Skip to content

ATIVIDADE HO DEZEÑU

David hatudu aten-brani, maski iha deʼit armas balu

Tau ema hodi pár ho sasán husi istória kona-ba David no Golias, no tuirmai koʼalia hamutuk tanbasá David bele sai aten-brani.