Skip to content

Hametin fiar ba Maromak

Buka-hatene kona-ba Maromak

Sé mak Maromak neʼebé loos?

Maromak iha naran ka lae? Nia hanoin ita ka lae?

Maromak iha naran ka lae?

Ita hatene ka lae katak Maromak nia naran hatudu sai ninia identidade?

Lia-loos kona-ba Maromak no Kristu

Oinsá mak Maromak no Kristu la hanesan?

Maromak nia hahalok hanesan saida?

Saida mak Maromak nia hahalok neʼebé furak liu?

Maromak haree Ita ka lae?

Tanbasá mak Ita bele fiar katak Maromak hatudu interese ba Ita-nia moris?

Maromak hanoin ema ka lae?

Bíblia fó-hanoin katak Maromak haree, komprende, no hanoin ita.

Fiar mak importante

Saida mak Bíblia nia hanorin kona-ba fiar?

Bíblia dehan: “Se fiar la iha, ita la bele halo Maromak nia laran kontente.” Entaun, fiar mak saida? Oinsá mak ita bele iha fiar neʼebé loos?

Haʼu rende ona ho relijiaun

Tom hakarak atu fiar ba Maromak maibé nia sai hakribi tebes ho relijiaun no ninia adorasaun neʼebé deʼit neʼe. Oinsá mak hodi aprende Bíblia ajuda nia hetan fali esperansa?

Buat neʼebé koko ita-nia fiar

Tanbasá mak Maromak husik terus akontese?

Ema barak husu tanbasá mak mundu neʼe nakonu ho terus no susar. Bíblia nia resposta bele halo ita sente kmaan.

Hakbesik ba Maromak

Oinsá mak Ita bele hakbesik ba Maromak?

Buka-hatene se Maromak rona ba ema hotu nia orasaun ka lae? Oinsá mak ita halo orasaun? Saida tan mak ita bele halo atu hakbesik ba Maromak?

Maromak nia prezente—Tanbasá mak folin-boot tebes?

Saida deʼit mak halo prezente ida iha folin boot liu fali prezente seluk? Hanoin toʼok kona-ba razaun balu neʼebé bele ajuda ita atu hafolin Jesus nia sakrifísiu.

Oinsá mak ita bele moris ba nafatin?

Bíblia promete katak ema neʼebé halo tuir Maromak nia hakarak bele moris ba nafatin. Haree toʼok buat tolu neʼebé nia hakarak ita atu halo.

Oinsá Maromak nia domin lori benefísiu mai ita

Eskritura sira bele ajuda hametin ita-nia fiar ba Jeová nia promesa kona-ba futuru.