“Guniʼñáaʼ ranindxala ga̱jma̱a̱ rí enila nákha ginii” (COL. 3:9).

AJMÚÚ 121 GA̱JMA̱A̱ 142

1, 2. Ndiéjunʼ ethi tikhun xa̱bu̱ ga̱jma̱a̱ numún xa̱bi̱i̱ Jeobá rá.

MBAʼIN xa̱bu̱ nuthi rí xa̱bi̱i̱ Jeobá ni̱ndxu̱ún májánʼ wéñuʼ xa̱bu̱. Mbá xkri̱da, Anton Gill niʼnirámáʼ náa mbóo libro ga̱jma̱a̱ numuu rí niguaʼnii xa̱bi̱i̱ Jeobá náa Alemania nazi. Niʼthí rí nazis niguiñunʼ kuñún, ga̱jma̱a̱ rí tsiguʼ 1939 nikuwa mbá 6,000 xa̱bi̱i̱ Jeobá náa campos de concentración. Niʼthí rí maski ajndu nimíniiʼ wéñuʼ, ikhiin ni̱ndxu̱ún májánʼ xa̱bu̱, nikuwa mbá jnduʼ, rí takiʼníin ga̱jma̱a̱ niguájun jmbu náa Dios.

2 Ninújngoo mbá nguáthá tsiguʼ rí tikhun xa̱bu̱ náa Sudáfrica ndiyáá rí xúʼko̱ ni̱ndxu̱ún xa̱bi̱i̱ Dios. Nákha ginii Xa̱bu̱ Ñajunʼ bi̱ kuwa náa xuajen mba̱ʼu̱ tsíniñaʼ rí xa̱bi̱i̱ Jeobá bi̱ ni̱ndxu̱ún mixtiʼkuiin muwi̱i̱n mbóó. Mú mbiʼi domingo 18 ñajunʼ gu̱nʼ diciembre tsiguʼ 2011, itháan rí 78,000 xa̱bi̱i̱ Jeobá bi̱ mixtiʼkhu raza, bi̱ naguwáʼ náa Sudáfrica ma̱ngaa náa i̱ʼwáʼ xuajen rí kuwa mijngii, nijtíin náa estadio ndrígóo Johannesburgo mu mudxuun Ajngá rawunʼ Dios. Mbáa bi̱ nañewu̱u̱n estadio niʼthí: “Nimbá miʼtsú táñu̱u̱n mbaʼin xa̱bu̱ bi̱ nuni rí májánʼ. Xúgínʼ kugíʼ májánʼ xtíñún. Ga̱jma̱a̱ niniñaaʼ kaʼwu estadio. Mú rí naʼniuʼ itháan tsiánguá rí ikháanʼla na̱nguá ekiʼnáanʼla kuyamíjna̱ numuu rí nindxa̱la i̱mba̱ raza”.

3. Náa numuu rí organización ndrígúlú nindxu̱u̱ mixtiʼkhu ki xóo i̱ʼwáʼ rá.

 3 Rí nuthi xa̱bu̱ bi̱ na̱nguá ni̱ndxu̱ún xa̱bi̱i̱ Jeobá nasngájma rí organización ndrígúlú nindxu̱u̱ mixtiʼkhu ki xóo i̱ʼwáʼ (1 Ped. 5:9). Náa numuu rí ni̱ndxu̱lú mixtiʼkuáanʼ ki xóo i̱ʼwáʼ organización rá. Numuu rí ga̱jma̱a̱ numuu Biblia ga̱jma̱a̱ xi̱ʼ ndrígóo Dios nuʼni mbá tsiakii mu ‹muniʼñáaʼ ranindxulú xóo eʼnilú nákha ginii ga̱jma̱a̱ muʼgíʼ muriʼkhumijná rí xú káʼnii nini̱ndxu̱lú› (Col. 3:9, 10).

