Apóstolu 12:1-25

12  Iha tempu neʼe Liurai Herodes hahú fó-terus ba sira balu iha kongregasaun neʼebá.  No ho surik nia oho Tiago, João nia maun.*  Kuandu nia haree katak ema judeu sira kontente ho ida-neʼe, nia mós kaer Pedro. Iha tempu neʼe mak Festa Paun Fermentu-Laek nian.  Nia kaer Pedro no hatama iha komarka, no nia tau guarda grupu haat hodi troka malu atu hein nia. Grupu ida-idak iha soldadu naʼin-haat. No nia hakarak atu hatudu Pedro iha povu nia oin depois Festa Salvasaun nian.  No kuandu Pedro iha hela komarka laran, kongregasaun halo orasaun ho laran-manas ba Maromak kona-ba nia.  No iha kalan antes Herodes atu hatudu sai Pedro ba povu, Pedro toba hela iha komarka no ema kesi nia ho korrente hamutuk ho soldadu naʼin-rua, no iha mós guarda sira neʼebé hein odamatan komarka nian.  Maibé, haree! Jeová nia anju hamriik besik, no naroman sai nabilan iha komarka laran. No anju neʼe book Pedro nia sorin no fanu nia dehan: “Hamriik lalais!” No korrente monu sai husi Pedro nia liman.  Anju neʼe dehan ba nia: “Prepara ó-nia an no tau ó-nia sandálias.” Nia halo nuneʼe duni. Ikusmai, anju neʼe dehan tan ba nia: “Tau ó-nia unuk no laʼo tuir haʼu.”  No nia sai hodi kontinua laʼo tuir anju neʼe, maibé nia la hatene katak buat neʼebé mosu daudaun liuhusi anju neʼe mak loos duni. Nia hanoin katak buat neʼebé nia haree mak vizaun deʼit. 10  Depois laʼo liu tiha guarda primeiru no segundu, sira toʼo ba odamatan besi neʼebé atu sai husi komarka hodi tama ba sidade, no odamatan neʼe nakloke mesak ba sira. Kuandu sira sai tiha, sira laʼo hamutuk iha dalan, no derrepente deʼit anju neʼe husik hela nia. 11  No iha tempu neʼe, Pedro foin komprende no dehan: “Agora haʼu hatene ho didiʼak katak Jeová haruka nia anju atu salva haʼu husi Herodes nia liman no husi buat naran deʼit neʼebé ema judeu sira hakarak atu halo ba haʼu.” 12  Depois hanoin tiha ida-neʼe, nia laʼo ba Maria nia uma. Maria mak João, neʼebé bolu Marcos, nia inan. Iha uma neʼe iha dixípulu balu neʼebé halibur hamutuk no halo hela orasaun. 13  No kuandu nia tuku odamatan boot, atan-feto ida naran Rode sai atu haree sé mak iha odamatan. 14  Bainhira nia hatene Pedro nia lian, nia haksolok tebetebes toʼo haluha loke odamatan boot, no nia halai tama ba laran hodi fó-hatene katak Pedro mak hamriik iha odamatan. 15  Sira dehan ba nia: “Ó bulak ona.” Maibé nia dehan nafatin katak Pedro mai duni. Sira hatete: “Neʼe mak ninia anju.” 16  Maibé Pedro kontinua tuku odamatan. Kuandu sira loke, sira haree nia no sira hakfodak. 17  No nia halo sinál ba sira ho nia liman atu nonook no nia konta ba sira oinsá Jeová hasai nia husi komarka, no nia dehan: “Fó-hatene buat sira-neʼe ba Tiago no maun-alin sira seluk.” Depois neʼe, nia sai no laʼo fali ba fatin seluk. 18  No kuandu rai loron ona, soldadu sira hanoin barak kona-ba Pedro bá tiha neʼebé. 19  Herodes haruka atu buka nia ho didiʼak, no kuandu la hetan nia, Herodes husu guarda sira kona-ba neʼe, no tuirmai nia haruka ema atu lori guarda sira bá hodi hetan kastigu. No Herodes laʼo tun husi Judeia hodi toʼo ba Sezareia no hela iha neʼebá ba loron balu. 20  Herodes hirus tebes ho ema Tiro no Sidon. Entaun, ema sira-neʼe hotu ho hanoin ida deʼit mai hasoru Herodes. Ulukliu sira halo Blasto apoia sira, nia mak mane neʼebé tau matan ba liurai nia umakain. Tuirmai sira hahú buka dame ho liurai, tanba sira-nia nasaun hetan ai-han husi liurai nia rai. 21  Maibé iha loron-boot ida, Herodes tau hatais liurai nian no tuur iha kadeira tesi-lia nian no hahú koʼalia ba sira hotu. 22  No ema sira neʼebé halibur hamutuk hahú hakilar dehan: “Neʼe maromak ida nia lian, laʼós ema nian!” 23  Iha tempu neʼe kedas, Jeová nia anju fó moras ba nia, tanba nia la fó glória ba Maromak, no ular kiʼik han nia no nia mate. 24  Maibé Jeová nia liafuan kontinua sai belar no fiar-naʼin foun sai barak liután. 25  Kona-ba Barnabé no Saul, depois sira halaʼo tiha sira-nia knaar atu fó ajuda iha Jeruzalein, sira fila fali no sira lori mós João, neʼebé bolu nuʼudar Marcos.

Nota-rodapé

Aps 12:2 Lia-gregu la esplika se Tiago mak idade boot ka kiʼik liu João.