“Ijio Dios su Ica naniguʼ caʼñu, uni siaquimijna muni xuri naʼni Ica.” (EFESIOS 5:1)

1. Ndiéjunʼ rí nixnúlú Jeobá rá.

JEOBÁ nixnúlú mbá rí kiejunʼ wéñuʼ. Ndiéjunʼ nindxu̱u̱ rá. Rí mundxaʼwamíjna̱ xu káʼnii ekumún eʼwíínʼ xa̱bu̱ maski ajndu na̱nguá kuwaanʼ xóo ikhiin (atraxnuu Efesios 5:1, 2). Xú káʼnii gándoo gájmulúʼ rígi̱ mu mbuʼyaridáá Jeobá rá. Ga̱jma̱a̱ náa numuu rí ndayóoʼ muñeumíjna̱ ga̱jma̱a̱ rí xóo e̱ndxa̱ʼwáá edxu̱lúʼ rá.

2. Xú káʼnii eku̱mu̱u̱ Jeobá índo̱ ndaʼyoo rí numiʼníʼ rá.

2 Jeobá niʼthún bi̱ kaxtaʼwíin rí makuwá kámuu mbiʼi mekhuíí. Ga̱jma̱a̱ bi̱ eʼwíínʼ mugu̱ niʼthún rí makuwá kámuu mbiʼi náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ. Índo̱ xúgiáanʼ gákuwáanʼ kámuu mbiʼi, ní xárígá rí maʼni mumiʼníʼ (Juan 10:16; 17:3; 1 Cor. 15:53). Mú Dios ndaʼyoo rí xóó rígá rí naʼni mumiʼníʼ. Ikhaa nagawúnʼ wéñuʼ. Mbá xkri̱da, náa Biblia naʼthí rí ikhaa nigawúnʼ wéñuʼ rí ndiʼyoo nimíniʼ bi̱ israelitas náa Egipto (Is. 63:9). Tsiguʼ nda̱wa̱á índo̱ israelitas kuwa runi̱i̱ templo, Jeobá ndiʼyoo rí xa̱bu̱ bi̱ sia̱nʼ kuwa runi gíníin. Ikhaa niʼthí rí índo̱ mbáa naʼni gíníin xa̱bi̱i̱, ikhaa nagawúnʼ wéñuʼ asndu xóo kuwa rarugua iduu (Zac. 2:8). Jeobá nandoo kaʼyulúʼ wéñuʼ, ikha jngó nandoo mambáyulúʼ índo̱ ndaʼyoo rí numíniiʼ. Nandoo kaʼyulúʼ xóo mbáa a̱ʼgu̱  bi̱ nandoo kaʼyoo a̱ʼdióo (Is. 49:15). Xú káʼnii gándoo guʼyaridáá má xúʼko̱ xkri̱da ndrígóo Jeobá rá. Rí mundxaʼwamíjna̱ xú káʼnii gakumulú á mu ikháanʼ kuwaanʼ rumiʼníʼ (Salmo 103:13, 14).

JESÚS MA̱NGAA NINDOO KAʼÑÚÚN XA̱BU̱

3. Náa numuu rí Jesús nigáwiinʼ a̱jkiu̱u̱n ga̱jma̱a̱ ningajo̱o̱ kaʼñúún xa̱bu̱ rá.

3 Índo̱ Jesús nixtáa náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ, nindoo nikro̱ʼo̱o̱ xóo kuwa rumiʼníʼ xa̱bu̱ maski ajndu ikhaa táxtáa xóo nikuwa ikhiin. Mbá xkri̱da, ndiʼyoo rí xa̱bu̱ numíniʼ ga̱jma̱a̱ numún xa̱bu̱ ede̱. Ikhiin nuni nduwiinʼ xa̱bu̱ ga̱jma̱a̱ nini kumaa xtángoo rí táʼthi Dios maguma. Ga̱jma̱a̱ xa̱bu̱ nimiñun wéñuʼ (Mat. 23:4; Mar. 7:1-5; Juan 7:13). Jesús támiñuu kaʼñúún ga̱jma̱a̱ táʼnimbo̱o̱ minduwaʼ rí nuthi. Mú nikro̱ʼo̱o̱ xú káʼnii kuwa xa̱bu̱ ga̱jma̱a̱ nigáwiinʼ a̱jkiu̱u̱n kaʼñúún. Niʼthí rí ni̱ndxu̱ún xóo mugu̱ bi̱ nda̱wa̱a̱ tsáa mañewu̱u̱n (Mat. 9:36). Jesús nijmañuu náa Anu̱u̱ rí maku̱mu̱u̱ xóo kuwa rumiʼníʼ ikhiin, ikha jngó nigáwiinʼ a̱jkiu̱u̱n ga̱jma̱a̱ ningajo̱o̱ kaʼñúún (Sal. 103:8).