4. Ndiéjunʼ gúʼyáá náa artículo rígi̱, ga̱jma̱a̱ náa numuu rá.

4 Mú, ndayóoʼ muniʼñáaʼ mbájkhu xóo ni̱ndxu̱lú nákha ginii. Náa artículo rígi̱ gúʼyáá xú káʼnii guniʼñáanʼ ru̱ʼni̱ xóo eʼni nákha ginii ga̱jma̱a̱ ndíjkha gíʼdoo numuu muʼni. Ma̱ngaa mbuʼyáá rí xa̱bu̱ ma̱ndoo muriʼkhumijná maski ajndu nini wéñuʼ dí raʼkhí. Ma̱ngaa mbuʼyáá ndiéjunʼ gándoo gúni bi̱ kuwa má mba̱yu̱ʼ tsiguʼ náa rí gajkhun mu xátangi̱i̱n muni rí nini nákha ginii. Náa numuu rí ndayóoʼ marmáʼáan a̱jkiu̱lú rígi̱ rá. Gíná eʼni rí tikhun bi̱ ninindxu̱ún cristianos mú na̱nguá niñewumíjna̱ ga̱jma̱a̱ nigi̱ʼdi̱i̱ nindxa̱ʼwa̱míjna̱ ga̱jma̱a̱ nini xóo eni nákha ginii nákha xóó tseni ñajunʼ Jeobá. Ikha jngó, xúgiáanʼ ndayúlú marmáʼáan a̱jkiu̱lú rí naʼthí gi̱i̱: “Bi̱ naku̱mu̱u̱ rí wíji̱, gañewumínáʼ mú xájpatriga̱a̱” (1 Cor. 10:12).

GUʼNI GÁMBÁA RÍ NAGUA̱ʼA̱ MUXUʼDÁMÍJNÁ AʼKHÁ

5. a) Arathá ga̱jma̱a̱ mbá xkri̱da náa numuu rí ndayóoʼ muniʼñáʼ ru̱ʼni̱ mbá nacha̱ xóo eʼni nákha ginii (atayáá timbá xtiʼkhu). b) Ndiéjunʼ rí nuʼni nákha ginii naʼthí náa Colosenses 3:5-9 rá.

5 Ndiéjunʼ gúʼni á mu xtíñúlú mitsaga ga̱jma̱a̱ ndajtsúunʼ rá. Lá ragájkhun rí muríyaʼ mbá nacha̱ ráʼ. Xúʼko̱ má, gíʼdoo numuu muʼnimbulúʼ nacha̱ rí muniʼñáʼ ru̱ʼni̱ rí Jeobá naguiyuʼ kaʼyoo. Pablo niʼthún cristianos bi̱ nikuwa ikhú ajngáa rígi̱: “Gíʼmaa matani tsíngunʼ xúgíʼ rígi̱ náa ikháánʼ”. Guʼthá ga̱jma̱a̱ numuu aʼkhá rí ikhaa niʼthí: Rí mataxuʼdáminaʼ aʼkhá ga̱jma̱ʼ mbáa ga̱jma̱a̱ dí mitsaga wéñuʼ (atraxnuu Colosenses 3:5-9). *

6, 7. a) Xóo eʼthí Pablo, ndiéjunʼ eyóoʼ muʼni mu muniʼñáʼ ru̱ʼni̱ rí eʼni nákha ginii rá. b) Xú káʼnii nixtáa Sakura, ga̱jma̱a̱ ndiéjunʼ nixnúu tsiakii mu mariʼkuminaʼ xá.

