“Maxundxaʼhuamijnala ri niʼka jayoʼ ri hui [o tsímáá] naʼ numba rigueʼ. Taʼka jayoʼ ri hui [o tsímáá], indo sianʼ niʼka gaʼguiʼ” (MAT. 10:34).

AJMÚÚ 123 GA̱JMA̱A̱ 128

1, 2. a) Xú káʼnii nindxu̱u̱ tsímáá rí ma̱ndoo maguaʼdáá rí mbiʼi xúgi̱ rá. b) Rí xúgi̱, náa numuu rí xándoo makuwáanʼ tsímáá xúgíʼ mbiʼi rá. (Atayáá timbá xtiʼkhu.)

XÚGIÁANʼ nandulúʼ makuwaanʼ tsímáá ga̱jma̱a̱ rí xaguaʼdáá gaʼkhu. Mú, nuxnáa núma̱aʼ numuu rí Jeobá naxnúlú ‹tsímáá rí na̱ʼkha̱ náa ikhaa›. Tsímáá rígi̱ ma̱ndoo mañewu̱nlú náa ku̱ma̱ rí naʼni maxmiéjunʼlú (Filip. 4:6, 7). Ma̱ngaa, rí nixnaximi̱jna̱ náa Jeobá, rúʼko̱ naʼni rí makuwaanʼ ‹tsímáá gajmiúlú Dios›, xóo muʼthá, rí mambaxúlúʼ májánʼ gajmiúlú ikhaa (Rom. 5:1).

2 Rí xúgi̱, xóó tséjkha̱nú mbiʼi rí Dios ma̱ʼkha̱ kayóo rí tsímáá náa xúgíʼ numbaaʼ. Kuwaanʼlú iwáá mbiʼi gakhi̱i̱, ikha jngó rígá wéñuʼ xkujndu ga̱jma̱a̱ kuwa xa̱bu̱ bi̱ nanigu̱u̱nʼ muni xkujndu (2 Tim. 3:1-4). Ma̱ngaa, bi̱ ni̱ndxu̱lú cristianos ndayóoʼ rí muʼnimíjna̱ ga̱jma̱a̱ rí naʼni Satanás ma̱ngaa kiʼsngáa dí minduwaʼ dí narígá (2 Cor. 10:4, 5). Mú rí itháan maʼni rí xákuwaanʼ tsímáá ni̱ndxu̱ún bi̱ kuʼñúún bi̱ na̱nguá nindxúu̱n xa̱bi̱i̱ Jeobá. Mbáa ma̱ndoo maʼni rí tikhun mutsijmáanʼ ga̱jma̱a̱ numuu creencias ndrígúlú o muthi rí nurkuájínʼ bi̱ kuwa náa guʼwúlú. Mbáa asndu munimiñúlú índo̱  mutulú rí na̱nguá ni̱ndxu̱lú familia ndrígu̱ún. Xú káʼnii gíʼmaa mbuʼyáá á mu bi̱ kuʼñúún nakiʼníin kuyulúʼ rá. Ndiéjunʼ gándoo muʼni á mu kuwaanʼ náa mbá xkujndu gakhi̱i̱ xóo rígi̱ r

XÚ KÁʼNII GÚʼYÁÁ ÍNDO̱ BI̱ KUʼÑÚÚN NAKIʼNÍIN KUYUÚʼ

3, 4. a) Ndiéjunʼ gárígá ga̱jma̱a̱ numuu rí niʼsngáa Jesús rá. b) Nguáná gáʼni itháan gakhi̱i̱ rí mu̱ʼgua̱ kidxuuʼ Jesús rá.

3 Jesús ndiʼyoo rí niʼsngáa maʼni rí markuájinʼ xa̱bu̱, ga̱jma̱a̱ rí xa̱bi̱i̱ mbaʼyóoʼ rí xámiñuun numuu rí mumíniiʼ índo̱ gajuixkún. Rígi̱ ma̱ndoo maʼni rí xákuwa tsímáá náa mbá guʼwíin. Jesús niʼthí: “Maxundxaʼhuamijnala ri niʼka jayoʼ ri hui naʼ numba rigueʼ. Taʼka jayoʼ ri hui, indo sianʼ niʼka gaʼguiʼ. Numu ri niʼka gayo mane ri xabiya masañuʼ gajma anu, dxaʼgu masañuʼ gajma rudu, xoma guʼgun masañuʼ gajma dxagüi. Xabo goʼo-ma xabo majiʼni jiʼya guni” (Mat. 10:34-36).

