Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Bi̱ Nayejngoo (edición de estudio)  |  Junio tsiguʼ 2017

Lá muʼnimbánii xkujndu ga̱jma̱a̱ muʼni marigá rí tsímáá ráʼ.

Lá muʼnimbánii xkujndu ga̱jma̱a̱ muʼni marigá rí tsímáá ráʼ.

JEOBÁ nandoo rí xa̱bi̱i̱ maʼndulú kuʼyáá rí tsímáá ga̱jma̱a̱ muʼnimi̱jna̱ marigá náa ikháánʼ. Índo̱ nuʼni xúʼko̱ kaʼnii, bi̱ ni̱ndxu̱lú cristianos gajkhun nakuwáanʼ tsímáá. Rígi̱ naʼni rí maguwáʼ mbaʼin xa̱bu̱ náa congregación cristiana.

Mbá xkri̱da, mbáa xa̱bu̱ xawan bi̱ nijmaʼniiʼ wéñuʼ náa xuajen Madagascar niniguʼ rí náa xa̱bi̱i̱ Jeobá rígá rí tsímáá. Nindxa̱ʼwáminaʼ: “Á mu mbóo mbiʼi gáʼyóóʼ mbaʼyáaʼ mbá religión, mani̱ndxu̱u̱ rígi̱”. Nda̱wa̱á ikhaa niniñuʼ rí xtáa raʼni, mba̱yu̱ʼ igu̱nʼ niʼniminaʼ maxtáa ga̱jma̱a̱ a̱ʼgiu̱u̱ xóo eʼthí náa Biblia ga̱jma̱a̱ ni̱jkha̱nú ninindxu̱u̱ xa̱bi̱i̱ Jeobá, Dios bi̱ naʼni rí marigá rí tsímáá.

Xóo má xa̱bu̱ bi̱ naʼni xawan, mbaʼin xa̱bu̱ mámbá tsiguʼ nuxkamaa rí tsímáá náa congregación cristiana, tsímáá rí ikhiin nduya wéñuʼ. Mú tsímáá rígi̱ ma̱ndoo mambáa. Náa Biblia nasngájma kaʼwu rí tsixiyu ga̱jma̱a̱ xkujndu náa congregación ma̱ndoo maʼni rí xambáxu̱u̱n ga̱jma̱a̱ maʼni rí xákuwa tsímáá xa̱bu̱ (Sant. 3:14-16). Biblia ma̱ngaa naxnúlú májánʼ xtágabu rí nambáyulúʼ muʼni gaʼduunʼ xkujndu ga̱jma̱a̱ makuwáanʼ tsímáá. Guʼyáá xú káʼnii tikhun xa̱bu̱ nunimbánii xtágabu rúʼko̱.

XKUJNDU GA̱JMA̱A̱ XÓO NINIMBANÍÍ

“Tsimbáxuʼ májánʼ ga̱jmu̱ʼ mbáa ndxájulú bi̱ nañajunʼ ga̱jmu̱ʼ. Mbóo mbiʼi índo̱ kúwáanʼxu ragi̱ʼdu̱xu, a̱jmi̱i̱n xa̱bu̱ nitu̱ʼu̱u̱n ga̱jma̱a̱ ndiyuxu” (CHRIS).

“Mbáa ndxájulú bi̱ naʼtáraʼa má xúʼko̱ ga̱jma̱á ni̱ndxu̱ʼ mbá nacha̱ nánguá egájnuu ga̱jma̱á ni̱ndxu̱ʼ, ga̱jma̱a̱ nánguá eʼthúnʼ ga̱jma̱a̱ ikhúúnʼ na̱nguá e̱yo̱o̱ náa numuu” (JANET).

“Kuwáanʼxu rutamíjná ajtsáanʼ ga̱jma̱a̱ teléfono. Mbáa rí ikhiin niʼtángoo, ikha jngó niku̱mu̱ʼ rí ikhaa niʼni colgar. Ikhú ni̱thu̱u̱n imba̱a̱ dí raʼkhí ga̱jma̱a̱ numuu. Mú bi̱ timbáa na̱nguá niʼniuu colgar, ga̱jma̱a̱ niʼdxuun xúgíʼ rí nitha” (MICHAEL).

“A̱jmi̱i̱n precursoras náa congregación niguáʼdáá xkujndu. Mbáa nigíʼdu̱u̱ niríyúu má xúʼko̱ imba̱a̱. Rí nagiʼdu̱u̱n naʼni rí makáguabiinʼ eʼwíínʼ” (GARY).

