Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Bi̱ Nayejngoo (rí muʼnigajmaa)  |  Agosto tsiguʼ 2017

Maʼndulú kuʼyamijná: Mbá cualidad mitsaan wéñuʼ

Maʼndulú kuʼyamijná: Mbá cualidad mitsaan wéñuʼ

APÓSTOL PABLO niʼnirámáʼ ga̱jma̱a̱ xi̱ʼ kaʼwu mbá míjna gu̱wa̱ʼ cualidades rí phú mitsaan wéñuʼ (Gál. 5:22, 23). Xúgíʼ rígi̱ kagujtuminaʼ ga̱jma̱a̱ “xi̱ʼ kaʼwu” * ga̱jma̱a̱ índo̱ ‹nuʼgíʼ nuriʼkumijná rí xú káʼniáanʼ› (Col. 3:10). Xó má mbá ixi̱ naxná xndúu índo̱ naxtiewa̱a̱n, xúʼko̱ mbáa xa̱bu̱ masngájma rí nambáyúu xi̱ʼ kaʼwu náa vida ndrígóo (Sal. 1:1-3).

Timbá cualidad mitsaan rí Pablo niʼthí nindxu̱u̱ sniguʼ. Náa numuu rí nindxu̱u̱ mitsaan wéñuʼ rá. Pablo niʼthí rí á mu na̱nguá eyoo kaʼñún eʼwíínʼ “nda̱a̱” rí nindxu̱u̱ (1 Cor. 13:2). Mú, ndiéjunʼ nindxu̱u̱ sniguʼ, ga̱jma̱a̱ xú káʼnii gándoo gaguaʼdáá ga̱jma̱a̱ xú káʼnii gándoo gusngájma xúgíʼ mbiʼi rá.

NDIÉJUNʼ NINDXU̱U̱ SNIGUʼ RÁ.

Maski ajndu mingíjyúuʼ muʼthá ga̱jma̱a̱ ajngáa ndiéjunʼ nindxu̱u̱ sniguʼ, náa Biblia naʼthí xú káʼnii nindxu̱u̱ cualidad rígi̱. Mbá xkri̱da, naʼthí rí “maʼngulú xúgíʼ ga̱jma̱a̱ muʼni rí májánʼ”, rí “nadxuu ga̱jma̱a̱ numuu rí gajkhun” ga̱jma̱a̱ rí “xúgíʼ naʼngo̱o̱ a̱jkiu̱u̱n, xúgíʼ naʼnimbo̱o̱, xúgíʼ nagiʼtu̱u̱n ga̱jma̱a̱ xúgíʼ naʼngo̱o̱ naraʼnuu”. Ma̱ngaa, bi̱ gíʼdoo sniguʼ nandoo kaʼñún xa̱bu̱ ga̱jma̱a̱ naxmiéjunʼ kaʼñún ga̱jma̱a̱ nindxu̱u̱ mbáa xa̱bu̱ jmbii. Mú, bi̱ na̱nguá gíʼdoo sniguʼ naxíyúu, naʼnimbamínaʼ, naʼni rí eyoo, tsixmiéjunʼ kaʼñún eʼwíínʼ, nayéxi̱i̱ sia̱nʼ ga̱jma̱a̱ tséʼni mba̱a̱ a̱jkiu̱u̱n kaʼñún eʼwíínʼ. Mu xusngajmá rígi̱ rí maʼni gacháanʼ, ikháánʼ nandulúʼ muguaʼdáá mbá sniguʼ rí ‹na̱nguá eʼyáaʼ i̱ndó rí ndayóoʼ ikhaa› (1 Cor. 13:4-8).

JEOBÁ GA̱JMA̱A̱ JESÚS NUGÍʼ XKRI̱DA

“Dios nandoo kaʼñúún xúgínʼ”. Xúʼko̱, Jeobá nindxu̱u̱ sniguʼ (1 Juan 4:8). Xúgíʼ rí naʼni nasngájma rúʼko̱. Rí itháan nisngájma índo̱ nikunguanʼ Jesús náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ mu mamínuʼ ga̱jma̱a̱ makhañúu ga̱jma̱a̱ numulúʼ. Apóstol Juan niʼnirámáʼ: “Ikha jngó rí nandoo kaʼyulúʼ Dios nikujmaa náa ikháanʼ, numuu rí Dios nikuʼmaa bi̱ mbáwíi A̱ʼdióo náa numbaaʼ mu ikháanʼ ma̱ndoo makuwáanʼ ga̱jma̱a̱ numuu ikhaa. Rí nandoo kaʼyulúʼ nandoo gáʼthúu̱n raʼkháa rí ikháanʼ nindulúʼ kuʼyáá Dios, rí ikhaa nindoo kaʼyulúʼ ga̱jma̱a̱ nikuʼmaa A̱ʼdióo xóo mbá tsigijñaʼ ga̱jma̱a̱ numuu aʼkhálú” (1 Juan 4:9, 10). Ga̱jma̱a̱ numuu sniguʼ ndrígóo Dios, najmangudi̱i̱ aʼkhúlúʼ, rígá rí kuaʼti̱i̱n ga̱jma̱a̱ ma̱ndoo makuwáanʼ kámuu mbiʼi.