6 Rí mataxuʼdáminaʼ aʼkhá ga̱jma̱ʼ mbáa. Índo̱ náa Biblia najmuu ajngáa rí mataxuʼdáminaʼ aʼkhá ga̱jma̱ʼ mbáa, nandoo gáʼthúu̱n índo̱ rí xa̱bu̱ bi̱ tsedamijná nubúunʼ ma̱ngaa índo̱ nubúunʼ kanikhiin xa̱bekha kanikhiin gu̱ʼu̱. Pablo niʼthún cristianos rí muni tsiakimijna muni gámbáa rí nagua̱ʼa̱ maʼni xuñúnʼ. Rígi̱ nandoo gáʼthúu̱n rí gíʼmaa muʼni xúgíʼ mu muʼni gámbáa rí xkawiʼ rí nagua̱ʼa̱ muʼni. Mani̱ndxu̱u̱ mingíjyúuʼ, mu ma̱ndoo muʼni.

7 Guʼyáá rí nigíʼnuu mbáa wáxá bi̱ xtáa náa Japón bi̱ mbiʼyuu Sakura. * Índo̱ ni̱jkha̱ ra̱ja̱a̱, naku̱mu̱u̱ rí xtáa mbáwíi. Mu xákumu̱u̱ xúʼko̱ kaʼnii, índo̱ ikhaa gíʼdoo 15 tsiguuʼ nigíʼdu̱u̱ nibóoʼ gajmíi̱n mbaʼin xa̱bu̱. Ma̱ngaa nigruiguíin ajtsíin e̱ji̱i̱n. Ikhaa naʼthí: “Nákha ginii, índo̱ na̱bo̱ʼ gajmíi̱n xa̱bu̱, naku̱mu̱ʼ rí na̱nguá xtáá mbáwun ga̱jma̱a̱ naku̱mu̱ʼ rí nandún kuyoʼ. Mú nda̱wa̱á niku̱mu̱ʼ rí xtáá itháan mbáwun”. Sakura niniñuʼ raʼni rígi̱ asndu índo̱ nigiʼdoo 23 tsiguuʼ. Ikhú nigíʼdu̱u̱ niʼnigajmaa Biblia gajmíi̱n xa̱bi̱i̱ Jeobá. Niniguʼ wéñuʼ rí nixtáa raʼnigajmaa. Ga̱jma̱a̱ tsiakii ndrígóo Jeobá, niʼngo̱o̱ niʼni gámbáa rí naku̱mu̱u̱ ga̱jma̱a̱ ma̱jti̱ʼ, ga̱jma̱a̱ niniñuʼ raʼni aʼkhá. Rí xúgi̱ nindxu̱u̱ precursora  regular ga̱jma̱a̱ nánguá ku̱mu̱u̱ rí xtáa mbáwíi. Naʼthí: “Naʼni maxtáá gagi índo̱ nda̱yo̱o̱ rí Jeobá nandoo kaʼyoʼ”.

XÚ KÁʼNII GATATSIʼÑÁʼ RÍ TSAGA

8. Ndiéjunʼ gáʼni rí Jeobá mbaʼyulú tsagáanʼ rá.

8 Dí mitsaga wéñuʼ. Ajngáa rí nigumaraʼmáʼ ginii náa Biblia ga̱jma̱a̱ rí najuiʼtájuíi “dí mitsaga wéñuʼ” nindxu̱u̱ mbá ajngáa rí nandoo gáʼthúu̱n itháan ki xóo rí mubúnʼ gajmiún eʼwíínʼ. Mbá xkri̱da, nandoo gáʼthúu̱n rí matatsikha ndíí o maratha ajngáa xkawiʼ rí naʼni mundu̱ʼwa̱ xa̱bu̱ (2 Cor. 7:1; Efes. 5:3, 4). Ma̱ngaa nandoo gáʼthúu̱n dí ra̱májánʼ rí naʼni xa̱bu̱ índo̱ xtáa mbáwíi, xóo maguxnuu libros náa naʼthí rí nubúnʼ xa̱bu̱ o mbaʼyoo pornografía. Rígi̱ ma̱ndoo maʼga̱ kagu̱u̱n murugua ndrígu̱ún (Col. 3:5). *

