Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Bi̱ Nayejngoo  |  Julio tsiguʼ 2015

 RÍ KAYÁ EDXU̱U̱ NÁA INUU I̱YI̱I̱ʼ | XÚ KÁʼNII GÁTANI MU XAXMIÉJUANʼ WÉÑUʼ RÁ.

Gamiéjunʼ ga̱jma̱a̱ numuu mbújkha̱a̱

Gamiéjunʼ ga̱jma̱a̱ numuu mbújkha̱a̱

Paul, bi̱ ninigúnʼ ga̱jma̱a̱ gíʼdiin a̱jmi̱i̱n e̱ji̱i̱n. Ikhaa naʼthí: “Índo̱ náa xuajen mba̱a̱ ndrígúxu̱ niʼni minumuu wéñuʼ rí maratsi, nigi̱ʼdu̱u̱ niguámbá ganitsu ga̱jma̱a̱ niʼni minumuu wéñuʼ, nda̱wa̱á rí mba̱yu̱ʼ wéñuʼ kuajúnxu náa fila mu mutsixu ganitsu, índo̱ najkuánuxu ikhí niguámbá xúgíʼ. Xa̱bu̱ nakáminduun náa calle numuu rí naxkidxu̱u̱n ga̱jma̱a̱ tikhun niʼni i̱ndó itsu̱ún. Mbá nacha̱ ni̱jkha̱ ragi̱xi̱ wéñuʼ rí itháan ndayóoʼ majmaa, niʼni minumuu millón náa mbújkha̱a̱ rí najmaa gi̱i̱, nda̱wa̱á, niʼni itháan millones; asndu índo̱ nánguá nigiʼdoo numuu mbújkha̱a̱. Nindáti̱go̱ʼ xúgíʼ rí nigúʼdoo náa banco, seguro ga̱jma̱a̱ pensión”.

Paul

Paul ndiʼyoo rí mu ma̱ndoo makáwíin bi̱ kuwa náa goʼwóo ndayóoʼ mandxaʼwáminaʼ májánʼ ndiéjunʼ gáʼni (Proverbios 3:21). Ikhaa eʼthí: “Ninindxu̱ʼ mbáa electricista bi̱ najmañuu wéñuʼ. Mú nindoʼ maʼni asndu xú káʼnii ñajunʼ rí garigá, maski asndu xáda̱ʼ xóo rí kaʼyoo. Tikhun bi̱ nimbáñun nini numuʼ ga̱jma̱a̱ ganitsu o rí majmuʼ náa goʼwóoʼ. Á mu nuxnuʼ a̱jkhu̱ xábú naguánu ga̱jmu̱ʼ a̱jma̱ xábú ga̱jma̱a̱ nagujua̱a̱ rí i̱ʼwáʼ. Mbá miʼtsú, nikhánuʼ 40 e̱jín xtílá ga̱jma̱a̱ ninimbánuu. Índo̱ niganun, nigujui̱i̱n ga̱jma̱a̱ nitsi̱i̱n imbá 300 xtílá. Nda̱wa̱á, niriʼkuriʼin mbá 50 xtílá mu muxnuʼ a̱jma̱ gúxta̱a̱ rí gíʼdoo 50 kilos harina ndrígóo ijxí. Rúʼko̱ nimbáyuʼ mu maxniʼtsun mba̱yu̱ʼ mbiʼi bi̱ kuwa náa goʼwóoʼ ga̱jma̱a̱ iʼwíínʼ a̱ngiu̱lú”.

Paul ma̱ngaa ndiʼyoo rí itháan gíʼdoo numuu rí maku̱ma̱ʼ xtayáá Dios. Índo̱ nuʼnimbulúʼ, Dios nambáyulúʼ. Jesucristo niʼthí rí xaxmiéjunlú wéñuʼ índo̱ nduʼyáaʼ rí makuwáanʼ ga̱jma̱a̱. Ikhaa naʼthí: “Ndaʼyo-ma Anaʼla ri ndaʼyaʼla” (Lucas 12:29-31).

Phú migíná rí Satanás, bi̱ gíʼdaa sia̱nʼ Dios niʼni rí mbaʼin xa̱bu̱ numbaaʼ mbuyáá rí itháan gíʼdoo numuu rí maguaʼdáá mbújkha̱a̱. Xa̱bu̱ naxmiéjúnʼ wéñuʼ mu muxkamaa rí nda̱ñúnʼ, ga̱jma̱a̱ nunimi̱jna̱ mu muxkamaa mbá rí na̱nguá má eñúnʼ. Mbaʼin  xa̱bu̱ nuxudami̱jna̱ gidxóó ga̱jma̱a̱ najmañún rí “bi̱ natiʼñuu nindxu̱u̱ xa̱biu̱u̱ bi̱ naxnatíʼña” (Proverbios 22:7).

