Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Ndiéjunʼ phú eʼsngáa náa Biblia rá.

 CAPÍTULO 8

Ndiéjunʼ nindxu̱u̱ Reino ndrígóo Dios rá.

Ndiéjunʼ nindxu̱u̱ Reino ndrígóo Dios rá.
  • Ndiéjunʼ eʼtulú náa Biblia ga̱jma̱a̱ numuu Reino ndrígóo Dios rá.

  • Ndiéjunʼ gáʼni Xa̱bu̱ Ñajunʼ bigi̱ rá.

  • Nguáná gáʼngo̱o̱ gáʼni Reino rí eyoo maʼni Dios náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ rá.

1. Xú káʼnii mbiʼyuu tsajkhun rí gúʼyáá rá.

RA̱ʼKHÁ tháán mbaʼin wéñuʼ xa̱bu̱ bi̱ kuwa náa xúgíʼ tsu̱du̱u̱ ku̱ba̱ʼ nuniʼnuʼ tsajkhun rí nagumbiʼyuu padrenuestro. Jesús nigíiʼ xóo mbá xkri̱da rí xú káʼnii muʼtájkáan ga̱jma̱a̱ gíʼdoo wéñuʼ numuu. Guʼyáá ginii ajtsú rí ikhaa ninda̱ʼa̱, mu xúʼko̱ makruaʼaʼ itháan májánʼ rí phú xtáa raʼsngáa náa Biblia.

2. Ndiéjunʼ niʼsngúún discípulos ndrígóo Jesús mu munda̱ʼa̱ índo̱ gutajkháan rá.

2 Nákha nigi̱ʼdu̱u̱ raʼtájkháan, Jesús niʼthún xa̱bu̱ bi̱ kuwa rudxawíín: “Ikajngo xaʼni gunila tsakun: Anaʼxoʼ tsan xta mikui, kaʼu gaʼne mbiʼyaʼ. Gaʼka ri naratañajun. Gambanu xo ri nandaʼ Ikan, xoma ri nambanu mikui, xuʼkue-ma gambanu mbayi guejio manga” (Mateo 6:9-13). Ndiéjunʼ eyoo gáʼthi ajtsú ajngáa rí ikhaa ninda̱ʼa̱ xá.

3. Ndiéjunʼ rí eyóoʼ muniʼnuʼ ga̱jma̱a̱ numuu Reino ndrígóo Dios rá.

3 Nijmañulúʼ má wéñuʼ ga̱jma̱a̱ numuu mbiʼyuu Dios, Jeobá. Ma̱ngaa niʼthá rí eyoo maʼni Dios, xó má rí niʼni nákha wajyúúʼ ga̱jma̱a̱ rí wíji̱ maʼni nda̱wa̱á ga̱jma̱a̱ numún xa̱bu̱ numbaaʼ. Mú ndiéjunʼ nindoo gáʼthi Jesús índo̱ niʼthí ajngáa “Gaʼka ri naratañajun” rá. Ndiéjunʼ nindxu̱u̱ Reino ndrígóo Dios rá. Xú káʼnii gáʼni kaʼwi̱i̱ mbiʼyuu ndrígóo Dios índo̱ gáʼkha̱ Reino bugi̱ rá. Lá nandoo Dios rí ma̱ʼkha̱ Reino ráʼ.

 NDIÉJUNʼ NINDXU̱U̱ REINO NDRÍGÓO DIOS RÁ.

4. Ndiéjunʼ nindxu̱u̱ Reino ndrígóo Dios, ga̱jma̱a̱ tsáa nindxu̱u̱ Rey ndrígóo xá.

4 Reino ndrígóo Dios nindxu̱u̱ mbáa Xa̱bu̱ ñajunʼ bi̱ nigíiʼ Jeobá. Ga̱jma̱a̱ ikhaa ndiyáaʼ mbáa bi̱ maʼtáñajunʼ xóo Rey. Tsáa nindxu̱u̱ Rey buʼko̱ rá. Jesucristo. Ikhaa gíʼdoo itháan numuu ki xóo xúgínʼ Xa̱bu̱ Ñajunʼ bi̱ kuwa náa tsu̱du̱u̱ ku̱ba̱ʼ; ikha jngó najuiʼthá rí “ikhaa Rey bi̱ naʼtáñajunʼ ga̱jma̱a̱ Señor náa nutañajunʼ xóo mbaʼin señor” (1 Timoteo 6:15). Jesús gíʼdoo tsiakii mu maʼni mbaʼa rí májánʼ ki xóo mbáa Xa̱bu̱ Ñajunʼ bi̱ xtáa náa numbaaʼ rígi̱.