9. Ndiéjunʼ garigá á mu tséniʼñáaʼ ru̱ʼni̱ rí ‹magua̱ʼa̱ muʼbúlú gajmiúlú mbáa› rá.

9 Bi̱ naguʼwún mbuyáá pornografía ‹naʼni rí magua̱ʼa̱ mubúúnʼ itháan gajmiún mbáa›. Rígi̱ maʼni rí maʼndún mubúunʼ wéñuʼ gajmiún mbáa. Tikhun bi̱ nunigajmaa mu mbuyáá xóo eni xa̱bu̱ nuthi rí xa̱bu̱ bi̱ naguʼwún nduyáá pornografía nagua̱ʼa̱ muni ikháá má xóo bi̱ nagua̱ʼa̱ majmúún drogas ga̱jma̱a̱ iya najnga̱a̱. Tséʼniulú tsiánguá índo̱ nduʼyáá rí maʼni gacháanʼ á mu nduʼyáá pornografía. Tikhu dí rígi̱ nindxu̱u̱ rí mati̱ya̱ʼ wéñuʼ, xáʼngaaʼ matiejunʼ wéñuʼ, xáraxtaa tsímáá gajmiáanʼ bi̱ kuwa náa guʼwáaʼ, divorcio ga̱jma̱a̱ asndu nuradímíjná. Mbáa xa̱bu̱ niʼnirámáʼ rígi̱ índo̱ niʼni má mbá tsiguʼ rí niniñuʼ raʼyoo pornografía: “Xúgi̱ nitangu̱ún ndiyamajkuminaʼ”.

10. Xú káʼnii niʼngo̱o̱ Ribeiro maniñuʼ raʼyoo pornografía rá.

10 Mbaʼin xa̱bu̱ nunimi̱jna̱ má xúʼko̱ rí muniñaaʼ ruyáá pornografía. Mú ma̱ndoo muniñaʼ ruyáá, xóo nigíʼnuu mbáa xa̱biya̱ bi̱ mbiʼyuu Ribeiro bi̱ xtáa náa Brasil. Índo̱ ikhaa nákhi ninindxu̱u̱ dxámá, nigájnuu náa goʼwóo ga̱jma̱a̱ nigíʼdu̱u̱ niñajunʼ náa nugimbóó i̱yi̱i̱ʼ mu murujku̱u̱. Ikhí ndaʼyoo i̱yi̱i̱ʼ náa na̱ʼkha̱ pornografía. Ikhaa naʼthí: “Mañu mañu, niʼni rí manigu̱ʼ itháan mba̱yo̱o̱ pornografía rí asndu nandoʼ rí magajnúu a̱ʼgu̱ bi̱ xtáá ga̱jmu̱ʼ mu mba̱yo̱o̱ videos rí na̱ʼkha̱ pornografía”. Mbóo mbiʼi, índo̱ Ribeiro xtáa rañajunʼ, ndiʼyoo náa mbá ru̱tsu̱u̱ libros rí murujku̱u̱ rí kayá edxu̱u̱ El secreto de la felicidad familiar. Ndiyá ga̱jma̱a̱ nigíʼdu̱u̱ niguxnuu. Rí nijmañuu niʼni rí manigu̱ʼ maʼnigajmaa Biblia gajmíi̱n xa̱bi̱i̱ Jeobá. Mú niʼniuu mingíjyúuʼ maniñuʼ rígi̱. Ndiéjunʼ nimbáyúu xá. Ikhaa naʼthí: “Matajkháan, manigajmaa Biblia ga̱jma̱a̱ mandxa̱ʼwa̱mínáʼ rí xtáá rajmañuʼ niʼni rí manigu̱ʼ itháan rí xú káʼnii nindxu̱u̱ Jeobá. Xúʼko̱ niʼni rí maʼndoʼ ka̱yo̱o̱ itháan ki xóo rí mba̱yo̱o̱ pornografía”. Biblia ga̱jma̱a̱ xi̱ʼ kaʼwu ndrígóo Dios nimbáyúu Ribeiro, niniñuʼ raʼni rí eʼni nákha ginii. Nijngúun iyááʼ ga̱jma̱a̱ rí xúgi̱ nindxu̱u̱ mbáa bi̱ kayá edxu̱u̱ náa congregación.

