Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Libro ndrígóʼ náa na̱ʼkha̱ raʼthí ga̱jma̱a̱ numuu Biblia

Mbá 116 historias ndrígóo Biblia rí nindxu̱u̱ jmbu, ra̱mingíjyúuʼ ga̱jma̱a̱ mitsaan wéñuʼ dibujo dí na̱ʼkha̱.

Náa nagiʼdu̱u̱

Historias dí gajkhun nirígá rí nigájnuu náa libro dí ra̱ʼkhá tháán gíʼdoo numuu, dí mbiʼyuu Biblia, na̱ʼkha̱ raʼthí asndu nákha Dios nigíʼdu̱u̱ niʼni xúgíʼ dí rígá náa numbaaʼ.

HISTORIA 1

Dios nagi̱ʼdu̱u̱ naʼni xúgíʼ

Asndu e̱ji̱n bi̱ majkhin manigunʼ ga̱jma̱a̱ makru̱ʼu̱u̱n historia dí na̱ʼkha̱ raʼthí náa Génesis.

HISTORIA 2

Ixi̱ ri̱ʼi̱ mitsaan

Libro dí mbiʼyuu Génesis naʼthí rí Dios niʼni náa Edén mbá ixi̱ ri̱ʼi̱ kiejunʼ. Dios nandoo dí numbaaʼ maʼni mitsaan xóo ixi̱ ri̱ʼi̱ rúʼko̱.

HISTORIA 3

Nagi̱ʼdu̱u̱ nakuwa xa̱bu̱ numbaaʼ

Dios niʼnii Adán ga̱jma̱a̱ Eva ga̱jma̱a̱ nikumíínʼ náa ixi̱ ri̱ʼi̱ Edén. Ikhiin timbíi̱n ninigu̱nʼ.

HISTORIA 4

Xú ninimbáti̱ga̱ náa minaʼ nikuwa

Libro dí mbiʼyuu Génesis naʼthí xú káʼnii ninimbáti̱ga̱ ku̱ba̱ʼ mitsaan.

HISTORIA 5

Nagi̱ʼdu̱u̱ nakuwa mingíjyúu wéñuʼ

Adán ga̱jma̱a̱ Eva naguáʼdáá wéñuʼ xkujndu numuu dí nánguá kuwa náa ixi̱ ri̱ʼi̱ Edén. Xí mu ninimbu̱u̱n kuyáá Dios, ikhiin gajmiún e̱jñún makuwá gagi.

HISTORIA 6

Mbáa ada̱ májánʼ, ga̱jma̱a̱ mbáa bi̱ mixkawiʼ a̱jkiu̱u̱n

Historia ndrígóo Caín ga̱jma̱a̱ Abel, náa libro dí mbiʼyuu Génesis, najmañulúʼ muʼni dí nanigu̱u̱ʼ Dios ga̱jma̱a̱ ndiéjunʼ gíʼmaa muriʼkhu̱u̱ wapha.

HISTORIA 7

Mbáa xa̱bu̱ bi̱ tsémiñuu kayuʼ

Dí támiñuu kayuʼ Enoc nasngájma dí ma̱ndoo manindxu̱lúʼ májáanʼ xa̱bu̱ maski ajndu eʼwíínʼ na̱nguá.

HISTORIA 8

Xa̱bu̱ mbijui̱i̱n wéñuʼ náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ

Náa capítulo 6 ndrígóo Génesis naʼthúlúʼ ga̱jma̱a̱ numún xa̱bu̱ bi̱ mbijui̱i̱n wéñuʼ bi̱ nuniu̱u̱n dí ra̱májánʼ xa̱bu̱. Xa̱bu̱ bi̱ mbijui̱i̱n buʼko̱, bi̱ nigumbiʼñún nefilim, ninindxu̱u̱n e̱jñún ángeles bi̱ niniñaʼ mekhu ga̱jma̱a̱ nikuwa xóo xa̱bu̱ numbaaʼ.

HISTORIA 9

Noé naʼni mbá arca

Noé gajmíi̱n bi̱ kuwa náa goʼwóo nikáwíin náa Ruʼwambiiʼ numuu dí ninimbu̱u̱n kuyáá Dios, maski ajndu eʼwíínʼ na̱nguá ninimbu̱u̱n.

HISTORIA 10

Ruʼwambiiʼ

Xabu nanduʼwajmaa Noé, mú niniñaʼ randuʼwa índo̱ ni̱ʼkha̱ ruʼwa mbiiʼ. Historia rígi̱ naʼthí xóo nikríyaʼ Noé ga̱jma̱a̱ arca, bi̱ kuwa náa goʼwóo ga̱jma̱a̱ mbaʼin xujkhúʼ.

