“Xi̱ʼ kaʼwu naʼthúu̱n xi̱ʼ ndrígúlú rí ni̱ndxu̱lú e̱ji̱i̱n Dios” (ROMANOS 8:16).

AJMÚÚ 109 GA̱JMA̱A̱ 108

1-3. a) Náa numuu rí ninindxu̱u̱ gajunʼ wéñuʼ Pentecostés tsiguʼ 33 rá. b) Xú káʼnii nimbánuu rí kiʼtáriyaʼ ikhú rá. (Atayáá timbáa xtiʼkhu).

MBÁ mbiʼi domingo, miʼcha̱, tsiguʼ 33 náa Jerusalén. Mbiʼi rúʼko̱ ninindxu̱u̱ kiejunʼ ga̱jma̱a̱ gagi wéñuʼ, numuu rí nagumariyaʼ Pentecostés. Ndxa̱a̱ rígi̱ nagumariyaʼ mámbá tsiguʼ índo̱ nugi̱ʼdi̱i̱ nugimbóó trigo. Miʼcha̱ má rúʼko̱ náa templo, bi̱ kayá edxu̱u̱ náa ndxajkun nixnáxi̱ tsigijñaʼ xó má eʼni. Nda̱wa̱á xóo a las 9 rí miʼcha̱, nixnáxi̱ a̱jma̱ pan rí kiʼni ga̱jma̱a̱ trigo rí ndiʼkhún nijma̱a̱ tsiguʼ rúʼko̱. Mú maxnáxi̱ pan náa inuu Jeobá, ndxajkun naʼbajngaa gi̱i̱ ñuʼú (Lev. 23:15-20).

2 Niʼni má tsiguʼ rí naguʼwún muxnaxi̱ a̱jma̱ pan náa Jeobá mámbá tsiguʼ. Tsigijñaʼ rígi̱ nambánii ga̱jma̱a̱ mbá rí gíʼdoo wéñuʼ numuu rí marigá nda̱wa̱á. Rígi̱ nirígá náa Pentecostés tsiguʼ 33 náa mbá guʼwá dí rígá náa Jerusalén náa kuwa rutajkháan mbá 120 xa̱bi̱i̱ Jesús (Hech. 1:13-15). Rí nirígá ikhí nimbánuu mbá rí niʼthí gaʼyee Joel nákha 800 tsiguʼ kidíiʼ (Joel 2:28-32; Hech. 2:16-21). Ndiéjunʼ nirígá rá.

3 (Atraxnuu Hechos 2:2-4). * Pentecostés tsiguʼ 33, Dios nijmuu xi̱ʼ kaʼwu ndrígóo mu maraʼwíin 120 xa̱bi̱i̱ Jesús (Hech. 1:8)  (atayáá kúgumaʼá “Ndiéjunʼ eyoo gáʼthúu̱n”). Itháan wakhííʼ rí mbiʼi má rúʼko̱ nigi̱ʼdi̱i̱ niguáʼnu mbaʼin xa̱bu̱ náa kuwa xa̱bi̱i̱ Jesús, ga̱jma̱a̱ ikhiin nigi̱ʼdi̱i̱ nithúún rí nagui̱i̱ wéñuʼ rí ndiyáá ma̱ngaa rí nidxawíín. Apóstol Pedro niʼthún xúgínʼ xa̱bu̱ buʼko̱ rí nirígá ga̱jma̱a̱ ndíjkha rí nigiʼdoo wéñuʼ numuu. Nda̱wa̱á niʼthún: “Gatanganʼla naʼ inu Dios, jame mitsuhuan mbamba tsi ikanʼla gajma mbiʼyu Jesucristo, ikajngo maʼne mba akuin Dios-jaʼyo aʼkanʼla, ikajngo mudrigula ri naxna Espíritu Tsi Kaʼhui”. Mbiʼi rúʼko̱ mbá 3,000 xa̱bu̱ nijngún iyááʼ mangiin nindrigú xi̱ʼ kaʼwu (Hech. 2:37, 38, 41).

4. a) Náa numuu rí gíʼmaa maʼndulú mbuʼyáá rí nirígá náa Pentecostés nákha tsiguʼ 33 rá. b) Ndiéjunʼ imbo̱o̱ dí naraʼnuu nirígá mbiʼi rúʼko̱ nákha tsiguʼ kidíiʼ rá. (Atayáá nota rí na̱ʼkha̱ náa námbá artículo.)