Xúgíʼ xkujndu rúʼko̱ asndu xóo ragíʼdoo numuu. Mú rúʼko̱ ma̱ndoo maʼni rí magawúunʼ wéñuʼ bi̱ niguáʼdáá xkujndu ga̱jma̱a̱ ní xarigá rí tsímáá náa congregación. Xó má xúgínʼ a̱ngiu̱lú buʼko̱ ninimbaníí ikha rí na̱ʼkha̱ náa Biblia ga̱jma̱a̱ niʼngu̱u̱n nini rí marigá rí tsímáá. Xú káʼnii xtágabu rí na̱ʼkha̱ náa Biblia nimbañúún xá.

“Xakiʼnáanʼla náa kamba̱a̱” (Gén. 45:24). José nixnúún xtágabu rígi̱ a̱ngui̱i̱n nákha xóó tseguntangi̱i̱n náa anu̱ún. ¡Ra̱ʼkhá tháán májánʼ ajngáa! Á mu mbáa xa̱bu̱ tséʼngo̱o̱  gaxpriguminaʼ ga̱jma̱a̱ nagawúnʼ nacha̱ wéñuʼ, ma̱ngoo maʼni rí eʼwíínʼ makiʼníin. Chris ndiʼyoo rí naʼnimbamínaʼ ga̱jma̱a̱ rí naʼniuu gakhi̱i̱ maʼnimbánuu ikha ndrígu̱ún eʼwíínʼ xa̱bu̱. Numuu rí nindoo mariʼkuminaʼ, niʼthúu̱n ndxájulú bi̱ nigi̱ʼdu̱u̱ ga̱jma̱a̱ rí maʼni mba̱a̱ a̱jkiu̱u̱n kaʼyoo ga̱jma̱a̱ niʼniminaʼ mu maxpríguminaʼ rí xóo kaʼnii nindxu̱u̱. Índo̱ ndxájulú ndiʼyoo rí Chris xtáa raʼniminaʼ mu mariʼkuminaʼ, xúʼko̱ má niʼni ma̱ngaa. Rí xúgi̱, kuwa tsímáá ga̱jma̱a̱ nuni ñajunʼ Jeobá mbá kambáxu̱u̱n.

“Naʼni gachúu awan náa na̱nguá etamijná xa̱bu̱” (Prov. 15:22). Janet ni̱jkha̱nú ndiʼyoo rí ndiyóoʼ maʼnimbánuu xtágabu rígi̱, ikha jngó nigíʼ maʼtámíjná ga̱jma̱a̱ ndxájulú. Índo̱ kuwa rutamijná, Janet niraxu̱u̱ ndxájulú náa numuu rí nikiʼnáa. Ginii mijkoo etamijná, mú nigún rutamijná májánʼ. Ndxájulú ni̱jkha̱nú ndiʼyoo rí ikhaa tákro̱ʼo̱o̱ májánʼ mbá ajngáa rí Janet na̱nguá gíʼdoo aʼkhúun, ikha jngó niʼthúu̱n rí maʼni mba̱a̱ a̱jkiu̱u̱n kaʼyoo. Mbu̱júu̱ʼ nuni ñajunʼ Jeobá mbá kambáxu̱u̱n.

“Xi nadxaʼchaʼ ofrendaʼ naʼ altar, iki garmaʼan akianʼ ri najiʼna dxiyaʼ-jaʼyaʼ. Atatsiña ofrendaʼ naʼ inu altar, ayuʼ, guini gambaxiʼ gajmaʼ dxiyaʼ gajma majan” (Mat. 5:23, 24). Mbáa narmáʼáan a̱jkiu̱lú xtágabu rígi̱ rí Jesús nixná náa Kúbá. Michael niʼni gíná a̱jkiu̱u̱n índo̱ ndiʼyoo dí raʼkhí niʼni ga̱jma̱a̱ rí táʼni rí májánʼ ga̱jma̱a̱ ndxájuu. Mú xtáa xawii mu maʼni rí marigáa rí tsímáá. Ninindxu̱u̱ mbáa xa̱bu̱ guabaaʼ ma̱ngaa niʼtámíjná ga̱jma̱a̱ ndxájulú rí nagawúnʼ wéñuʼ rí niʼni. Ndiéjunʼ nirígá nda̱wa̱á rá. Michael naʼthí: “Ndxájuʼ niʼni mba̱a̱ a̱jkiu̱u̱n kaʼyoo ga̱jma̱a̱ xúgíʼ a̱jkiu̱u̱n”. Nindoo nimbáxu̱u̱n mbu̱júu̱ʼ.

