Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Bi̱ Nayejngoo (rí muʼnigajmaa)  |  Abril tsiguʼ 2016

Lá nindxu̱u̱ xóo xuájyaʼ rí naratáraʼa ráʼ.

Lá nindxu̱u̱ xóo xuájyaʼ rí naratáraʼa ráʼ.

RÍ NUʼTÁRAʼA ra̱ʼkhá tháán gíʼdoo numuu, mu kuwa xa̱bu̱ bi̱ tsíndxaʼwamíjna̱ xúʼko̱ kaʼnii. Maski ajndu kuwa tikhun bi̱ nandún mbuyáá rí eʼthí náa Biblia, mu tséyáá rí ndayóoʼ munigajmaa gajmiúlú.

Guʼyáá xkri̱da ndrígóo ndxájulú Gavin. Ikhaa na̱jkha̱ náa nagimbáanʼ, mú táʼndoo musngáá ga̱jma̱a̱ numuu Biblia. Náa numuu rá. Ikhaa naʼthí rí tseʼyoo wéñuʼ rí naʼthí náa Biblia ga̱jma̱a̱ rí táʼndoo rí eʼwíínʼ mbuyáá. Ma̱ngaa táʼndoo gakudaminaʼ náa mbá religión ga̱jma̱a̱ rí muni nduwaaʼ. Ndiéjunʼ tatsaʼwáminaʼ ikháánʼ ga̱jma̱a̱ numuu Gavin rá. Lá ma̱ndoo mixtambáyii xáʼ. Rí naʼsngáa náa Biblia ma̱ndoo mambáñun xa̱bu̱. Ikha jngó Jeobá niʼthún israelitas rí ajngóo mani̱ndxu̱u̱ “xóo xuájyaʼ” ga̱jma̱a̱ “xóo ruʼwa gua̱ba̱ʼ náa inuu iná” (Deut. 31:19, 30; 32:2). Guʼyáá a̱jkhu̱ enii ndrígóo xuájyaʼ rí maʼndoo mbuʼyaridáá índo̱ nuʼtáruʼun “xúgínʼ xa̱bu̱” (1 Tim. 2:3, 4).

 NDÍJKHA RÍ NINDXU̱U̱ XÓO XUÁJYAʼ RÍ NUʼTÁRAʼA RÁ.

Xuájyaʼ nindxu̱u̱ gua̱ba̱ʼ. Xuájyaʼ nindxu̱u̱ mbaʼa eʼtsúu iyaʼ rí naku̱mu̱u̱ náa mbruʼun ga̱jma̱a̱ giñánʼ jmañuʼ ma̱ngaa nakujmaa náa inuu xúgíʼ dí rígá. Náa numuu rí náa Biblia naʼthí rí ajngá rawunʼ Jeobá ninindxu̱u̱ “xóo xuájyaʼ” rá. Numuu rí ikhaa niʼthún xa̱bi̱i̱ ga̱jma̱a̱ ajngáa gua̱ba̱ʼ ga̱jma̱a̱ májáánʼ a̱jkiu̱u̱n. Xú káʼnii gándoo guʼyaridáá xkridoo xá. Mbuʼyamajkuíí rí nunimbu̱ún xa̱bu̱ náa nuʼtáraʼa ma̱ngaa rí muni rí mundxa̱ʼwa̱a̱ edxu̱ún ga̱jma̱a̱ rí ikhiin guraʼwíí dí muni. Á mu nusngajmá rí gajkhun naxmiéjunlú ga̱jma̱a̱ numún xa̱bu̱, ikhiin maʼndún mudxawíín itháan rí muʼthúún. Xúʼko̱, magajnúu itháan májánʼ índo̱ nuʼtáraʼa.

Xuájyaʼ naʼni̱i̱ a̱jkiu̱lú. Rí nuʼtáraʼa mani̱ndxu̱u̱ xóo xuájyaʼ á mu naʼni̱i̱ a̱jkiu̱ún xa̱bu̱, xóo muʼthá, naʼni makuwá tsímáá. Xú káʼnii eʼngulú muʼni rígi̱ rá. Gundxaʼwamíjna̱ xú káʼnii mumbáñun xa̱bu̱ mu muniʼnuʼ Biblia. Gundxaʼwamíjna̱ mbu̱júu̱ náa xkridoo Gavin. Nákha ginii mbáa ndxájulú bi̱ nagumbiʼyuu Chris niʼthúu̱n maʼsngóo ga̱jma̱a̱ numuu Biblia, mú tatsudaa mu maʼnigajmaa. Rí niʼni, niʼniʼ rí Gavin maxtáa tsímáá índo̱ nutamijná ga̱jma̱a̱ numuu Biblia. Chris niʼthúu̱n rí Biblia gíʼdoo mbá rí kayá edxu̱u̱ ga̱jma̱a̱ rí maninuʼ edxu̱u̱ rígi̱ mambáyúu makro̱ʼo̱o̱ itháan reunión. Ma̱ngaa, Chris niʼthúu̱n Gavin rí kiʼtáriyaʼ náa Biblia nimbáyúu mbaʼyoo rí naʼthí ikhí nindxu̱u̱ jmbu. Nitamijná mbaʼa nuthu ga̱jma̱a̱ numuu rí kiʼtáriyaʼ náa Biblia. Gavin niʼni̱i̱ a̱jkiu̱u̱n ga̱jma̱a̱ nindoo musngáá ga̱jma̱a̱ numuu Biblia.

