Skip to content

MAI APRENDE BÍBLIA

Tempu halimar ka tempu hakmatek

Ajuda Ita-nia oan atu aprende oinsá atu hatudu hahalok diʼak iha fatin adorasaun nian.