Jesús nisngájma rí nindoo kaʼñún xa̱bu̱ numbaaʼ índo̱ rí ikhaa nindoo ma̱ʼkha̱ mu maʼnimbánuu rí nandoo Dios. Pablo niʼthí: “Numuu rí Dios nindoo maguma kaʼwáanʼ ga̱jma̱a̱ dí nixnáximinaʼ Jesucristo mbá miʼtsú asndu kámuu mbiʼi” (Heb. 10:9, 10). Rígi̱ nindxu̱u̱ sniguʼ rí itháan mba̱a̱ rí maʼni mbáa xa̱bu̱ numbaaʼ. Jesús niʼthí: “Asjndo nimba tsi mapu-ihua naʼne akuin-jaʼñu xabo, xo tsigueʼ tsi maniñaminaʼ ri majañu gajma numu migüi” (Juan 15:13). Lá ma̱ndoo ikháanʼ mbuʼyaridáá sniguʼ ndrígóo Jeobá ga̱jma̱a̱  Jesús maski ajndu ni̱ndxu̱lú xa̱bu̱ aʼkhá ráʼ. Ma̱ndoo. Mbuʼyáá xú káʼnii gúʼni.

“GAJNGRUIGALA GA̱JMA̱A̱ SNIGUʼ”

Pablo naʼthúlúʼ: “Ikha jngó, guyaridáá Dios, xóo e̱ji̱i̱n bi̱ nandoo kaʼyala, ga̱jma̱a̱ gajngruigala ga̱jma̱a̱ sniguʼ, xó má Cristo nindoo kaʼyala, ma̱ngaa nixnáximinaʼ ga̱jma̱á numala” (Efes. 5:1, 2). Mu ma̱ndoo majngruigulú má xúʼko̱ kambo̱o̱ sniguʼ, gíʼmaa musngajmá cualidad rígi̱ náa xúgíʼ rí muʼni. Sniguʼ nusngájma ga̱jma̱a̱ rí nuʼni, raʼkháa i̱ndó ga̱jma̱a̱ rí nuʼthá. Juan niʼnirámáʼ: “E̱ji̱nʼ, xáʼndala kuyamíjna̱ i̱ndó ga̱jma̱a̱ ajngáa, gusngajmá rí nandala kuyamíjna̱ gajkhun” (1 Juan 3:18). Mbá xkri̱da, sniguʼ rí kuaʼdáá náa Jeobá ga̱jma̱a̱ náa xa̱bu̱ maxkaxáanʼ muʼtáraʼa “ajnga ri majan” ndrígóo reino (Mat. 24:14; Luc. 10:27). Ma̱ngaa nusngájma sniguʼ índo̱ naʼngo̱o̱ a̱jkiu̱lú, májánʼ a̱jkiu̱lú ga̱jma̱a̱ nuʼni mba̱a̱ a̱jkiu̱lú. Ikha jngó, Biblia naʼtámuʼulú: “Xó má Jeobá niʼni mba̱a̱ a̱jkiu̱u̱n kaʼyalá má xúʼko̱, xúʼko̱ má gúni mangáanʼ” (Col. 3:13).

Ikha jngó xándoo maʼni jngawáanʼ sniguʼ rí gajkhun ga̱jma̱a̱ rí maguma xóo eyulú. Mbá xkri̱da, mbáa tikhun xa̱bu̱ muxnún xúgíʼ rí nandún e̱jñún mu muniñaʼ rumbiyaʼ. Mú, xa̱bu̱ bi̱ nandún kuñún e̱jñún raʼkháa xúgíʼ mbiʼi muxnún rí eñún. Xúʼko̱ má Jeobá, ikhaa nindxu̱u̱ sniguʼ, mú “naxprígúu bi̱ nandoo kaʼyoo” (Heb. 12:6). Ikha jngó rí nuxprigún e̱jñún índo̱ ndayóoʼ, rúʼko̱ nasngájma rí nandún kuñún (Prov. 3:11, 12). Mú gíʼmaa marmáʼáan a̱jkiu̱lú rí ni̱ndxu̱lú xa̱bu̱ aʼkhá ga̱jma̱a̱ raʼkháa xúgíʼ rí nuʼni nusngajmá sniguʼ. Mú rígá náa rí ma̱ndoo muʼni itháan májánʼ. Guʼyáá ajtsú enii rí xóo ma̱ndoo muʼni.

