Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Bi̱ Nayejngoo (rí muʼnigajmaa)  |  Agosto tsiguʼ 2017

“Tsímáá rí na̱ʼkha̱ náa Dios rí itháan gíʼdoo tsiakii”

“Tsímáá rí na̱ʼkha̱ náa Dios rí itháan gíʼdoo tsiakii”

Tsímáá rí na̱ʼkha̱ náa Dios rí itháan gíʼdoo tsiakii, mañewu̱u̱n a̱jkia̱la” (FILIP. 4:7).

AJMÚÚ 112 GA̱JMA̱A̱ 58

1, 2. Ndiéjunʼ niguaʼnii Pablo ga̱jma̱a̱ Silas náa Filipos rá. (Atayáá timbá xtiʼkhu.)

ITHÁAN maʼni tikhu nduʼun náa xuajen Filipos. A̱jmi̱i̱n misioneros Pablo ga̱jma̱a̱ Silas kuwa náa guʼwá e̱jua̱nʼ dí rígá asndu itháan kuʼma. Rajkúún juádáʼ náa cepo ga̱jma̱a̱ na̱ʼkhu̱ tsu̱du̱ún numuu rí nixnúún (Hech. 16:23, 24). Mbiʼi rúʼko̱ ninújngoo nacha̱ kayuʼ. Asndu túthuun rí muniu̱u̱n, mbaʼin xa̱bu̱ nixmajtiin asndu náa xuáá ga̱jma̱a̱ nigi̱ʼdi̱i̱ nithúún rí guáʼdáá aʼkhún rí asndu tuguaʼthi̱i̱n mudxawíín rí guthi. Nixkuʼtu xtíñún ga̱jma̱a̱ nixnúún wéñuʼ ga̱jma̱a̱ xkuiya (Hech. 16:16-22). ¡Phú ra̱májánʼ! Pablo ninindxu̱u̱ mbáa xa̱bu̱ romano ga̱jma̱a̱ kaʼyoo rí munimbánii májánʼ xkujndu ndrígóo. *

2 Índo̱ Pablo kraʼaa náa guʼwá e̱jua̱nʼ rí mikríná, mbáa nindxa̱ʼwáminaʼ rí nirígá mbiʼi rúʼko̱. Mbáa ma̱ngaa nindxa̱ʼwáminaʼ ga̱jma̱a̱ numún xa̱bu̱ bi̱ kuwa Filipos. Mbaʼa xuajen náa ikhaa ni̱jkha̱ guáʼdáá mbóo sinagoga, mbóo guʼwá náa judíos nagimbúun mu mbuyamajkuíí Dios. Mú náa Filipos nda̱a̱ nimbá. Ikha jngó judíos nagimbíi̱n rexa̱a̱ náa xkrugua ndrígóo xuajen, níjniúu mbá  mañu (Hech. 16:13, 14). Náa numuu nda̱a̱ sinagoga rá. Mbáa mu nda̱wi̱i̱n mbá 10 xa̱bekha bi̱ ni̱ndxu̱ún judíos, numuu rí xúʼko̱ extandi̱ʼi̱i̱n mu muni mbá guʼwá. Nakujmaa rí xa̱bu̱ bi̱ kuwa náa Filipos nadxún wéñuʼ numuu rí ni̱ndxu̱ún xa̱bu̱ romanos (Hech. 16:21). Mbáa ikhaa jngó tsékumu̱ún rí a̱jmi̱i̱n judíos bugi̱ na̱nguá ni̱ndxu̱ún xa̱bu̱ romanos. Mú tséʼniuu ndiéjunʼ nindxa̱ʼwa̱míjna̱, ikhiin nixudiinʼ náa guʼwá e̱jua̱nʼ Pablo ga̱jma̱a̱ Silas rí asndu túyáá á mu guáʼdáá aʼkhún.

3. a) Náa numuu rí Pablo tákro̱ʼo̱o̱ índo̱ nixuda̱ʼ náa guʼwá e̱jua̱nʼ xá. b) Xú káʼnii niʼni xá.

