Atambaʼtaa mu matraxnuu

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

Atraʼwíí ajngáa me̱ʼpha̱a̱

 KÍXNUU 25

Ajngáma̱ʼa̱ ga̱jma̱a̱ numuu fe ma̱ngoo xú káʼnii gandoo maraxtaa májánʼ ga̱jma̱a̱ ngajua

Ajngáma̱ʼa̱ ga̱jma̱a̱ numuu fe ma̱ngoo xú káʼnii gandoo maraxtaa májánʼ ga̱jma̱a̱ ngajua

Santiago, Pedro, Juan ga̱jma̱a̱ Judas nuniraʼmáʼ mbaʼa i̱yi̱i̱ʼ mu muxnún sie̱khi̱i̱ bi̱ cristianos

JESÚS giʼdiin tikhu guaʼthi̱i̱n ikhaa ni̱ndxu̱u̱ Santiago ga̱jma̱a̱ Judas, Pedro ga̱jma̱a̱ Juan ñajúúnʼ apóstoles ndrígio̱o̱ Jesús. Najkhui̱i̱n ikhíínʼ niniraʼmáʼ juwan i̱yi̱i̱ʼ Escrituras Griegas Cristianas Diúu̱ má nixná ikhoo xú muni, mámbá i̱yi̱i̱ʼ kagu mbiʼyuu bi̱ niʼnirámáʼ. Rí nindun ikhíínʼ rí mumbañún cristianos mu muguajún jmbu ga̱jma̱a̱ rí xandáti̱gu̱u̱n Reino ndrígóo Diúu̱.

Musngajmá fe. Ra̱ʼkháa indió maʼthí mbáa rí gíʼdo fe; gíʼdo rí masngájma ga̱jma̱a̱ rí naʼni. Xóo eʼthí Santiago, «ri siaquiyu aʼtiun [o fe] ndaʼ numu mi amu tsicujma ñujunʼ ri mejanʼ» (Santiago 2:26). Bi̱ na̱ʼngo̱o̱ naraʼnu xúgíʼ xkujndu ga̱jma̱a̱ fe mani̱ndxu̱u̱ itháan migujkuííʼ. Ma̱ngaa, ma̱ndoo mando̱ʼo̱o̱ Diúu̱ rí maxnúu edxu̱u̱, ikhaa ndaʼyoo má rí gajkhun makánaa. Á mu nawi̱ji̱ jmbu náa Jeobá, ikhaa má gándo kaʼyoo (Santiago 1:2-6, 12). Diúu̱ nambáñun má xúʼko̱ bi̱ nusngajma rí nani̱ndxu̱ún jmbiin o káxi̱ a̱jkiu̱ún náa inuu Diúu̱. Ikha jngó, Santiago naʼthákañun: «Ahuaʼcan[uu] naʼ inu Dios jma majñuʼ sacun, ga Ica maxtaa mijŋgui naʼ icanʼla» (Santiago 4:8).

Cristianos gíʼdo rí muni gujkhuʼ fe ndrígu̱ún mu munigaʼduun xúgíʼ dí naxkaxi̱i̱n muni ga̱jma̱a̱ dí nambaxu̱u̱n gajmiún eʼwíínʼ magun kudiin muni dí ra̱májánʼ. Judas, nixtáa náa majñúunʼ xa̱bu̱ bi̱ nini dí tséjma, naʼtákhañun rí «mbuyahuamijna muri ndimba xabu xaʼni huabanʼla náa siaquiyu aʼcunʼla [o fe]» (Judas 3).