5. Asndu náa xtáa raʼtáñajunʼ Reino ndrígóo Dios, ga̱jma̱a̱ tsíin gáʼtañajúúnʼ xá.

5 Asndu náa gáxtáa raʼtáñajunʼ Reino ndrígóo Dios rá. Náa xtáa Jesús rá. Xó má ndiʼyáá, nda̱wa̱á rí nidujmaa náa mbá ixi̱, ikhaa nituxi̱i̱ mu maʼga̱a̱ mekhuíí (Hechos 2:33). Ikha jngó Reino ndrígóo Dios rígá náa mekhuíí. Náa Biblia naxná mbiʼyuu bi̱ “Naʼtañajuinʼ [...] mecui” (2 Timoteo 4:18). Maski ajndu ikhaa xtáa mekhuíí, maʼtáñajunʼ asndu náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ (atraxnuu Revelación [Apocalipsis] 11:15).

6, 7. Náa numuu rí Jesús nindxu̱u̱ mbáa Rey bi̱ ra̱ʼkhá tháán májánʼ rá.

6 Jesús nindxu̱u̱ mbáa Rey bi̱ ra̱ʼkhá tháán májánʼ. Náa numuu rí nuʼthá xúʼko̱ kaʼnii rá. Numuu rí xáʼga̱nú makhañúu. Náa Biblia naʼthí rí ikhaa nindxu̱u̱ mbáwíi “bi̱ xáʼga̱nú makhañúu, bi̱ xtáa náa aguʼ rí nambiʼi náa xándoo mi̱dxu̱ʼnú”, numuu rí eʼwíínʼ reyes bi̱ kuwa náa tsu̱du̱u̱ ku̱ba̱ʼ nakháñun (1 Timoteo 6:16). Xúgíʼ rí májánʼ rí gáʼni Jesús marigá kámuu mbiʼi. Ga̱jma̱a̱ rígá mbaʼa rí maʼni.

7 Atayáá rí niʼtáriyaʼ Biblia ga̱jma̱a̱ numuu Jesús: “Ga̱jma̱a̱ marigá náa ikhaa xi̱ʼ ndrígóo Jeobá, ga̱jma̱a̱ rígi̱ maʼni majmañuu wéñuʼ ga̱jma̱a̱ maʼni makro̱ʼo̱o̱, xi̱ʼ dí maxná consejo ga̱jma̱a̱ mu magiʼdoo wéñuʼ tsiakii, xi̱ʼ mu magiʼdoo ku̱ma̱ ga̱jma̱a̱ mu xáʼni dí tsínigu̱ʼ Jeobá; ga̱jma̱a̱ ikhaa maxtáa gagi  índo̱ gáʼni dí nanigu̱ʼ Jeobá. Ga̱jma̱a̱ ikhaa xáʼtánuma i̱ndó rí ndaʼyoo mbájnii mbáa xa̱bu̱, asndu xaxprígúu nimbáa xa̱bu̱ i̱ndó rí naʼdxun kaníí ga̱jma̱a̱ numuu. Índo̱ gánda̱ʼa̱a̱ cuenta náa xa̱bu̱ gíníi ikhaa maʼni ga̱jma̱a̱ májánʼ, ma̱ngaa ikhaa gíʼmaa maxprígun ga̱jma̱a̱ májánʼ xa̱bu̱ manso bi̱ kuwa náa tsu̱du̱u̱ ku̱ba̱ʼ” (Isaías 11:2-4). Ajngáa rígi̱ nasngájma rí Jesús maʼtáñajúúnʼ májánʼ xa̱bu̱ numbaaʼ ma̱ngaa magáʼwíinʼ a̱jkiu̱u̱n kaʼñúún. Lá manigua̱ʼ maraʼdaa mbáa Xa̱bu̱ Ñajunʼ bi̱ nindxu̱u̱ xúʼko̱ kaʼnii ráʼ.

