Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Ma̱ndoo makuwáanʼ gagi mbá guʼwáanʼ

 SECCIÓN 6

Rí naxtiʼkhuu índo̱ nagumaa mbáa ada̱

Rí naxtiʼkhuu índo̱ nagumaa mbáa ada̱

“E̱ji̱n nindxu̱ún bi̱ naxniúlú Jeobá.” (Salmo 127:3)

Índo̱ bi̱ nidamijná naguáʼdaa timbá miʼtsú mbáa ada̱ naʼni dí maʼdxún ga̱jma̱a̱ maxmiéjunʼ wéñuʼ. Mbáa asndu maguanáʼ tsiánguá índo̱ gáta̱ya̱a̱ rí ra̱ʼkhá tháán eyóoʼ mba̱yu̱ʼ mbiʼi ga̱jma̱a̱ tsiakii rí matiewa̱a̱n a̱ʼdiáaʼ. Índo̱ bi̱ nidamijná na̱nguá eya̱a̱ xúnʼ májánʼ ga̱jma̱a̱ dí mixtiʼkhu xóo endxa̱ʼwa̱míjna̱ maʼni rí ikhiin maguaʼdáá xkujndu. Ikha jngó nájmáanʼ gíʼmáanʼ mbu̱ya̱a̱ xú káʼnii gíʼmaa muni mu muñewa̱a̱n májánʼ ada̱ ga̱jma̱a̱ muñeumíjna̱ mangáanʼ. Xú káʼnii gándoo gambáyalaʼ xtágabu rí na̱ʼkha̱ náa Biblia muraʼní xkujndu rígi̱ rá.

 1 RÍ NAXTIʼKHUU ÍNDO̱ NAGUMAA ADA̱

RÍ E̱ʼKHA̱ RAʼTHÍ NÁA BIBLIA: “Rí maʼndulúʼ kuʼñúún eʼwíínʼ gáʼni rí maʼngulúʼ xúgíʼ ga̱jma̱a̱ muʼni rí májánʼ, [...] na̱nguá eʼyáaʼ i̱ndó rí ndayulúʼ ikháanʼ, tsikiʼnáanʼlu nacha̱” (1 Corintios 13:4, 5). Índo̱ timbá miʼtsú egiʼdaa ada̱ mbáa a̱ʼgu̱, kuanúu má rí mañewu̱u̱n wéñuʼ a̱ʼdióo. Mú mbáa rúʼko̱ gáʼni rí ajmbio̱o̱ maku̱mu̱u̱ rí nánguá exmiéjunʼ kaʼyoo, ikha jngó xágumaaʼ rí ma̱ngaa ndayóoʼ maxmiéjuanʼ xtayáá. Aratháán ga̱jma̱a̱ májánʼ ma̱ngaa xákiʼnán nacha̱, atasngájmáá ajmbiaʼ dí ndayáaʼ ga̱jma̱a̱ rí natiamajkuíí numuu dí nambáyaʼ mañewu̱u̱n ada̱.

“Xuʼcui-ma icanʼla xabeca su niniʼgunʼ-ma, acuhua mejanʼ jmiʼla guʼjuʼla, uyamacun ajndo xuri guiʼma.” (1 Pedro 3:7.) Tátá, á mu ikháánʼ timbá miʼtsú eraʼdaa aʼdiáaʼ, gaku̱ma̱ʼ rí a̱ʼgia̱ʼ mañewu̱u̱n itháan ada̱, mbáa asndu magaʼ wéñuʼ o ra̱ʼkhá tháán gíná gáxtáa o néʼngo̱o̱ gáʼni ga̱jma̱a̱ numuu xúgíʼ rí eʼni. Mbáa nguáná asndu makiʼnáa, mu ikháánʼ xákiʼnán, garmáʼáan a̱jkia̱nʼ rí xa̱bu̱ bi̱ májánʼ a̱jkiu̱u̱n “mañu guiʼma maquiʼna” (Santiago 1:19). Atayáá májánʼ ndiéjunʼ rí eyóoʼ (Proverbios 14:29).

RÍ MA̱NDOO MATANI:

  • Á mu anu̱u̱ ada̱ ni̱ndxa̱ʼ: Atambáyii a̱ʼgia̱ʼ matiewa̱a̱n ada̱, asndu mbruʼun. Atatsíñaʼ ratani̱ i̱ʼwáʼ ñajunʼ mu maraxtaa itháan mbiʼi ga̱jma̱a̱ a̱ʼgia̱ʼ ga̱jma̱a̱ a̱ʼdiáaʼ

  • Á mu ru̱dúu̱ ada̱ ni̱ndxa̱ʼ: Índo̱ a̱jmbia̱ʼ gáʼtháanʼ rí nandoo mambáyaʼ mañewu̱u̱n ada̱ atatsíñaʼ mambáyaʼ. Á mu tsejmañuu gañewu̱u̱n májánʼ xárata númaa, arasngáá ga̱jma̱a̱ májánʼ xú gíʼmaa maʼni

 2 GUNI RÍ MAʼNDALÁ KUYAMÍJNA ITHÁAN

RÍ E̱ʼKHA̱ RAʼTHÍ NÁA BIBLIA: “Maguanu mani̱ndxu̱ún mbó xuwiʼ” (Génesis 2:24). Maski ajndu xúgi̱ xtáa imba̱a̱ náa guʼwáaʼ, xágumaʼ rí ikháánʼ ga̱jma̱a̱ bi̱ ndiyáa nindxala “mbó xuwiʼ”. Guni mbá tsiakii mu maʼndalá kuyamíjna̱ itháan.