Xuájyaʼ naxná vida. Náa Israel, índo̱ ruʼphu naʼni wéñuʼ mijkha ga̱jma̱a̱ tséxnúu ruʼwa mbaʼa igu̱nʼ. Á mu nda̱a̱ xuájyaʼ, mujndoʼ iná. Náa Biblia niʼtáriyaʼ rí mbiʼi xúgi̱ xa̱bu̱ maʼndún mudxawíín ‹ajngá rawunʼ Jeobá› (Amós 8:11). Mani̱ndxu̱u̱ asndu xóo dí ra̱ʼkhá tháán nakandawúnʼ mú ga̱jma̱a̱ numuu ajngá rawunʼ Dios. Ikha jngó, náa Biblia naʼthí rí índo̱ bi̱ kaxtaʼwíin nutaraʼa ajngáa rí májánʼ ga̱jma̱a̱ numuu Reino ni̱ndxu̱ún ‹xóo xuájyaʼ ndrígóo Jeobá› (Miq. 5:7). Ga̱jma̱a̱ numbañún imbo̱o̱ grupo bi̱ ni̱ndxu̱ún cristianos, bi̱ nagumbiʼñún “iʼhuinʼ mugu” (Juan 10:16). Ajngáa rí nuʼtáraʼa nindxu̱u̱ rí naxná Jeobá mu maxnún vida bi̱ nandún majmañún ga̱jma̱a̱ numuu. Lá nduʼyáá rí gíʼdoo wéñuʼ numuu ajngáa rígi̱ ráʼ.

Xuájyaʼ nindxu̱u̱ mbá rí májánʼ rí naxná Jeobá (Deut. 33:13). Rí nuʼtáraʼa ma̱ndoo mani̱ndxu̱u̱ mbá regalo náa xa̱bu̱ bi̱ nundrigú rí gajkhun. Gavin ndiʼyoo rí niguma tsajkurámááʼ rí nisngáá ga̱jma̱a̱ numuu Biblia índo̱ nijuixtiʼña̱a̱ xúgíʼ graxe̱ ndrígóo. Tájyúuʼ índo̱ ikhaa nijngúun iyááʼ ga̱jma̱a̱ xúgi̱ naniguʼ maʼtáraʼa ajngáa rí májánʼ ndrígóo Reino ga̱jma̱a̱ a̱ʼgiu̱u̱, Joyce.

Xa̱bi̱i̱ Jeobá nutaraʼa ga̱jma̱a̱ numuu Reino náa xúgíʼ tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ.

GUʼYAMAJKUÍÍ RÍ NUʼTÁRAʼA

Á mu nduʼyáá xú káʼnii nambánii xuájyaʼ ga̱jma̱a̱ rí nuʼtáraʼa, mbuʼyáá rí tsiakii rí nuʼni gíʼdoo wéñuʼ numuu. Náa numuu rá. Numuu rí mbá eʼtsúu iyaʼ tsiyambáá wéñuʼ, mú índo̱ nawa̱a̱ mbaʼa eʼtsúu iyaʼ naʼni jmañuʼ ku̱ba̱ʼ. Xúʼko̱ má kaʼnii, mbáa ikháanʼ nduʼyáá rí tséʼni mba̱a̱ wéñuʼ. Mú, rí mbaʼin wéñuʼ xa̱bi̱i̱ Jeobá rí mbá xúgiáanʼ naʼni rí ajngáa maʼga̱nú náa “mba xuguinʼ xabo” (Mat. 24:14). Xó má eʼyáá, rí nuʼtáraʼa nindxu̱u̱ mbá regalo ndrígóo Jeobá. Ga̱jma̱a̱ ma̱ndoo mani̱ndxu̱u̱ xóo xuájyaʼ rí gua̱ba̱ʼ, rí naʼni maʼni̱i̱ a̱jkia̱nʼ ga̱jma̱a̱ rí naxná vida.