Apóstolu 14:1-28

14  No iha Ikónio, Paulo no Barnabé tama ba ema judeu sira-nia sinagoga no koʼalia ho matenek toʼo ema-lubun husi ema judeu no ema gregu sai fiar-naʼin.  Maibé ema judeu sira seluk neʼebé la fiar, sira book ema neʼebé laʼós judeu hodi halo sira hanoin aat hasoru maun-alin sira.  Tan neʼe, ba semana balu tan, Paulo no Barnabé hela iha Ikónio hodi haklaken ho aten-brani liuhusi Jeová nia kbiit. No Maromak uza sira atu halo sinál no milagre oioin atu hatudu katak mensajen neʼebé sira haklaken mak mensajen kona-ba Maromak nia laran-diʼak.  Maibé ema iha sidade neʼe haketak malu, balu apoia ema judeu sira no balu apoia apóstolu sira.  Tuirmai, ema husi nasaun sira hamutuk ho ema judeu no mós sira-nia ukun-naʼin sira koko atu halo aat ba Paulo no Barnabé hodi tuda sira.  Maibé kuandu ema fó-hatene ba Paulo no Barnabé kona-ba neʼe, sira hasees an hodi bá sidade Likaónia, Listra, no Derbe no ba sidade sira neʼebé besik,  no sira kontinua haklaken liafuan diʼak iha fatin sira-neʼe.  Iha Listra iha mane ida neʼebé ain-kudeʼik. Nia ain-kudeʼik husi moris-mai kedas no nia nunka laʼo.  Mane neʼe rona Paulo koʼalia, no Paulo hateke didiʼak ba nia no haree katak nia iha fiar atu sai isin-diʼak, 10  no Paulo koʼalia ho lian makaʼas: “Hamriik loos bá.” No mane neʼe haksoit no hahú laʼo. 11  Kuandu ema-lubun haree buat neʼebé Paulo halo, sira hakilar iha lian Likaónia nian dehan: “Maromak sira fila an ba ema no tun tiha mai ita!” 12  No sira hahú bolu Barnabé nuʼudar Zeus no Paulo nuʼudar Hermes tanba Paulo mak koʼalia barak ba sira. 13  No templu maromak Zeus nian besik sidade neʼe; no amlulik Zeus nian lori karau-aman no koroa neʼebé halo husi ai-tahan, no nia mai iha odamatan sidade nian no hakarak atu oho karau sira-neʼe hodi fó adorasaun ba Paulo no Barnabé. 14  Maibé kuandu apóstolu Barnabé no Paulo rona kona-ba neʼe, sira lees sira-nia unuk no halai tama ba ema-lubun nia leet, no koʼalia ho lian makaʼas 15  hodi dehan: “Maluk sira, tansá mak imi halo buat sira-neʼe? Ami mós ema no iha fraku hanesan imi, no ami fó sai liafuan diʼak ba imi atu imi bele hasees an husi buat sira-neʼe neʼebé la iha folin no adora fali Maromak neʼebé moris, ida neʼebé halo lalehan, rai, tasi, no buat hotu neʼebé iha sira. 16  Iha tempu uluk, nia husik nasaun hotu atu laʼo tuir deʼit sira-nia dalan rasik. 17  Maibé, nia fó sasin kona-ba nia an liuhusi buat diʼak neʼebé nia halo, nia fó udan husi lalehan no fó ai-fuan iha nia tempu, hodi fó imi ai-han barak no halo nakonu imi-nia laran ho ksolok.” 18  Maski sira koʼalia liafuan sira-neʼe, maibé sira presiza hakaʼas an liután toʼo ikusmai sira bele hanetik ema-lubun neʼe atu adora sira. 19  Maibé ema judeu toʼo mai husi Antiokia no Ikónio no sira soran ema-lubun, no sira tuda Paulo no lori sai nia ba sidade nia liʼur no sira hanoin katak nia mate ona. 20  Maibé, kuandu dixípulu sira halibur haleʼu nia, nia hamriik no tama ba sidade laran. No loron tuirmai nia no Barnabé husik fatin neʼe hodi laʼo ba Derbe. 21  No depois haklaken tiha liafuan diʼak iha sidade neʼe no ajuda tiha ema barak atu sai dixípulu, sira fila fali ba Listra, Ikónio, no Antiokia. 22  No iha neʼebá, sira hametin dixípulu sira no fó laran-manas ba sira atu laran-metin nafatin iha fiar hodi dehan: “Ita tenke tama ba Maromak nia Ukun liuhusi susar barak.” 23  Liután neʼe, sira hili katuas sira iha kongregasaun ida-idak, no sira hasaʼe orasaun ho jejún, tuirmai sira entrega katuas sira-neʼe ba Jeová, ida neʼebé sira fiar ona. 24  Depois neʼe, sira laʼo liu Pisídia hodi toʼo ba Pamfília, 25  no kuandu koʼalia tiha Maromak nia liafuan iha Perga, sira tun ba Atália. 26  No husi neʼebá, sira saʼe ró hodi bá Antiokia. Iha sidade neʼe mak uluk maun-alin sira husu Maromak nia laran-diʼak ba Paulo no Barnabé atu bele halo serbisu neʼebé agora sira halo hotu ona. 27  Kuandu sira toʼo no halibur tiha kongregasaun hamutuk, sira hahú konta buat barak neʼebé Maromak halo ona liuhusi sira, no katak Maromak loke ona odamatan ba nasaun sira atu sai fiar-naʼin. 28  Ho ida-neʼe, sira hela ho dixípulu sira ba tempu balu.

Nota-rodapé