Náná, araxnáa núma̱aʼ ajmbiaʼ numuu rí nambáyaʼ. Rí maraxna̱a̱ núma̱aʼ “nindxu̱u̱ xóo rí naʼni thana” (Proverbios 12:18). Tátá, aratháán a̱ʼgia̱ʼ rí nandaʼ xtayáá ga̱jma̱a̱ dí nangajuaʼ xtayáá, ma̱ngaa dí gíʼdoo wéñuʼ numuu rí naʼni ga̱jma̱a̱ numún bi̱ kuwa náa guʼwáaʼ (Proverbios 31:10, 28).

“Nimba xayaʼ ri xujaʼni ri indo mambayuminiʼ ica-hui, ri indo ayeʼ ri xujaʼni mambayu imba.” (1 Corintios 10:24.) Atani̱i̱ má xúʼko̱ rí májánʼ bi̱ ndiyáa ma̱ngaa atayáá tsiakii rí naʼni. Guríyaʼ mbiʼi dí mutamíjna ga̱jma̱a̱ dí mudxawíín dí gáʼthi mámbáa. Ga̱jma̱a̱ numuu dí nubala, xátaʼyáaʼ i̱ndó rí ndayáaʼ ikháánʼ. Atayáá dí eyóoʼ bi̱ ndiyáa. Náa Biblia naxnúlú xtágabu, ‹guxnamíjna mámbáa rí ndayóoʼ› (1 Corintios 7:3-5). Gutamíjna mbájmbala. Rí maʼngo̱o̱ a̱jkia̱la ga̱jma̱a̱ rí mundxa̱ʼwa̱a̱ májánʼ edxa̱la maʼni rí maʼndala kuyamijna itháan.

RÍ MA̱NDOO MATANI:

  • Xagumaʼ rí ndayóoʼ muríyaʼ awan mu makuwáanʼ ndajkuáanʼ mbá xngaa

  • Atasngájmaa rí nandaʼ xtayáá, atayáá rí káʼnii matamíniʼ o ataniraʼmáʼ náa mbá chíʼgíʼ i̱yi̱i̱ʼ rí nandaʼ xtayáá

 3 ARASNGÁÁ A̱ʼDIÁAʼ

RÍ E̱ʼKHA̱ RAʼTHÍ NÁA BIBLIA: “Ican ajndo naca ada indxaʼ nitasinuʼ ri Micaʼju ajŋgo Dios, ga ica maʼsŋgaʼ mu mitaya xujaʼni magajnuʼla naʼ aʼcanʼ [o makríñanʼ]” (2 Timoteo 3:15). Atríyaʼ awan xú káʼnii gárasngáá aʼdiáaʼ. Agiwa̱nʼ a̱jkia̱nʼ rí ada̱ ma̱ndoo má majmañuu asndu nakha xóó tsegumaa. Asndu nákha má gajkuewáan, ma̱ndoo maninuʼ aʼwáʼ ga̱jma̱a̱ maku̱mu̱u̱ xóo ku̱ma̱ʼ. Atani guʼwíín maguxnuu asndu nákha nigumaa, maski ajndu xóó tsíkro̱ʼo̱o̱ ajngáa, rígi̱ mambáyúu mu manigu̱ʼ maguxnuu índo̱ gíkhi̱i̱.

Xaku̱ma̱ʼ rí chíʼgíʼ wéñuʼ a̱ʼdiáaʼ mu matagíʼdi̱i̱ raratháán ga̱jma̱a̱ numuu Dios. Aratákáñii Jeobá náa inuu ikhaa (Deuteronomio 11:19). Índo̱ gáratsíin ga̱jma̱ʼ, aratháán xúgíʼ rí niʼni Dios (Salmo 78: 3, 4). Xóo ejkha̱ rakhi̱i̱ a̱ʼdiáaʼ, mbaʼyoo rí ikháánʼ nandaʼ xtayáá wéñuʼ Jeobá, ma̱ngaa ikhaa majmañuu maʼndoo kaʼyoo.

RÍ MA̱NDOO MATANI:

  • Atanda̱ʼa̱a̱ Jeobá rí majmañaaʼ marasngáá a̱ʼdiáaʼ

  • Aratháán a̱ʼdiáaʼ nángi eʼni ku̱ma̱ ga̱jma̱a̱ ajngáa rí gíʼdoo wéñuʼ numuu mu majmañuu nacha̱