4 Náa numuu rí Jesús niʼthí: “Maxundxaʼhuamijnala ri niʼka jayoʼ ri hui [o tsímáá]” rá. Numuu rí nindoo rí xa̱bu̱ mbuyáá ndiéjunʼ guguaʼnii á mu nagún kidxuuʼ ikhaa. Rí phú nindoo Jesús ninindxu̱u̱ rí ‹maʼsngáa ga̱jma̱a̱ numuu rí gajkhun›, raʼkháa rí markuájinʼ xa̱bu̱ (Juan 18:37). Mú ikhaa rúʼko̱ ma̱ndoo marigá. Ikha jngó Cristo nindoo maʼsngáa rí nguáná maʼni mingíjyúuʼ rí ma̱nindxa̱a̱ʼ xa̱bi̱i̱, mu itháan índo̱ bi̱ nambáxa̱ʼ gajmiáanʼ o bi̱ xtañún muni gaʼduunʼ rí gajkhun.

5. Ndiéjunʼ ndiyóoʼ maʼngu̱u̱n xa̱bi̱i̱ Jesús rá.

5 Jesús niʼthí rí discípulos ndrígóo mbaʼyóoʼ rí maʼngu̱u̱n muraʼníí rí mumíniiʼ náa índo̱ bi̱ kuñún tsíñún gúñún, ga̱jma̱a̱ i̱ʼwáʼ (Mat. 10:38). Mu musngajma rí ni̱ndxu̱ún xa̱bi̱i̱ Cristo, ndiyóoʼ maʼngu̱u̱n índo̱ xa̱bu̱ nitsijmiin ga̱jma̱a̱ índo̱ bi̱ kuwa náa guʼwún nánguá eñún gúñún. Mú nindrigúu itháan ki xóo rí nindáti̱gu̱u̱n (atraxnuu Marcos 10:29, 30).

6. Ndiéjunʼ gíʼmaa marmáʼáan a̱jkiu̱lú á mu bi̱ kuʼñúún nakiʼníin rí muʼni ñajunʼ Jeobá rá.

6 Á mu bi̱ kuʼñúún nakiʼníin rí ikháanʼ nuʼni ñajunʼ Jeobá, xúniʼñáanʼ raʼndulú kuʼñúún. Mú gíʼmaa marmáʼáan a̱jkiu̱lú rí itháan gíʼmaa maʼndulú kuʼyáá Dios ga̱jma̱a̱ Cristo (Mat. 10:37). Ma̱ngaa gíʼmaa marmáʼáan a̱jkiu̱lú rí Satanás majmuu ngajua rí kuaʼdáá náa bi̱ kuʼñúún mu xaguajún jmbu náa Jeobá. Muʼthá mbaʼa enii rí xú káʼnii naʼni rí marigá xkujndu ga̱jma̱a̱ xú káʼnii gúʼni mu muraʼníí.

ÍNDO̱ BI̱ NDIʼYÁA NA̱NGUÁ NINDXU̱U̱ XA̱BI̱I̱ JEOBÁ

7. Xú káʼnii gúyáá xkujndu ndrígu̱ún bi̱ gajmii á mu mbáa na̱nguá nindxu̱u̱ xa̱bi̱i̱ Jeobá rá.

7 Náa Biblia naʼthí rí bi̱ nidamijná “maguaʼdáá xkujndu” (1 Cor. 7:28). Ga̱jma̱a̱, á mu bi̱ ndiʼyáa na̱nguá nindxu̱u̱ xa̱bi̱i̱ Jeobá, mbáa rúʼko̱ gáʼni rí maguaʼdáá itháan xkujndu. Maski asndu xúʼko̱, gíʼdoo wéñuʼ numuu mbuʼyáá xó má Dios eʼyoo. Raʼkháa mu rí bi̱ ndiʼyáa na̱nguá nindxu̱u̱ xa̱bi̱i̱ Jeobá rúʼko̱ gáʼni rí ma̱ndoo muniʼñáaʼ o muxnáá divorcio (1 Cor. 7:12-16). A̱ʼgú cristiana gíʼmaa mbaʼyamajkuu ajmbio̱o̱ xóo mbáa bi̱ kayá edxu̱u̱ maski asndu ikhaa na̱nguá eʼthúún ga̱jma̱a̱ numuu Dios bi̱ kuwa náa goʼwóo. Xúʼko̱ má xa̱biya̱ ma̱ngaa, gíʼmaa rí ma̱ndoo kaʼyoo a̱ʼgiu̱u̱ ga̱jma̱a̱ mañewu̱u̱n maski asndu ikhaa na̱nguá nindxu̱u̱ xa̱bi̱i̱ Jeobá (Efes. 5:22, 23, 28, 29).