3 Mbáa ma̱ngaa Pablo nindxa̱ʼwáminaʼ xú káʼnii niʼni rí ni̱jkha̱ náa Filipos. Nákha ginii xtáa ridoo mar Egeo, náa Asia Menor. Nákha xtáa ikhí, mbaʼa nuthu xi̱ʼ kaʼwu tániñúnʼ mutaraʼa náa tikhuu xuajen. Asndu xóo i̱mba̱ níʼkhá náa ejkha̱ kayáa (Hech. 16:6, 7). Mú náa ejkha̱ kayáa xá. Pablo ndiʼyoo rígi̱ índo̱ ikhaa xtáa náa xuajen Troas. Náa mbá visión, mbáa xa̱bu̱ niʼthúu̱n: “Aganujnga’ na’ Macedonia”. Apóstol ndiʼyoo kaʼwu rí eyoo Dios maguma, ikha jngó nacha̱ ni̱jkha̱ náa Macedonia (atraxnuu Hechos 16:8-10). Mú tájyúuʼ rí ni̱jkha̱nú ikhí índo̱ nixuda̱ʼ náa guʼwá e̱jua̱nʼ. Náa numuu niniñuʼ Jeobá marigá rígi̱ rá. Nguáthá mba̱yu̱ʼ gágidaʼ náa guʼwá e̱jua̱nʼ xá. Maski ajndu tákro̱ʼo̱o̱ rígi̱, tániñuʼ makáguabaʼ fe rí gíʼdoo ga̱jma̱a̱ rí nadxuu. Náa Biblia naʼthí rí ikhaa ga̱jma̱a̱ Silas nigi̱ʼdi̱i̱ nitakáñii Jeobá ga̱jma̱a̱ nini ajmúú náa guʼwá e̱jua̱nʼ (Hech. 16:25). Nikumu̱ún rí guáʼdáá tsímáá rí na̱ʼkha̱ náa Dios.

4, 5. a) Xú káʼnii gándoo maʼni ikháá xóo kuwáanʼ ikháanʼ ga̱jma̱a̱ xóo nixtáa Pablo rá. b) Xú káʼnii nixtiʼkhu̱u̱ mbá nacha̱ xóo nixtáa xá.

4 Lá nikumulú xúʼko̱ mangáanʼ xóo Pablo ráʼ. Mbáa ninda̱ʼa̱a̱ Dios rí mambáyulúʼ mu muraʼwíí mbá rí muʼni ga̱jma̱a̱ asndu xóo nakujmaa rí nuʼniñámíjná maxnúlúʼ ikha xi̱ʼ kaʼwu. Mú asndu xóo tagajnuu xóo nikumulú. Mbáa niraʼníí xkujndu o mbaʼa rí niʼniulúʼ muriʼkhuíí náa vida ndrígúlú (Ecl. 9:11). Ga̱jma̱a̱ rí xúgi̱ mbáa nuraximíjna̱ náa numuu rí Jeobá niniñuʼ marigá rígi̱. Ndiéjunʼ gambáyulú mu maʼngulú ga̱jma̱a̱ rí makumulúʼ kuʼyáá má xúʼko̱ Jeobá rá. Mu mbuʼyáá rí naxtiʼña̱a̱, guʼyáá xóó historia ndrígóo Pablo ga̱jma̱a̱ Silas.

