Skip to content

Oinsá mak Jesus bele salva ita?

Oinsá mak Jesus bele salva ita?

Bíblia nia resposta

 Liuhusi Jesus nia mate nuʼudar sakrifísiu, nia salva ema neʼebé hatudu fiar. (Mateus 20:28) Tan neʼe, Bíblia bolu Jesus nuʼudar “Salvadór ba mundu”. (1 João 4:​14) Bíblia mós hatete: “La iha salvasaun liuhusi ema seluk, tanba la iha naran seluk iha lalehan nia okos neʼebé Maromak hili tiha ona atu salva ita.”​—Apóstolu 4:​12.

 Jesus “koko mate ba ema hotu” neʼebé hatudu fiar iha nia. (Ebreu 2:9; João 3:​16) Liutiha neʼe, “Maromak halo nia moris hiʼas fali husi mate”, no Jesus fila fali ba lalehan nuʼudar kriatura espíritu ida. (Apóstolu 3:​15) Iha lalehan, Jesus bele “halo kompletu serbisu atu salva ema sira neʼebé hakbesik ba Maromak liuhusi nia, tanba nia moris nafatin hodi harohan kona-ba sira”.​—Ebreu 7:​25.

Tanbasá ita presiza Jesus nia sakrifísiu?

 Ita hotu sala-naʼin. (Roma 3:​23) Sala halo ita dook husi Maromak, no neʼe lori ba mate. (Roma 6:​23) Maibé Jesus nuʼudar “ajuda naʼin” ba ema neʼebé hatudu fiar iha ninia sakrifísiu. (1 João 2:1) Nia harohan hodi ema sira-neʼe nia naran, husu Maromak atu rona ba sira-nia orasaun no perdua sira-nia sala liuhusi Jesus nia mate. (Mateus 1:​21; Roma 8:​34) Maromak hatán ba ema nia orasaun liuhusi Jesus tanba Jeová no Jesus nia hakarak mak ida deʼit. Maromak haruka Jesus mai rai “atu mundu bele hetan salvasaun liuhusi nia”.​—João 3:​17.

Atu hetan salvasaun, fiar deʼit toʼo ona ka lae?

 Lae. Ita tenke halo buat neʼebé liu fali ida-neʼe. (Apóstolu 16:30, 31) Bíblia hatete: “Neʼe duni, hanesan isin neʼebé la hamutuk ho iis mak mate, nuneʼe mós fiar neʼebé la hamutuk ho hahalok mak mate.” (Tiago 2:​26) Atu hetan salvasaun, ita tenke:

  •   Aprende kona-ba Jesus no ninia Aman, Jeová.​—João 17:3.

  •   Hametin ita-nia fiar ba sira.​—João 12:44; 14:1.

  •   Hatudu fiar liuhusi halo tuir sira. (Lucas 6:​46; 1 João 2:​17) Jesus hatete katak laʼós ema hotu neʼebé bolu nia “Naʼi” mak sei hetan salvasaun maibé ema neʼebé “halo tuir [ninia] Aman iha lalehan nia hakarak”.​—Mateus 7:​21.

  •   Kontinua hatudu ita-nia fiar maski iha susar laran. Jesus halo klaru ida-neʼe hodi hatete: “Ema neʼebé tahan toʼo rohan mak sei hetan salvasaun.”​—Mateus 24:13.