4 Ndiéjunʼ eyoo gáʼthúu̱n bi̱ kayá edxu̱u̱ náa ndxajkun ga̱jma̱a̱ pan rí nuxnaxi náa Pentecostés rá. Bi̱ kayá edxu̱u̱ náa ndxajkun nandoo gáʼthúu̱n Jesús ga̱jma̱a̱ a̱jma̱ pan nandoo gáʼthúu̱n timbíin xa̱bi̱i̱ Jesús bi̱ kaxtaʼwíin. Ikhiin nigájnun náa majñúnʼ xa̱bu̱ aʼkhá. Náa Biblia naʼthí rí ni̱ndxu̱ún xóo ‹rí phú ginii› rí nandoo gáʼthúu̱n rí najmaa ginii kayuʼ (Sant. 1:18). Dios nigruigúun xóo e̱ji̱i̱n ga̱jma̱a̱ niraʼwíin mu mutañajunʼ gajmiún Jesús náa Reino dí rígá mekhuíí (1 Ped. 2:9). Jeobá majmiuu Xa̱bu̱ Ñajunʼ bugi̱ mu maxnún rí májánʼ wéñuʼ xúgínʼ xa̱bu̱ numbaaʼ bi̱ nunimbu̱ún. Ikha jngó tséʼniuu á mu nuguaʼthi̱i̱n makuwaanʼ náa Ku̱ba̱ʼ mitsaan o mekhuíí gajmiún Jesús, xúgiáanʼ gíʼmaa maʼndulú mbuʼyáá rí nirígá náa Pentecostés nákha tsiguʼ 33 [1] (atayáá nota rí na̱ʼkha̱ náa námbá artículo).

NDIÉJUNʼ ERÍGÁ ÍNDO̱ DIOS NDA̱YÁAʼ MBÁA BI̱ MAʼGA̱A̱ MEKHUÍÍ RÁ.

5. Náa numuu eʼyáá dí raʼkháa xúgíʼ mbiʼi narígá mbá rí tséʼyáá kayuʼ mámbá rí Dios nda̱yáaʼ mbáa ga̱jma̱a̱ xi̱ʼ kaʼwu rá.

5 Bi̱ mbá 120 discípulos bi̱ kuwa náa Jerusalén ndiyáá májánʼ rí Dios niraʼwíin ga̱jma̱a̱ xi̱ʼ kaʼwu ndrígóo mbiʼi rúʼko̱ rí nditháan xambumún. Xúgínʼ rígu̱ náa edxu̱ún mbá rí nakujmaa xóo ríʼyu̱u̱ aguʼ. Ga̱jma̱a̱, ma̱ngaa nandoo nuthi mbaʼa ajngáaʼ (Hech. 2:6-12). Mú raʼkháa xúgíʼ mbiʼi narígá xúʼko̱ kaʼnii mámbá rí nda̱yáaʼ Dios mbáa ga̱jma̱a̱ xi̱ʼ kaʼwu. Náa numuu eʼyáá rá. Mbá xkri̱da, ikháá má mbiʼi rúʼko̱ Dios niraʼwíin mbaʼin wéñuʼ xa̱bu̱, mú náa Biblia tséʼthi rí nirigu riʼyu̱u̱ aguʼ náa edxu̱ún. Dios niraʼwíin xa̱bu̱ buʼko̱ índo̱ nijngún iyááʼ (Hech. 2:38). Mú ikhaa tsiraʼwíin xúgínʼ cristianos índo̱ najngún iyááʼ. Cristianos bi̱ nikuwa náa Samaria niraʼwíin nda̱wa̱á rí nijngún iyááʼ (Hech. 8:14-17). Ga̱jma̱a̱ Cornelio gajmíi̱n bi̱ kuwa náa goʼwóo niraʼwíin nákha xóó tséjngun iyááʼ (Hech. 10:44-48).

6. a) Ndiéjunʼ endrigú xúgínʼ bi̱ kaxtaʼwíin rá. b) Xú káʼnii eʼni xi̱ʼ kaʼwu makumún bi̱ kaxtaʼwíin rá.

