Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Libro ndrígóʼ náa na̱ʼkha̱ raʼthí ga̱jma̱a̱ numuu Biblia

 HISTORIA 24

José ndaʼyoo á mu niriʼkumijná a̱ngui̱i̱n

José ndaʼyoo á mu niriʼkumijná a̱ngui̱i̱n

JOSÉ nandoo mbaʼyoo á mu bi̱ 10 a̱ngui̱i̱n bi̱ wanuu xóó mixkawiinʼ wéñuʼ ga̱jma̱a̱ á mu xóó tsegáwiinʼ a̱jkiu̱ún. Ikha jngó eʼthí: ‹Ikháanʼ nindxa̱laʼ bi̱ nuyama. Niguwáʼ mu mbu̱ya̱a̱ náa na̱nguá gíʼdoo wéñuʼ tsiakii xuajin ndríguxuʼ›.

‹Na̱nguá, raʼkháa ikhiin ñajuanxuʼ›, ethi ikhiin. ‹Ikháanʼ ni̱ndxu̱xu̱ʼ xa̱bu̱ jmbiin. Xúgiáanʼ ni̱ndxu̱xu̱ʼ kaníkháanʼ. Nini̱ndxu̱xu̱ʼ mbá 12. Mú mbáa ndxájuxuʼ ní raʼkháa, bi̱ giʼta xtáa náa guʼwúxu̱ʼ ga̱jma̱a̱ anu̱xu̱ʼ.›

José naʼni asndu xóo tséʼnimbo̱o̱. Naʼni rí ndxájuu Simeón maguanúu náa guʼwá e̱jua̱nʼ, ga̱jma̱a̱ naniñúnʼ rí eʼwíínʼ a̱ngui̱i̱n magúun kudúún ganitsu náa guʼwún. Mú naʼthúún: ‹Índo̱ gáguwa̱ʼ mbujuálaʼ, gíʼmaa rí maguwáʼ ku̱ya̱a̱ ndxájuala bi̱ itháan gi̱ʼta̱›.

Índo̱ eguta̱ngi̱i̱n náa guʼwún Canaán, xúgíʼ ethán anu̱ún Jacob dí nirígá. Jacob xtáa gíná wéñuʼ. ‹José ní nda̱wa̱a̱›, eʼthí, ‹ga̱jma̱a̱ rí xúgi̱ Simeón ní nda̱wa̱a̱ ma̱ngaa. Xániʼñúʼ rí mu̱ʼgua̱ ku̱ya̱a̱ a̱ʼdióoʼ bi̱ gi̱ʼta̱, Benjamín›. Mú índo̱ na̱jkha̱ ma̱mbá ganitsu ndrígu̱ún, Jacob naniñuʼ rí magun ku̱ya̱a̱ Benjamín náa Egipto mu ma̱ndoo makhánun itháan ganitsu.

Rí xúgi̱ José ndaʼñún rí naguwáʼ a̱ngui̱i̱n. Ikhaa naxtáa gagi wéñuʼ índo̱ ndaʼyoo giʼtio̱o̱, Benjamín. Nimbáa dí ikhiin tséyaa dí xa̱bu̱ bugi̱ bi̱ gíʼdoo wéñuʼ numuu ni̱ndxu̱u̱ José. Rí xúgi̱ José nda̱yáaʼ rí maʼniún bi̱ tikhu a̱ngui̱i̱n bi̱ 10 mu mbaʼyoo á mu niriʼkumijná.

Naʼni rí xa̱bi̱i̱ munimajtíí ganitsu náa xúgíʼ gúxtu̱ún a̱ngui̱i̱n José. Mú nda̱a̱ rí niʼthún, ma̱ngaa naʼni rí xa̱bi̱i̱ muxuma̱ʼ náa gúxto̱o̱ Benjamín copa ndrígóo José rí kiejunʼ rí ni̱ndxu̱u̱ plata. Nda̱wa̱á rí kuwa má ragúun xúgínʼ náa kamba̱a̱, José nakuʼmiin xa̱bi̱i̱ magun kidxu̱únʼ. Índo̱ nixkamin, xa̱bi̱i̱ nithi: ‹Náa numuu rí nini kuʼwáʼ copa rí ñajunʼ plata ndrígóo xa̱bu̱ bi̱ náa nuñajunʼxuʼ rá.›

‹Na̱nguá ninikuʼwáxu copa ndrígóo›, ethi xúgínʼ bi̱ ka̱nikhiin. ‹Á mu rí nuxkamaa náa mbáa dí ikháanʼxu, guxíyáa buʼki̱.›

Ikha jngó xa̱bi̱i̱ José nduyáaʼ náa xúgíʼ gúxta̱a̱, nda̱wa̱á nixkamaa copa náa gúxta̱a̱ ndrígóo Benjamín, xóo má tayáá gi̱i̱. Xa̱bi̱i̱ José ethi: ‹Xúgiáanʼ ma̱ndoo muʼguaaʼ, mú Benjamín gíʼdoo rí ma̱ʼkha̱ ga̱jma̱a̱ ni̱ndxu̱xu̱ʼ›. Rí xúgi̱ ndiéjunʼ gúní bi̱ 10 tikhu a̱ngui̱i̱n José rá.

Xúgínʼ naguwáanʼ gajmiún Benjamín náa goʼwóo José. José naʼthúún a̱ngui̱i̱n: ‹Xúgiáanʼ ma̱ndoo muʼguaaʼ náa guʼwálaʼ, mú Benjamín gíʼmaa rí maguanúu gi̱i̱ xóo esclavo ndrígóʼ›.

Rí xúgi̱ Judá naʼthí: ‹Á mu ikhúúnʼ tséjkhánúʼ ga̱jmu̱ʼ dxámá ñuʼún, makhañúu anu̱ʼ, numuu rí nandoo kaʼyoo wéñuʼ. Ikha jngó, atani péñu, atatsíñaʼ maʼga̱a̱ dxámá, atatsíñunʼ ikhúúnʼ xóo esclavo›.

José ndaʼyoo rí a̱ngui̱i̱n niriʼkumijnáa. Nánguá ni̱ndxu̱ún mixkawiinʼ ga̱jma̱a̱ rí xúgi̱ nagáwiinʼ a̱jkiu̱ún. Rí xúgi̱ guʼyáá ndiéjunʼ eʼni José.

Génesis 42:9-38; 43:1-34; 44:1-34.