“Gaʼngo̱o̱ a̱jkia̱la kuyamíjna̱ ga̱jma̱a̱ guni mba̱a̱ a̱jkia̱la kuyamíjna̱ má xúʼko̱ á mu mbáa naxiéʼkhá ga̱jma̱a̱ numuu imba̱a̱” (Col. 3:12-14). Lá narmáʼáan a̱jkia̱nʼ eni a̱jmi̱i̱n precursoras bi̱ nagiʼdu̱u̱n índo̱ nagún gutaraʼa rá. Mbáa bi̱ kayá edxu̱u̱ ndiʼyoo rí kuwa runi naʼni rí magawúunʼ eʼwíínʼ. Ga̱jma̱a̱ niraxu̱u̱n á mu gajkhun xándoo muni mba̱a̱ a̱jkiu̱ún kuyamíjna̱ mu xúʼko̱ marigá rí tsímáá náa congregación. A̱ngiu̱lú nindrigú xtágabu rí nixná ndxájulú bi̱ kayá edxu̱u̱ ga̱jma̱a̱ nigíʼ ninimbaníí. Rí xúgi̱ nájmi̱i̱n kuwa májánʼ ga̱jma̱a̱ nutaraʼa ajngáa rí májánʼ.

Xtágabu rí na̱ʼkha̱ náa Colosenses 3:12-14, rí guámbulúʼ ndiʼyáá ma̱ndoo mambáyulúʼ á mu mbáa naʼni gawúnlú. Mbaʼin naguánu nduyáá rí á mu nanindxu̱ún xa̱bu̱ gua̱bi̱nʼ ma̱ndoo muni mba̱a̱ a̱jkiu̱ún kuyamijná ga̱jma̱a̱ mambumúún dí nirígá. Mú á mu nduʼyáá rí  xándoo muʼni rúʼko̱, ma̱ndoo muʼnimbaníí xtágabu rí na̱ʼkha̱ náa Mateo 18:15. Maski ajndu Jesús xtáa raʼthí ga̱jma̱a̱ numuu aʼkhá rí itháan mitsáʼkhúun, xtágabu rígi̱ ma̱ngaa nayambáá índo̱ guguaʼdáá xkujndu gajmiúlú mbáa ndxájulú. Ikha jngó ganindxu̱lú mbáa xa̱bu̱ guabaaʼ ga̱jma̱a̱ májánʼ a̱jkiu̱lú, ga̱jma̱a̱ guʼtháán ndxájulú mu muʼnimbaníí xkujndu gajmiúlú.

Mu mayambáá xtágabu rígi̱ ndayóoʼ musngajmá: “Rí maʼndulúʼ kuʼyamijná, gagi, tsímáá, rí maʼngo̱o̱ wéñuʼ a̱jkiu̱lúʼ, rí manindxu̱lúʼ xa̱bu̱ májánʼ a̱jkiu̱u̱n, muʼni rí májánʼ, fe, rí manindxu̱lúʼ xa̱bu̱ guabáanʼ, rí muñewa̱a̱n rí muʼni” (Gál. 5:22, 23). Xó má aceite maʼni rí mañajunʼ gua̱ba̱ʼ mbá máquina, xúgíʼ rígi̱ nayambáá mu mambaxúlúʼ májánʼ.

RÍ XÓO MIXTIʼKUÁANʼ NAʼNI MAʼNI MITSAAN NÁA CONGREGACIÓN

Mámbáa rí ikháanʼ mixtiʼkuáanʼ xóo kaʼniáanʼ. Xúgiáanʼ mixtiʼkhu xóo endxaʼwamíjna̱ ga̱jma̱a̱ rí xóo nuʼthá. Rígi̱ naʼni rí mambáxulúʼ májánʼ. Mú ma̱ngaa maʼni rí marigá xkujndu. Mbáa ndxájulú bi̱ naʼni má mba̱yu̱ʼ rí kayá edxu̱u̱ naʼthí: “Mbáa xa̱bu̱ bi̱ tséʼthi wéñuʼ mbáa mamiñúu á mu gíiʼ níjniúu xa̱bu̱ bi̱ naʼthí wéñuʼ. Maski ajndu nakujmaa dí rúʼko̱ na̱nguá gíʼdoo numuu, mú ma̱ndoo ma̱ʼkha̱ kagu̱u̱ xkujndu gakhi̱i̱ wéñuʼ”. Ikha jngó, lá xándoo rí a̱jmi̱i̱n xa̱bu̱ bi̱ mixtiʼkun wéñuʼ mambaxúún májánʼ ráʼ. Gundxaʼwamíjna̱ ga̱jma̱a̱ numún a̱jmi̱i̱n apóstoles: Pedro ga̱jma̱a̱ Juan. Xú káʼnii nindxu̱u̱ Pedro rá. Nundxa̱ʼwa̱míjna̱ rí Pedro nindxu̱u̱ mbáa bi̱ naʼthí mbájmbu tséndxa̱ʼóo edxu̱u̱ rí maʼthí. Xú káʼnii Juan rá. Nundxa̱ʼwa̱míjna̱ ga̱jma̱a̱ numuu xóo mbáa bi̱ nandoo kaʼñún eʼwíínʼ ga̱jma̱a̱ nañewu̱u̱n rí maʼthí. Nájmi̱i̱n apóstoles ninindxu̱ún mixtiʼkuiin mú niñajunʼ májánʼ (Hech. 8:14; Gál. 2:9). Xkri̱da ndrígu̱ún nasngájma rí cristianos rí mbiʼi xúgi̱ ma̱ndoo muñajunʼ mbóó, maski ajndu ni̱ndxu̱ún mixtiʼkuiin wéñuʼ.