HISTORIA 11

Timbáa xtukua̱ya̱ʼ

Ndiéjunʼ garmáʼáan a̱jkia̱nʼ índo̱ gáta̱ya̱a̱ xtukua̱ya̱ʼ náa mekhu rá.

HISTORIA 12

Xa̱bu̱ nuni̱ mbá torre dí mitsidanʼ wéñuʼ

Dios na̱nguá ninigu̱u̱ʼ, ga̱jma̱a̱ asndu mbiʼi xúgi̱ numíniʼ numuu rúʼko̱.

HISTORIA 13

Abrahán... bi̱ nambáxu̱u̱ májánʼ ga̱jma̱a̱ Dios

Náa numuu niniñuʼ goʼwóo Abrahán náa xtáa májánʼ wéñuʼ mu maxtáa náa guʼwá xtíin xúgíʼ mbiʼi dí gáxtáa rá.

HISTORIA 14

Nakujmaa fe ndrígóo Abrahán

Náa numuu Dios niʼthúu̱n Abrahán dí maxnáxi̱i̱ Isaac rá.

HISTORIA 15

A̱ʼgiu̱u̱ Lot niguta̱nga̱a̱ niyexi kidíiʼ

Dí niʼni naʼnsgulú wéñuʼ.

HISTORIA 16

Isaac nanigúnʼ ga̱jma̱a̱ mbáa a̱ʼgu̱ májánʼ

Ndiéjunʼ jngó Rebeca ninindxu̱u̱ mbáa a̱ʼgu̱ májánʼ náa ajmbio̱o̱ rá. Lá numuu rí tsiʼyáa o imbo̱o̱ dxe̱ʼ.

HISTORIA 17

Mixtiʼkun e̱ji̱n bi̱ mbó nigumiin

Isaac, anuu, nindoo kaʼyoo itháan Esaú, mú Rebeca, rudúu, nindoo kaʼyoo itháan Jacob.

HISTORIA 18

Jacob na̱jkha̱ náa Harán

Jacob ginii ndiyáa Lea maski ajndu nandoo kaʼyoo Raquel.

HISTORIA 19

Mbaʼin e̱ji̱i̱n Jacob

Lá xóo mbiʼñún e̱ji̱n Jacob mbiʼyuu mbá 12 tribu dí rígá náa Israel ráʼ.

HISTORIA 20

Dina nakudaminaʼ náa xkujndu

Nigíʼnuu rúʼko̱ numuu dí táraʼwíin májánʼ bi̱ mambaxúu gajmíi̱n.

HISTORIA 21

Naguiñunʼ kuyáá a̱ngui̱i̱n José

Náa numuu dí tikhun dí ikhiin nandún muxiyáa José rá.

HISTORIA 22

José nixuda̱ʼ guʼwá e̱jua̱nʼ

Nixuda̱ʼ guʼwá e̱jua̱nʼ, raʼkháa mu táʼnimbánuu mbá xtángoo, numuu rí niʼni dí májánʼ.

HISTORIA 23

A̱jma̱ xnuʼndaa ndrígóo Faraón

Bi̱ 7 xede̱ ga̱jma̱a̱ 7 iña ikháá má e̱yo̱o̱ gáʼthi.

HISTORIA 24

José ndaʼyoo á mu niriʼkumijná a̱ngui̱i̱n

Xú káʼnii gáʼyoo á mu niriʼkhumijná a̱ngui̱i̱n dí nánguá ni̱ndxu̱ún xóo nákha nigujuaa xá.

HISTORIA 25

Bi̱ mbá guʼwíín nagún náa Egipto

Náa numuu dí israelitas exna mbiʼñún bi̱ kuwa náa goʼwóo Jacob raʼkháa jacobitas rá.

HISTORIA 26

Job nanindxu̱u̱ jmbi náa Dios

Job nindátigoo xúgíʼ, naʼniu nandii ga̱jma̱a̱ nikháñun e̱ji̱n. Lá Dios niʼni rí mamínuʼ xáʼ.

HISTORIA 27

Naʼtáñajunʼ mbáa rey bi̱ ra̱májánʼ náa Egipto

Náa numuu niʼthún xa̱bi̱i̱ dí muradíin xúgínʼ jiáma bi̱ ndiʼkhún nigumiin náa Israel rá.