8. Tsíin gáʼtañajunʼ gajmíi̱n Jesús rá.

8 Guʼyáá imbo̱o̱ dí maʼni Reino ndrígóo Dios: Jesús xáʼtañajunʼ mbáwíi, maʼtáñajunʼ gajmíi̱n eʼwíínʼ reyes. Mbá xkri̱da, apóstol Pablo niʼthúu̱n Timoteo: “Á mu naʼngulú nuraʼníí xkujndu, ikhú muʼtáñajunʼ gajmiúlú” (2 Timoteo 2:12). Xúʼko̱, Pablo, Timoteo ga̱jma̱a̱ eʼwíínʼ xa̱bu̱ bi̱ nini rí jmbu, Dios niraʼwíin mu mutañajunʼ gajmíi̱n Jesús náa Reino dí rígá mekhuíí. Nguáthi̱i̱n gaguaʼdáá ñajunʼ rúʼko̱ rá.

9. Nguáthi̱i̱n xa̱bu̱ gáʼtañajunʼ gajmíi̱n Jesús, ga̱jma̱a̱ nguáná nigíʼdu̱u̱ niraʼwíin Dios rá.

9 Xó má niʼthí náa capítulo 7 ndrígóo libro rígi̱, apóstol Juan ndiʼyoo mbá visión “Aʼda Mugu [Jesucristo] su huiji naʼ inu cudu ri mbiʼjiu Sión [náa xtáa raʼtáñajunʼ xóo Rey mekhuíí], ga iqui xta jmiu mba ciento iʼjma-mu squiñuʼ iʼcu-mu mil xabu su tima mbiʼjiu su Aʼda Mugu naʼ quidunʼ jma ri mbiʼjiu Anu Ica”. Tsíin ñajúúnʼ bi̱ mbá 144,000 rá. Juan naʼthí tsíin ni̱ndxu̱ún: “Ri su nago quidxuʼ su Aʼda Mugu jndo naʼ-u eʼca. Suguiʼ ñajunʼ su negajnulu naʼ ri aʼcun, muri maʼni ri ñajunʼ xuri siguejñaʼ naʼ inu Dios jma naʼ inu su Aʼda Mugu” (Rí huasjŋgajma Juan 14:1, 4). Ikhiin ni̱ndxu̱ún xa̱bi̱i̱ Jesucristo bi̱ kuwa jmbu bi̱ niraʼwíin mu maʼtáñajunʼ gajmíi̱n náa mekhuíí. Nda̱wa̱á rí nikháñun ikhiin matuxi̱ín magúun mekhuíí, mu “mutañajunʼ jndo naʼ inu xoguiʼ numbaʼ” gajmiún Jesús (Rí huasjŋgajma Juan 5:10). Asndu nákha mbiʼi rí nikuwa apóstoles, Dios xtáa raraʼwíin cristianos bi̱ nuni rí jmbu mu maʼga̱nú maʼni 144,000.

10. Náa numuu dí ra̱ʼkhá tháán májánʼ a̱jkiu̱u̱n Jeobá índo̱ niʼthí rí Jesús gajmíi̱n mbá 144,000 mutañajunʼ náa xa̱bu̱ numbaaʼ rá.