4. Ndiéjunʼ niʼni Jesús índo̱ ndiʼyoo rí kuwa rumíniʼ xa̱bu̱ rá.

4 Jesús nindoo kaʼñúún xa̱bu̱, ikha jngó nimbáñun índo̱ ndiʼyoo rí kuwa rumíniʼ. Rígi̱ nijmañuu náa Anu̱u̱. Mbá miʼtsú, xa̱bi̱i̱ Jesús nigún mitsínguánʼ wéñuʼ gutaraʼa. Niʼni néʼngu̱u̱n ga̱jma̱a̱ ndiyáaʼ náa ma̱ndoo mbu̱ya̱a̱ xúu̱nʼ. Mú, ikhú Jesús ndiʼyoo rí mbaʼin xa̱bu̱ nduyáaʼ mu ikhaa maʼsngúún. Maski ajndu néʼngo̱o̱, ndiʼyoo rí ndayóoʼ mixtambáñun. Ikha jngó, “mbaʼa ini ri niguiʼdu niʼsjngun” (Mar. 6:30, 31, 34).

GUSNGAJMÁ RÍ NANDULÚ KUʼÑÚÚN EʼWÍÍNʼ XÓO JEOBÁ

5, 6. Á mu nandulúʼ mbuʼyaridáá Jeobá, ndiéjunʼ gíʼmaa muʼni rá. Atagíʼ mbá xkri̱da. (Atayáá timbá xtiʼkhu.)

5 Á mu nandulúʼ musngajmá rí nandulúʼ kuʼñúún eʼwíínʼ xóo Jeobá, ndiéjunʼ gíʼmaa muʼni rá. Guʼgíʼ mbá xkri̱da, rí mbáa dxámá nandxa̱ʼwáminaʼ ga̱jma̱a̱ numuu mbáa ndxájulú nikhi̱i̱ bi̱ nánguá eyaxi májánʼ ma̱ngaa nánguá eyoo maʼga̱ májánʼ. Dxámá ndaʼyoo rí Jesús niʼthí rí gíʼmaa muʼniu̱u̱n eʼwíínʼ xa̱bu̱ xó má eyulú magumáanʼ ikháanʼ (Luc. 6:31). Mbáa dxámá, ginii nandxa̱ʼóo edxu̱u̱ rí ndxájulú bi̱ nikhi̱i̱ nandoo rí eʼwíínʼ muthán maʼga̱ gáʼtsíin fútbol. Mú ikhú narmáʼáan a̱jkiu̱u̱n rí ndxájulú nánguá eyaxi májánʼ ga̱jma̱a̱ nánguá xóo magayúu. Ikha jngó nandxa̱ʼwáminaʼ ga̱jma̱a̱ numuu ndxájulú ma̱ngaa naraximinaʼ: “Á mu ikhúúnʼ ni̱ndxu̱ʼ ndxájulú buʼko̱, ndiéjunʼ gánigu̱ʼ rí muni ga̱jma̱a̱ numuʼ xá.”

6 Dxámá nandoo mandxaʼwáminaʼ xú káʼnii gáku̱mu̱u̱ á mu ikhaa ñajunʼ mbáa xa̱bu̱ nikhi̱i̱. Ikha jngó naríyaʼ awan mu maxtáa ga̱jma̱a̱ ndxájulú ma̱ngaa mu maʼdxun rí gáʼthúu̱n. Ikhú ndaʼyoo rí ndxájulú naʼniuu mingíjyúuʼ wéñuʼ maguxnuu Biblia ga̱jma̱a̱ rí maʼga̱ mámbá guʼwá. Rígi̱ nambáyúu mu mbaʼyoo ndiéjunʼ  rí eyóoʼ ndxájulú nikhi̱i̱. Xúʼko̱ má mangáanʼ, mbuʼyaridáá Jeobá á mu nuʼni tsiakimijna mú makumulúʼ xú ekumún eʼwíínʼ ga̱jma̱a̱ nusngajmá rí nandulúʼ kuʼñúún (1 Cor. 12:26).