HISTORIA 28

Nakríyaaʼ ada̱ cháñaʼ Moisés

Ru̱dúu̱ naxkamaa xóo manújngorámuʼ xtángoo náa naʼthí dí muradíin xúgínʼ jiáma israelita majkhinʼ bi̱ ndiʼkhún nigumiin.

HISTORIA 29

Náa numuu nigáyúu Moisés

Moisés nikumu̱u̱ dí xtáa xawii mu maʼni káwíin israelitas nákha gíʼdoo 40 tsiguʼ, mú raʼkháa xúʼko̱.

HISTORIA 30

Xtáʼdu̱u̱ iná rí gíʼdoo agiuʼ

Nda̱wa̱á dí nirígá mbaʼa milagros, Dios niʼthúu̱n Moisés dí ni̱jkha̱nú mbiʼi dí maguwíin israelitas náa Egipto.

HISTORIA 31

Moisés ga̱jma̱a̱ Aarón nduyáá Faraón

Náa numuu dí Faraón tséʼdxuun rí nutháán ga̱jma̱a̱ tséniñuʼ magajníin israelitas rá.

HISTORIA 32

Rí 10 gamiéjunʼ

Egipto nigíʼnuu mbá 10 gamiéjunʼ dí na̱ʼkha̱ náa Dios, numuu dí bi̱ naʼtáñajunʼ tséniñún israelitas magajníin.

HISTORIA 33

Nakidiin náa lamáa Maña̱ʼ

Moisés nakuiʼtháa lamáa Maña̱ʼ ikhú israelitas nakidiin náa ku̱ba̱ʼ mixooʼ.

HISTORIA 34

Mbá ganitsu nuxi̱ʼ

Ganitsu kiejunʼ rígi̱ nagajtaa mekhuíí.

HISTORIA 35

Jeobá naxná Xtángoo ndrígóo

Ndiéjunʼ nindxu̱u̱ a̱jma̱ xtángoo rí itháan gíʼdoo numuu rá.

HISTORIA 36

Aʼdá xédé bi̱ ki̱ʼni̱i̱ ga̱jma̱a̱ oro

Ndíjkha rí nandún mbuyamajkuíí mbáa xándú bi̱ ki̱ʼni̱i̱ ga̱jma̱a̱ xábí rá.

HISTORIA 37

Mbá guʼwá xtúgua náa rí muxna gamajku

Náa cuarto dí rígá itháan awúu̱n rígá e̱jna̱ rí nimbánuu.

HISTORIA 38

Mbá 12 xa̱bu̱ bi̱ nuñama

Mbá dí ethi bi̱ gu̱wi̱nʼ, ga̱jma̱a̱ mbá dí ethi gijmiin. Tsíin enimbu̱ún kuñún israelitas rá.

HISTORIA 39

Naxná ri̱ʼi̱ ixu̱u̱ Aarón

Ndíjkha rí naxná riʼyu̱u̱ mbá ixi̱ nijndooʼ ga̱jma̱a̱ dí naxná xndúu rá.

HISTORIA 40

Moisés naxnúu itsí

Moisés naʼngo̱o̱ naríyaʼ iyaʼ, mu ma̱ngaa naʼni rí makiʼnáa Jeobá.

HISTORIA 41

A̱bu̱nʼ bi̱ ki̱ʼni̱i̱ ga̱jma̱a̱ cobre

Ndíjkha rí Dios nikunguinʼ a̱bu̱nʼ mbiinʼ mu muphu̱u̱n xa̱bu̱ israelitas rá.

HISTORIA 42

Mbáa burru naʼthí

Burru ndaʼyoo mbá rí Balaam tseʼyoo.

HISTORIA 43

Josué nagi̱ʼi̱ xóo xa̱bu̱ ede̱

Á mu rí Moisés xóó migújkuíʼ, ndíjkha rí nariʼkuriya̱ʼ Josué xá.

HISTORIA 44

Rahab narkaʼwun xa̱bu̱ bi̱ nuñama

Xú káʼnii embáñun Rahab a̱jmi̱i̱n xa̱bu̱ bi̱ nuñama, ga̱jma̱a̱ ndiéjunʼ rí péñu endu̱ʼu̱u̱n xá.

HISTORIA 45

Nanújngun náa mañu Jordán

Índo ndxajkun kuwa rajngún náa iyaʼ, narígá mbá milagro.

HISTORIA 46

Xtátsí ndrígóo Jericó

Lá maʼngo̱o̱ maʼni mbá ñuu rí xájngudiri̱ga̱a̱ mbá tikuapo xtátsí ráʼ.