5 Índo̱ rí Pablo ga̱jma̱a̱ Silas nini ajmúú, nigi̱ʼdu̱u̱ nirígá mbaʼa rí ikhiin taguaʼthi̱i̱n marigá. Ginii nirígá mbá gaʼxma. Nda̱wa̱á nimbaʼtoo xkrugua náa guʼwá e̱jua̱nʼ ga̱jma̱a̱ nixtajkúu cadena ndrígu̱ún xa̱bu̱ bi̱ kuguariʼiin. Índo̱ xa̱bu̱ bi̱ nañewu̱u̱n guʼwá e̱jua̱nʼ ndiʼyoo rígi̱ nindoo maxíyaminaʼ, mú Pablo tániñuʼ. Ikhú xa̱bu̱ bugi̱ gajmíi̱n bi̱ kuwa náa goʼwóo nijngún iyááʼ. Índo̱ nijtsi, jueces nixuʼmiin tikhun oficiales mu murawíin Pablo ga̱jma̱a̱ Silas, ga̱jma̱a̱ nindu̱ʼu̱u̱n rí magajnún náa Filipos ga̱jma̱a̱ rí gagúun tsímáá. Índo̱ bi̱ ni̱ndxu̱ún jueces nidxawíín dí ra̱ʼkhá tháán mba̱a̱ rí nikiéʼkhun náa xa̱bu̱ buʼko̱ bi̱ ni̱ndxu̱ún xa̱bu̱ romamos, míniinʼ nigún guniñúnʼ asndu náa rawunʼ xuajen. Mú Pablo ga̱jma̱a̱ Silas ginii nindúún mutangawíí Lidia, mbáa cristiana bi̱ ndiʼkhún nijngúun iyááʼ. Ma̱ngaa nixnúún tsiakii eʼwíínʼ a̱ngiu̱lú bi̱ kuwa náa Filipos (Hech. 16:26-40). ¡Ra̱ʼkhá tháán nacha̱ nixtiʼkhuu xúgíʼ!

“RÍ ITHÁAN GÍʼDOO TSIAKII”

6. Ndiéjunʼ gúʼyáá náa artículo rígi̱ rá.

6 Ndiéjunʼ eʼsngúlúʼ historia rígi̱ rá. Rí Jeobá ma̱ndoo maʼni mbá rí tseguáʼthi̱i̱n, ikha jngó ragíʼmaa maxmiéjunʼlú á mu nuraʼníí xkujndu. Mbáa Pablo tambumuu nditháan rígi̱. Nduʼyáá numuu rí nda̱wa̱á ikhaa niʼnirámáʼ náa a̱ngiu̱lú bi̱ kuwa náa Filipos ga̱jma̱a̱ numuu rí naʼni maxmiéjunʼlú ga̱jma̱a̱ tsímáá rí na̱ʼkha̱ náa Dios. Náa artículo rígi̱, ginii mbuʼyáá rí niʼthí Pablo náa Filipenses 4:6, 7  (atraxnuu). * Nda̱wa̱á, mbuʼyáá mbaʼa rí na̱ʼkha̱ náa Biblia náa Jeobá niʼni mbaʼa rí nimbáa tsegiʼthu̱u̱n. Nda̱wa̱á kayuʼ, muʼthá xú káʼnii “tsímáá rí na̱ʼkha̱ náa Dios” ma̱ndoo mambáyulúʼ maʼngulú ga̱jma̱a̱ rí makumulúʼ kuʼyáá má xúʼko̱ Jeobá.

7. a) Ndiéjunʼ ikha nindoo maʼsngúún Pablo a̱ngiu̱lú bi̱ kuwa náa Filipos rá. b) Ndiéjunʼ ikha ejmañulú ikháanʼ rá.

7 Ndiéjunʼ nindxa̱ʼwa̱míjna̱ a̱ngiu̱lú bi̱ kuwa náa Filipos índo̱ niraxnuu cartas rí Pablo nikuʼmaa rá. Mbáa nirmáʼáan a̱jkiu̱ún rí nigíʼnuu Pablo ga̱jma̱a̱ Silas ga̱jma̱a̱ xú káʼnii Jeobá nimbáñun. Ndiéjunʼ rí nindoo maʼsngáa Pablo rá. Dí ragíʼmaa maxmiéjúnʼ ga̱jma̱a̱ rí Dios maxnún rí tsímáá rí na̱ʼkha̱ náa ikhaa á mu nutakáñii. Mú guʼyáá rí Pablo niʼthí rí tsímáá rí na̱ʼkha̱ náa Dios “itháan gíʼdoo tsiakii”. Ndiéjunʼ eyoo gáʼthúu̱n rá. Náa i̱ʼwáʼ Biblia nitiriyaaʼ xóo “nindxu̱u̱ mbáa rí xáʼngaʼ matatsaʼwamínáʼ” ga̱jma̱a̱ “nindxu̱u̱ itháan ki xóo rí ikháanʼ ma̱ndoo mundxaʼwamíjna̱”. Ikha jngó Pablo nindoo gáʼthi rí “tsímáá rí na̱ʼkha̱ náa Dios” nindxu̱u̱ itháan mitsaan ki xóo rí ikháanʼ xáʼngulú gundxaʼwamíjna̱. Xú káʼnii ikha rí gajmañulú rá. Rí maski ajndu nduʼyáá rí xkujndu ndrígúlú na̱nguá xóo mambanúu, mú Jeobá ndaʼyoo rí ma̱ndoo. Ga̱jma̱a̱ ikhaa ma̱ndoo maʼni mbá rí ikháanʼ tseguaʼthi̱i̱n (atraxnuu 2 Pedro 2:9). *