Atayaridáá Jeobá ga̱jma̱a̱ ataniu̱u̱n rí májánʼ eʼwíínʼ (Atayáá kutriga̱ 7)

7. Xú káʼnii gándoo gumbañúún a̱ngiu̱lú bi̱ kuwa rumíniʼ rá.

7 Mingíjyúuʼ makru̱ʼu̱lú rí xtáa ragíʼnuu mbáa xa̱bu̱, á mu ikháanʼ na̱nguá nikuwáanʼ xúʼko̱ kaʼnii. Mbá xkri̱da, mbaʼin a̱ngiu̱lú numíniʼ ga̱jma̱a̱ naxmiéjunʼ wéñuʼ, eʼwíínʼ nuraʼníí gamiéjunʼ, eʼwíínʼ numuu rí naganun ga̱jma̱a̱ kuwa bi̱ nijmagíníin o nitsijmiin. Tikhun nunimbanuu ndajkuíin e̱jñún. Ga̱jma̱a̱ eʼwíínʼ nuni ñajunʼ Jeobá rí asndu tsimbañún bi̱ kuwa náa guʼwún. Xúgiáanʼ nuraʼníí mixtiʼkhu xkujndu. Ikha jngó mixtiʼkhu eyóoʼ mixtambáyii mámbáa. Gíʼmaa muʼni mbá tsiakii mu mumbáñuun a̱ngiu̱lú bi̱ kuwa rumíniʼ ga̱jma̱a̱ musngájma rí nandulúʼ kuʼñúún. Xú káʼnii rá. Guʼgíʼ májánʼ edxu̱lúʼ rí guthi, gundxaʼwáá edxu̱lúʼ rí ekumún ga̱jma̱a̱ muʼni mbá tsiakii mu makru̱ʼu̱lú rí eñúnʼ. Ma̱ngaa ma̱ndoo muʼni rí marmáʼáan a̱jkiu̱ún rí Jeobá naxmiéjunʼ wéñuʼ kaʼñúún índo̱ nuraʼníí xkujndu. Mbáa asndu ikháanʼ ma̱ndoo mumbáñuun. Á mu nuʼni xúgíʼ rígi̱, mbuʼyaridáá Jeobá (atraxnuu Romanos 12:15 ga̱jma̱a̱ 1 Pedro 3:8).

GANI̱NDXA̱ʼ MÁJÁÁNʼ XÓO JEOBÁ

8. Ndiéjunʼ nimbáyúu Jesús mu maʼniún rí májánʼ eʼwíínʼ xa̱bu̱ rá.

8 Jeobá naʼniún rí májánʼ xúgínʼ xa̱bu̱ ma̱ngaa Jesús (Luc. 6:35). Ndiéjunʼ nimbáyúu Jesús mu maʼniún rí májánʼ eʼwíínʼ rá. Rí mandxaʼwáminaʼ xú gakumún eʼwíínʼ rí ikhaa gáʼni. Guʼgíʼ mbá xkri̱da, mbá mbiʼi mbáa a̱ʼgu̱ bi̱ niʼni dí ra̱májánʼ wéñuʼ ni̱ʼkha̱ gaʼyoo Jesús. Ra̱ʼkhá tháán nimbiyaʼ rí asndu nirmajan rajkúu Jesús ga̱jma̱a̱ iyaʼ iduu. Ikhaa ndiʼyoo rí a̱ʼgu̱ nagáwiinʼ a̱jkiu̱u̱n rí niʼni ga̱jma̱a̱ ndiʼyoo á mu ikhaa tséʼniuu rí májánʼ, a̱ʼgu̱ maxtáa itháan gíná. Ikha jngó niʼthúu̱n rí májánʼ nindxu̱u̱ tikhuu rí niʼni ga̱jma̱a̱ niʼni mba̱a̱ a̱jkiu̱u̱n kaʼyoo. Mbáa xa̱bu̱ ede̱ tániguʼ kayuʼ rí Jesús niʼni mba̱a̱ a̱jkiu̱u̱n kaʼyoo a̱ʼgu̱ bugi̱. Maski ajndu xúʼko̱, ma̱ngaa Jesús niʼniuu rí májánʼ xa̱bu̱ buʼko̱ (Luc. 7:36-48).