6 Tikhun cristianos nduyáá nacha̱ rí Dios niraʼwíin ga̱jma̱a̱ eʼwíínʼ nagún ruyáá mañúú mañúú. Mú tséʼniuu nguáná guyáá rí ni̱ndxu̱ún bi̱ kaxtaʼwíin, rígá mbá rí makhánun xúgínʼ ikhiin. Apóstol Pablo niʼthí: “Nda̱wa̱á rí ikháanʼ ninimbala nindrigúla sello ga̱jma̱a̱ xi̱ʼ kaʼwu rí nijuiʼtá makhánala, rí nindxu̱u̱ xóo mbá rí kiʼninumáá rí nakhánulú ginii rí kaʼyulú mundrígú” (Efes. 1:13, 14). Ikha jngó Jeobá naxnún xi̱ʼ kaʼwu xúgínʼ bi̱ kaxtaʼwíin. Ndiéjunʼ rí nakumún ikhiin xá. Naʼni mbuyáá májánʼ rí ikhiin nixtaʼwíin mu magúun mekhuíí. Ikha jngó apóstol Pablo niʼthí rí xi̱ʼ kaʼwu nindxu̱u̱ “mbá” rí naʼni mbuyáá gajkhun rí nda̱wa̱á makuwá mekhuíí, raʼkháa náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ (atraxnuu 2 Corintios 1:21, 22; * 5:5). *

7. Ndiéjunʼ gíʼmaa maʼni mámbáa bi̱ nixtiyáaʼ mu maʼga̱a̱ mekhuíí rá.

 7 Índo̱ Dios nda̱yáaʼ mbáa cristiano, lá nandoo gáʼthúu̱n rúʼko̱ rí ikhaa maʼga̱a̱ mekhuíí xáʼ. Na̱nguá. Rí phú gajkhun, Dios niʼthúu̱n rí ma̱ndoo maʼga̱a̱ mekhuíí. Mú Pedro niʼthí: “Guni gujkhuʼ itháan rí nitatsaʼwála ga̱jma̱a̱ rí nixtaʼwáanʼla, numuu rí á mu nunila má xúʼko̱ rígi̱ ikháanʼla xajpatriguáanʼ nimbá miʼtsú. Xúʼko̱ ma̱ndoo mata̱ʼa̱la májánʼ wéñuʼ náa reino dí marigá kámuu ndrígóo Señor ga̱jma̱a̱ bi̱ naʼni káwáanʼ, Jesucristo” (2 Ped. 1:10, 11). Ikha jngó mámbáa bi̱ nixtiyáaʼ gíʼmaa mbaʼyoo májánʼ rí xakiéʼkhúun náa inuu Jeobá. Ikhaa najuiʼtháán rí ma̱ndoo maʼga̱a̱ mekhuíí, mú ma̱ndoo maʼga̱a̱ á mu nawi̱ji̱ jmbu (Heb. 3:1; Rev. 2:10).

XÚ KÁʼNII EYÁÁ RÍ NI̱NDXU̱ÚN BI̱ KAXTAʼWÍIN XÁ.

8, 9. a) Náa numuu rí mbaʼin xa̱bi̱i̱ Jeobá naʼniún mingíjyúuʼ makru̱ʼu̱u̱n ndiéjunʼ egiʼnuu mbáa cristiano índo̱ Jeobá nda̱yáaʼ rá. b) Xú káʼnii eʼyoo mbáa cristiano rí Dios ndiyáaʼ mu maʼga̱a̱ mekhuíí xá.

8 Rí mbiʼi xúgi̱ mbaʼin xa̱bi̱i̱ Dios naʼniún mingíjyúuʼ makru̱ʼu̱u̱n ndiéjunʼ egíʼnuu mbáa cristiano índo̱ Jeobá nda̱yáaʼ ga̱jma̱a̱ xi̱ʼ kaʼwu. Xúʼko̱ má gárígá, numuu rí Dios na̱nguá niraʼwíin ikhiin mu makuwá mekhuíí. Ma̱ngaa Dios niʼniin xa̱bu̱ numbaaʼ mu makuwá náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ, raʼkháa mekhuíí (Gén. 1:28; Sal. 37:29). Mú Jeobá niraʼwíin tikhun mu magúun mekhuíí mu mutañajunʼ ga̱jma̱a̱ mani̱ndxu̱ún ndxajkun. Índo̱ Dios naraʼwíin ga̱jma̱a̱ xi̱ʼ kaʼwu ndrígóo, rí nundxa̱ʼwa̱míjna̱ naxtiʼkhuu. Asndu má mbiʼi rúʼko̱, cristianos bugi̱ naguáʼthi̱i̱n magúun mekhuíí (atraxnuu Efesios 1:18). *

