Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Biblia ga̱jma̱a̱ ajngóo

 KÍXNUU 1

Bi̱ Niʼni xúgíʼ náxnún mbá ku̱ba̱ʼ mitsaan xa̱bu̱ numbaaʼ

Bi̱ Niʼni xúgíʼ náxnún mbá ku̱ba̱ʼ mitsaan xa̱bu̱ numbaaʼ

Diúu̱ niʼni xúgíʼ ga̱jma̱a̱ rí ndaʼya náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ; niʼnii mbáa xa̱bu̱ ga̱jma̱a̱ mbáa a̱ʼgu̱ kañiiʼ xa̱bu̱ niʼnii, nixnún makuwá náa ku̱ba̱ʼ mitsaan ma̱ngoo nixnún xtángoo

«NÁKHA ginii Diúu̱ niʼni mekhu ga̱jma̱a̱ ku̱ba̱ʼ.» (Génesis 1:1.) Najuiʼthí rí ajngáa rígi̱ rí nagi̱ʼdu̱u̱ ginii na̱jma̱ʼnuuʼ wéñuʼ xóo e̱ʼkha̱ ragi̱ʼi̱ mba̱yu̱u̱ʼ tsiguʼ. Ga̱jma̱a̱ ajngáa rígi̱ dí ramingíjyúu, náa Biblia nasngájmaa mbáa bi̱ phú gíʼdo wéñuʼ numuu, ikhaa má: Jeobá, Diúu̱ bi̱ gíʼdo xúgíʼ sie̱khi̱i̱, bi̱ Niʼni xúgíʼ xó má numbaaʼ náa kuwalu. Náa Biblia nasngájma rí mba̱yu̱u̱ʼ tsiguʼ rí Diúu̱ niʼnimújúnʼ Ku̱ba̱ʼ, ikhaa rúʼko̱ naxná mbiʼyuu mbiʼi.

Xa̱bu̱ ni̱ndxu̱u̱, bi̱ gíʼdo itháan numuu bi̱ niʼnii Jeobá náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ. Yujndaaʼ niʼnii ga̱jma̱a̱ ti̱mbáa xa̱bu̱. Xó ikhaa kayuu niʼnii, nandoo gáʼthi, dí kaʼnii ma̱ndoo mbayárida ngajua ndrígóo, rí najmañuu wéñuʼ ga̱jma̱a̱ iʼwáʼ dí xú ni̱ndxu̱u̱ ikhaa. Adán nixná mbiʼyuu ga̱jma̱a̱ nixnúu mbá ku̱ba̱ʼ mitsaan náa maxtáa, rí nixná mbiʼyuu Edén. Ku̱ba̱ʼ mitsaan rí mínaa Diúu̱ niʼni, ma̱ngoo nirígá mbaʼa ixi̱ rí nixná xndúu mitawun.

Nijkha̱nú mbiʼi, rí Diúu̱ ndiʼyoo rí májánʼ rí Adán magiʼdaa mbáa bi̱ maxtáa ga̱jma̱a̱. Ikhaa numuu nijmuu mbó itsu tsoxto̱o̱ Adán, mu maʼnii Eva —ti̱mbáa a̱ʼgu̱— nixnáxu̱u̱ mu maʼni a̱ʼgiu̱u̱. Ra̱ʼkhá tháán nidxuu Adán rí asndu niʼthí ajngáa rí mitsaanʼ wéñuʼ: «Asndu xúgi̱ rá itsu rígi̱ ñajunʼ itsuʼ, xuwiʼ rígi̱ xuyuʼ». Náa Biblia naʼthí: «Ikha jngó xa̱biya̱ maniñuʼ anu̱u̱ ga̱jma̱a̱ rudúu gíʼdo rí maxtáa ga̱jma̱a̱ a̱ʼgiu̱u̱ ma̱ngoo maguanu mani̱ndxu̱ún mbó xuwiʼ» (Génesis 2:22-24; 3:20).

Diúu̱ nixnúu̱ Adán ga̱jma̱a̱ Eva a̱jma̱ xtángoo. Ti̱mbá, rí gíʼmiin muñewa̱a̱n Ku̱ba̱ʼ, ma̱ngaa muñejuinʼ ga̱jma̱a̱ muguaʼdiin mbiʼin e̱ji̱n. Raga̱jma̱, nirígá mbóo ixi̱ dí xando muphu̱ —mbá rí nijua̱ʼa̱n náa tu̱mba̱a̱ ku̱ba̱ʼ mitsaan—: «Ixi̱ ku̱ma̱ dí májánʼ ga̱jma̱a̱ dí ra̱májánʼ» (Génesis 2:17). Ndiéjunʼ lá garígá á mu ikhíínʼ xúnimbu̱ún xá. Makhañún. Rígi̱, nini̱ndxu̱u̱ mbá mbiʼi rí ma̱ndoo musngajmáá Diúu̱ dí gajkhun nanigunʼ kuyáá, ga̱jma̱a̱ rí nandun maʼtáñajúúnʼ, dí nuxnáa núma̱aʼ dí niʼni ga̱jma̱a̱ numún. Ikhíínʼ niguaʼda numuu dí munimbu̱ún kuyáá káxi̱ Diúu̱, numuu dí ikhíínʼ nigumiin kañiiʼ. Asndu náa ma Biblia naʼthí rí: «Diúu̱ ndiʼyoo xúgíʼ rí niʼni, ra̱ʼkhá tháán májánʼ nini̱ndxu̱u̱» (Génesis 1:31).

(Na̱ʼkha̱ raʼthí náa Génesis tsinaʼ mba̱a̱ 1 ga̱jma̱a̱ 2.)