Índo̱ muraʼwíí rí muʼni, ginii gíʼmaa mundxaʼwáá edxu̱lúʼ xú gáʼni gaunlú ikháanʼ o eʼwíínʼ rí muʼni

9. Á mu nandulúʼ muʼniu̱u̱n rí májánʼ eʼwíínʼ xa̱bu̱ xóo Jeobá, ndiéjunʼ gíʼmáanʼ muʼni rá. Guʼgíʼ mbá xkri̱da.

9 Á mu nandulúʼ muʼniu̱u̱n rí májánʼ eʼwíínʼ xa̱bu̱ xóo Jeobá, ndiéjunʼ gíʼmáanʼ muʼni rá. Índo̱ muʼthá, gíʼmaa mundxaʼwamíjna̱ xóo gakumún eʼwíínʼ. Rúʼko̱ mambáyulúʼ manindxu̱lúʼ májánʼ xa̱bu̱ ga̱jma̱a̱ xúʼni̱ gawúnʼ. Pablo niʼthí rí cristiano “raguiʼma macudaminiʼ maʼni ajŋga, ri indo guiʼma maʼniminiʼ mejanʼ naʼ inu xoguinʼ xabu” (2 Tim. 2:24). Atatsaʼwáminaʼ náa xkri̱da rígi̱. Á mu jefe ndrígáʼ tséʼni májánʼ ñajunʼ ndrígóo, ndiéjunʼ gátani ikháánʼ rá. Á mu mbáa ndxájulú na̱jkha̱nú náa Guʼwá nagimbáanʼ nda̱wa̱á rí niʼni mbaʼa igu̱nʼ rí nánguá ejkha̱, ndiéjunʼ gáratha̱a̱n xá. Á mu xtaa ratáráʼa ga̱jma̱a̱ mbáa xa̱bu̱ naʼtháanʼ rí tsíguaphaa maʼdxuun, ndiéjunʼ gátani rá. O á mu a̱ʼgia̱ʼ naraxaʼ náa numuu rí tárata̱a̱n índo̱ nitrawíi tikhuu awan, xú káʼnii gátriʼña̱a̱ rá. Náa xúgíʼ rígi̱ gíʼmaa mundxaʼwáá edxu̱lúʼ xú káʼnii ekumún eʼwíínʼ ma̱ngaa xú káʼnii gáʼniún ga̱jma̱a̱ rí gúʼthún. Ikhú muʼniu̱u̱n rí májánʼ ga̱jma̱a̱ mbuʼyaridáá Jeobá (atraxnuu Proverbios 15:28).

GANINDXULÚ XA̱BU̱ NDAʼYOO XÓO JEOBÁ

10, 11. Xú gándoo ganindxu̱lú xa̱bu̱ ndaʼyoo xóo Jeobá rá. Atagíʼ mbá xkri̱da.

10 Jeobá ndaʼyoo wéñuʼ ga̱jma̱a̱ ndaʼyoo ndiéjunʼ  gárígá nda̱wa̱á. Ikháanʼ na̱nguá eʼyáá ndiéjunʼ gárígá nda̱wa̱á, mú ma̱ndoo manindxu̱lúʼ xa̱bu̱ ndaʼyoo xóo Jeobá. Xú káʼnii rá. Índo̱ muraʼwíí rí muʼni, ginii gíʼmaa mundxaʼwáá edxu̱lúʼ xú gáʼni gaunlú ikháanʼ o eʼwíínʼ rí muʼni. Xánindxu̱lú xóo israelitas. Ikhiin tundxa̱ʼwamíjna̱ ndiéjunʼ gúgiʼnii á mu tsénimbu̱ún rí naʼthí Jeobá. Túñawa̱a̱n rí nambáxu̱u̱n gajmiún Dios ga̱jma̱a̱ túxna̱a̱ núma̱aʼ rí niʼni ikhaa ga̱jma̱a̱ numún. Moisés ndiʼyoo rí kuwa runi dí ra̱májánʼ, ikha jngó niʼthún rí túndxa̱ʼwa̱a̱ májánʼ edxu̱ún. Niʼthún rí á mu nundxa̱ʼwáá májánʼ edxu̱ún, mbuyáá rí maguaʼnii nda̱wa̱á (Deut. 31:29, 30; 32:28, 29).

