Atambaʼtaa mu matraxnuu

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

Atraʼwíí ajngáa me̱ʼpha̱a̱

 KÍXNUU 18

Mbaʼa milagro ndrígóo Cristo

Mbaʼa milagro ndrígóo Cristo

Mbaʼa milagro rí niʼni Jesús nisngájma xú káʼnii gájmuu sie̱khi̱i̱ ndrígóo índo̱ ikhaa gáni̱ndxu̱u̱ Rey

DIÚU̱ nixnúu Aʼdióo mbá sie̱khi̱i̱ rí nangua gíʼdo nimbáa xa̱bu̱ numbaaʼ, ikhaa rúʼko̱ nindoo niʼni ga̱jma̱a̱ mbaʼa milagro náa ginún mbiʼin wéñuʼ xa̱bu̱. Xúʼko̱ kaʼnii nisngájma Jesús rí ikhaa ma̱ʼngo̱o̱ maʼnigámbáa xúgíʼ rí naxmiéjunʼ eʼni xa̱bu̱ numbaaʼ. Guʼyáá tikhuʼ xkrida.

Ewiiʼ. Timbá milagro rí niʼni Jesús rí —iyaʼ nirtaxi̱i̱la vino— xúʼko̱ kaʼnii nisngájma rí ikhaa ma̱ʼngo̱o̱ maxná wéñuʼ ganitsu. Imbíjma̱ aʼphu̱ nda̱wa̱á ikhaa nixniʼtsun mbiʼin wéñuʼ xa̱bu̱ ga̱jma̱a̱ nguajma̱ pan ma̱ngoo guejmi̱i̱n e̱gi̱ʼ. Asndu nijkha̱nú nipíduun wéñuʼ ganitsu.

Nandii. Cristo niʼnitanún xa̱bu̱ bi̱ kuwa rumíniiʼ ga̱jma̱a̱ «mamba nandi, gajma tsi naʼkun eʼne mamba nandi» (Mateo 4:23, AMM). Niʼnitanun xa̱bu̱ bi̱ tsíkruigu̱u̱n, bi̱ tsedxun, bi̱ guʼxúʼ, bi̱ guaʼda lepra ma̱ngaa bi̱ naxnúu edxu̱ún. Sie̱khi̱i̱ ndrígóo nangua etumuu rí maʼnitanún xa̱bu̱.

Jesús ni̱ʼngo̱o̱ nitsiji ruʼwambiiʼ. Índo̱ rí Jesús gajmíi̱n discípulos ndrígio̱o̱ nijkha̱ gajmíi̱n náa inu iyaʼ Galilea, ikhú nigi̱ʼdu̱u̱ nixnúu ruʼwambiiʼ. Discípulos ndrígio̱o̱ nimiñun wéñuʼ, mú Jesús i̱ndó rí niʼni niyexi ri̱jma̱a̱, niʼthí: «Atasiña, hui gaʼne». Nacha̱ má niwi̱ji̱ ruʼwambiiʼ (Marcos 4:37-39, AMM). I̱mba̱ miʼtsú náa inuu iyaʼ e̱jkha̱kruamuʼ índo̱ exnúu ruʼwambiiʼ (Mateo 14:24-33).

Espíritu xkawiinʼ. Espíritu bugi, najmaʼnun xóo xa̱bu̱ wéñiiʼ, ikhíínʼ guaʼda itháan sie̱khi̱i̱ ki xóo ikháanʼ. Ikhíínʼ nuniu̱u̱n dí raʼkhí mbiʼin wéñuʼ xa̱bu̱, mbiʼin xa̱bu̱ nangua eʼngu̱u̱n gúni̱kawimijna náa xa̱bu̱ wéñiiʼ. Mú, Jesús támiñu kaʼñún. Ikhíínʼ nimiñun kuyaa ikhaa, nacha̱ ninimbu̱ún índo̱ rí Jesús niʼthún dí muniñaʼ runigíniin xa̱bu̱.

Rí nakháñuluʼ. Nimbáa xa̱bu̱ xáʼngo̱o̱ gáʼni ga̱jma̱a̱ rí nakháñuluʼ (1 Corintios 15:26). Mú asndu rí nakháñuluʼ taʼniu mingíjyúu Cristo numuu rí ikhaa niʼniga̱bi̱i̱ aʼdióo mbáa a̱ʼgú xua̱ʼa̱ ga̱jma̱a̱ mbáa dxáʼgu. Mú dí itháan nijmaʼnuʼ rí índo̱ mbiʼin wéñuʼ xa̱bu̱ ndiyáá xú káʼnii ikhaa niʼniga̱bi̱i̱ Lázaro bi̱ ñajunʼ migiu̱u̱, ikhaa bi̱ niʼni má ajkhu̱ mbiʼi rí nikháñu. Asndu bi̱ sia̱nʼ gajmíi̱n niguanu niniʼnu dí Jesús gíʼdo mba̱a̱ wéñuʼ sie̱khi̱i̱ (Juan 11:38-48; 12:9-11).

Mbaʼa tsíguʼ nda̱wa̱á, xa̱bu̱ bi̱ nimbañun Jesús niʼniún nandii nda̱wa̱á nikháñun. Ndiéjunʼ niñambaa milagro rí niʼni xúʼko̱ xúʼ. Mba̱a̱ wéñuʼ niñambaa, numuu rí nisngájma rí xúgíʼ rí kiʼtáriyaaʼ ga̱jma̱a̱ numuu Reino mesiánico gajkhun ni̱ndxu̱u̱. Gajkhun dí Rey bi̱ nigíiʼ Diúu̱ maʼnigámbáa ewiiʼ, nandii, ruʼwambiiʼ, xa̱bu̱ wéñiiʼ asndu rí nakháñuluʼ. Nakhujmaa májánʼ rí Jeobá nixnúu sie̱khi̱i̱ mu maʼnimbánuu xúgíʼ rí niʼthúu̱n.

(Na̱ʼkha̱ náa i̱yi̱i̱ʼ ndrígóo Mateo, Marcos, Lucas, ga̱jma̱a̱ Juan.)