 10 Ra̱ʼkhá tháán májánʼ a̱jkiu̱u̱n Jeobá índo̱ niʼthí rí Jesús gajmíi̱n mbá 144,000 mutañajunʼ náa xa̱bu̱ numbaaʼ. Numuu rí Jesús nixtáa náa tsu̱du̱u̱ ku̱ba̱ʼ ikha jngó naninuʼ tsingíná rí nuraʼníí xa̱bu̱. Pablo niʼthí rí Jesús “nagáwiinʼ a̱jkiu̱u̱n kaʼyulúʼ índo̱ tséʼngulú guʼnimbánii, numuu rí xtáa mbáwíi xa̱bu̱ bi̱ niʼngo̱o̱ niraʼnuu xúgíʼ xkujndu xó má ikháanʼ, mú ikhaa tágiʼdoo aʼkhá” (Hebreos 4:15; 5:8). Bi̱ maʼtáñajunʼ gajmíi̱n Jesús, niʼngu̱u̱n niraʼníí tsingíná. Ma̱ngaa naʼngu̱u̱n nuraʼníí aʼkhá ga̱jma̱a̱ dí naʼniún mbaʼa nandii. Ikhiin makru̱ʼu̱u̱n xkujndu dí nuraʼníí xa̱bu̱ numbaaʼ.

NDIÉJUNʼ GÁʼNI REINO NDRÍGÓO DIOS RÁ.

11. Náa numuu rí niʼthí Jesucristo rí discípulos ndrígóo gíʼmaa munda̱ʼa̱ rí magumaa xó má eyoo Dios náa mekhuíí rá.

11 Jesús na̱nguá niʼthún discípulos rí i̱ndó mutajkáan mu ma̱ʼkha̱ Reino ndrígóo Dios; ma̱ngaa niʼthún rí gíʼmaa munda̱ʼa̱ rí maguma rí nandoo Jeobá “xoma ri nambanu mikui, xuʼkue-ma gambanu mbayi guejio manga”. Dios xtáa mekhuíí gajmíi̱n ángeles ndrígóo bi̱ kuwa jmbu nuni má xúʼko̱ rí nandoo Dios. Náa capítulo 3 ndrígóo libro rígi̱ nijmañulúʼ rí mbáa ángel bi̱ ra̱májánʼ niniñuʼ raʼni rí nindoo Dios ga̱jma̱a̱ niʼni rí Adán ga̱jma̱a̱ Eva muxudami̱jna̱ aʼkhá. Náa capítulo 10 gájmañulúʼ itháan ndiéjunʼ eʼsngáa náa Biblia ga̱jma̱a̱ numuu ángel buʼko̱, bi̱ nagumbiʼyuu Satanás. Dios niniñuʼ rí Satanás gajmíi̱n ángeles ndrígóo bi̱ nagumbiʼñún xa̱bu̱ wéñiʼ, makuwá mekhuíí nguáthá mbiʼi. Ikha jngó, nákha Jesús nixtáa náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ, raʼkháa xúgínʼ bi̱ kuwa mekhuíí nini rí nandoo Dios. Mú rúʼko̱ maʼni mixtiʼkhu índo̱ Jesucristo gági̱ʼdu̱u̱ maʼtáñajunʼ náa Reino ndrígóo Dios ma̱ngaa maxmínaʼ ga̱jma̱a̱ Satanás (atraxnuu Revelación 12:7-9).

12. Ndiéjunʼ ñajunʼ a̱jma̱ rí gíʼdoo wéñuʼ numuu dí e̱ʼkha̱ raʼthí náa Revelación 12:10 rá.

12 Ajngáa rí kiʼtáriyaʼ gi̱jyooʼ gasngájma dí garigá nda̱wa̱á: “Nidxuun mbá aʼwá rí gakhi̱i̱ asndu náa mekhuíí rí naʼthí:  Rí xúgi̱ ni̱ʼkha̱nú mbiʼi rí maguma káwáanʼ ga̱jma̱a̱ tsiakii ga̱jma̱a̱ Reino ndrígóo Dios ga̱jma̱a̱ rí naʼtáñajunʼ Cristo, numuu rí nixkriguíi náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ bi̱ nakruigi̱i̱n a̱ngiu̱lú, bi̱ nakruigi̱i̱n mbiʼi ga̱jma̱a̱ mbruʼun náa inuu Dios ndrígúlú!” (Revelación 12:10). Lá nitayáá má rí náa tsinaʼ chíʼgíʼ rígi̱ na̱ʼkha̱ a̱jma̱ rí gíʼdoo wéñuʼ numuu ráʼ. Timbá, nagi̱ʼdu̱u̱ naʼtáñajunʼ Jesucristo náa Reino ndrígóo Dios. Rí maʼni a̱jma̱, Satanás nuxkriyaʼ mekhuíí ga̱jma̱a̱ nuxkriguíi náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ.