 Mbáa xtáa mbáa ndxájulú náa congregación bi̱ maʼni o maʼthúlú mbá rí maʼni gawúnlu. Maski ajndu xúʼko̱, nduʼyáá rí Cristo nikháñuu ga̱jma̱a̱ numuu ga̱jma̱a̱ rí gíʼmaa maʼndulú kuʼyáá (Juan 13:34, 35; Rom. 5:6-8). Ikha jngó, rí xáratha̱a̱n o maku̱ma̱ʼ rí xándoo mambaxúu ga̱jma̱á ni̱ndxa̱ʼ atraxi̱mínáʼ: “Lá ndxájulú naʼni mbá rí náa Biblia naʼthí dí ra̱májánʼ ráʼ. Lá nandoo maʼni gawúunʼ xáʼ. O i̱ndó ni̱ndxu̱xu̱ʼ mixtiʼkuáanʼ dxe̱ʼ. Ga̱jma̱a̱ ndiéjunʼ gándoo gajmañuʼ rí xú káʼnii nindxu̱u̱ xá.”

Iwáá graxe̱ rígi̱ gíʼdoo wéñuʼ numuu. Á mu mbáa naniguʼ maʼthí wéñuʼ, mú ikháanʼ tséʼtha wéñuʼ, gundxaʼwamíjna̱ rí xa̱bu̱ buʼko̱ tséʼniuu mingíjyúuʼ magíʼdu̱u̱ maʼthúún xa̱bu̱ náa nuʼtáraʼa. Mbáa ma̱ndoo muʼtháán rí magajnúu ga̱jma̱á ni̱ndxu̱lú mu xúʼko̱ mbuʼyaridáá xkri̱da ndrígóo. Á mu ndxájulú naxná itháan rí gíʼdoo ki xóo ikháanʼ, lá ma̱ndoo majmañulúʼ ga̱jma̱a̱ numuu ikhaa ga̱jma̱a̱ maʼdxulú rí muxnún rí nda̱ñúnʼ bi̱ guanii, bi̱ guáʼdáá nandii o bi̱ nda̱ñúnʼ ráʼ. Maski ajndu mixtiʼkuáanʼ ma̱ndoo makuwáanʼ mbá nduʼ gajmiúlú ndxájulú á mu nduʼyáá i̱ndó rí májánʼ. Maski ajndu xuʼguanú mambaxúlúʼ májánʼ gajmiúlú, rígi̱ gáyambáá mu makuwáanʼ májánʼ gajmiúlú, marigá rí tsímáá náa a̱jkiu̱lú ga̱jma̱a̱ náa congregación.

Evodia ga̱jma̱a̱ Síntique ninindxu̱ún a̱jmi̱i̱n cristianas bi̱ nikuwa nákha siglo timbá, mbáa ninindxu̱ún mixtiʼkuiin wéñuʼ. Maski ajndu má xúʼko̱, apóstol Pablo niʼthúún rí “mundxaʼwamíjna̱ ikháá má xóo endxa̱ʼwáminaʼ Señor” (Filip. 4:2). Lá muʼni má xúʼko̱ mangáanʼ mu maʼni rí marigá rí tsímáá náa congregación ráʼ.