11 Mú makru̱ʼu̱lú xú gándoo ganindxu̱lú xa̱bu̱ ndaʼyoo, guʼgíʼ mbá xkri̱da. Á mu ikháánʼ xtaʼdaa novio o novia, garmáʼáan a̱jkia̱nʼ rí nguáná maʼniaʼ mingíjyúuʼ matiewa̱a̱n rí naku̱ma̱ʼ ga̱jma̱a̱ rí maʼnda̱ʼ mataba̱ʼ ga̱jma̱ʼ. Xú káʼnii gani̱ndxa̱ʼ mbáa xa̱bu̱ ndaʼyoo rá. Matani gaʼduunʼ tsáʼkhá. Xátani nimbá rí maʼni gachúu rí nambáxa̱ʼ ga̱jma̱ʼ Jeobá. Xambumaʼ rí Dios gíʼthu̱u̱n rí matieuminaʼ. Á mu tsítani xúʼko̱, maraʼdáá xkujndu gakhi̱i̱ wéñuʼ (Prov. 22:3).

GUÑEWA̱A̱N RÍ ENDXA̱ʼWA̱MÍJNA̱LÚ

12. Ndíjkha rí gíʼmaa muñewa̱a̱n rí endxaʼwáá edxu̱lúʼ rá.

12 Á mu xa̱bu̱ ndaʼyoo ñajunlú muñewa̱a̱n rí e̱ndxa̱ʼwáá edxu̱lúʼ. Numuu dí rúʼko̱ nindxu̱u̱ xóo aguʼ. Á mu nuñewa̱a̱n, aguʼ ma̱ndoo mambáyulúʼ xóo muʼni májáánʼ rí mu̱ʼphu̱. Mú á mu tseñawa̱a̱nlú, aguʼ ma̱ndoo matsikhá guʼwúlú ga̱jma̱a̱ magudiáanʼ. Xúʼko̱ má nindxu̱u̱ rí mundxaʼwáá edxu̱lúʼ náa rí naʼsngúlúʼ Jeobá, makuwaanʼ májánʼ. Mú á mu nundxa̱ʼwa̱míjna̱ dí ra̱májánʼ xóo rí muʼbúlú gajmiúlú mbáa, mbáa asndu muʼguánú muʼnilú. Ga̱jma̱a̱ ikhú muniʼñáaʼ rambáxulú gajmiúlú Jeobá (atraxnuu Santiago 1:14, 15).

13. Ndiéjunʼ nindxa̱ʼwáminaʼ Eva rá.

13 Guʼyáá xkri̱da ndrígóo tímbáa a̱ʼgu̱, Eva. Jeobá niʼthúu̱n Adán ga̱jma̱a̱ Eva rí ma xúphu̱ “ixi̱ ku̱ma̱ dí májánʼ ga̱jma̱a̱ dí ra̱májánʼ” (Gén. 2:16, 17). Mú Satanás niʼthúu̱n Eva: “Xaʼguanú makhañála. Numuu rí Dios ndaʼyoo rí índo̱ ikháanʼ guphula xndúu ixi̱ rúʼko̱ mambaʼto idala ga̱jma̱a̱ manindxala xóo Dios, muniʼnuʼ dí májánʼ ga̱jma̱a̱ dí ra̱májánʼ”. Xóo muʼthá, niʼthúu̱n rí ikhaa ma̱ndoo maraʼwíí rí nindxu̱u̱ májánʼ ga̱jma̱a̱ dí ra̱májánʼ. Eva nindxa̱ʼwáminaʼ rí xúʼko̱ maxtáa itháan májánʼ. Tániñuʼ randxa̱ʼwáminaʼ rígi̱ ga̱jma̱a̱ ra̱ʼkhá tháán nigua̱ʼa̱ mikhu xndúu ixi̱. Nda̱wa̱á ni̱ʼkhu̱. Ikhú niʼthúu̱n ajmbio̱o̱ rí mikhu ma̱ngaa, ga̱jma̱a̱ ikhaa ni̱ʼkhu̱ (Gén. 3:1-6.) Ga̱jma̱a̱ numuu rúʼko̱, “nito̱ʼo̱o̱ aʼkhá náa numbaaʼ. Ma̱ngaa rí nakháñulú nito̱ʼo̱o̱ ga̱jma̱a̱ numuu aʼkhá” (Rom. 5:12). Nakujmaa kaʼwu rí Eva táñawu̱u̱n rí nindxa̱ʼwáminaʼ.