13. Ndiéjunʼ nirígá nda̱wa̱á rí nixkriyaʼ Satanás mekhuíí rá.

13 Xó má guʼyáá nda̱wa̱á, a̱jma̱ rígi̱ rí gíʼdoo wéñuʼ numuu nimbánuu má. Ndiéjunʼ nirígá nda̱wa̱á rá. Guraxnuu rí nirígá mekhuíí: “Ikha jngó, ¡gaʼdxala náa mekhuíí ga̱jma̱a̱ xúgiáanʼ bi̱ kuwáanʼ ikhí!” (Revelación 12:12). Xúʼko̱ kaʼnii, ángeles bi̱ nuni rí jmbu nakuwa gagi numuu rí nixkriyaʼ Satanás mekhuíí gajmíi̱n xa̱bu̱ wéñiʼ, xúgínʼ ángeles bi̱ naguanún ikhí nuni rí jmbu náa Jeobá Dios, ikhiin kuwa tsímáá ga̱jma̱a̱ nambáxu̱u̱n májánʼ. Ikha jngó náa mekhuíí xtáa rarígá rí nandoo Dios.

Rí nixkriyaʼ Satanás mekhuíí gajmíi̱n xa̱bu̱ wéñiʼ ndrígóo niʼni marigá xkujndu náa numbaaʼ. Mú rígi̱ mambáa nacha̱

14. Ndiéjunʼ nirígá nda̱wa̱á rí nixkriguíi Satanás náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ rá.

14 Ndiéjunʼ nirígá náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ rá. Náa Biblia naʼthí: “¡Phú migíníi bi̱ kuwa náa numbaaʼ ga̱jma̱a̱ bi̱ kuwa náa lamáa!, numuu rí Gixa̱a̱ nigajtaa náa ikháanʼla, ikhaa nakiʼnáa wéñuʼ, numuu rí ndaʼyoo rí na̱jkha̱ ratumuu mbiʼi rí nikhánúu maxtáa” (Revelación 12:12). Satanás nakiʼnáa wéñuʼ numuu rí nixkriyaʼ mekhuíí ga̱jma̱a̱ nánguá gíʼdoo mba̱yu̱ʼ mbiʼi maxtáa. Numuu rí nakiʼnáa wéñuʼ, naʼni rí xa̱bu̱ maguaʼdáá xkujndu náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ. Náa imbo̱o̱ capítulo gájmañulúʼ itháan ga̱jma̱a̱ numuu xkujndu rígi̱. Mú, rí guambulú ndiʼyáá, naʼni muraxi̱mi̱jna̱: Xú káʼnii gáʼngo̱o̱ maʼni Reino rí nandoo Dios náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ rá.

15. Ndiéjunʼ rí eyoo maʼni Dios náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ rá.

15 Garmáʼáan a̱jkia̱nʼ rí eyoo maʼni Dios náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ. Xó má nijmañaʼ náa capítulo 3, Jeobá nisngájma náa ixi̱ ri̱ʼi̱ Edén rí ikhaa nandoo maʼni̱i̱ ku̱ba̱ʼ, mbá ku̱ba̱ʼ mitsaan ga̱jma̱a̱  majtíin xúgínʼ xa̱bu̱ bi̱ nuni rí jmbu ma̱ngaa rí nimbá miʼtsú xákhañun. Índo̱ Satanás niʼngo̱o̱ niʼni rí Adán ga̱jma̱a̱ Eva muxudami̱jna̱ aʼkhá, nánguá nimbánuu rí nindoo maʼni Dios náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ, mú ikhaa na̱nguá niriʼkhuu rí eyoo maʼni. Jeobá nandoo rí mambanúu ajngáa rígi̱: “Xa̱bu̱ bi̱ nuni rí jmbu makuwá kámuu mbiʼi náa tsu̱du̱u̱ ku̱ba̱ʼ” (Salmo 37:29). Reino ndrígóo Dios maʼni rígi̱. Xú káʼnii gáʼni xá.

