Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Xú ká’nii gá’ni̱i̱ nda̱wa̱á tayáá ikháánʼ rá.

Xú ká’nii gá’ni̱i̱ nda̱wa̱á tayáá ikháánʼ rá.

Lá natatsaʼwáminaʼ rí numbaaʼ...

  • ... maʼni xó má kuwáanʼ xúgi̱ ráʼ.

  • ... maʼga raʼni itháan xkawiʼ ráʼ.

  • ... maʼni̱i̱ itháan májánʼ ráʼ.

 RÍ E̱ʼKHA̱ RAʼTHÍ NÁA BIBLIA

“Dios maʼnigujndoʼle ri yaʼdun iquin, ga ri niʼcan naxariga naʼ iquin, ni ri xtambiyaʼ, ni ri guisaʼjuasca, ni gaʼcu: numu xoguiʼ ri nariga naca guini, nangua-ja-ra.” (Apocalipsis [o Rí huasjŋgajma Juan] 21:3, 4, Ajŋga Raun’ Dios Miʼpa Miŋui.)

XÚ KÁʼNII GAMBÁYULÚ MBUʼYÁÁ RÍGI̱ RÁ.

Muguaʼdáá mbá ñajunʼ rí maʼni magiʼdoo numuu náa ikháanʼ ga̱jma̱a̱ maʼni rí makuwáanʼ májánʼ wéñuʼ (Isaías 65:21-23).

Ní xakuwáanʼ tsingíná ga̱jma̱a̱ ní xáʼniulu nandii (Isaías 25:8; 33:24).

Makuwáanʼ gagi kámuu mbiʼi gajmiulú xa̱bu̱ bi̱ kúwi̱i̱n náa guʼúlú ga̱jma̱a̱ xa̱bu̱ bi̱ nambáxulúʼ májánʼ wéñuʼ (Salmo 37:11, 29).

 LA GAJKHUN RÍ GÍʼMAA MUʼNIMBULÚ RÍ E̱ʼKHA̱ RAʼTHÍ NÁA BIBLIA RÁʼ.

Ma̱ndoo muʼnimbulú, rígá a̱jma̱ numuu:

  • Dios gíʼdoo tsiakii mu maʼnimbánuu rí nakudaminaʼ maʼni. Náa Biblia, i̱ndó Dios exná mbiʼyuu “su guiʼdo xoguiʼ ri siaqui”, numuu rí tsiakii ndrígóo tsitumuu (Rí huasjŋgajma Juan 15:3). Ikha jngó, nandoo nduʼyáá gajkhun rí Dios ma̱ndoo mariʼkhu̱u̱ náa xúgíʼ numbaaʼ rí ekudaminaʼ maʼni. Xó má eʼthí náa Biblia, “indo Dios tsi mba xugui ri mago maʼne” (Mateo 19:26).

  • Dios nandoo maʼnimbánuu rí ekudaminaʼ maʼni. Mbá xkri̱da, náa Biblia naʼthí rí Jeobá raʼkhá tháán eyoo maʼni rí makuwá mbu̱júu̱ xa̱bu̱ bi̱ nikháñun (Job 14:14, 15).

    Ma̱ngaa naʼthí rí Jesús, A̱ʼdióo Dios, niʼni thanún xa̱bu̱ bi̱ niʼniún nandii. Náa numuu niʼni thanún xá. Numuu rí ikhaa rúʼko̱ rí nindoo maʼni (Marcos 1:40, 41). Jesús nisngajma rí ninindxu̱u̱ xó má Anu̱u̱ índo̱ nindoo mambáñún xa̱bu̱ bi̱ nikuwa tsingíná (Juan 5:19).

    Nandoo nduʼyáá gajkhun rí Jeobá ga̱jma̱a̱ Jesús nandún rí ikháanʼ makuwáanʼ májánʼ wéñuʼ nda̱wa̱á (Salmo 72:12-14; 145:16; 2 Pedro 3:9).

 ATRAXI̱MÍNÁʼ

Xú káʼnii gariʼkhu̱u̱ Dios numbaaʼ rígi̱ mu maʼni̱i̱ itháan májánʼ rá.

Graxe̱ rígi̱ naxtiʼña̱a̱ náa texto ndrígóo Biblia rí na̱ʼkha̱ náa MATEO 6:9, 10 ga̱jma̱a̱ DANIEL 2:44.