9 Mú xú káʼnii eʼyoo mbáa cristiano rí Dios niraʼwíí rá. Atayáá rí niʼthún Pablo xa̱bu̱ bi̱ kaxtaʼwíin bi̱ nikuwa náa xuajin Roma, bi̱ ‹nitatsaʼwún mu mani̱ndxu̱ún santos›. Niʼthún: “Numuu rí ikháanʼ tundrigú xi̱ʼ rí kaxtuwájmáanʼ rí maʼni mamiñala mbu̱júu̱, ikháanʼla nindrígulá mbóo xi̱ʼ rí mani̱ndxa̱la xóo e̱ji̱i̱n, xi̱ʼ rí naʼni muʼthá: “¡Abba, Anu̱ʼ!”. Xi̱ʼ kaʼwu naʼthúu̱n xi̱ʼ ndrígúlú rí ni̱ndxu̱lú e̱ji̱i̱n Dios” (Rom. 1:7; 8:15, 16). Xó má nduʼyáá, Dios najmuu xi̱ʼ kaʼwu ndrígóo mu maʼni rí cristianos mbuyáá gajkhun rí kaxtaʼwíin mu magúun mekhuíí mutañajunʼ gajmiún Jesús (1 Tes. 2:12).

10. Ndiéjunʼ eyoo gáʼthúu̱n rí naʼthí náa 1 Juan 2:27 índo̱ naʼthí rí bi̱ kaxtaʼwíin tséʼñúnʼ rí nimbáa maʼsngúún rá.

10 Cristianos bi̱ nijuiʼthún rí ma̱ndoo magúun mekhuíí tséyóoʼ rí mbáa maʼthúún rí Dios niraʼwíin. Jeobá naʼni rí mbuyáá gajkhun rígi̱. Apóstol Juan naʼthúún bi̱ kaxtaʼwíin: “Ikháanʼ niraʼwáanʼla bi̱ kaʼwii; xúgiáanʼ ikháanʼ guáʼdáála ku̱ma̱”. Ma̱ngaa niʼthún: “Ikhaa niraʼwáanʼla má xúʼko̱, ga̱jma̱a̱ tseʼyaʼlá rí nimbáa maʼsngála” (1 Juan 2:20, 27). Gajkhun má, xúgínʼ xa̱bi̱i̱ Jeobá nda̱yúlúʼ rí ikhaa maʼsngúlú, asndu bi̱ kaxtaʼwíin. Mú bi̱ kaxtaʼwíin tséʼñúnʼ rí nimbáa maʼthúún rí Dios niraʼwíin. Mu mbuyáá májánʼ, Jeobá najmuu xi̱ʼ kaʼwu ndrígóo rí nindxu̱u̱ mbá tsiakii rí itháan mba̱a̱ dí rígá.

NAGUMIIN MBU̱JÚU̱

11, 12. a) Ndiéjunʼ gándoo maraximínaʼ mbáa bi̱ kixtiyáaʼ rá. b) Ndiéjunʼ rí nduyáá májánʼ bi̱ kaxtaʼwíin rá.

11 Índo̱ cristianos najuiʼthún rí ma̱ndoo magúun mekhuíí, nuriʼkhumijná wéñuʼ. Ikha jngó Jesús niʼthí rí nagumiin mbu̱júu̱ o “asndu rijma̱a̱” (Juan 3:3, 5, nota). Nda̱wa̱á niʼthí: “Ndaʼyo ri magumaʼla mbuju. Naʼ nando guiña maxnu iki ixnu. Natadxahuin ri nahuan ixnu, jame ni tsitaya naʼ iʼka-ne, ni na ika-ne. Xkuaʼni jaʼni jamba tsi naguma naʼ Espíritu” (Juan 3:7, 8). Xó má eʼyáá, rakáʼnii muʼthán mbáa xa̱bu̱ bi̱ xáʼga̱a̱ mekuíí xú káʼnii ku̱mu̱u̱ bi̱ maʼga̱a̱ [2] (atayáá nota rí na̱ʼkha̱ náa námbá artículo).