16, 17. Ndiéjunʼ eʼthúlú náa Daniel 2:44 ga̱jma̱a̱ numuu Reino ndrígóo Dios rá.

16 Guʼyáá rí kiʼtáriyaʼ náa Daniel 2:44: “Ga̱jma̱a̱ índo̱ gakuwa rutañajunʼ reyes, Dios bi̱ xtáa mekhuíí magíiʼ mbáa reino bi̱ xáʼga̱nú mámbáa. Ga̱jma̱a̱ reino bugi̱ xakánúu nimbáa xa̱bu̱. Maʼni̱i̱ yujndaʼ ga̱jma̱a̱ maʼni gámbíin xúgínʼ reino, xúʼko̱ maʼga̱nú maʼtáñajunʼ asndu kámuu mbiʼi”. Ndiéjunʼ eʼthúlú rígi̱ rí kiʼtáriyaʼ ga̱jma̱a̱ numuu Reino ndrígóo Dios rá.

17 Timbá, naʼthí dí Xa̱bu̱ Ñajunʼ maxtáa “índo̱ gakuwa rutañajunʼ reyes”, xóo muʼthá, índo̱ gakuwa xóó eʼwíínʼ Xa̱bu̱ Ñajunʼ. Rí maʼni a̱jma̱, nasngájma rí Reino mbajyúuʼ kámuu mbiʼi. Nimbáa Xa̱bu̱ Ñajunʼ xáʼngo̱o̱ gáʼni gámbáa asndu má xáriʼkuriyaʼ. Rí maʼni ajtsú, nasngájma rí marigá mbá guerra náa Reino ndrígóo Dios ga̱jma̱a̱ náa reino bi̱ kuwa náa numbaaʼ rígi̱, ga̱jma̱a̱ bi̱ maʼngo̱o̱ náa guerra rígi̱ nindxu̱u̱ Reino ndrígóo Dios. Nda̱wa̱á kayuʼ, i̱ndó ikhaa gáxtáa maʼtáñajúúnʼ xa̱bu̱ numbaaʼ ga̱jma̱a̱ i̱ndó ikhaa maʼni rí májánʼ.

18. Xú káʼnii mbiʼyuu guerra rí maʼni Reino ndrígóo Dios ga̱jma̱a̱ Xa̱bu̱ Ñajunʼ bi̱ kuwa náa numbaaʼ rá.

18 Mbaʼa rí eʼthí náa Biblia ga̱jma̱a̱ numuu guerra rí maʼni Reino ndrígóo Dios ga̱jma̱a̱ Xa̱bu̱ Ñajunʼ bi̱ kuwa náa numbaaʼ rígi̱. Mbá xkri̱da, naʼthí rí índo̱ gáʼkha̱nú itháan mijngii fin, xa̱bu̱ wéñiʼ muni xtujtaa mu muninduwiinʼ “xúgínʼ reyes bi̱ kuwa náa xúgíʼ tsu̱du̱u̱ ku̱ba̱ʼ”. Náa numuu rí muni xúʼko̱ xá. “Mu magimbíin náa Guerra rí nigíiʼ Dios bi̱ gíʼdoo xúgíʼ tsiakii.” Reyes magimbíin “rí náa ajngáa hebreo mbiʼyuu Armagedón” (Revelación 16:14, 16). Xó má  eʼthí a̱jma̱ tsinaʼ ma̱jkha̱ʼ rígi̱, guerra rí muni Xa̱bu̱ Ñajunʼ bi̱ kuwa náa numbaaʼ ga̱jma̱a̱ Reino ndrígóo Dios nagumbiʼyuu Armagedón.

19, 20. Ndiéjunʼ nindxu̱u̱ rí tsíniñuʼ marigá rí mbiʼi xúgi̱ rí nandoo Dios náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ rá.