14. Ndiéjunʼ eʼthí náa Biblia ga̱jma̱a̱ numuu rí mataba̱ʼ ga̱jma̱ʼ mbáa rá.

14 Gajkhun má rí Eva takudaminaʼ mbá aʼkhá xóo rí mabóoʼ ga̱jma̱a̱ mbáa xa̱bu̱. Mú náa Biblia naʼthí kaʼwu dí raʼkhí nindxu̱u̱ rí mundxaʼwamíjna̱ rí kuwáanʼ ruʼbúlú gajmiúlú mbáa. Jesús niʼthí á mu mbá xa̱biya̱ tséniñuʼ randxa̱ʼwáminaʼ rí nabóoʼ ga̱jma̱a̱ mbáa bi̱ raʼkháa a̱ʼgiu̱u̱, asndu xóo niʼni má aʼkhá náa a̱jkiu̱u̱n (Mat. 5:28). Apóstol Pablo ma̱ngaa niʼthí dí ragíʼmaa mundxaʼwamíjna̱ xú káʼnii guʼnimbánii rí nagua̱ʼa̱ muʼnilú (Rom. 13:14).

15. Ndiéjunʼ rí gíʼdoo itháan numuu ga̱jma̱a̱ ndíjkha rá.

15 Náa Biblia ma̱ngaa naʼthí rí gíʼmaa mundxaʼwáá edxu̱lúʼ rí nandoo Jeobá ga̱jma̱a̱ raʼkháa rí muʼdaaʼ wéñuʼ mbújkha̱a̱. Mbújkha̱a̱ xáʼni makuwá tsímáá nimbá miʼtsú (Prov. 18:11). Jesús niʼthí rí á mu mbáa xa̱bu̱ naʼniminaʼ mbayáaʼ wéñuʼ mbújkha̱a̱ ga̱jma̱a̱ naniñuʼ tsudií Jeobá, xa̱bu̱ buʼko̱ ñajunʼ skágunʼ. Maski ajndu gíʼdoo wéñuʼ, “naʼ inu Dios ri mapu-guina” (Luc. 12:16-21). Xánindxu̱u̱ ndíí rí muʼni tsiakimijna muʼni rí nandoo Dios, numuu rí nindxu̱u̱ xóo “mapu-ihua guiʼdo numu mikui” (Mat. 6:20). Xúʼko̱ makuwáanʼlu gagi ga̱jma̱a̱ muʼni rí  maxtáa gagi Jeobá (Prov. 27:11). Rí mambáxulu gajmiúlú Dios gíʼdoo itháán numuu ki xóo xúgíʼ mbújkha̱a̱ dí rígá náa numbaaʼ.

XAXMIÉJUNLU

16. Á mu rígá mbá rí naʼni maxmiéjuanʼ wéñuʼ ndiéjunʼ gándoo gátani rá.

