Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Libro ndrígóʼ náa na̱ʼkha̱ raʼthí ga̱jma̱a̱ numuu Biblia

 HISTORIA 51

Rut ga̱jma̱a̱ Noemí

Rut ga̱jma̱a̱ Noemí

NÁA Biblia gátaxkamaa mbá i̱yi̱i̱ʼ rí nagumbiʼyuu Rut. Ni̱ndxu̱u̱ historia ndrígu̱ún xa̱bu̱ bi̱ nikuwa mbá guʼwíín nákha xuajin Israel nigiʼdiin jueces. Rut ni̱ndxu̱u̱ mbáa dxáʼgú bi̱ na̱ʼkha̱ náa xuajin mba̱a̱ ndrígóo Moab; na̱nguá kaʼyoo maxtáa náa Israel, xuajin ndrígóo Dios. Mú índo̱ Rut najmañuu ga̱jma̱a̱ numuu Dios bi̱ gajkuwin, Jeobá, nandoo kaʼyoo wéñuʼ. Noemí ni̱ndxu̱u̱ mbáa aʼgú nikhi̱i̱ bi̱ nimbáyúu Rut maniniiʼ Jeobá.

Noemí ni̱ndxu̱u̱ israelita. Ikhaa ga̱jma̱a̱ ajmbio̱o̱ gajmíi̱n nájmi̱i̱n e̱ji̱i̱n nigún gakuwa náa ku̱ba̱ʼ ndrígóo Moab índo̱ rí nándáa wéñuʼ ganitsu náa xuajin Israel. Mbóo mbiʼi, ajmbio̱o̱ Noemí nikháñu. Nda̱wa̱á, e̱ji̱i̱n Noemí ninigu̱nʼ gajmiún a̱jmi̱i̱n gu̱ʼú moabitas bi̱ nagumbiʼñún Rut ga̱jma̱a̱ Orpa. Índo̱ rí ninújngoo 10 tsiguʼ nda̱wa̱á, nájmi̱i̱n e̱ji̱i̱n Noemí nikháñun. ¡Ra̱ʼkhá tháán gíná xtáa Noemí gajmíi̱n nájmi̱i̱n gu̱jkui̱nʼ! Ndiéjunʼ gáʼni Noemí xúgi̱ rá.

Mbóo mbiʼi Noemí naʼthí rí magíʼdu̱u̱ maʼga̱ mitsinguánʼ wéñuʼ mu mata̱nga̱a̱ gáʼñun xa̱bu̱ xuajñu. Rut ga̱jma̱a̱ Orpa nandún maguanún náa Noemí, ga̱jma̱a̱ nagún náa ejkha̱ Noemí. Mú nda̱wa̱á rí kuwa má ragún kamba̱a̱, Noemí naʼthúún gu̱jkui̱nʼ: ‹Atangaánʼ náa xuajñala ga̱jma̱a̱ aguanalaʼ náa rudalaʼ›.

Noemí naʼkhu chítuʼ ndrígu̱ún mu maʼtangaún. Ikhiin nugi̱ʼdi̱i̱ numbiyaʼ, numuu rí nandún kuyáá wéñuʼ Noemí. Nuthi: ‹¡Na̱nguá! Ikháanʼxu muʼguá ga̱jma̱á ni̱ndxa̱ʼ náa xuajñaʼ›. Mú Noemí eriʼña̱a̱: ‹E̱ji̱i̱nʼ nindxa̱laʼ, gíʼmaa rí matangaánʼ. Itháan májánʼ gáʼni rí muʼguaaʼ náa guʼwálaʼ›. Ikhú Orpa nagíʼdu̱u̱ najkha̱a̱ mitsinguánʼ asndu náa xuajñu. Mú Rut tséjkha̱a̱.

Noemí naʼthúu̱n Rut: ‹Orpa ni̱jkha̱a̱. Ayuʼ ga̱jma̱ʼ›. Mú Rut eriʼña̱a̱: ‹¡Xátani rí maniʼñáaʼ! Atatsíñuʼ maʼgá ga̱jma̱á ni̱ndxa̱ʼ. Náa gídxu̱ʼ, ikhí má gáʼgá, náa gáraxtaa, ikhí má gáxtáá. Xuajñaʼ maʼni xuajñuʼ ga̱jma̱a̱ Dios ndrígáʼ maʼni Dios ndrígóʼ. Náa gákháñaʼ, ikhí má gakháñuʼ, ga̱jma̱a̱ ikhí má gíʼdiu̱u̱n mangúún›. Índo̱ Rut eʼthí rígi̱, Noemí nánguá eʼthúu̱n rí mata̱nga̱a̱.

Nda̱wa̱á kayuʼ nájmi̱i̱n gu̱ʼu̱ naguanu náa xuajin Israel. Naguanún nakuwa ikhí. Núkhu Rut nagíʼdu̱u̱ nañajunʼ mu maguxi̱i̱ tsígáʼ rí nutháán cebada. Mbáa xa̱bu̱ bi̱ nagumbiʼyuu Booz naniñuʼ maguxi̱i̱ cebada náa niʼdu. Lá natayáá tsáa ninindxu̱u̱ ru̱dúu̱ Booz ráʼ. Ikhaa ninindxu̱u̱ Rahab, bi̱ nixtáa náa xuajin Jericó.

Mbóo mbiʼi Booz naʼthúu̱n Rut: ‹Nadxun wéñuʼ ga̱jma̱á numaʼ, ga̱jma̱a̱ rí májánʼ xa̱bu̱ ni̱ndxa̱ʼ ga̱jma̱ʼ Noemí. Nda̱yo̱o̱ rí nitatsiñaʼ ana̱ʼ, ru̱dáʼ ga̱jma̱a̱ xuajñaʼ mu mi̱dxa̱ʼ gáraxtaa náa mbá xuajin rí na̱nguá taya kayaʼ. ¡Nandoʼ rí Jeobá maʼni májánʼ a̱jkiu̱u̱n ga̱jma̱á ni̱ndxa̱ʼ!›.

Rut nariʼña̱a̱: ‹Táta̱, ra̱ʼkhá tháán májánʼ a̱jkia̱nʼ tani ga̱jma̱á ni̱ndxu̱ʼ. Nitani̱ rí maʼni̱i̱ a̱jkiu̱nʼ ga̱jma̱a̱ xúgíʼ ajngáa dí májánʼ dí niratú̱nʼ›. Booz nanigu̱ʼ kaʼyoo wéñuʼ Rut, nda̱wa̱á nunigu̱nʼ. ¡Rígi̱ naʼniu maxtáa gagi Noemí! Mú itháan gagi xtáa índo̱ rí Rut ga̱jma̱a̱ Booz nuguaʼdaa timbáa aʼdiún, bi̱ nagumbiʼyuu Obed. Nda̱wa̱á Obed na̱jkha̱nú nanindxu̱u̱ xiʼñúuʼ David; nda̱wa̱á gájmañuluʼ itháan ga̱jma̱a̱ numuu David.

Rut ni̱ndxu̱u̱ i̱yi̱i̱ʼ rí na̱ʼkha̱ náa Biblia.