 34  no ema balu tuir nia no sai fiar-naʼin, neʼe inklui Dionísio neʼebé nuʼudar juis ida iha Areópago, no feto ida naran Damaris, no mós ema seluk tan.

Nota-rodapé

Aps 17:7 Iha lia-gregu dehan katak, “César”.
Aps 17:16 Lia-gregu, pneuma. Haree Apéndise 7B.
Aps 17:18 Haree Apéndise 14.