Skip to content

Istória Bíblia ho dezeñu

Jeová halo Salomão sai matenek

Iha istória Bíblia neʼe, aprende oinsá Liurai Salomão sai matenek maibé ikusmai halo sala boot. Lee istória ho dezeñu online ka print PDF.