8. Ndiéjunʼ gándoo guraximíjna̱ á mu bi̱ ndiʼyáa tsíniñulú muʼni káxi̱ ñajunʼ Jeobá rá.

8 Ndiéjunʼ gándoo gúʼni á mu bi̱ ndiʼyáa tsíniñulú mu’ni káxi̱ ñajunʼ Jeobá rá. Mbá xkri̱da, ajmbio̱o̱ mbáa ndxájulú niʼthúu̱n rí maʼtáraʼa i̱ndó nguáthá mbiʼi rí mbá xmáná. Á mu nuraʼníí xkujndu xúgi̱ kaʼnii, guraximíjna̱lú: “Lá naʼthúnʼ bi̱ ndi̱ya̱a̱ rí maniʼñúunʼ rayamajkuu Jeobá ráʼ. Á mu raʼkháa xúʼko̱, lá manimbo̱ʼ ga̱jma̱a̱ mani rí naʼthúnʼ xáʼ.” Rí mundxaʼwamíjna̱ ma̱ndoo maʼni rí xaguaʼdáá xkujndu (Filip. 4:5).

9. Xú káʼnii gándoo mbáa cristiano maʼsngúún e̱ji̱i̱n rí mbuyamajkuíí anu̱ún bi̱ na̱nguá nindxu̱u̱ xa̱bi̱i̱ Dios rá.

 9 Á mu bi̱ ndiʼyáa tséʼni ñajunʼ Jeobá, rí muʼsngúún e̱ji̱n maʼni mingíjyúuʼ. Mbá xkri̱da, mbaʼyóoʼ munimbu̱ún kiʼtáñajunʼ rí munimbu̱u̱n kuñún anu̱ún ga̱jma̱a̱ rudún (Efes. 6:1-3). Mú, á mu bi̱ ndiʼyáa na̱nguá xtáa ga̱jma̱a̱ xóo naʼthí náa Biblia rá. Guʼgíʼ guʼyamajkuíí. Guʼyáá náa naʼni rí májánʼ ga̱jma̱a̱ guʼtháán náa xúgíʼ rí májánʼ rí naʼni. Xúgi̱ʼdu̱lú gajmiúlú náa inún e̱ji̱n. Rí gíʼmaa muʼni, guʼtháán rí mámbáa xa̱bu̱ kaʼyoo maraʼwíí á mu nandoo maʼni ñajunʼ Dios o na̱nguá. Rí xóo májánʼ rí nuni e̱ji̱n rúʼko̱ gáʼni rí maxkajxi̱i̱ a̱jkiu̱u̱n bi̱ ndiʼyáa mu manigu̱ʼ maniniiʼ Jeobá.

Arathún má xúʼko̱ e̱jña̱ʼ ga̱jma̱a̱ numuu Biblia índo̱ nandoo. (Atayáá kutriga̱ 10).

10. Xú káʼnii gándoo mbáa cristiano maʼsngúún e̱ji̱i̱n ga̱jma̱a̱ numuu Jeobá á mu bi̱ ndiyáa na̱nguá nindxu̱u̱ xa̱bi̱i̱ Dios rá.