XÚNIʼÑÁʼ RÍ MARÍGÁ MÁ XÚʼKO̱ XKUJNDU

Rí raʼkhí rí nakumulú ga̱jma̱a̱ numún eʼwíínʼ ma̱ndoo mani̱ndxu̱u̱ xóo iná ra̱májánʼ dí rígá náa ixi̱ ri̱ʼi̱, á mu tsí rubu mbaja̱a̱ má xúʼko̱. Xúʼko̱ má kayuʼ, á mu dí raʼkhí nda̱ja̱a̱ náa awúu̱n a̱jkiu̱u̱n mbáa xa̱bu̱, maʼni gachúu  xúgíʼ congregación. Mú á mu nandulúʼ kuʼyáá Jeobá ga̱jma̱a̱ á mu nandulúʼ kuʼñúún a̱ngiu̱lú, mú muʼni asndu xó má eʼngo̱o̱ mu rí xóo kaʼniáanʼ maʼni rí xárígá rí tsímáá náa congregación.

Á mu ni̱ndxu̱lú xa̱bu̱ guabáanʼ ga̱jma̱a̱ nuʼnimi̱jna̱ rí marigá rí tsímáá muguaʼthi̱i̱n rí májánʼ nda̱wa̱á.

Á mu nuʼgíʼ nuʼnimbánii xkujndu ndrígúlú mu marigá rí tsímáá, mbáa asndu maʼniulú tsiánguá rí garigá. Gundxaʼwáá edxu̱lúʼ ga̱jma̱a̱ numuu cristiana bugi̱: “Niku̱mu̱ʼ rí mbáa ndxájulú niʼniuʼ xóo mbáa dxáʼgú chíʼgíʼ, ga̱jma̱a̱ rúʼko̱ naʼni makiʼnún wéñuʼ. Numuu dí rúʼko̱ naʼni makiʼnún itháan nigíʼdu̱u̱ rajmuʼ ajngáa gakhi̱i̱ mu mathu̱u̱n. Nindxa̱ʼwa̱mínáʼ: ‹Ikhaa tseʼyamajkhuʼ xóo gíʼmaa ikha jngó maniu̱u̱ xúʼko̱ mangúún›”.

Nda̱wa̱á, cristiana bugi̱ nigíʼdu̱u̱ nindxa̱ʼwáminaʼ rí xtáa raʼni: “Nigíʼdu̱u̱ ndi̱yo̱o̱ dí raʼkhí rí xóo kaʼniún, ga̱jma̱a̱ tániguʼ rí xóo kaʼnii ni̱ndxu̱ʼ. Ndi̱yo̱o̱ rí ndiyóoʼ mariʼkhu̱u̱ xóo kaʼnii endxa̱ʼo̱o̱ edxu̱ʼ. Nitakáñuu Jeobá ga̱jma̱a̱ numuu xkujndu rígi̱. Nda̱wa̱á, nitsi mbá regalo chíʼgíʼ mu maxnúu ndxájulú ga̱jma̱a̱ niniraʼmáʼ mbá chíʼgíʼ i̱yi̱i̱ʼ náa nitha rí gaʼni mba̱a̱ a̱jkiu̱u̱n kaʼyoʼ numuu dí raʼkhí nini. Nidaraʼami̱jnáxu ma̱ngaa nimbumuxuʼ ku̱ya̱a̱ xkujndu. Ga̱jma̱a̱ nánguá niguáʼdááxu xkujndu”.

Xa̱bu̱ nda̱ñúnʼ rí makuwá tsímáá. Mú numuu rí nunimbaʼumíjna̱ o numuu rí nandún mumbayúmijna, mbaʼin tséjyúuʼ kiʼníin. Rígi̱ narígá wéñuʼ náa numbaaʼ, mú náa xuajñu Jeobá gíʼmaa marigá rí tsímáá ga̱jma̱a̱ makuwá mbá kambáxu̱u̱n. Jeobá niʼni rí Pablo maʼnirámáʼ: “Natakháñala rí gafrigala xó má gíʼmaa numuu rí Dios nindxa̱ʼwála, gani̱ndxa̱la xa̱bu̱ guabáanʼ ga̱jma̱a̱ májánʼ a̱jkia̱la, xákiʼnáanʼla, gáʼngo̱o̱ a̱jkia̱la kuyamíjna̱, guʼyáaʼ wéñuʼ ga̱jma̱a̱ guni tsiakimijna makuwáanʼ mbá jnduʼ náa espíritu rí naʼni makuwáanʼ tsímáá” (Efes. 4:1-3). Rí “naʼni makuwáanʼ tsímáá” gíʼdoo wéñuʼ numuu. Ikha jngó nandulúʼ muʼni itháan gujkhuʼ rígi̱ índo̱ guʼnimbaníí asndu xú káʼnii má xkujndu dí garigá náa ikháanʼlu.