 12 Mbáa cristiano bi̱ nixtiyáaʼ ma̱ndoo maraximínaʼ: Náa numuu rí Jeobá ndiyáaʼ ikhaa ga̱jma̱a̱ raʼkháa imba̱a̱ cristiano. Mbáa naxmiéjunʼ á mu maʼngo̱o̱ maʼnimbánuu ñajunʼ rígi̱. Mú rí ndaʼyoo májánʼ rí Jeobá ndiyáaʼ mu maxtáa mekhuíí. Ikha jngó xtáa gagi ga̱jma̱a̱ naxnáa núma̱aʼ. Bi̱ kaxtaʼwíin nakumu̱ún xóo Pedro índo̱ niʼthí: “Aguma mba̱a̱ Dios, Anu̱u̱ Señor Jesucristo, numuu rí nagáwiin a̱jkiu̱u̱n kaʼyulú wéñuʼ rí nixnúlú nuxiʼ rí magumáanʼ ga̱jma̱a̱ nakudaminaʼ maxnúlú rí ndaʼya ga̱jma̱a̱ numuu rí nigabi̱i̱ Jesucristo náa majñúnʼ wajinʼ, mbá rí makhánun rí nditháan xáʼchúu rí kaʼwu ga̱jma̱a̱ rí mbajyúuʼ kámuu. Rí nixtagixi̱i̱ mekhuíí makhánala ikháanʼ” (1 Ped. 1:3, 4). Índo̱ nuraxnuu ajngáa rígi̱ bi̱ kaxtaʼwíin, nduyáá gajkhun rí Jeobá xtáa raʼthún ikhiin.

13. a) Índo̱ Dios nda̱yáaʼ mbáa cristiano ga̱jma̱a̱ xi̱ʼ kaʼwu, xú káʼnii eriʼkhuu rí endxa̱ʼóo edxu̱u̱ xá. b) Náa numuu rí nariʼkhuu rí xú káʼnii endxa̱ʼwáminaʼ mbáa cristiano bi̱ nixtiyáaʼ rá.

13 Xó má ndiʼyáá, índo̱ Dios nda̱yáaʼ mbáa cristiano ga̱jma̱a̱ xi̱ʼ kaʼwu, cristiano buʼko̱ nariʼkhuu xóo endxa̱ʼwáminaʼ. Xú káʼnii rá. Nákha xóó tsijuiʼthán rí ma̱ndoo maʼga̱a̱ mekhuíí, ikhaa nigi̱ʼthu̱u̱n maxtáa kámuu mbiʼi náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ. Mbáa nindoo mbaʼyoo mbiʼi rí Jeobá gáʼkha̱ kayóo Ku̱ba̱ʼ mitsaan ga̱jma̱a̱ maʼni gámbóo xúgíʼ dí ra̱májánʼ. Mbáa nindxa̱ʼwáminaʼ rí nagruiguíi mbáa bi̱ kaʼyoo o mbáa bi̱ nimbáxu̱u̱ ga̱jma̱a̱ bi̱ nikháñu. Mbáa ma̱ngaa nindxa̱ʼwáminaʼ rí maʼni goʼwóo ga̱jma̱a̱ mikhu xndúu ixi̱ rí ikhaa má gáʼdu (Is. 65:21-23). Mú índo̱ Jeobá niʼthúu̱n rí ma̱ndoo maʼga̱a̱ mekhuíí, rí nandxa̱ʼwáminaʼ cristiano buʼko̱ niriʼkhu̱u̱. Náa numuu rá. Lá numuu rí nixtáa gíná wéñuʼ o nimínuʼ wéñuʼ xáʼ. Lá numuu rí mbá nacha̱ niʼthí rí á mu maxtáa náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ kámuu mbiʼi maʼni rí maʼskhoo ga̱jma̱a̱ xáxtáá tsímáá xáʼ. Lá numuu rí mbá nacha̱ nindoo mbaʼyoo xú káʼnii nindxu̱u̱ rí maxtáa mekhuíí xáʼ. Na̱nguá. Ikhaa niriʼkhuu xóo endxa̱ʼóo edxu̱u̱ numuu rí Jeobá nindoo maʼni xúʼko̱. Índo̱ Dios naʼthúu̱n mbáa cristiano rí maʼga̱a̱ mekhuíí, najmuu xi̱ʼ kaʼwu ndrígóo mu mariʼkhu̱u̱ rí xóo endxa̱ʼóo edxu̱u̱ ga̱jma̱a̱ rí nagiʼthu̱u̱n makhánúu.