XÚ KÁʼNII GÁNDOO MUʼNI MU MUGUAʼDÁÁ SNIGUʼ RÁ.

Ginii. Gunda̱ʼa̱a̱ Dios rí maxnúlúʼ xi̱ʼ kaʼwu ndrígóo. Jesús niʼthí rí Jeobá naxnún ‹xi̱ʼ kaʼwu› bi̱ nunda̱ʼa̱a̱ (Luc. 11:13). Á mu nunda̱ʼa̱ xi̱ʼ kaʼwu índo̱ nuʼtájkáan ga̱jma̱a̱ nuʼnimi̱jna̱ mu ‹majngruigulu ga̱jma̱a̱ xi̱ʼ kaʼwu›, xúʼko̱ gusngájma itháan sniguʼ (Gál. 5:16). Mbá xkri̱da, a̱ngiu̱lú bi̱ kuya̱ edxu̱u̱ náa congregación, ma̱ndoo munda̱ʼa̱a̱ Jeobá xi̱ʼ kaʼwu mu mambáñun muxna ikha rí na̱ʼkha̱ náa Biblia ga̱jma̱a̱ sniguʼ. Ma̱ngaa xa̱bu̱, ma̱ndoo mutajkáan rí mambáñun xi̱ʼ kaʼwu ndrígóo Dios mu muxprigún e̱jñún ga̱jma̱a̱ sniguʼ, raʼkháa mbaaʼ muni gíníi.

Raga̱jma̱. Gundxaʼwamíjna̱ xú káʼnii Jesús nisngájma sniguʼ índo̱ nini gínáa (1 Ped. 2:21, 23). Xkri̱da ndrígóo ma̱ndoo mambáyulúʼ índo̱ mbáa naʼni gawúnlú o nuni gínáanʼ. Ikhú, ma̱ndoo muraximíjna̱: “Ndiéjunʼ gáʼni Jesús”. Mbáa ndxájulú bi̱ nagumbiʼyuu Leigh, nimbáyúu wéñuʼ graxe̱ rúʼko̱ mu mandxaʼwáminaʼ ginii nákha xóó tséʼni. Ikhaa naʼthí: “Mbá miʼtsú, mbáa a̱ʼgu̱ bi̱ nañajunʼ ga̱jmu̱ʼ nikuʼma mbá correo náa eʼwíínʼ bi̱ nañajunʼ gajmíi̱nʼ dí ra̱májánʼ ga̱jma̱a̱ numuʼ ma̱ngaa ga̱jma̱a̱ numuu ñajunʼ ndrígóʼ. Ra̱ʼkhá tháán nigawúunʼ rúʼko̱. Mú ikhú niraximínáʼ: ‹Xú káʼnii gáʼni Jesús á mu nigumaa xúgi̱ kaʼnii rá.› Nda̱wa̱á rí nindxa̱ʼwáminaʼ rí gáʼni ikhaa, nitha rí xaxmiéjunʼ ga̱jma̱a̱ numuu rígi̱ ga̱jma̱a̱ rí xáni mba̱a̱ xkujndu. Nda̱wa̱á, nidxuun rí ikhaa nigiʼdoo mbá nandii ga̱jma̱a̱ nixmiéjunʼ wéñuʼ. Ni̱jkha̱nú nindxa̱ʼwa̱mínáʼ rí mbáa ikhaa táʼndoo maʼnirámáʼ rí nikunguanʼ náa correo. Rí mandxa̱ʼwa̱mínáʼ ga̱jma̱a̱ numuu sniguʼ rí nisngájma Jesús índo̱ niguma gínáa, nimbáyuʼ mani xóo ikhaa ga̱jma̱a̱ masngajmúu sniguʼ a̱ʼgu̱ bi̱ nañajunʼ ga̱jmu̱ʼ”. Á mu nduʼyaridáá Jesús, xúgíʼ rí gúʼni muʼni ga̱jma̱a̱ sniguʼ.