16 Á mu nuʼgími̱jna̱ maguaʼdáá wéñuʼ náa numbaaʼ rígi̱, maguaʼdáá wéñuʼ gamiéjunʼ (Mat. 6:19). Jesús niʼsngáa á mu nundxa̱ʼwa̱míjna̱ má xúʼko̱ náa mbújkha̱a̱ maʼni mingíjyúuʼ muʼgíʼ muʼni ginii ñajunʼ Jeobá (Mat. 13:18, 19, 22). Tikhun xa̱bu̱ naxmiéjunʼ wéñuʼ numuu rí nundxa̱ʼwa̱míjna̱ rí maguaʼnii dí ra̱májánʼ. Á mu xúʼko̱ endxaʼwamíjna̱ mangáanʼ, asndu maʼniulú nandii ga̱jma̱a̱ muniʼñáaʼ rakumúlú kuʼyáá Jeobá. Náa Biblia naʼthí rí bi̱ naxmiéjunʼ wéñuʼ naxtáa gíná mbanda̱ʼkho, mú ‹mbá ajngáa rí májánʼ› maʼni maʼdxuu (Prov. 12:25). Ikha jngó, ndiéjunʼ gándoo gátani ikháánʼ a mu rígá mbá rí naʼni maxmiéjuanʼ wéñuʼ rá. Aratamíjná ga̱jma̱ʼ mbáa bi̱ nindxu̱u̱ xa̱bi̱i̱ Jeobá ga̱jma̱a̱ bi̱ natatsiniiʼ májánʼ. Mbáa ma̱ndoo mani̱ndxu̱u̱ ana̱ʼ o ru̱dáʼ, ajmbia̱ʼ o a̱ʼgia̱ʼ, o mbáa bi̱ nambáxa̱ʼ májánʼ ga̱jma̱ʼ. Ikhiin ma̱ndoo mumbayáʼ maku̱ma̱ʼ xtayáá Jeobá ga̱jma̱a̱ rí xaxmiéjuanʼ wéñuʼ.

Á mu naxmiéjuanʼ wéñuʼ, aratájkáan ga̱jma̱a̱ atatsaʼwáminaʼ náa xúgíʼ rí nambáyulúʼ Jeobá

17. Xú káʼnii embáyuluʼ Jeobá índo̱ naxmiéjunlú rá.

17 Jeobá nakro̱ʼo̱o̱ májánʼ xú káʼnii kuwáanʼ ga̱jma̱a̱ ma̱ndoo mambáyulúʼ índo̱ rígá rí naʼni maxmiéjunʼlú. Pablo niʼnirámáʼ: “Xaxmiéjuanʼla ga̱jma̱a̱ numuu nimbá, gutajkháan ga̱jma̱a̱ gutakáñii Dios ma̱ngaa guxna̱a̱ núma̱aʼ, gunda̱ʼa̱a̱ xúgíʼ rí eyála; ikhú tsímáá rí na̱ʼkha̱ náa Dios rí itháan gíʼdoo tsiakii, mañewu̱u̱n a̱jkia̱la ga̱jma̱a̱ rí nundxaʼwamíjna, xúgíʼ rígi̱ gunda̱ʼa̱ ga̱jma̱a̱ numuu Cristo Jesús” (Filip. 4:6, 7). Ikha jngó á mu ikháánʼ naxmiéjuanʼ wéñuʼ, atatsaʼwáminaʼ náa xúgíʼ rí nambáyulúʼ Jeobá mu mambaxúlúʼ má xúʼko̱ gajmiúlú ikhaa. Mbá xkri̱da, najmiuu a̱ngiu̱lú bi̱ kuwa náa congregación, bi̱ kuya̱ edxu̱u̱, ñumbáá tsí jmbii, ángeles ga̱jma̱a̱ Jesús mu mumbayulúʼ.

18. Ndíjkha rí gíʼmaa mundxa̱ʼwámi̱jna̱ rí májánʼ rá.

18 Náa artículo rígi̱ nijmañulúʼ xú káʼnii gándoo gundxaʼwáá edxu̱lúʼ mu mbuʼyaridáá Jeobá ga̱jma̱a̱ makru̱ʼu̱lú xú káʼnii ekumún eʼwíínʼ (1 Tim. 1:11; 1 Juan 4:8). Ndiʼyáá má rí makuwáanʼ itháan gagi á mu nusngajmá rí nandulúʼ kuʼñúún eʼwíínʼ ga̱jma̱a̱ nuʼniu̱u̱n rí májánʼ, á mu nundxa̱ʼwámi̱jna̱ ndiéjunʼ gúgiʼnii ga̱jma̱a̱ rí nuraʼwíí muʼni ma̱ngaa á mu na̱nguá exmiéjunlú. Ikha jngó gundxa̱ʼwámi̱jna̱ xú káʼnii gáʼni̱i̱ Ku̱ba̱ʼ mitsaan ga̱jma̱a̱ mbuʼyaridáá Jeobá (Rom. 12:12).