10 Mbáa maʼni rí bi̱ ndiʼyáa bi̱ na̱nguá nindxu̱u̱ xa̱bi̱i̱ Jeobá ma̱ndoo rí e̱ji̱i̱n muni ndxa̱a̱ o majmañún rí nusngáa náa religión dí ragájkhun. Mbáa tikhun xa̱bekha xúniñu̱nʼ rí guʼñún bi̱ ni̱ndxu̱ún xa̱bi̱i̱ Jeobá musngúún e̱jñún ga̱jma̱a̱ numuu Biblia. Mú, á mu xúgi̱ kaʼnii rígá, ikhaa naʼni xó má eʼngo̱o̱ mú maʼsngúún e̱ji̱i̱n ga̱jma̱a̱ numuu Biblia (Hech. 16:1; 2 Tim. 3:14, 15). Mbá xkri̱da, mbáa ikhaa xániñuʼ raʼsngúún ga̱jma̱a̱ numuu Biblia e̱ji̱i̱n bi̱ itháan majkhinʼ o rí maʼga̱ kagui̱i̱n náa reunión. Maski asndu ikhaa ndaʼyamajkuu rí niraʼwíí maʼni, mú ma̱ndoo maʼthúún má xúʼko̱ ga̱jma̱a̱ numuu fe ndrígóo índo̱ nandoo. Xúʼko̱ gáʼsngúún ga̱jma̱a̱ numuu Jeobá ga̱jma̱a̱ xtángoo ndrígóo (Hech. 4:19, 20). Gajkhun má, índo̱ gánii, ikhiin má gáʼyóóʼ muraʼwíí á mu muni ñajunʼ Jeobá o na̱nguá (Deut. 30:19, 20). *

 ÍNDO̱ BI̱ KUʼÑÚÚN TSÍÑÚN RÍ MANINDXU̱LÚʼ XA̱BI̱I̱ JEOBÁ

11. Ndiéjunʼ gáʼni rí ma̱ʼkha̱ kagu̱u̱ xkujndu náa bi̱ kuʼñúún bi̱ na̱nguá ni̱ndxu̱ún xa̱bi̱i̱ Jeobá rá.

11 Índo̱ nigíʼdi̱i̱ niʼnigajmaa Biblia gajmiúlú xa̱bi̱i̱ Jeobá, mbáa na̱nguá niʼthúún bi̱ kuʼñúún. Mú, índo̱ niʼni gujkhuʼ fe ndrígúlú, ndiʼyáá rí xáʼyóoʼ mamiñúlú ga̱jma̱a̱ muʼthúún rí ni̱ndxu̱lú xa̱bi̱i̱ Dios (Mar. 8:38). Á mu rí naguajún jmbu náa Jeobá naʼni rí muguaʼdáá xkujndu gajmiúlú ikhiin, ndiéjunʼ gándoo gúʼni mu marigá rí tsímáá ga̱jma̱a̱ maguajún jmbu má xúʼko̱ rá. Guʼyáá tikhuu ku̱ma̱.

12. Náa numuu rí nakiʼníin tikhun bi̱ kuʼñúún rí manindxu̱lúʼ xa̱bi̱i̱ Jeobá ga̱jma̱a̱ ndiéjunʼ gúʼni rá.

12 Guʼgími̱jna̱ makru̱ʼu̱lúʼ rí nundxa̱ʼwa̱a̱ edxu̱ún bi̱ kuʼñúún bi̱ na̱nguá ni̱ndxu̱ún xa̱bi̱i̱ Jeobá. Gajkhun rí nakuwáanʼ gagi dí nijmañulúʼ rí gajkhun ga̱jma̱a̱ rí na̱ʼkha̱ náa Biblia. Mbáa bi̱ kuʼñúún makumún dí niguma nduwánʼ o ni̱ndxu̱lú mbá secta. Mbáa makumún rí na̱nguá eyulú kuʼñúún numuu rí na̱nguá eʼni ndxa̱a̱. Asndu namiñun rí Dios maxnúlúʼ castigo índo̱ gakháñulú. Gíʼmaa muʼnimi̱jna̱ makru̱ʼu̱lú rí endxaʼwamíjna̱ ga̱jma̱a̱ guʼdxawíín májánʼ dí guthi mu mbuʼyáá ndiéjunʼ rí naʼni maxmiéjúnʼ (Prov. 20:5). Ma̱ndoo mbuʼyaridáá xkri̱da ndrígóo apóstol Pablo, bi̱ niʼniminaʼ makro̱ʼo̱o̱ ‹xú kaʼniún xúgínʼ xa̱bu̱› numuu dí rígi̱ nambáyúu maʼtáraʼa ajngóo Dios. Rí muʼni ikháá má, ma̱ndoo mambáyulúʼ muʼthúún bi̱ kuʼñúún dí eku̱mu̱lú (1 Cor. 9:19-23).