Tikhun xa̱bu̱ tséʼrawíí májánʼ rí muni. Paul naʼthí: “Mbaʼin xa̱bu̱ bi̱ naniʼnúnʼ niniñu̱nʼ bi̱ kuwa náa guʼwún ga̱jma̱a̱ bi̱ nambáxu̱u̱n gajmiún mu magún mbaridáá numuu rí nduyáaʼ ‹makuwá itháan májánʼ›. Tikhun na̱nguá guaʼdáá iñúunʼ ikha jngó túxkamaa ñajunʼ. Nguáná ndiyóoʼ rí murkaʼumijná mú xúñún policía o nunuʼ náa calle. Ikhiin túniñanʼ rí Dios mambáñún. Mú ikháanʼxu nikúwáanʼxu mbóó mu muraʼnííxu gamiéjunʼ rígi̱, ga̱jma̱a̱ tsiakii ndrígóo Dios”.

XTÁGA̱BU̱ NDRÍGÓO JESUCRISTO

Paul naʼthí xóó: “Jesús niʼthí: ‹Maxuxnamijna-güeñaʼla gaʼko gajma numu mbiʼi ri gatsi manga. Mbajndi-ma gaʼko ri jaya mbamba mbiʼi›. Ikha jngó xúgíʼ mbiʼi nindo̱ʼo̱o̱ Dios rí maxnúxu ganitsu rí mbiʼi rúʼko̱. Ga̱jma̱a̱ xó má niʼthí Jesús, Dios niʼnimbánuu rí nikudáminaʼ. Mú, raʼkháa xúgíʼ mbiʼi nuxkamaa ganitsu rí itháan naniguxu. Mbá miʼtsú kúju̱n náa fila mú asndu tséyóo ndiéjunʼ xtango̱jo̱o̱ náa tienda. Índo̱ ni̱jkhánú ikhí ndi̱yo̱o̱ rí yogurt, mú ikhúúnʼ tsínigu̱ʼ nditháan. Mú nindxu̱u̱ ganitsu, ga̱jma̱a̱ rúʼko̱ rí niphúxu wakhííʼ. Naxna̱a̱ núma̱a̱ Dios rí xúgíʼ mbiʼi rúʼko̱ bi̱ kuwa náa goʼwóoʼ nditháan tágúu̱n gúnuʼ rí asndu xóó tsépiʼtsu”. *

Dios nakudaminaʼ: “Nimba miʼsu maxaniʼŋaʼ mbahuin”. (Hebreos 13:5)

“Mú rí xúgi̱ kúwáanʼxu̱ itháan májánʼ. Gamiéjunʼ rí niguáʼniixu niʼsngúxu rí itháan gíʼdoo numuu rí maku̱ma̱ʼ xtayáá Jeobá. * Á mu nuʼni rí nandoo, ikhaa mambáyulúʼ má xúʼko̱. Ndiya̱a̱xu rí gajkhun nindxu̱u̱ ajngáa rí naʼthí náa Salmo 34:8: ‹Ganigua̱la ga̱jma̱a̱ gu̱ya̱a̱ rí Jeobá nindxu̱u̱ májáánʼ; gagi xtáa xa̱bu̱ bi̱ nambáyuminaʼ náa ikhaa›. Ikha jngó nánguá exmiéjunʼxu wéñuʼ rí muraʼníí gamiéjunʼ mbu̱júu̱ ga̱jma̱a̱ numuu mbújkha̱a̱.”

Dios nambáñun bi̱ nindxu̱ún jmbiin mu muguaʼdáá rí mu̱phu̱ mámbá mbiʼi

“Rí phú ndayúlú mu makáwáanʼ na̱nguá nindxu̱u̱ ñajunʼ o mbújkha̱a̱, ndayóoʼ ganitsu. Ikha jngó, nanduxu rí mbu̱ya̱a̱xu maʼga̱nú mbiʼi rí mambanúu ajngáa rígi̱: ‹Maʼga̱nú marigá wéñuʼ ganitsu náa tsu̱du̱u̱ ku̱ba̱ʼ›. Rí xúgi̱, makuwáanʼxu gagi numuu rí kuaʼdááxu ganitsu ga̱jma̱a̱ xtíin. Náa Biblia ma̱ngaa naʼthúlúʼ: “Xaniguʼ hueñuʼla cuya ri mbuca; añaun aʼcunʼla cuya ri aun-ma ri cuaʼda-u, muri xuguiʼ jaʼni eʼtan Dios: ‹Nimba miʼsu maxaniʼŋaʼ mbahuin›”. * Ajngáa rígi̱ naxnúlú wéñuʼ tsiakii.”

Ndayóoʼ wéñuʼ fe mu muʼnimbulúʼ ikha ndrígóo Dios, xó má niʼni Paul gajmíi̱n bi̱ kuwa náa goʼwóo (Génesis 6:9). Á mu rí xúgi̱ o nda̱wa̱á gúraʼní xkujndu ga̱jma̱a̱ numuu mbújkha̱a̱, ma̱ndoo majmañulúʼ wéñuʼ náa xkri̱da ndrígóo Paul ga̱jma̱a̱ rí xú káʼnii nindxa̱ʼóo májánʼ edxu̱u̱ rí maʼni.

Mú, á mu nindxu̱u̱ mbá xkujndu dí rígá náa mbá guʼwáanʼ rí naʼni maxmiéjunʼlú rá.

^ párr. 9 Atraxnuu Mateo 6:11, 34.

^ párr. 10 Náa Biblia naʼthí Dios rí mbiʼyuu Jeobá.

^ párr. 11 Atraxnuu Salmo 72:16; 1 Timoteo 6:8; Hebreos 13:5, 6.