Gakuwáanʼ má xúʼko̱ mikaʼwu xóo rí eʼni. Jeobá gíʼthu̱u̱n rí xa̱bi̱i̱ mani̱ndxu̱ún santo makuwíin mikaʼwun ajndu xú kaʼnii má rí guni. Pedro eʼnirámáʼ: «[Gu]ni xoguiʼ ri ñajunʼ mejanʼ micaʼju [...]. Muri naʼ Ajŋga raunʼ Ica naʼtan: “Xuni nditan ri ramejanʼ muri Icunʼ [Jeobá] tseni nditan ri ramejanʼ» (1 Pedro 1:15, 16). Ikha jngó gíʼmaa dí mbuyaridá xkrida ndrígóo Cristo, bi̱ niniñuʼ mbá xkrida xóo niʼthí apóstol «Ica ñajunʼ ri xkaridaʼlu xurí neguiʼnu Ica xuʼcui jaʼni guiʼmaʼlu muguiʼni maŋganʼlu» (1 Pedro 2:21). Maski ajndu miʼskhaa eʼni nguana rí munimbu̱ún xtángoo ndrígóo Diúu̱, rí phú itháan gíʼdo numuu rí «gani̱ndxu̱u̱ kaʼwu rí gáʼthu̱u̱n a̱jkia̱laʼ» (1 Pedro 3:16, 17NM). Pedro niʼthí rí gíʼdoo wéñuʼ numuu, rí muni mani̱ndxu̱u̱ mikaʼwu ma̱ngoo musngajma ga̱jma̱a̱ ñajunʼ rí guni rí nduyamajkhuíí Diúu̱, índo̱ kúwi̱i̱n raguaʼthi̱i̱n rí ma̱ʼkha̱nú Mbiʼi ndrígóo Diúu̱ ga̱jma̱a̱ numbaaʼ nu̱xi̱ʼ rí nikudaminaʼ maʼni Ikhaa, náa «mariga gagui cami xoguiʼ ri mejanʼ» (2 Pedro 3:11-13).

«Ahuaʼcan[uu] naʼ inu Dios, jma majñuʼ sacun, ga Ica maxtaa mijŋgui naʼ icanʼla.» (Santiago 4:8)

Misngájma ngajua. «Dios naʼni aʼtiun caʼñu xoguinʼ xabu»”, naʼthí Juan. Jeobá nisngájma rí nindoo kaʼyuluʼ wéñuʼ dí nikuʼmaa Aʼdióo ma̱ʼkha̱ rí maxnáximinaʼ ga̱jma̱a̱ numaluʼ xú rí «siguejñaʼ [...] jma numu ri aʼcanʼlu». Ndiéjunʼ gíʼmaa maʼniuluʼ muʼni ngajua rúʼko̱ rá. Juan eʼthí: «Andiunʼ su naʼni aʼtiunʼ cayaʼla, mi amu ri xuʼcui neʼni aʼtiunʼ Dios caʼyalu, ndayoʼ ri xuʼcui maʼni aʼcunʼlu cuʼyamijna jmiʼlu mba imba» (1 Juan 4:8-11). Mbóo rí musngajmá rí nanduluʼ kuʼñún angiuluʼ bi̱ mbriguu fe kuaʼdá gajmiúluʼ rí muxná rí kuaʼdá gajmiúluʼ eʼwíínʼ (3 Juan 5-8).

Xú káʼnii esngajma cristiano rí nandun kuyáá Jeobá rá. Juan nariña̱a̱: «Muri xabu su naʼni aʼtiun kaʼyo Dios naʼnimbo ri naʼtañajunʼ Dios; xoguiʼ ri guitañajunʼ Dios ramiŋguijiuʼ eʼyo xabu suʼcui muri ica naʼnimbo jma cañiʼ aʼtiun» (1 Juan 5:3; 2 Juan 6). Bi̱ nunimbu̱ún náa inuu Diúu̱ nduyáá rí makuwíin má xúʼko̱ tsímáá ga̱jma̱a̱ ngajua ndrígóo ma̱ngoo «ri ndaʼya ajndo ŋguana mbiʼji» (Judas 21).

(Na̱ʼkha̱ náa Santiago; 1 Pedro ga̱jma̱a̱ 2 Pedro; 1 Juan, 2 Juan ga̱jma̱a̱ 3 Juan; ga̱jma̱a̱ Judas.)