HISTORIA 47

Mbáa kuʼwáʼ náa Israel

Lá ma̱ndoo maʼni mbáa xa̱biya̱ rí marigá xkujndu náa xúgíʼ xuajen ráʼ.

HISTORIA 48

Nundxaʼwa̱a̱ májánʼ edxu̱ún gabaonitas

Maski ajndu nuninduwaʼ mu maʼthúún rí maʼni xúʼko̱, Josué gajmíi̱n israelitas nunimbánii ajngún.

HISTORIA 49

A̱jkha̱ʼ nánguá ejkha̱ kanuu

Rígá rí naʼni Dios ga̱jma̱a̱ numuu Josué mbá rí nimbá míʼtsú táʼni ga̱jma̱a̱ nánguá niʼni nda̱wa̱á.

HISTORIA 50

A̱jmi̱i̱n gu̱ʼu̱ bi̱ tsimiñun

Barac na̱jkha̱ kagu̱u̱n xa̱bu̱ Israel mu muxmijná, ikha jngó, ndíjkha naʼni rí Jael maʼngo̱o̱ rá.

HISTORIA 51

Rut ga̱jma̱a̱ Noemí

Rut naniñuʼ goʼwóo mu maxtáa ga̱jma̱a̱ Noemí ma̱ngaa rí maʼni ñajunʼ Jeobá.

HISTORIA 52

Gedeón gajmíi̱n 300 xa̱bi̱i̱

Dios niraʼwíin xa̱bu̱ náa ejército bi̱ rambáʼin bugi̱ mu maʼni mbá dí tsékujmaa kayuʼ.

HISTORIA 53

Rí nikudaminaʼ maʼni Jefté

Rí nikudaminaʼ náa Jeobá raʼkháa i̱ndó ikhaa gáʼnimbánuu, ma̱ngaa asndu a̱ʼdióo gáʼnimbánuu.

HISTORIA 54

Xa̱biya̱ bi̱ itháan migújkuíʼ

Xú káʼnii niʼni Dalila mu mbaʼyoo tsiakii rí nigiʼdoo Sansón rá.

HISTORIA 55

Mbáa ada̱ bi̱ naʼni ñajunʼ Dios

Dios najmiuu ada̱ Samuel mu maxnáxi mbá ajngáa dí mingíjyúuʼ náa Elí bi̱ kayá edxu̱u̱ náa ndxajkun.

HISTORIA 56

Saúl timbáa rey náa Israel

Ginii Dios nda̱yáaʼ, mú nda̱wa̱á nánguá nindoo gáʼyoo. Xkridoo Saúl naʼsngúlúʼ mbá ikha dí gíʼdoo numuu.

HISTORIA 57

Dios nda̱yáaʼ David xóo rey

Ndiéjunʼ eʼyoo Dios náa David rí gaʼyee Samuel tséʼyoo rá.

HISTORIA 58

David ga̱jma̱a̱ Goliat

David táxmínaʼ ga̱jma̱a̱ Goliat i̱ndó ga̱jma̱a̱ mbá xkarajtsi, ikhaa nijmuu mbá ajua̱nʼ rí itháan gíʼdoo tsiakii.

HISTORIA 59

Náa numuu egáyúu David

Nákha ginii, Saúl xtáa gagi ga̱jma̱a̱ David, mú nda̱wa̱á nindoo maxíyáa. Náa numuu rá.

HISTORIA 60

Abigaíl ga̱jma̱a̱ David

Abigaíl nixná mbiʼyuu xa̱bu̱ skágunʼ ajmbio̱o̱, mú ikhaa naʼni kríyaaʼ... maski ajndu i̱ndó nguáthá mbiʼi.

HISTORIA 61

David nugíiʼ xóo rey

David nasngájma rí ma̱ndoo mani̱ndxu̱u̱ rey, xó má dí naʼni ga̱jma̱a̱ xó má dí naʼni gaʼduunʼ maʼni.

HISTORIA 62

Narígá xkujndu náa goʼwóo David

David nakudaminaʼ aʼkhá rí mitsáʼkhúun, ga̱jma̱a̱ rígi̱ naʼni marigá xkujndu náa ikhaa ga̱jma̱a̱ náa goʼwóo mba̱yu̱ʼ tsiguʼ.

HISTORIA 63

Rey Salomón bi̱ gíʼdoo wéñuʼ edxu̱u̱

Lá phú gajkhun rí Salomón maxpiʼtáa ada̱ ráʼ.