8, 9. a) Maski ajndu Pablo nimínuuʼ mbaʼa dí ra̱májánʼ náa Filipos, ndiéjunʼ nirígá ga̱jma̱a̱ numuu rí nigíʼnuu xá. b) Ndíjkha jngó a̱ngiu̱lú bi̱ kuwa náa Filipos ma̱ndoo munimbu̱ún ga̱jma̱a̱ numuu rí niʼnirámáʼ Pablo rá.

8 Mbáa a̱ngiu̱lú bi̱ kuwa náa Filipos nida̱a̱ tsiakii índo̱ nindxa̱ʼwa̱míjna̱ dí nirígá nákha gu̱wa̱ʼ tsiguʼ rí ninújngoo. Rí niʼnirámáʼ Pablo gajkhun nindxu̱u̱. Maski ajndu Jeobá niniñuʼ marigá mbá dí ra̱májánʼ, ga̱jma̱a̱ numuu rígi̱ “niyambáá mu magi̱ʼdu̱u̱ miʼtáraʼa ajngáa rí májánʼ” (Filip. 1:7). Jueces bi̱ kuwa náa Filipos mbaʼyóoʼ mundxaʼwamíjna̱ májánʼ á mu rígá rí nandún muni ga̱jma̱a̱ numuu congregación cristiana rí nirígá náa xuajen. Mbáa rí Pablo niʼthí rí nindxu̱u̱ xa̱bu̱ romano niyambáá mu Lucas bi̱ ni̱jkha̱ ga̱jma̱a̱, maguanúu náa Filipos mu mambáñun cristianos nuxunʼ índo̱ rí Pablo ga̱jma̱a̱ Silas nigúun.

9 Índo̱ rí a̱ngiu̱lú bi̱ kuwa náa Filipos niraxnuu carta ndrígóo Pablo, ndiyáá rí bi̱ niʼnirámáʼ carta nindxu̱u̱ mbáa bi̱ niraʼnuu xkujndu. Pablo niraʼnuu mbaʼa rí itháan gakhi̱i̱ ga̱jma̱a̱ nisngájma rí nigiʼdoo “tsímáá rí na̱ʼkha̱ náa Dios”. Índo̱ ikhaa niʼnirámáʼ, ikhaa xtáa guʼwá e̱jua̱nʼ náa Roma. Maski ajndu xúʼko̱, nisngájma má xúʼko̱ rí gíʼdoo tsímáá rúʼko̱ (Filip. 1:12-14; 4:7, 11, 22).

“XAXMIÉJUANʼLA GA̱JMA̱A̱ NUMUU NIMBÁ”

10, 11. Ndiéjunʼ gáʼyooʼ muʼni índo̱ naxmiéjunlú wéñuʼ, ga̱jma̱a̱ ndiéjunʼ gáʼyóóʼ muguaʼthi̱i̱n rá.