14. Ndiéjunʼ endxaʼwamíjna̱ bi̱ kaxtaʼwíin rí kuwa náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ rá.

14 Lá rúʼko̱ eyoo gáʼthúu̱n dí mbáa bi̱ nixtiyáaʼ nandoo má makhañúu mu maʼga̱a̱ nacha̱ mekhuíí ráʼ. Na̱nguá. Pablo niʼthí xú káʼnii kumún ikhiin. Ikhaa niʼthí: “Bi̱ kuwáanʼ náa guʼwá xtíin rígi̱ najmúlú; índo̱ naxmiéjunʼlu wéñuʼ; numuu rí tsíyulú muriʼyaʼ, nandulúʼ muguʼwúnlu i̱mba̱, numuu rí ndaʼya maʼni gámbáa rí nakháñulú” (2 Cor. 5:4). Gi̱jyooʼ Pablo niʼthí rí xuñúnʼ bi̱ kaxtaʼwíin nindxu̱u̱ xóo mbá “guʼwá xtíin”. Índo̱ niʼthí rí tsíyulú muríyaʼ nindoo gáʼthi rí bi̱ kaxtaʼwíin tsíñún makhañún. Kúwi̱i̱n tsímáá ga̱jma̱a̱ nandún muni káxi̱ ñajunʼ Jeobá gajmiún bi̱ kuwa náa guʼwún ga̱jma̱a̱ bi̱ nambáxu̱u̱n májánʼ gajmiún. Mú tséʼniuu má rí kuwa runi, narmáʼáan a̱jkiu̱ún rí Dios nikudaminaʼ maxnún nda̱wa̱á (1 Cor. 15:53; 2 Ped. 1:4; 1 Juan 3:2, 3; Rev. 20:6).

LÁ MAʼGÁAʼ IKHÚÚNʼ MEKHUÍÍ RÁʼ.

15. Ndiéjunʼ rí tsiraximíjna̱ cristianos bi̱ magúun mekhuíí rá.

15 Mbáa ikháánʼ natraximínaʼ á mu Dios niʼtháanʼ rí ma̱ndoo mi̱dxu̱ʼ mekhuíí. Á mu naku̱ma̱ʼ rí xúʼko̱, atatsaʼwáminaʼ náa graxe̱ rígi̱: Lá naku̱ma̱ʼ rí narataráʼa ga̱jma̱a̱ mbá a̱jkia̱nʼ káxi̱ ráʼ. Lá nanigua̱ʼ wéñuʼ matanigajmaa Biblia ga̱jma̱a̱ majmañaaʼ “asndu dí itháan mi̱jnu̱ʼ endxa̱ʼóo edxu̱u̱ Dios” ráʼ. (1 Cor. 2:10.) Lá naku̱ma̱ʼ rí Jeobá nambáyaʼ májánʼ wéñuʼ náa narataráʼa ráʼ. Lá nandaʼ matani ga̱jma̱a̱ xúgíʼ tsiakii ndrígáʼ rí nandoo Dios ráʼ. Lá nandaʼ xtañún wéñuʼ a̱ngia̱nʼ ga̱jma̱a̱ naku̱ma̱ʼ rí gíʼmaa matambáñun mu muni ñajunʼ Jeobá xáʼ. Lá natayáá rí Dios nambáyaʼ mbaʼa nuthu ráʼ. Á mu rí ikháánʼ naratá rí xúʼko̱ nindxu̱u̱, lá nasngájma rúʼko̱ rí ikháánʼ ni̱ndxa̱ʼ mbáa bi̱  kixtiyáaʼ ráʼ. Na̱nguá, numuu rí xúgínʼ xa̱bi̱i̱ Dios ma̱ndoo makumu̱ún xúʼko̱ kaʼnii, maski ajndu na̱nguá ni̱ndxu̱ún bi̱ kaxtaʼwíin. Jeobá ma̱ndoo majmuu xi̱ʼ kaʼwu ndrígóo mu maxnún tsiakii xúgínʼ xa̱bi̱i̱, tséʼniuu á mu makuwa mekhuíí o náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ. Á mu ikháánʼ natraximínaʼ á mu ni̱ndxa̱ʼ mbáa bi̱ maʼga̱a̱ mekhuíí, rúʼko̱ eyoo gáʼthi rí na̱nguá. Bi̱ kaxtaʼwíin tseraximíjna á mu magúun mekhuíí. Ikhiin nduyáá májánʼ rí magúun mekhuíí.