11. Ndiéjunʼ gíʼmaa muʼni xúgiáanʼ mu xajngutíguáanʼ náa pornografía rá.

11 Ribeiro raʼkháa i̱ndó niguxnuu Biblia. Ma̱ngaa nindxa̱ʼwáminaʼ rí xtáa raguxnuu ga̱jma̱a̱ niniñuʼ rí maʼga̱nú asndu náa a̱jkiu̱u̱n. Ma̱ngaa, nindo̱ʼo̱o̱ Dios rí mambáyúu. Rí mandxaʼwáminaʼ ga̱jma̱a̱ rí maʼtájkáan niʼni rí maku̱mu̱u̱ kaʼyoo itháan Jeobá ga̱jma̱a̱ mambáyúu maʼngo̱o̱ maniñuʼ pornografía. Xúgiáanʼ gíʼmaa maʼndulú kuʼyáá wéñuʼ Jeobá ga̱jma̱a̱ maguiyulú kuʼyáá dí ra̱májánʼ mu xajngutíguáanʼ náa pornografía (atraxnuu Salmo 97:10). *

 GUʼNI GAʼDUUNʼ RÍ NAKIʼNÁANʼ, RÍ MUʼNI GAWÍÍNʼ MBÁA GA̱JMA̱A̱ NDUWAʼ

12. Ndiéjunʼ nimbáyúu Stephen rí ní xákiʼnáa ga̱jma̱a̱ rí ní xáʼni gawúunʼ eʼwíínʼ rá.

12 Tikhun xa̱bu̱ nakiʼníin nacha̱ ga̱jma̱a̱ nuthi ajngáa xkawiʼ ga̱jma̱a̱ ajngáa rí naʼni gawúunʼ eʼwíínʼ. Rígi̱ naʼni mumíniiʼ wéñuʼ xúgínʼ bi̱ kuwa náa guʼwún. Guʼyáá rí niʼni mbáa xa̱bu̱ nikhi̱i̱ bi̱ xtáa náa Australia bi̱ nagumbiʼyuu Stephen. Ikhaa naʼthí: “Natha wéñuʼ ajngáa rí xkawiʼ ga̱jma̱a̱ asndu ndiéjunʼ má naʼni makiʼnún. Ikhúúnʼ ga̱jmu̱ʼ a̱ʼgiu̱ʼ niʼniñámijnaxu ajtsú nuthu ga̱jma̱a̱ asndu ninduxu muni divorciar”. Ikhú, bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá nisngúxu ga̱jma̱a̱ numuu Biblia. Ndiéjunʼ nirígá numuu rí Stephen nigíʼdu̱u̱ niʼnimbánuu xtágabu rí na̱ʼkha̱ náa Biblia rá. Ikhaa naʼthí rí nixtáa itháan májánʼ gajmíi̱n bi̱ kuwa náa goʼwóo. Nákha ginii, ninindxu̱u̱ xóo mbá bomba rí inuu majmidá, mú rí xúgi̱ xtáa tsímáá. Rí mbiʼi xúgi̱, Stephen nindxu̱u̱ siervo ministerial ga̱jma̱a̱ a̱ʼgiu̱u̱ mba̱yu̱ʼ tsiguʼ má nindxu̱u̱ precursora regular. Bi̱ kuya̱ edxu̱u̱ náa congregación nuthi: “Stephen nindxu̱u̱ mbáa ndxájulú guabaaʼ ga̱jma̱a̱ nañajunʼ wéñuʼ”. Ga̱jma̱a̱ nuthi rí na̱nguá eyáá xú kiʼnáa. Stephen ndaʼyoo dí raʼkháa ga̱jma̱a̱ numuu ikhaa niriʼkuminaʼ. Niʼthí: “Niʼngoʼ nini xúgíʼ rígi̱ numuu rí niniʼñáminaʼ rí Jeobá mambáyuʼ mu mariʼkuminaʼ mbájkhu xóo kaʼniún”.