10 Ndiéjunʼ gándoo gúʼni mu xaxmiéjunlú ga̱jma̱a̱ muguaʼdáá “tsímáá rí na̱ʼkha̱ náa Dios” rá. Rí Pablo niʼthún bi̱ filipenses naʼsngúlú rí gayambáá mu xaxmiéjunlú wéñuʼ, ikhaa nindxu̱u̱ rí muʼtájkáan. Ikha jngó guʼtájkáan mámbá rí gakumulú rí naxmiéjunlú wéñuʼ (atraxnuu 1 Pedro 5:6, 7). * Ga̱jma̱a̱ índo̱ guʼtájkáan guʼni ga̱jma̱a̱ fe, ma̱ngaa gakumulú ga̱jma̱a̱ xúgíʼ a̱jkiu̱lú rí Jeobá naxmiéjunʼ kaʼyulú. Ga̱jma̱a̱ guxnáa núma̱aʼ numuu rí naʼni tsajkurámáánʼ. Itháan ekumulú kuʼyáá índo̱ narmáʼáan a̱jkiu̱lú rí ikhaa “ma̱ndoo maʼni itháan ki xóo mbanda̱ʼkho wéñuʼ, itháan ki xóo xúgíʼ rí nunda̱ʼa̱a̱ o rí nundxa̱ʼwáá edxu̱lúʼ” (Efes. 3:20).

 11 Xó má nigíʼnuu Pablo ga̱jma̱a̱ Silas náa Filipos, xúʼko̱ má ma̱ndoo maʼniulú tsiánguá índo̱ gúʼyáá xú káʼnii Jeobá eʼni mu mambáyúu mámbáa rí ikháanʼ. Maski ajndu na̱nguá nindxu̱u̱ mbá rí maʼniulú tsiánguá, mu maʼni mbá rí ndayúlú (1 Cor. 10:13). Mú rígi̱ tsíyoo gáʼthi rí xáʼyóoʼ muʼni nimbá indió muguaʼthi̱i̱n mambanúu xkujndu ndrígúlú. Ndayóoʼ muʼnimbánii rí nuʼthá índo̱ nuʼtájkáan (Rom. 12:11). Xúʼko̱ musngajmá rí nindxu̱u̱ gajkhun rí e̱nda̱ʼa̱, ga̱jma̱a̱ rí Jeobá maʼni tsajkurámuʼ tsiakii rí nuʼni. Mú gíʼmaa marmáʼáan a̱jkiu̱lú rí Jeobá ma̱ndoo maʼni itháan ki xóo rí nunda̱ʼa̱a̱ o nuguáʼthi̱i̱n maʼni. Nguáná naʼni mbá rí tsiguaʼthi̱i̱n. Guʼyáá tikhuu rí na̱ʼkha̱ náa Biblia rí naʼni makumulúʼ gajkhun rí Jeobá ma̱ndoo maʼni ga̱jma̱a̱ numulúʼ.

JEOBÁ NIʼNI MBÁ RÍ NIMBÁA TSIGIʼTHU̱U̱N

12. a) Ndiéjunʼ niʼni rey Ezequías índo̱ Senaquerib rey bi̱ na̱ʼkha̱ náa Asiria niʼthí rí magudíin xá. b) Ndiéjunʼ ejmañulú rí xú káʼnii Jeobá niʼnimbánuu xkujndu rá.

12 Náa Biblia nuxkamaa mbaʼa rí Jeobá niʼni rí nimbáa tsigiʼthu̱u̱n marigá. Mbá xkri̱da, índo̱ niʼtáñajunʼ rey Ezequías, Senaquerib rey bi̱ na̱ʼkha̱ náa Asiria nito̱ʼo̱o̱ náa Judá ga̱jma̱a̱ nirígúu xúgíʼ ku̱ba̱ʼ ndrígóo, indió ndiyóoʼ Jerusalén (2 Rey. 18:1-3, 13). Nda̱wa̱á, Senaquerib ma̱ngaa niʼthí rí magudíin náa xuajen rígi̱. Ndiéjunʼ niʼni Ezequías rá. Niʼtákáñuu Jeobá ga̱jma̱a̱ nindo̱ʼo̱o̱ xtágabu gaʼyee Isaías (2 Rey. 19:5, 15-20). Ma̱ngaa nisngájma rí nindxu̱u̱ mbáa xa̱bu̱ bi̱ nandxa̱ʼóo edxu̱u̱ índo̱ niʼni numa̱a̱ Senaquerib rí ikhaa ninda̱ʼa̱ (2 Rey. 18:14, 15). Nda̱wa̱á, Ezequías niʼniratiin xa̱bu̱ índo̱ xa̱bu̱ sia̱nʼ guruguama̱ʼa̱n xuajen (2 Crón. 32:2-4). Ndiéjunʼ nirígá rá. Jeobá nikunguanʼ mbáa ángel bi̱ nigudíin mbá 185,000 soldados ndrígóo Senaquerib káaʼ mbá mbruʼun. Asndu Ezequías tágiʼthu̱u̱n rí marigá xúʼko̱ kaʼnii (2 Rey. 19:35).