16. Náa numuu eʼyáá dí raʼkháa xúgínʼ bi̱ nundrigú xi̱ʼ kaʼwu ma̱ndoo magúun mekhuíí rá.

16 Náa Biblia naʼthí ga̱jma̱a̱ numún mbaʼin xa̱bi̱i̱ Jeobá bi̱ niguájun jmbu bi̱ nindrigú xi̱ʼ kaʼwu mú tágúu̱n mekhuíí. Mbáa rí ikhiin nindxu̱u̱ Juan bi̱ nikumínʼ iyááʼ xa̱bu̱. Jesús niʼthí rí Juan ninindxu̱u̱ mbáa xa̱bu̱ kiejunʼ, mú ma̱ngaa niʼthí rí xáʼga̱a̱ mekhuíí mu maʼtáñajunʼ xóo rey (Mat. 11:10, 11). I̱mba̱ xkri̱da nindxu̱u̱ David. Ikhaa ma̱ngaa nigiʼdoo ikha ndrígóo xi̱ʼ kaʼwu (1 Sam. 16:13). Ga̱jma̱a̱ numuu rígi̱ ikhaa nikro̱ʼo̱o̱ rí itháan miʼskhoo ga̱jma̱a̱ numuu Jeobá ga̱jma̱a̱ niʼnirámáʼ mbaʼa níʼkhóo ndrígóo Biblia (Mar. 12:36). Mú apóstol Pedro niʼthí rí ‹David táʼga̱a̱ mekhuíí› (Hech. 2:34). Jeobá nijmuu xi̱ʼ kaʼwu ndrígóo mu xa̱bu̱ bugi̱ muni rí tsekujmaa kayuʼ, mu tájmuu mu maʼthúún rí ma̱ndoo magúun mekhuíí. Lá nandoo gáʼthúu̱n rúʼko̱ rí na̱nguá ninindxu̱ún xa̱bu̱ jmbiin o rí na̱nguá ejmiin mu magúun mekhuíí xáʼ. Na̱nguá. I̱ndó nandoo gáʼthúu̱n rí Jeobá maʼni rí makuwá mbu̱júu̱ náa Ku̱ba̱ʼ mitsaan (Juan 5:28, 29; Hech. 24:15).

17, 18. a) Náa guáʼthi̱i̱n makuwíin mbaʼin xa̱bi̱i̱ Dios rí mbiʼi xúgi̱ rá. b) Xú káʼnii graxe̱ gáxti̱ʼña̱a̱ náa imbo̱o̱ artículo rá.

17 Mbaʼin bi̱ nuni ñajunʼ Jeobá rí mbiʼi xúgi̱ xágúun mekhuíí. Ikhiin guáʼthi̱i̱n makuwá náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ náa gáʼtañajunʼ Dios, xó má Abrahán, David, Juan bi̱ nikumíínʼ iyááʼ xa̱bu̱ ga̱jma̱a̱ iʼwíínʼ xa̱bekha mangiin gu̱ʼu̱ bi̱ nikuwa wajyúúʼ (Heb. 11:10). Náa mekhuíí makuwíin mbá 144,000 bi̱ mutañajunʼ gajmiún Cristo. Mú náa Biblia naʼthí rí índo̱ gáʼni iwáá mbiʼi i̱ndó maguanún nguéjmi̱i̱n bi̱ kaxtaʼwíin náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ (Rev. 12:17). Mbaʼin bi̱ 144,000 nikháñun má ga̱jma̱a̱ kuwa má mekhuíí.