13. a) Náa numuu rí mitsáʼkhúun wéñuʼ makiʼnán rá. b) Ndiéjunʼ eʼthúlú muʼni Biblia rá.

13 Náa Biblia naʼthúlúʼ rí xákiʼnáanʼ, rí muʼni gawíínʼ mbáa ga̱jma̱a̱ rí mundxaʼwajmíi̱n eʼwíínʼ (Efes. 4:31). Nguáná rígi̱ naʼni rí xa̱bu̱ mugi̱ʼdu̱u̱n. Mbáa mbaʼin xa̱bu̱ nakumu̱ún rí májánʼ má nindxu̱u̱ rígi̱, mú tséʼyamajkhuu bi̱ Niʼniáanʼ. Ikha jngó mbaʼin cristianos niniñaaʼ xúgíʼ rúʼko̱ ga̱jma̱a̱ niriʼkumijná ga̱jma̱a̱ niniñaaʼ runi rí eni nákha ginii (atraxnuu Salmo 37:8-11). *

14. Lá ma̱ndoo mbáa xa̱bu̱ bi̱ nakiʼnáa wéñuʼ maguajta̱a̱ mbáa xa̱bu̱ guabaaʼ ráʼ.

14 Guʼyáá xkridoo Hans, bi̱ kayá edxu̱u̱ náa Austria. Ndxájulú bi̱ kayá edxu̱u̱ náa nagimbáanʼ bi̱ naríyaʼ awan náa eʼwíínʼ bi̱ kuya̱ edxu̱u̱ naʼthí ga̱jma̱a̱ numuu: “Nindxu̱u̱ mbáa ndxájulú itháan guabaaʼ rí nda̱wa̱á nimbáa xóo ikhaa”. Mú Hans na̱nguá ninindxu̱u̱ xúʼko̱ kaʼnii. Nákha nigíʼdu̱u̱ niʼga̱a̱n wéñuʼ iya najnga̱a̱ ga̱jma̱a̱ naxnún xa̱bu̱. Mbá miʼtsú índo̱ najnga̱a̱ wéñuʼ, nixíyáa novia ndrígóo numuu rí nikiʼnáa wéñuʼ. Nixnáá maʼga̱ guʼwá e̱jua̱nʼ mbá skíñúʼ tsiguʼ. Mú rí nigíʼnuu náa guʼwá e̱jua̱nʼ táʼni mariʼkuminaʼ. Nda̱wa̱á, ru̱dúu̱ nindo̱ʼo̱o̱ mbáa bi̱ kayá edxu̱u̱ rí maʼga̱ gáʼyoo náa guʼwá e̱jua̱nʼ, ga̱jma̱a̱ Hans nigíʼdu̱u̱ niʼnigajmaa Biblia. Ikhaa naʼthí: “Niʼniuʼ mingíjyúuʼ wéñuʼ maniʼñúʼ rani̱ rí nini nákha ginii. Nixnúʼ wéñuʼ tsiakii a̱jma̱ texto rí na̱ʼkha̱ náa Biblia. Mbóo ninindxu̱u̱ Isaías 55:7, rí naʼthí: ‹Ganiñuʼ kambo̱o̱ xa̱bu̱ bi̱ ra̱májánʼ›. Imbo̱o̱ ninindxu̱u̱ 1 Corintios 6:11. Ikhí naʼthí ga̱jma̱a̱ numún bi̱ niniñaaʼ runi aʼkhá: ‹Xúʼko̱ kaʼnii nini̱ndxa̱la tikuáanʼ rí ikháanʼ›. Mba̱yu̱ʼ tsiguʼ Jeobá nimbáyuʼ ga̱jma̱a̱ xi̱ʼ kaʼwu ndrígóo mu mariʼkuminaʼ”. Hans nijngúun iyááʼ índo̱ nixtáa náa guʼwá e̱jua̱nʼ. Nigájna̱a̱ nákha nirámáʼ gu̱wa̱ʼ ijuwan tsiguʼ tikhu rí nixtáa ikhí. Ikhaa naʼthí: “Naxna̱a̱ núma̱aʼ Jeobá numuu rí nigáwiinʼ a̱jkiu̱u̱n kaʼyoʼ ga̱jma̱a̱ niʼni mba̱a̱ a̱jkiu̱u̱n kaʼyoʼ”.