Ndiéjunʼ ejmañulú rí nigíʼnuu José rá. (Gén. 41:42.) (Atayáá kutriga̱ 13).

13. a) Ndiéjunʼ ejmañulú rí nigíʼnuu José rá. b) Ndiéjunʼ rí tágiʼthu̱u̱n magíʼnuu Sara rá.

13 Rí xúgi̱ mbuʼyáá rí nigíʼnuu José, a̱ʼdióo Jacob, índo̱ ikhaa xóó dxámá. Índo̱ ikhaa gídaaʼ náa guʼwá e̱jua̱nʼ náa Egipto, na̱nguá nindxa̱ʼwáminaʼ rí ikhaa maʼga̱nú mani̱ndxu̱u̱ bi̱ maʼni ragajmi̱i̱n xa̱bu̱ bi̱ itháan gíʼdoo numuu náa xuajen rúʼko̱. Ma̱ngaa tándxa̱ʼwáminaʼ rí Jeobá majmiuu mu bi̱ kuwa náa goʼwóo xakháñun ga̱jma̱a̱ numuu ewiʼ (Gén. 40:15, nota; 41:39-43; 50:20). Mú Jeobá niʼni mbaʼa rí José tágiʼthu̱u̱n. Gundxaʼwamíjna̱ ga̱jma̱a̱ numuu xíñii ege Sara. Ga̱jma̱a̱ numuu rí ikhaa nikhi̱i̱ tándxa̱ʼwáminaʼ rí Jeobá maʼni rí magiʼdaa mbáa ada̱ raʼkháa indió maríguíi a̱ʼdióo ñumbáá. Índo̱ nixtáa Isaac ninindxu̱u̱ itháan ki xóo rí Sara nindxa̱ʼwáminaʼ (Gén. 21:1-3, 6, 7).

14. Ndiéjunʼ rí nduʼyáá májánʼ rá.

14 Gajkhun má rí na̱nguá kuaʼti̱i̱n rí Jeobá maʼni mbá milagro ga̱jma̱a̱ maʼni gámbóo xúgíʼ xkujndu ndrígúlú nákha xóó tséʼkha̱ numbaaʼ nuxi̱ʼ. Ga̱jma̱a̱ tséʼtáán rí maʼni mbá rí na̱nguá kuaʼti̱i̱n náa vida ndrígúlú. Mú nduʼyáá rí Dios nimbáñun wéñuʼ xa̱bi̱i̱ nákha  wajyúúʼ. Ga̱jma̱a̱ ikhaa tsiriʼkhuu (atraxnuu Isaías 43:10-13). * Rígi̱ naʼni makumulúʼ kuʼyáá itháan. Mú nduʼyáá gajkhun rí ma̱ndoo maʼni asndu ndiéjunʼ mu maxnúlúʼ tsiakii mu xúʼko̱ muʼnimbánii rí ikhaa nandoo (2 Cor. 4:7-9). Ndiéjunʼ ejmañulú ga̱jma̱a̱ numuu xkri̱da ndrígóo Ezequías, José ga̱jma̱a̱ Sara rá. Rí Jeobá ma̱ndoo mambáyulúʼ muraʼníí xkujndu rí itháan gakhi̱i̱ á mu nuguajún jmbu má xúʼko̱ náa ikhaa.