19 Ndiéjunʼ gáʼngo̱o̱ gáʼni Reino ndrígóo Dios nda̱wa̱á rí ninújngoo guerra rí mbiʼyuu Armagedón rá. Gundxaʼwamíjna̱ mbu̱júu̱ rí Jeobá nandoo maʼni̱i̱ mbá ku̱ba̱ʼ mitsaan mu majtíin xa̱bu̱ bi̱ ní xáguaʼdáá aʼkhá ga̱jma̱a̱ xa̱bu̱ bi̱ nuni rí jmbu bi̱ nandún muni ñajunʼ ikhaa. Ndiéjunʼ nindxu̱u̱ rí tsíniñuʼ marigá rí mbiʼi xúgi̱ rí nandoo Dios rá. Timbá, numuu rí ni̱ndxu̱lú xa̱bu̱ aʼkhá, ikha jngó naʼniulú nandii ga̱jma̱a̱ nakhañulúʼ. Mú náa capítulo 5 nijmañulúʼ rí Jesús nikháñu ga̱jma̱a̱ numulúʼ mu xúʼko̱ ma̱ndoo makuwáanʼ kámuu mbiʼi. Mbáa narmáʼáan a̱jkia̱nʼ rí eʼthí náa Juan: “Numu ri mapu-neʼne akuin Dios-jaʼyo numba ri nixnu Ade tsi mbahui, ikajngo jamba tsi najumu-jiʼya eʼne, maxandatiga, indo tsuʼkue tsi mbaʼya asjndo jamu” (Juan 3:16).

20 Imbo̱o̱ numuu nindxu̱u̱, rí kuwa mbaʼin xa̱bu̱ bi̱ nuni dí ra̱májánʼ. Nuni xtujtaa, nuni nduwaʼ ga̱jma̱a̱ nakuwa xkawiʼ wéñuʼ. Na̱nguá eñún gúni rí nandoo Dios. Mú bi̱ nuni rí ra̱májánʼ mandáti̱gi̱i̱n náa guerra ndrígóo Dios rí mbiʼyuu Armagedón (atraxnuu Salmo 37:10). Rígá imbo̱o̱ numuu ikha jngó na̱nguá xtáa raguma rí nandoo Dios náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ, numuu rí Xa̱bu̱ Ñajunʼ na̱nguá ethún xa̱bu̱ muni rí nandoo Dios. Mbaʼin Xa̱bu̱ Ñajunʼ nindxu̱u̱ gujkhuʼ a̱jkiu̱ún, ga̱jma̱a̱ nuni gíníi eʼwíínʼ o nuni nduwiinʼ. Náa Biblia naʼthí kaʼwu: “Xa̱biya̱ naʼtáñajunʼ xa̱biya̱ mu maʼniuu dí raʼkhí” (Eclesiastés 8:9).

21. Xú káʼnii gáʼngo̱o̱ gaʼni Reino rí eyoo Dios náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ rá.

21 Nda̱wa̱á rí ganújngoo Armagedón, i̱ndó Reino ndrígóo Dios gáxtáa raʼtáñajúúnʼ xa̱bu̱ numbaaʼ. Reino buʼko̱ maʼnimbánuu rí nandoo Dios ga̱jma̱a̱ ma̱ʼkha̱ kayóo mbaʼa rí májánʼ wéñuʼ. Mbá xkri̱da, maʼni gámbáa Satanás gajmíi̱n xa̱bu̱ wéñiʼ (Revelación 20:1-3). Reino maʼni rí magiʼdoo numuu rí  nixnáximinaʼ makhañúu Jesús ga̱jma̱a̱ xúʼko̱ xa̱bu̱ numbaaʼ bi̱ nuni rí jmbu ní xáʼniun nandii ga̱jma̱a̱ ní xakháñun, ikhiin ma̱ndoo makuwá kámuu mbiʼi (atraxnuu Revelación 22:1-3). Ma̱ngaa, maʼni̱i̱ mbá Ku̱ba̱ʼ mitsaan. Xúʼko̱, maʼngo̱o̱ maʼni Reino rí eyoo Dios náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ ga̱jma̱a̱ mani kaʼwi̱i̱ mbiʼyuu Dios. Ndiéjunʼ eyoo gáʼthi rúʼko̱ rá. Ga̱jma̱a̱ numuu Reino, xúgínʼ xa̱bu̱ mbuyamajkuíí ga̱jma̱a̱ muni mba̱a̱ mbiʼyuu Jeobá.