Rí maʼni ajtsú. Gajmañulú muʼni gínámijná ga̱jma̱a̱ numún eʼwíínʼ. Rúʼko̱ nindxu̱u̱ sniguʼ rí nasngajmiin bi̱ ni̱ndxu̱ún cristianos gajkhun (Juan 13:34, 35). Biblia naxkaxáanʼ ‹mundxaʼwáá edxu̱lúʼ› xóo nindxa̱ʼóo edxu̱u̱ Jesús. Índo̱ niniñuʼ vida ndrígóo mekhuíí, niʼni gaʼduunʼ xúgíʼ rí nigiʼdoo ga̱jma̱a̱ numulúʼ ga̱jma̱a̱ asndu nindoo makhañúu (Filip. 2:5-8).  Á mu nduʼyaridáá rí xú káʼnii ikhaa niʼni gínaminaʼ ga̱jma̱a̱ sniguʼ ndrígóo, rí nundxa̱ʼwáá edxu̱lúʼ ga̱jma̱a̱ rí nakumulú mani̱ndxu̱u̱ xóo rí nindxu̱u̱ ikhaa. Xú káʼnii embáyulú muguaʼdáá sniguʼ rígi̱ rá.

NDIÉJUNʼ GAKHÁNULÚ Á MU NUSNGAJMA SNIGUʼ RÁ.

Índo̱ nusngájma sniguʼ, mbaʼa rí gakhánulú. Guʼyáá a̱jma̱ enii.

Ndiéjun gundrígúu a mu nusngajmá sniguʼ ra.

  • KANÍKHÁANʼ NÁA XÚGÍʼ NUMBAAʼ. Numuu rí nandulúʼ kuʼyamijná, nduʼyáá rí a̱ngiu̱lú bi̱ kuwa náa i̱mba̱ congregación mundriguáanʼ májánʼ. Nindxu̱u̱ mbá rí májánʼ wéñuʼ rí a̱ngiu̱lú náa xúgíʼ numbaaʼ maʼndún kuyulúʼ (1 Ped. 5:9). Sniguʼ rígi̱ i̱ndó ma̱ndoo muxkamaa náa xuajñu Jeobá.

  • TSÍMÁÁ. Índo̱ naʼngo̱o̱ a̱jkiu̱lú kuʼyamíjna̱ ga̱jma̱a̱ sniguʼ, ma̱ndoo “makuwáanʼ mbá jnduʼ náa espíritu rí naʼni makuwáanʼ tsímáá” (Efes. 4:2, 3). Xúgiáanʼ ma̱ndoo muguaʼdáá tsímáá rígi̱ náa reunión ndrígúlú ga̱jma̱a̱ asambleas, mbá rí xúxkamaa náa numbaaʼ náa kuwáanʼ (Sal. 119:165; Is. 54:13). Índo̱ nuʼnimi̱jna̱ mambaxúlúʼ májánʼ gajmiúlú eʼwíínʼ, nusngajma rí nandulúʼ kuʼñúún wéñuʼ ma̱ngaa nuʼni maʼdxuu Anu̱lú bi̱ xtáa mekhuíí (Sal. 133:1-3; Mat. 5:9).

“NARUWÁANʼLA MÁJÁNʼ WÉÑUʼ”

Pablo niʼthí rí sniguʼ “naruwáanʼla májánʼ wéñuʼ” (Col. 3:14). Ndiéjunʼ eyoo gáʼthúu̱n ajngáa rígi̱ rá. Náa capítulo 13 náa primera a los Corintios, Pablo niʼthí xú káʼnii naruwáanʼ sniguʼ rígi̱. Sniguʼ naʼni rí eʼwíínʼ makuwa májánʼ (1 Cor. 10:24; 13:5). Ma̱ngaa, rí sniguʼ naʼngo̱o̱ a̱jkiu̱u̱n, gíʼdoo gamajkuu ga̱jma̱a̱ nindxu̱u̱ májánʼ a̱jkiu̱u̱n, rí náa mbá guʼwíin maʼndún kuyamíjna̱ ga̱jma̱a̱ makuwa mbá jnduʼ náa congregación (Col. 3:14).

Nda̱a̱ imbo̱o̱ sniguʼ rí itháan mitsaan ga̱jma̱a̱ rí naʼni rí májánʼ ki xóo rí maʼndulú kuʼyáá Dios. Ga̱jma̱a̱ numuu sniguʼ rúʼko̱, xa̱bu̱ bi̱ mixtiʼkhu raza, rí xóo kuwa, ga̱jma̱a̱ mixtiʼkhu ajngáa nuni ñajunʼ Jeobá mbá jnduʼ ga̱jma̱a̱ tsímáá, ma̱ngaa nuni ñajuunʼ “mbá kambáxu̱u̱n” (Sof. 3:9). Guʼnimi̱jna̱ xúgíʼ mbiʼi mu musngajmá cualidad rí na̱ʼkha̱ náa xi̱ʼ kaʼwu rígi̱.

^ párr. 2 Rígi̱ nindxu̱u̱ timbá rí mbá míjna gu̱wa̱ʼ artículos rí mbuʼyáá cualidad rí na̱ʼkha̱ náa xi̱ʼ kaʼwu.