Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Libro ndrígóʼ náa na̱ʼkha̱ raʼthí ga̱jma̱a̱ numuu Biblia

 HISTORIA 54

Xa̱biya̱ bi̱ itháan migújkuíʼ

Xa̱biya̱ bi̱ itháan migújkuíʼ

LÁ NATAYÁÁ xú káʼnii mbiʼyuu xa̱biya̱ bi̱ itháan migújkuíʼ bi̱ nixtáa nákha wajyúúʼ ráʼ. Ikhaa ni̱ndxu̱u̱ mbáa juez bi̱ nagumbiʼyuu Sansón. Jeobá eʼni rí Sansón maʼni migújkuíʼ. Asndu nákha xóó tséxtáa Sansón, Jeobá naʼthúu̱n ru̱dúu̱: ‹Nacha̱ má gáraʼdaa mbáa ada̱. Ada̱ bugi̱ mbayá edxu̱u̱ índo̱ rí gáʼni káwíin xa̱bu̱ Israel náa filisteos›.

Xa̱bu̱ filisteos bi̱ kuwa náa xuajin Canaán ni̱ndxu̱ún xa̱bu̱ ra̱míjínʼ. Guaʼdiin mbaʼin xa̱bu̱ bi̱ nuni̱ aguʼ, ga̱jma̱a̱ nuniu̱u̱n dí ra̱májánʼ xa̱bu̱ israelitas. Mbá miʼtsú, índo̱ rí Sansón xtáa ra̱jkha̱ náa kamba̱a̱ rí kuwa filisteos, mbáa león mba̱a̱ egájnuu gándxaʼwá náa ikhaa. Mú Sansón naxíyáa león i̱ndó ga̱jma̱a̱ ñawúunʼ. Ma̱ngaa nagudíin mbaʼin wéñuʼ filisteos.

Nda̱wa̱á Sansón nanigu̱ʼ kaʼyoo mbáa a̱ʼgu̱ bi̱ nagumbiʼyuu Dalila. Xa̱bu̱ ede̱ filisteos nuxna ajngún rí mámbáa gáxnúu Dalila 1,100 mbújkha̱a̱ plata á mu rí naʼthí ndiéjunʼ rí eʼni maʼni migújkuíʼ Sansón. Dalila nandoo mbújkha̱a̱. Raʼkháa a̱ʼgu̱ xuajñu Dios asndu má raʼkháa bi̱ phú nambáxu̱u̱ májánʼ ga̱jma̱a̱ Sansón. Ikha jngó Dalila naraxu̱u̱ má xúʼko̱ Sansón náa numuu rí migújkuíʼ wéñuʼ.

Nda̱wa̱á kayuʼ, Dalila naʼni rí Sansón maʼthúu̱n náa numuu rí migújkuíʼ. Sansón naʼthí: ‹Nimbá miʼtsú na̱nguá nirujtu tsu̱u̱n edxu̱ʼ. Asndu nákha nigumún, Dios ndiñúnʼ mu manindxu̱ʼ mbáa xa̱bu̱ kiejunʼ ndrígóo ikhaa bi̱ nigumbiʼyuu nazareo. Á mu nurujtu tsu̱u̱n edxu̱ʼ, ná xáʼni migujkiunʼ›.

Índo̱ Dalila eʼdxun rígi̱, naʼni rí Sansón migu náa xtiyuu. Ikhú naʼni rí mbáa xa̱bu̱ mato̱ʼo̱o̱ mu marujtu tsu̱u̱n edxu̱u̱. Índo̱ rí Sansón ndajui̱i̱, nánguá migújkuíʼ. Ikhú xa̱bu̱ filisteos natu̱ʼu̱u̱n mu murajtuwiin. Nurawíi nájma̱ iduu, ga̱jma̱a̱ nuni̱i̱ esclavo ndrígiu̱ún.

Mbóo mbiʼi xa̱bu̱ filisteos guáʼdáá mbá ndxa̱a̱ mba̱a̱ mu mbuyamajkuíí dios ndrígu̱ún bi̱ nagumbiʼyuu Dagón, ga̱jma̱a̱ nuriyaʼ Sansón náa guʼwá e̱jua̱nʼ mu munduʼwajmaa. Mú, ndiʼya má mbu̱júu̱ tsu̱u̱n edxu̱u̱ Sansón. Sansón naʼthúu̱n ada̱ lájuíin bi̱ kagujtun ñawúunʼ: ‹Atatsíñaʼ magujtúun rí juadoʼ guʼwá rígi̱›. Ikhú Sansón naʼtakáñuu Jeobá rí maxnúu tsiakii, ga̱jma̱a̱ nagujtun rí juadoʼ guʼwá. Rí xúgi̱ nandxa̱ʼwá: ‹Atatsíñunʼ makhañúuʼ gajmíi̱nʼ xa̱bu̱ filisteos›. Kuwa mbá 3,000 filisteos náa ndxa̱a̱ rí nagumariyaʼ, índo̱ Sansón nagindutiga mu makuʼdunguanʼ rí juadoʼ guʼwá, ikhú guʼwá najngudiriga̱a̱ ga̱jma̱a̱ nakháñun xúgínʼ xa̱bu̱ xkawiinʼ.

Jueces, tsinaʼ mba̱ʼu̱ 13 asndu 16.