joven sira

PERGUNTA HUSI JOVEN SIRA

Oinsá haʼu bele para atu moris ho oin rua?

Dalan haat atu ajuda Ita la moris ho oin rua tan.

ATIVIDADE BA JOVEN SIRA

Hanoin lai antes Ita hetan tato

Ita bele hetan tato se neʼe mak liafuan ruma husi Bíblia ka lae?

Iha parte neʼe, naran sira laʼós naran neʼebé loos.