18 Mú á mu mbáa naʼthí rí maʼga̱a̱ mekhuíí, xú káʼnii gíʼmaa muni cristianos bi̱ guáʼthi̱i̱n makuwá náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ rá. Á mu mbáa bi̱ xtáa náa congregación ndrígúlú nagíʼdu̱u̱ na̱ʼkhu̱ pan ga̱jma̱a̱ naʼga̱a̱n vino náa Conmemoración, xú káʼnii gíʼmaa muʼni̱i̱ xá. Ga̱jma̱a̱ á mu rí na̱jkha̱ raʼni itháan mbaʼin bi̱ nuthi magúun mekhuíí, lá gíʼmaa maxmiéjunʼlú ráʼ. Náa i̱mba̱ artículo rígi̱ gúriʼña̱a̱ graxe̱ rígi̱.

^ [1] (kutriga̱ 4): Ndxa̱a̱ Pentecostés mbáa nigumariyaʼ ikháá má mbiʼi rí Jeobá nixnúu Xtángoo Moisés náa kúbá Sinaí (Éx. 19:1). Mbáa Jeobá niʼni mbá nuxi̱ʼ pacto ga̱jma̱a̱ numuu Jesús gajmíi̱n bi̱ kaxtaʼwíin ikháá má mbiʼi rúʼko̱ nákha tsiguʼ ginii rí nigíʼ pacto ndrígóo Xtángoo ga̱jma̱a̱ numuu Moisés náa xuajin Israel.

^ [2] (kutriga̱ 11): Á mu nandaʼ ma̱ta̱ya̱a̱ itháan rí eyoo gáʼthúu̱n rí magumiin mbu̱júu̱ atayáá La Atalaya 1 ñajunʼ gu̱nʼ abril tsiguʼ 2009, ináa 3-11.

^ párr. 3 Hechos 2:2-4: “Ga̱jma̱a̱ mbá nacha̱ niwáán asndu mekhuíí xóo mbá giñánʼ gakhii wéñuʼ rí nito̱ʼo̱o̱ náa xúgíʼ guʼwá náa ikhiin trigi̱i̱n. Ga̱jma̱a̱ nikujmaa mbaʼa raju̱n xóo riʼyu̱u̱ aguʼ ma̱ngaa niguiʼtáraʼa, ga̱jma̱a̱ mámbá nigrigu náa edxu̱ún mámbáa rí ikhiin, xúgínʼ nindrigú xi̱ʼ kaʼwu ga̱jma̱a̱ nigi̱ʼdi̱i̱ nithi i̱ʼwáʼ ajngáa, xó má xi̱ʼ kaʼwu niʼniún muthi”.

^ párr. 6 2 Corintios 1:21, 22: “Mú Dios nindxu̱u̱ bi̱ niraʼwáanʼ ikháanʼla ga̱jma̱a̱ ikháanʼxu numuu rí kuwáanʼlu náa majñuʼ Cristo. Ikhaa ma̱ngaa nixnúlú mbá rí nasngájmulú rí marigá nda̱wa̱á, xóo muʼthá, xi̱ʼ, náa a̱jkiu̱lú”.

^ párr. 6 2 Corintios 5:5: “Rí xúgi̱ bi̱ niʼniratáanʼ ga̱jma̱a̱ numuu rígi̱ nindxu̱u̱ Dios, bi̱ nixnúlú xi̱ʼ xóo mbá rí nasngájma rí ma̱ʼkha̱”.

^ párr. 8 Efesios 1:18: “Ikhaa niʼni mbaʼyoo a̱jkia̱la, mu mbu̱ya̱a̱ ndiéjunʼ nindxu̱u̱ rí kuaʼthi̱i̱n ga̱jma̱a̱ numuu rí nitatsaʼwála, ndiéjunʼ nindxu̱u̱ rí gíʼdoo numuu rí na̱ʼkha̱ náa Dios rí niyéxi̱i̱ makhánun bi̱ kaʼwiin”.