Skip to content

Iha loron neʼe, ó bele hatoʼo saida iha orasaun?

Iha loron neʼe, ó bele hatoʼo saida iha orasaun?

Saida mak bele ajuda ó atu iha buat foun hodi hatoʼo ba Jeová iha loron ida-idak?

Haree mós

SAI JEOVÁ NIA BELUN

Halo orasaun iha tempu naran deʼit

Vídeo neʼe bele download no uza atu hanorin labarik sira kona-ba bainhira no mós iha neʼebé mak sira bele halo orasaun ba Jeová.