Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Bi̱ Nayejngoo (rí muʼnigajmaa)  |  Junio tsiguʼ 2017

Lá natayáá má ráʼ.

Lá natayáá má ráʼ.

Lá nirígá mbá numuu mu magumbiʼñún “kuʼhua” bi̱ nigujui̱i̱n xujkhúʼ náa templo ráʼ.

EVANGELIO ndrígóo Mateo naʼthí: “Nitoʼo Jesus naʼ guʼhua dxakuin Dios, nixkahuin rixa tsi nugujua, jame nutsi naʼ aun guʼhua dxakun, nirngaxi mesun tsi nuriʼkui mbuka, gajma xilin tsi nugujuin paloma. Jame niʼtun: Naʼ Huaʼtan iʼtan: Ri goʼoʼ, guʼhua naʼ naguma tsakun gaʼne mbiʼyu, ikanʼla ini ri patsi iñu kuʼhua ñajun-ne” (Mat. 21:12, 13).

Historia judía nasngájma rí bi̱ nigujua̱ náa templo nurumiin wéñuʼ mbújkha̱a̱ bi̱ nutsi. Xóo má eʼthí Misná (Keritot 1:7), nirígá mbá miʼtsú nákha siglo timbá, rí a̱jmi̱i̱n palomas bi̱ nuxnaxi̱i̱n xóo tsigijñaʼ ni̱jkha̱nú niʼni numún mbá denario dí oro. Mbáa xa̱bu̱ mbaʼyóoʼ mañajunʼ mbá skíñúʼ witsu mbiʼi mu mada̱ʼ rígi̱. Xtángoo niʼthí rí xa̱bu̱ gíníi ma̱ndoo muxnaxi̱i̱n gúgu̱ ga̱jma̱a̱ palomas xóo tsigijñaʼ, mu niʼni minumún wéñuʼ rí asndu nánguá eʼngu̱u̱n gútsíin (Lev. 1:14; 5:7; 12:6-8). Rígi̱ xkawiiʼ wéñuʼ ndiʼyoo Rabino Simeón ben Gamaliel, ikha jngó niʼni rí muxnaxi̱ nguéjma̱ tsigijñaʼ ní raʼkháa xóo kaʼyoo. Ikhú nigajta̱a̱ wéñuʼ rí xóo minumún palomas.

Rí ndiʼyáá nasngájma rí Jesús nigiʼdoo mbá numuu mu maxná mbiʼñún ‹kuʼwaʼ› bi̱ nugujua náa templo, numuu rí nuni rí eʼwíínʼ muñajunʼ itháan ga̱jma̱a̱ nandún maguaʼdáá wéñuʼ mbújkha̱a̱.