13. Xóo guʼthúún bi̱ kuʼñúún rá.

13 Guʼthá ga̱jma̱a̱ ajngáa guabaaʼ. Náa Biblia naʼthí: “Ganindxu̱u̱ májánʼ má xúʼko̱ dí muthala” (Col. 4:6). Ma̱ndoo munda̱ʼa̱a̱ Jeobá dí maxnúlúʼ xi̱ʼ kaʼwu ndrígóo mu muʼthúún bi̱ kuʼñúún ga̱jma̱a̱ ajngáa májánʼ ga̱jma̱a̱ guabaaʼ. Xáʼyóoʼ mugi̱ʼdu̱lú gajmiúlú ga̱jma̱a̱ numuu xúgíʼ creencias minduwaʼ ndrígu̱ún. Á mu nutulúʼ mbá rí naʼni magawunlú, ma̱ndoo mbuʼyaridúún apóstoles. Pablo niʼnirámáʼ: “Índo̱ nuta wéñulu, ikháanʼ nuʼtájkáan ga̱jma̱a̱ numún ikhiin; índo̱ nuxkulú, naʼngulú; índo̱ nunigámáanʼ, nuʼthá ga̱jma̱a̱ ajngáa guabaaʼ” (1 Cor. 4:12, 13).

14. Xú káʼnii eyambáá rí manindxu̱lúʼ májáánʼ xa̱bu̱ rá.

14 Ganindxu̱lú májánʼ xa̱bu̱. Maski asndu muʼthá ga̱jma̱a̱ ajngáa gua̱ba̱ʼ ma̱ndoo mayambáá mu marigá rí tsímáá náa bi̱ kuʼñúún, mú, rí manindxu̱lúʼ mbáa xa̱bu̱ májáánʼ mayambáá itháan (atraxnuu 1 Pedro 3:1, 2, 16). * Á mu nuxná mbá májánʼ xkri̱da, ma̱ndoo muʼni rí xa̱bu̱ mbuyáá rí xa̱bi̱i̱ Jeobá kuwa tsímáá náa mbá guʼwíin, nuñewu̱u̱n e̱jñún ga̱jma̱a̱ kuwa kaʼwu. Maski asndu bi̱ kuʼñúún na̱nguá ni̱ndxu̱ún xa̱bi̱i̱ Jeobá, ma̱ndoo makuwaanʼ tsímáá numuu rí kuwaanʼ ru̱ʼni̱ rí nandoo Jeobá ga̱jma̱a̱ naguajún jmbu.

15. Xú káʼnii gúʼni gaʼduunʼ rí maʼgá kaguáanʼ mugi̱ʼdu̱lú gajmiúlú bi̱ kuʼñúún rá.

15 Xúʼni̱ rí marigá xkujndu. Gundxaʼwáá edxu̱lúʼ ndiéjunʼ gáʼni rí maguaʼdáá xkujndu gajmiúlú bi̱ kuʼñúún ga̱jma̱a̱ rí xóo gúʼni (Prov. 12:16, 23). Mbáa ndxájulú bi̱ xtáa náa Australia naʼthí: “Jmégiuʼ nditháan tsíyoo gaʼyoo rí gajkhun. Ikha jngó nákha xóó tsetaráʼaxu mu mbuyáá xú káʼnii xtáa, ajmbioʼ ga̱jma̱a̱ ikhúúnʼ nunda̱ʼa̱a̱xu Jeobá rí mambáyuxuʼ rí xuriʼñááxu mijkoo. Nuniratamijnaxu mu índo̱ gutamíjnaxu mani̱ndxu̱u̱ májánʼ. Ma̱ngaa, nunimíjna̱xu mú xútamíjná gajmiúxu̱ mba̱yu̱ʼ rí ma̱ndoo maʼgá kaguáanʼxu magi̱ʼdu̱xu ga̱jma̱a̱ numuu religión, ikha jngó tsetaráʼaxu mba̱yu̱ʼ”.