Jeobá ma̱ndoo mambáyulúʼ muraʼníí xkujndu rí itháan gakhi̱i̱ á mu nuguajún jmbu má xúʼko̱ náa ikhaa

15. a) Ndiéjunʼ gándoo muʼni mu muguaʼdáá má xúʼko̱ “tsímáá rí na̱ʼkha̱ náa Dios” índo̱ nuraʼníí xkujndu rá. b) Ndiéjunʼ eyambáá mu mambaxúlúʼ gajmiúlú Dios rá.

15 Ndiéjunʼ gándoo muʼni mu muguaʼdáá má xúʼko̱ “tsímáá rí na̱ʼkha̱ náa Dios” índo̱ nuraʼníí xkujndu rá. Rí muñewa̱a̱n rí nambáxulúʼ gajmiúlú Jeobá. Ma̱ndoo mambaxúlúʼ gajmiúlú “ga̱jma̱a̱ numuu Cristo Jesús”, bi̱ nixnáxi̱ vida ndrígóo mu maʼtsiwáanʼ náa aʼkhá. Rí niʼtsiwáanʼ rígi̱ nindxu̱u̱ mbá rí mitsaan wéñuʼ rí Jeobá niʼni ga̱jma̱á numulúʼ. Ikhaa najmuu rí niʼtsiwáanʼ mu maʼni mba̱a̱ a̱jkiu̱u̱n kaʼyulú ga̱jma̱a̱ numuu aʼkhá ndrígúlú, ga̱jma̱a̱ rúʼko̱ naʼni rí muguaʼdáá mbá conciencia májánʼ ma̱ngaa rí mambaxúlúʼ gajmiúlú (Juan 14:6; Sant. 4:8; 1 Ped. 3:21).

“MAÑEWU̱U̱N A̱JKIA̱LA GA̱JMA̱A̱ RÍ NUNDXAʼWAMÍJNA̱”

16. Arathá xú káʼnii embáyulú ikháanʼ “tsímáá rí na̱ʼkha̱ náa Dios”.

16 Ndiéjunʼ gambáyulú ikháanʼ “tsímáá rí na̱ʼkha̱ náa Dios rí itháan gíʼdoo tsiakii” rá. Náa Biblia naʼthí: “Mañewu̱u̱n a̱jkia̱la ga̱jma̱a̱ rí nundxaʼwamíjna̱ ga̱jma̱a̱ numuu Cristo Jesús” (Filip. 4:7). Náa ajngáa rí nigumaraʼmáʼ ginii, ajngáa rí nutariyaʼ xóo “bi̱ nayejngoo” ninindxu̱u̱ mbá ajngáa rí nijmún soldados. Xúʼko̱ nixna mbiʼñún soldados bi̱ nuñewa̱a̱n xuajen nákha wajyúúʼ. Xúʼko̱ kaʼnii ninindxu̱u̱ Filipos. Xa̱bu̱ xuajen nunuʼ tsímáá numuu rí ndiyáá rí soldados nuñewa̱a̱n májánʼ xkrugoo xuajen. Xúʼko̱ má kayuʼ, índo̱ kuaʼdáá “tsímáá rí na̱ʼkha̱ náa Dios”, edxu̱lúʼ ga̱jma̱a̱ a̱jkiu̱lú maʼni tsímáá. Nduʼyáá májánʼ rí Jeobá nañeunlú ga̱jma̱a̱ nandoo rí makuwáanʼ májánʼ (1 Ped. 5:10). Rí mbuʼyáá rígi̱ nañeunlú mu xaxmiéjunlú ga̱jma̱a̱ xákaguabáanʼ.

