Atambaʼtaa mu matraxnuu

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

Atraʼwíí ajngáa me̱ʼpha̱a̱

BI̱ NAYEJNGOO Mayo tsiguʼ 2015 | Lá gíʼ má mijngii fin ráʼ.

Índo̱ natadxuun ajngáa rígi̱ “gíʼ mijngii fin”, ndiéjunʼ tatsaʼwáá edxa̱ʼ rá. Lá namíñaʼ o rígá rí xtaʼti̱i̱n ráʼ.

COVER SUBJECT

Ndiéjunʼ nindxu̱u̱ fin rá.

Lá natayáá rí fin dí na̱ʼkha̱ raʼthí náa Biblia nindxu̱u̱ májánʼ ráʼ.

COVER SUBJECT

Lá gíʼ má mijngii fin ráʼ.

Atayáá a̱jkhu̱ enii rí naʼthí ga̱jma̱a̱ numuu fin rí naʼtáriyaʼ náa Biblia ga̱jma̱a̱ mambáyaʼ mariʼña̱a̱ graxe̱ rígi̱

COVER SUBJECT

Mbaʼin gakáwíin. Ikháánʼ rá.

Ndiéjunʼ eyoo muʼni mu makáwáanʼ índo̱ gaʼni fin rá. Lá ndayóoʼ mu̱ʼgua̱ ruraxi̱i̱ rí majmulúʼ ráʼ.

Guñeumíjna̱ ga̱jma̱a̱ rí naʼni i̱ndi̱íʼ bi̱ nandxaʼwá

Satanás gíʼdoo tsiakii, naʼni gínáanʼ ga̱jma̱a̱ minduwaʼ. Xú káʼnii gándoo muñeumíjna̱ náa ikhaa xá.

Ikháánʼ maʼngaaʼ matani ga̱jma̱ʼ Satanás

Gajmañaaʼ xú káʼnii gáʼngaaʼ matani ga̱jma̱a̱ tsáʼkhá rí nagíʼ Satanás xóo xúʼnimbaʼumíjna̱, xáʼndulú kuʼyáá numbaaʼ ga̱jma̱a̱ mbújkha̱a̱, ma̱ngaa rí xáʼndulú muʼbúlú gajmiúlú mbáa

Ndiyáá tikhuu rí Dios nikudaminaʼ maʼni

Mbaʼin xa̱bekha ga̱jma̱a̱ gu̱ʼu̱ bi̱ nikuwa nákha wajyúúʼ nindxa̱ʼwa̱míjna̱ xú káʼnii ganindxu̱u̱ rí Dios nikudaminaʼ maʼni. Xú káʼnii gándoo guʼyaridáá rí nini xá.

Gajmaʼ rí natatsaʼwáminaʼ mu matayaridáá Jeobá

Lá ma̱ndoo makru̱ʼu̱lú xú káʼnii eku̱mu̱u̱ mbáa xa̱bu̱ á mu na̱nguá nigíʼniin xóo nigíʼnuu ikhaa xáʼ.

Graxe̱ rí nuni bi̱ nuraxnuu

Tsáa nindxu̱u̱ Gog ndrígóo Magog bi̱ naʼthí náa libro ndrígóo Ezequiel rá.

Lá natayáá má ráʼ.

Lá nambánii arqueología ga̱jma̱a̱ rí naʼthí náa Biblia ráʼ. Nguáná nindáti̱gi̱i̱n león náa ku̱ba̱ʼ rí naʼthí náa Biblia rá.

Graxe̱ rí naxtiʼña̱a̱ náa biblia

Nguáthá mba̱yu̱ʼ gájyúúʼ mbiʼi rí Dios gánda̱ʼa̱a̱ cuenta rá.