16. Ndiéjunʼ gambáyulú a mú nakumulú rí kuaʼdáá a’khúlú náa mbá xkujndu gajmiúlú bi̱ kuʼyáá rá.

 16 Gajkhun má, xándoo gúʼni dí xarigá nditháan xkujndu gajmiúlú bi̱ kuʼñúún bi̱ na̱nguá ni̱ndxu̱ún xa̱bi̱i̱ Jeobá. Mbáa nakumulú rí ikháanʼ kuaʼdáá aʼkhúlúʼ, numuu rí nandulúʼ kuʼñúún ga̱jma̱a̱ nuʼni má xúʼko̱ rí nanigu̱u̱nʼ ikhiin. Á mu xúʼko̱ ekumulú, garmáʼáan a̱jkiu̱lú rí maguajún jmbu náa Jeobá gíʼmaa mani̱ndxu̱u̱ itháan ki xóo rí maʼndulú kuʼñúún bi̱ kuwa náa guʼwúlú. Rígi̱, ma̱ndoo maʼni rí bi̱ kuʼñúún maguanu mbuyáá á mu natatsimbaaʼ o na̱nguá dí naʼthí náa Biblia nindxu̱u̱ rí maraxtaa o makhañáaʼ. Ma̱ngaa, garmáʼáan a̱jkiu̱lú rí xándoo mutsudáá mbáa mu maʼni ñajunʼ Jeobá. Rí ma̱ndoo muʼni, nindxu̱u̱ rí musngájma rí xú káʼnii ñambáá rí muʼnimbulúʼ. Ga̱jma̱a̱ numuu ngajua, Dios naxnún ikhiin xó má rí nikhánulú ikháanʼ: Rí muraʼwíí á mu muʼni ñajunʼ Dios o na̱nguá (Is. 48:17, 18).

ÍNDO̱ MBÁA BI̱ KUʼYÁÁ NANIÑUʼ JEOBÁ

17, 18. Ndiéjunʼ gúʼni á mu mbáa bi̱ kuyáá naniñuuʼ Jeobá rá.

17 Á mu mbáa bi̱ kuʼyáá nagumaa expulsar o naniñuuʼ ranindxu̱u̱ xa̱bi̱i̱ Jeobá, nagawunlu wéñuʼ, nanindxu̱u̱ asndu xóo mbá espada rí nafraʼa asndu náa a̱jkiu̱lú. Ndiéjunʼ gándoo gúʼni á mu xúʼko̱ rígá rá.

18 Gaguaʼdáá má xúʼko̱ awan rí muʼnigajmaa. Mú maguaʼdáá má xúʼko̱ mbá fe gujkhuʼ, ndayóoʼ muraxnuu xúgíʼ mbiʼi Biblia, muʼniratamijná mu mu̱ʼgua̱ reunión, magajnúlu gúʼtaraʼa ga̱jma̱a̱ gunda̱ʼa̱a̱ tsiakii Dios mu maʼngulú (Jud. 20, 21). Mú ndiéjunʼ gándoo gúʼni á mu na̱nguá eʼnigajmaa ga̱jma̱a̱ numuu rí nirígá rá. Xakanajkulu. Xúniʼñáanʼ ru̱ʼni̱ ñajunʼ Jeobá, ikhaa rúʼko̱ gambáyulú mu muxpríguii dí nakumulú. Gundxaʼwamíjna̱ rí nigíʼnuu mbáa bi̱ niʼnirámáʼ Salmo 73. Nigíʼdu̱u̱ raʼyoo dí xúgíʼ nindxu̱u̱ ra̱májánʼ, ga̱jma̱a̱ niʼni rí maxmiéjúnʼ wéñuʼ. Mú niʼni má xúʼko̱ ñajunʼ Jeobá, rúʼko̱ nimbáyúu mu mariʼkhu̱u̱ xóo endxa̱ʼóo edxu̱u̱ (Sal. 73:16, 17). Rí muʼni rígi̱ mangáanʼ ma̱ndoo mambáyulúʼ.

19. Xú káʼnii gusngájma gamajkhu índo̱ naxprígulú Jeobá rá.

19 Guʼyamajkuíí rí Jeobá naxprígulú. Gajkhun má rí índo̱ nuxprigúlú nagawúnlu wéñuʼ, mú nambáyulúʼ xúgiáanʼ, asndu bi̱ nakudaminaʼ aʼkhá (atraxnuu Hebreos 12:11). * Mbá xkri̱da, Jeobá naʼthúlúʼ rí muniʼñáaʼ rambáxulú gajmiúlú bi̱ nixudami̱jna̱ aʼkhá ga̱jma̱a̱ rí tsítanga̱a̱ a̱jkiu̱ún (1 Cor. 5:11-13). Maski asndu nagawúnlu, mbaʼyóoʼ rí muʼni gaʼduunʼ rí xambáxulú gajmiúlú mbáa bi̱ kuʼyáá bi̱ nigumaa expulsar, xóo náa teléfono, o muxuʼmá mensajes, cartas, correo electrónico o náa redes sociales.

