Skip to content

Istória Bíblia ho dezeñu

Lot no ninia família

Lee kona-ba Lot, ninia feen no oan-feto sira, no mós kona-ba sidade Sodoma no Gomorra neʼebé lakon.

Lee istória neʼe online ka download no print PDF.