NGUÁNÁ GÁʼTAÑAJUNʼ REINO NDRÍGÓO DIOS RÁ.

22. Xú káʼnii eʼyáá rí Reino ndrígóo Dios táʼkha̱ índo̱ Jesús nixtáa náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ o asndu má nda̱wa̱á rí nituxi̱i̱ rá.

22 Índo̱ Jesús niʼthún discípulos ndrígóo rí munda̱ʼa̱a̱ Dios “Gaʼka ri naratañajun”, nakujmaa kaʼwu rí nákha ikhú xóó tséʼkha̱ Reino. Lá ni̱ʼkha̱ nákha Jesús ni̱jkha̱ mekhuíí ráʼ. Na̱nguá, numuu rí Pedro ga̱jma̱a̱ Pablo nithi rí nda̱wa̱á rí Jesús nituxi̱i̱, nimbánuu rí kiʼtáriyaʼ náa Salmo 110:1: “Rígi̱ rí niʼthí Jeobá náa Señor ndrígóoʼ: ‹Araʼwún náa ñawún mújúnʼ asndu índo̱ gáratañájúnʼ xa̱bu̱ bi̱ guáʼdáá sia̱nʼ náa ikháánʼ›” (Hechos 2:32-35; Hebreos 10:12, 13). Jesucristo magiʼthu̱u̱n nguáthá mbiʼi.

Reino maʼngo̱o̱ maʼni rí eyoo Dios náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ, xó má rí nambánuu mekhuíí

23. a) Nguánáa nigi̱ʼdu̱u̱ niʼtáñajunʼ Reino ndrígóo Dios rá. b) Ndiéjunʼ rí e̱ʼkha̱ raʼthí náa imbo̱o̱ capítulo rá.

23 Nguáthá mba̱yu̱ʼ gágiʼthu̱u̱n xá. Nákha niguámbá siglo 1,800 ga̱jma̱a̱ índo̱ nigi̱ʼdu̱u̱ siglo 1,900 mbá nguájmi̱i̱n bi̱ nunigajmaa Biblia nikru̱ʼu̱u̱n rí Jesús magiʼthu̱u̱n asndu tsiguʼ 1914. (Á mu nandaʼ ma̱ta̱ya̱a̱ itháan ga̱jma̱a̱ numuu fecha  rígi̱, atayáá apéndice náa naʼthí “Nákha tsiguʼ 1914 nigiʼdoo wéñuʼ numuu rí niʼtáriyaʼ Biblia”.) Dí nirígá náa xúgíʼ tsu̱du̱u̱ numbaaʼ nákha tsiguʼ 1914 nasngájma rí mbájmbu ninindxu̱u̱ rí nikru̱ʼu̱u̱n bi̱ nunigajmaa Biblia. Rí nimbánuu rí kiʼtáriyaʼ náa Biblia nasngájma rí tsiguʼ 1914 Jeobá nigíiʼ Cristo xóo Rey ga̱jma̱a̱ nigi̱ʼdu̱u̱ niʼtáñajunʼ Reino ndrígóo Dios dí rígá mekhuíí. Ikha jngó, kuwáanʼlu náa natumu “mbiʼi rí nikhánúu maxtáa” Satanás (Revelación 12:12; Salmo 110:2). Ma̱ngaa nandoo nuʼthá rí Reino maʼni má nacha̱ rí eyoo Dios náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ. Lá natayáá rí májánʼ nindxu̱u̱ ajngáa rígi̱ ráʼ. Lá natatsaʼwáminaʼ rí gajkhun nindxu̱u̱ rígi̱ ráʼ. Náa imbo̱o̱ capítulo gasngájmaʼ rí phú xtáa raʼsngáa náa Biblia ga̱jma̱a̱ numuu rígi̱.