15. Ndiéjunʼ eni mbaʼin xa̱bu̱, mú káʼnii eʼthí náa Biblia ga̱jma̱a̱ numuu rúʼko̱ rá.

15 Imbo̱o̱ rí naʼni xa̱bu̱ nákha ginii nindxu̱u̱  minduwaʼ. Mbá xkri̱da, naguʼwún nuninduwaʼ mu xúni̱ numáá impuesto o mu xuyaʼkhún ga̱jma̱a̱ numuu rí nikiéʼkhun. Mú Jeobá nindxu̱u̱ mbáa “Dios bi̱ gajkhun” (Sal. 31:5). Ikha jngó, naʼthúlúʼ bi̱ ni̱ndxu̱lú cristianos rí muʼthá má xúʼko̱ rí gajkhun, rí xúʼni̱ nduwamijná kaníkháanʼ (Efes. 4:25; Col. 3:9). Ikha jngó gíʼmaa muʼthá rí gajkhun maski ajndu nguáná mati̱yu̱lú o xánigulú (Prov. 6:16-19).

XÚ KÁʼNII NIʼNGU̱U̱N NIRIʼKUMIJNÁ

16. Ndiéjunʼ gambáyulú mu muniʼñáʼ ru̱ʼni̱ rí eʼni nákha ginii rá.

16 Xáʼngulú guriʼkumijná ga̱jma̱a̱ tsiakii ndrígúlú ikháanʼ. Sakura, Ribeiro, Stephen ga̱jma̱a̱ Hans ndiyóoʼ muni mbá tsiakii mu muniñaʼ runi rí eni nákha ginii. Xú káʼnii niʼngu̱u̱n niriʼkumijná xá. Ga̱jma̱a̱ numuu tsiakii rí nikhánún náa Ajngá rawunʼ Dios ga̱jma̱a̱ xi̱ʼ kaʼwu ndrígóo (Luc. 11:13; Heb. 4:12). Mangáanʼ ma̱ndoo mambáyulúʼ tsiakii rúʼko̱ á mu nuraxnuu xúgíʼ mbiʼi Biblia, nundxa̱ʼwa̱míjna̱ rí niraxnuu ga̱jma̱a̱ nunda̱ʼa̱a̱ má xúʼko̱ Jeobá ku̱ma̱ ga̱jma̱a̱ tsiakii mu muʼnimbulúʼ Ajngá rawunʼ (Jos. 1:8; Sal. 119:97; 1 Tes. 5:17). Xi̱ʼ kaʼwu maxnúlúʼ tsiakii á mu nuʼniratamijná mu muʼni comentar náa nagimbáanʼ ga̱jma̱a̱ á mu tséniʼñáaʼ rajkua ikhí (Heb. 10:24, 25). Ma̱ngaa, gíʼmaa majmulúʼ rí xuajñu Jeobá naxnúlú, xóo revistas, canal ndrígóo televisión JW Broadcasting, JW Library ga̱jma̱a̱ náa ináa jw.org (Luc. 12:42).

