E̱ji̱i̱n Abrahán naʼni mbiʼin. Diúu̱ nañawu̱u̱n José náa xuajin Egipto

JEOBÁ ndiʼyoo rí ma̱ʼganú mbá mbiʼi rí Aʼdióo bi̱ nandoo kaʼyoo wéñuʼ maxnáximinaʼ mú makhañúu. Náa Génesis 3:15 xúʼko̱ nisngájma, maski ajndu taʼthi mbajmbu. Mu xa̱bu̱ numbaaʼ makru̱ʼu̱u̱n rí xú káʼnii mba̱a̱ wéñuʼ gaʼkhu̱ garaʼnuu índo̱ gakháñuu Aʼdióo, Diúu̱ niʼni rí magumara̱ʼmáʼ náa Biblia rí nirígá índo̱ rí nindo̱ʼo̱o̱ Abrahán rí maxíyaa aʼdióo Isaac, bi̱ nandoo kaʼyoo wéñuʼ.

Xámbrumulu rí Diúu̱ má niʼthúu̱n, rí bi̱ gáʼkha̱ Ga̱ʼnikáwáánʼ ma̱ʼkha̱ náa tsígaʼ ndrígóo Isaac. Ikhaa nigiʼdo mba̱a̱ fe rí niʼthúu̱n Diúu̱, ma̱ngoo ndaʼyoo rí ikhaa ma gáʼniga̱bi̱i̱ aʼdióo á mu rí gaʼyooʼ. Ikha jngóo niʼnimbo̱o̱ ma̱ngoo nijkha̱ kayáa aʼdióo maxíyaa. Mú, índo̱ inuu má maxíyaa, Jeobá nikunguanʼ mbáa ángel mú marikhoo. Nda̱wa̱á niʼnimba̱a̱ Abrahán ga̱jma̱a̱ fe rí nigiʼdo, ma̱ngoo niʼthúu̱n mbu̱júu̱ rí nikudaminaʼ ma̱ʼni.

Nda̱wa̱á, Isaac nigiʼdiin a̱jmi̱i̱n e̱ji̱i̱n: Esaú ga̱jma̱a̱ Jacob. Rí a̱jmi̱i̱n buʼko̱, mbáwii bi̱ ndiʼyamajkhu Diúu̱ ikhaa má Jacob, ikha jngó niguma tsajkuramáʼ. Diúu̱ niriʼkhu̱u̱ mbiʼyuu, nixná mbiʼyuu Israel, ma̱ngoo mambáa aʼdióo niyejkha edxu̱u̱ náa mámbá xuajin Israel. Mú, xú káʼnii nijkha̱nú nini mbiʼin wéñuʼ xa̱bu̱ bugi rá.

Rígi̱ nigi̱ʼdu̱u̱ índo̱ angui̱i̱n José bi̱ buanii nixíñu̱u̱n kuyaa. Ra̱ʼkhá tháán nixígu̱u̱n kuyaa, asndu niguanu nigujua̱a̱ xóo mbáa esclavo. Bi̱ nitsi̱i̱ nigun ku̱ya̱a̱ náa xuajin Egipto, náa niraʼnuu xkujndu rí miʼskhaa wéñuʼ. Mú, Diúu̱ nimbáyuu dxámá bi̱ támiñu ma̱ngaa niwi̱ji̱ jmbu. Mbó mbiʼi, faraón nixnúu ñajunʼ rí gíʼdo wéñuʼ numuu ma̱ʼni. Ikhaa rígi̱ niʼni rí mambáñun angui̱i̱n índo̱ Jacob nikuʼmin eʼwíínʼ e̱ji̱i̱n mu mutsi ganitsu náa xuajin Egipto. Tsáa la bi̱ káʼyoo maxná ganitsu rígi̱ rá. ¡Mínaa José! Ra̱ʼkhá tháán nidxún índo̱ rí nidamijnáa —ikhíínʼ ndiyáá dí raʼkhí dí nini̱i̱ giʼtiún nákha ginii— José niʼnimba̱a̱ a̱jkhiu̱u̱n kaʼñún ma̱ngoo nikuʼmin rí ma̱ʼga giʼdiin eʼwíínʼ angui̱i̱n bi̱ niguanún. Faraón nixnún ku̱ba̱ʼ májánʼ, mú ikhí angui̱i̱n nijkha̱ raʼni itháan mbiʼin. José ndiʼyoo rí Jeobá niʼni xúgíʼ rúʼko̱ mu mambanúu rí nikudaminaʼ ma̱ʼni.

Jacob nixtáa náa Egipto, nixtáa gajmíi̱n angui̱i̱n, asndu índo̱ nijkha̱nú nikháñu. Índo̱ rí ikhaa xtáa makhañúu niʼthí rí bi̱ Ma̱ʼnikáwáánʼ mani̱ndxu̱u̱ rey bi̱ gíʼdo sie̱khi̱i̱ ma̱ngoo rí ma̱ʼkha̱ náa tsigaʼ ndrígóo aʼdióo Judá. Índo̱ ninújngoo tsiguʼ, José niʼthí rí Diúu̱ maguwíin e̱ji̱i̱n Jacob náa xuajin Egipto.

(Na̱ʼkha̱ náa tsinaʼ mba̱ʼu̱ 20 asndu 50 náa Génesis ga̱jma̱a̱ Hebreos 11:17-22.)