20. Ndiéjunʼ guguaʼthi̱i̱n rá.

20 Guguaʼthi̱i̱n má xúʼko̱. Ngajua naʼngo̱o̱ nagiʼthu̱u̱n xúgíʼ, ikha jngó naguaʼti̱i̱n má xúʼko̱ rí matangi̱i̱n bi̱ niniñaaʼ Jeobá (1 Cor. 13:7). Á mu nduʼyáá rí mbáa bi̱ kuʼyáá nariʼkuminaʼ rí xóo xa̱bu̱ nindxu̱u̱, ma̱ndoo munda̱ʼa̱a̱ Dios rí maxnúu tsiakii ga̱jma̱a̱ ajngáa dí na̱ʼkha̱ náa Biblia: “Aya̱a̱ʼ náa ikhúúnʼ” (Is. 44:22).

21. Ndiéjunʼ gíʼmaa muʼni á mu náa guʼwúlú nito̱ʼo̱o̱ “sia̱nʼ” numuu rí na̱jkua̱ kidxuuʼ Jesús rá.

21 Jesús niʼthí rí mbaʼyóoʼ maʼndulú kuʼyáá itháan ikhaa ki xóo xa̱bu̱ numbaaʼ. Mú ikhaa nikumu̱u̱ kaʼñúún discípulos ndrígóo rí maguajún jmbu maski asndu bi̱ kuñún xáʼndun gúñún. Á mu náa guʼwúlú nito̱ʼo̱o̱ “sianʼ” numuu rí na̱jkua̱ kidxuuʼ Jesús, guʼyáaʼ rí Jeobá mambáyulúʼ mu maʼngulú muraʼníí xkujndu (Is. 41:10, 13). Gundxaʼwamíjna̱ rí Jeobá ga̱jma̱a̱ Jesús kuwa gagi ga̱jma̱a̱ numulúʼ ga̱jma̱a̱ rí maʼni tsajkurámáánʼ ga̱jma̱a̱ numuu rí naguajún jmbu. Lá ragájkhun dí rígi̱ naʼni makuwaanʼ tsímáá ráʼ.

^ párr. 10 Mú mbuʼyáá itháan rí xú káʼnii gíʼmaa musngúún e̱ji̱n índo̱ mbáwíi xa̱bu̱ nikhi̱i̱ nindxu̱u̱ xa̱bi̱i̱ Jeobá, atayáá sección “Graxe̱ rí nuni bi̱ nuraxnuu” náa La Atalaya 15 ñajunʼ gu̱nʼ agosto tsiguʼ 2002.

^ párr. 14 1 Pedro 3:1, 2, 16: “Xúʼko̱ má ma̱ngoo, ikháanʼla, gu̱ʼu̱ bi̱ ninuju̱nʼ, gunimbánii rí ethi ajmbiala, mú xúʼko̱ gáʼni rí á mu tikuin na̱nguá enimbu̱ún ajngáa, maguanu munimbu̱ún ga̱jma̱a̱ numuu rí xóo kuwa runi guʼñún, numuu rí ikhiin míninʼ nduyáá rí guʼñún nuni rí májánʼ ga̱jma̱a̱ guáʼdáá wéñuʼ gamajkhún. Gaguaʼdáá mbá conciencia májánʼ, mu bi̱ nuthi dí raʼkhí ga̱jma̱a̱ numala mati̱ñu̱nʼ numuu rí ikháanʼ nuni rí májánʼ xóo xa̱bi̱i̱ Cristo”.

^ párr. 19 Hebreos 12:11 “Gajkhun má rí índo̱ nuxpriguáʼ tséʼni maraxtaa gagi, nindxu̱u̱ ma̱jti̱ʼ; mú nda̱wa̱á bi̱ nigumaratiin ikhí, naʼni marigá rí tsímáá ga̱jma̱a̱ rí jmbu”.