Ndiéjunʼ gambáyulú mu muniʼñáʼ ru̱ʼni̱ rí eʼni nákha ginii rá. (Atayáá kutriga̱ 16)

17. Ndiéjunʼ gúʼyáá náa imbo̱o̱ artículo rá.

17 Ndiʼyáá tikhuu dí ra̱májánʼ rí mbáa cristiano ndayóoʼ maʼni gaʼduunʼ mbájkhu. Mú, lá i̱ndó rúʼko̱ eyóoʼ mu Dios ma̱ndoo kaʼyulú ráʼ. Na̱nguá, ma̱ngaa gíʼmaa muriʼkhumijná mu muʼgíʼ muʼni rí májánʼ xúgíʼ mbiʼi rí kuwáanʼ. Náa imbo̱o̱ artículo gúʼyáá xú káʼnii gándoo gúʼni.

^ párr. 5 Colosenses 3:5-9: “Guni gámbáa dí na̱nda̱ʼa̱ xuyala dí rígá náa tsu̱du̱u̱ ku̱ba̱ʼ rí mataxuʼdáminaʼ aʼkhá ga̱jma̱ʼ mbáa, dí mitsaga wéñuʼ, dí nagua̱ʼa̱ wéñuʼ mataba̱ʼ ga̱jma̱ʼ mbáa, dí nandaʼ matani gawúunʼ eʼwíínʼ ga̱jma̱a̱ dí maʼndaʼ maraʼdáá wéñuʼ, xúgíʼ rúʼko̱ nindxu̱u̱ xóo matiamajkún xándú. Ga̱jma̱a̱ numuu rígi̱ Dios ma̱ʼkha̱ kayóo rí maʼnimbáti̱gi̱i̱n. Xúgi̱ kaʼnii ninila nákha ginii índo̱ kuwáanʼ ikhí. Mú rí xúgi̱ gíʼmaa matani tsíngunʼ xúgíʼ rígi̱ náa ikháánʼ: Rí nakiʼnán, rí najmanguaʼ wéñuʼ, rí matani dí ra̱májánʼ wéñuʼ, rí marata̱ wéñiʼ xa̱bu̱ ga̱jma̱a̱ marata̱ ajngáa tsaga. Xúninduwamijnála. Guniʼñáaʼ ranindxala ga̱jma̱a̱ rí enila nákha ginii”.

^ párr. 7 Nixtiʼkhu̱u̱ mbiʼñún.

^ párr. 8 Atayáá Apéndice ndrígóo libro Guni rí Dios ma̱ndoo kaʼyala, náa ináa 218-219, rí kayá edxu̱u̱ Xóo gándoo matatsiʼñáanʼ ratrugua ndrígáʼ.

^ párr. 11 Salmo 97:10: “Bi̱ nandala ku̱ya̱a̱ Jeobá, gaguiyala ku̱ya̱a̱ dí raʼkhí. Ikhaa xaniñúnʼ xa̱bi̱i̱ bi̱ nuni rí jmbu; ga̱jma̱a̱ maʼni káwíin náa xa̱bu̱ xkawiinʼ”.

^ párr. 13 Salmo 37:8-11: “Gaʼga kaníí rí nakasngañaʼ ga̱jma̱a̱ atatsíñaʼ rí makiʼnán wéñuʼ; xákiʼnán i̱ndó mu matani dí raʼkhí. Numuu rí xa̱bu̱ xkawiinʼ mambíin, mú bi̱ guaʼthi̱i̱n náa Jeobá makuwá náa tsu̱du̱u̱ ku̱ba̱ʼ. Ilájuíin má tígo̱o̱ dí xa̱bu̱ xkawiʼ maguma gámbáa; ga̱jma̱a̱ índo̱ ikháánʼ gátaʼyáaʼ ikhaa ní xáxtáa. Mú xa̱bu̱ bi̱ májánʼ a̱jkiún makuwa náa tsu̱du̱u̱ ku̱ba̱ʼ, ga̱jma̱a̱ makuwá tsímáá wéñuʼ”.