Skip to content

SAIDA MAK BÍBLIA HANORIN?

Saida mak Maromak nia Ukun? (Parte 2)

Informasaun iha matadalan atu estuda foti husi kapítulu 8 husi livru Tuir Loloos, Saida mak Bíblia Hanorin?

Maromak nia Ukun halo ona buat saida deʼit? No iha futuru nia sei halo saida tan? Buka-hatene Bíblia nia resposta.