17. Ndiéjunʼ gambáyulú mu muraʼníí rí gáʼkha̱ nda̱wa̱á rá.

17 Imbá chíʼgíʼ mbiʼi rí numbaaʼ maraʼnuu “mapu-mba gaʼko [...], ri asjndo nimba miʼ-tsu tariga asjndo naki niguiʼdu niriga numba” ga̱jma̱a̱ ní xarigá mbu̱júu̱ (Mat. 24:21, 22). Tséʼyáá rí gúgiʼnii mámbáa rí ikháanʼ, mu ragíʼmaa maxmiéjunʼlú wéñuʼ. Maski ajndu tséʼyáá rí gáʼni Jeobá, nuniʼnííʼ Dios ndrígúlú. Índo̱ nduʼyáá rí niʼni gajmíi̱n xa̱bi̱i̱ nákha wajyúúʼ, nduʼyáá rí Jeobá naʼnimbánuu má xúʼko̱ rí nakudaminaʼ, garigá rí garigá. Ga̱jma̱a̱ nguáná naʼni mbá rí tseguaʼthi̱i̱n. Mámbá rí Jeobá naʼni mbá rí mambáyulúʼ, nindxu̱u̱ mbá mbiʼi mu makumulúʼ rí kuaʼdáá “tsímáá rí na̱ʼkha̱ náa Dios rí itháan gíʼdoo tsiakii”.

^ párr. 1 Asndu xóo Silas ma̱ngaa ninindxu̱u̱ mbáa xa̱bu̱ romano (Hech. 16:37).

^ párr. 6 Filipenses 4:6, 7: “Xaxmiéjuanʼla ga̱jma̱a̱ numuu nimbá, gutajkháan ga̱jma̱a̱ gutakáñii Dios ma̱ngaa guxna̱a̱ núma̱aʼ, gunda̱ʼa̱a̱ xúgíʼ rí eyála; ikhú tsímáá rí na̱ʼkha̱ náa Dios rí itháan gíʼdoo tsiakii, mañewu̱u̱n a̱jkia̱la ga̱jma̱a̱ rí nundxaʼwamíjna̱ ga̱jma̱a̱ numuu Cristo Jesús”.

^ párr. 7 2 Pedro 2:9: “Jeobá ndaʼyoo xú gáʼni káwíin xa̱bu̱ bi̱ nduyamajkuíí, mú maʼni wájínʼ xa̱bu̱ bi̱ ra̱míjínʼ mu maʼni gámbíin mbiʼi rí ikhaa gánda̱ʼa̱a̱ cuenta”.

^ párr. 10 1 Pedro 5:6, 7: “Guni gínamijná náa ñawúunʼ Dios, mu ikhaa makuxáanʼ índo̱ gáʼga̱nú mbiʼi; gutha̱a̱n xúgíʼ Dios rí naxmiéjuanla, numuu rí ikhaa naxmiéjunʼ jaʼyala.

^ párr. 14 Isaías 43:10-13: “Ikháanʼ ñajuanla testigo ndrígóoʼ —eʼthí Jeobá—, xa̱bi̱ʼ ndrígóʼ bi̱ ndiʼyáaʼ, mu muninuwúnʼ ga̱jma̱a̱ muguaʼdáá fe náa ikhúúnʼ, ga̱jma̱a̱ mu makru̱ʼu̱u̱n rí ikhúúnʼ má nindxu̱ʼ. Nákha ikhúúnʼ xtáá na̱nguá nigumaa nimbáa Dios, ga̱jma̱a̱ nda̱wa̱á na̱nguá má nixtáa imba̱a̱ Dios. Ikhúúnʼ... ikhúúnʼ nindxu̱ʼ Jeobá, ga̱jma̱a̱ nda̱wa̱a̱ imba̱a̱ bi̱ maʼni káwáanʼ.” Ikhúúnʼ má nitha ga̱jma̱a̱ nini káwíin ma̱ngaa nini rí mawán, nákha nda̱wa̱a̱ náa ikháanʼ [dios] bi̱ tsiniʼniiʼ. Ikha jngó ikháanʼ nindxala testigo ndrígóoʼ —eʼthí Jeobá—, ga̱jma̱a̱ ikhúúnʼ ni̱ndxu̱ʼ Dios. Ma̱ngaa, xúgíʼ mbiʼi ikhúúnʼ má Ni̱ndxu̱ʼ; ga̱jma̱a̱ nimbáa xárikhoʼ rí mani káwáanʼ. Maʼgíʼ mani, ga̱jma̱a̱ tsáa gárikhoʼ rá.”