Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Lá ma̱ndoo matangi̱i̱n makuwá mbu̱júu̱ xa̱bu̱ bi̱ nikháñun ráʼ

Lá ma̱ndoo matangi̱i̱n makuwá mbu̱júu̱ xa̱bu̱ bi̱ nikháñun ráʼ

Lá marata̱ rí...

  • ... mandoo ráʼ.

  • ... na̱nguá ráʼ.

  • ... mbáa maʼga̱nú marigá ráʼ.

 RÍ E̱ʼKHA̱ RAʼTHÍ NÁA BIBLIA

“Mbuya tsi nijañu.” (Hechos 24:15, Ajnga Raun’ Dios Mi’pa Malinaltepec.)

XÚ KÁʼNII GAMBÁYULÚ MBUʼYÁÁ RÍGI̱ RÁ.

Ma̱ndoo muxkamaa tsiakii índo̱ gakháñuu mbáa ndxájulú (2 Corintios 1:3, 4).

Nánguá mamiñulúʼ índo̱ nduʼyáá rí makhañulú (Hebreos 2:15).

Naʼni muʼnimbulú rí gajkhun muʼguanú mbuʼñún mbu̱júu̱ angiulú bi̱ nikháñun (Juan 5:28, 29).

 LÁ GAJKHUN RÍ GÍʼMAA MUʼNIMBULÚ RÍ E̱ʼKHA̱ RAʼTHÍ NÁA BIBLIA RÁʼ.

Ma̱ndoo muʼnimbulú, rígá ajtsú numuu:

  • Dios niʼni xúgíʼ rí ndaʼya. Náa Biblia naxná mbiʼyuu Jeobá bi̱ “naʼni makuwáanʼ” (Salmo 36:9; Hechos 17:24, 25). Ikhaa niʼngo̱o̱ niʼni rí mbuyaa xúgíʼ dí rígá náa tsu̱du̱u̱ ku̱ba̱ʼ, ikha jngó rígi̱ naʼngo̱o̱ nasngájma rí Jeobá gíʼdoo tsiakii makuxi̱i̱n mu makuwá mbu̱júu̱ xa̱bu̱ bi̱ nikháñun.

  • Nákha wajyúúʼ mbiʼi Dios nikuxi̱i̱n xa̱bu̱ bi̱ nikháñun. Náa Biblia naʼthí ga̱jma̱a̱ numún mbá 8 xa̱bu̱ bi̱ nituxín makuwá mbu̱júu̱ náa tsu̱du̱u̱ ku̱ba̱ʼ, xó má xa̱bekha, gu̱ʼu̱ ga̱jma̱a̱ mixtiʼkhu tsigúnʼ. Tikhun bi̱ ndiʼkhún nikháñun; mu nixtáa mbáa xa̱bu̱ bi̱ niʼni má a̱jkhu̱ mbiʼi rí nikháñu (Juan 11:39-44).

  • Dios nandoo makuxi̱i̱n mbu̱júu̱ xa̱bu̱ bi̱ nikháñun. Jeobá tsíyoo gáʼyoo rí nakháñun xa̱bu̱, numuu rí ikhaa ndaʼyoo xóo mbáa xa̱bu̱ bi̱ sia̱nʼ (1 Corintios 15:26). Jeobá raʼkhá tháán eyoo maʼni gámbáa bi̱ nindxu̱u̱ xóo xa̱bu̱ bi̱ sia̱nʼ, ikhaa maʼni rígi̱ índo̱ gakuxi̱i̱n xa̱bu̱ bi̱ nikháñun. Nandoo wéñuʼ rí makuwá mbu̱júu̱ náa tsu̱du̱u̱ ku̱ba̱ʼ xa̱bu̱ bi̱ gíwanʼ a̱jkiu̱u̱n kaʼñúún (Job 14:14, 15).

 ATRAXI̱MÍNÁʼ

Náa numuu rí naʼni xa̱bu̱ waniáʼ ga̱jma̱a̱ rí nakhañulúʼ rá.

Graxe̱ rígi̱ naxtiʼña̱a̱ náa texto ndrígóo Biblia rí na̱ʼkha̱ náa GENESIS 3:17-19 ga̱jma̱a̱ ROMANOS 5:12.