HISTORIA 64

Salomón naʼni templo

Maski ajndu nijmañuu wéñuʼ, Salomón niʼngu̱u̱n nini̱i̱ mu maʼni mbá dí ra̱májánʼ.

HISTORIA 65

Nawiʼtáa reino

Índo̱ Jeroboán nagíʼdu̱u̱ raʼtáñajunʼ, naʼni rí xa̱bu̱ xuajen ní xúnimbu̱ún xtángoo ndrígóo Dios.

HISTORIA 66

Reina a̱ʼgu̱ Jezabel phú ra̱májánʼ

Nda̱a̱ nditháan dí gárikhoo mu magiʼdoo dí eyoo.

HISTORIA 67

Josafat nakumu̱u̱ kaʼyoo Jeobá

Ndíjkha rí nagún mbá ejército guxmijná ga̱jma̱a̱ ginii egún xa̱bu̱ bi̱ nuni ajmúú rí asndu na̱nguá kuda ajua̱nʼ rá.

HISTORIA 68

Ajmi̱i̱n e̱ji̱n nakuwa mbu̱júu̱

Lá ma̱ndoo mata̱nga̱a̱ maxtáa mbu̱júu̱ xa̱bu̱ bi̱ nikháñu ráʼ. ¡Nirígá má nákha ginii!

HISTORIA 69

Dxáʼgú nambáyuu mbáa xa̱bu̱ nikhi̱i̱

Támiñuu maʼthí, ga̱jma̱a̱ xúʼko̱ ni̱jkha̱nú nirígá mbá milagro.

HISTORIA 70

Jonás ga̱jma̱a̱ e̱gi̱ʼ mba̱a̱

Jonás nijmañuu dí ra̱ʼkhá tháán gíʼdoo wéñuʼ numuu maʼni xó má eʼthúu̱n Jeobá.

HISTORIA 71

Dios nakudaminaʼ maxná mbá Ku̱ba̱ʼ mitsaan

Timbá ku̱ba̱ʼ mitsaan dí nirígá ninindxu̱u̱ lájuíin, mú rígi̱ maʼni náa xúgíʼ tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ.

HISTORIA 72

Dios nambáyuu Ezequías

Náa mbóó mbruʼun, mbáa ángel nagudíin mbá 185,000 soldados asirios.

HISTORIA 73

Imba̱wíí rey májánʼ náa Israel

Imba̱wíí rey májánʼ náa Israel, Josías niʼne mbá rí ndiyóoʼ mba̱a̱ tsiake.

HISTORIA 74

Mbáa xa̱bu̱ bi̱ na̱nguá miñu

Jeremías nikumu̱u̱ rí dxámá nindxu̱u̱ mu mani̱ndxu̱u̱ gaʼyee, mú Dios ndaʼyoo dí maʼngo̱o̱ maʼni.

HISTORIA 75

Kuwa a̱jkhu̱u̱n jiáma náa Babilonia

Kuwa májánʼ maski na̱nguá kuwa mijngii náa guʼwún.

HISTORIA 76

Naguma gámbáa Jerusalén

Dí numuu rí Dios niniñuʼ xa̱bu̱ sia̱nʼ munigámbun Jerusalén rá.

HISTORIA 77

Nimbáa taʼngo̱o̱ gaʼni rí musmbatigu̱u̱n

Lá ajtsíin jiáma bugi̱ bi̱ nunimbu̱u̱n maʼni káwíin Dios náa horno rí mijkha wéñuʼ ráʼ.

HISTORIA 78

Naguma ajngáa náa pared

Gaʼyee Daniel naʼthí dí eyoo gáʼthi a̱jkhu̱ ajngáa.

HISTORIA 79

Daniel xtáa náa majñúnʼ mbaʼin león

Daniel xtáa makhañúu. Lá nirígá rí maʼni mu xárígá ráʼ.

HISTORIA 80

Xuajñu Dios nagájnuu náa Babilonia

Ciro, Rey ndrígóo persa niʼnimbánuu mbá dí kiʼtáriyaʼ índo niʼni gámbáa Babilonia, rí xúgi̱ naʼnimbánuu imbo̱o̱.

HISTORIA 81

Nakumu̱ún kuyáá rí Dios má gambáñun

Mu nunimbu̱ún kuyáá Dios, israelitas tsénimbaní tikhuu xtángoo ndrígu̱ún xa̱bu̱ numbaaʼ. Lá maʼni tsajkurámiinʼ Dios xáʼ.

HISTORIA 82

Mardoqueo ga̱jma̱a̱ Ester

Vasti ninindxu̱u̱ mbáa reina mitsiʼyáa, maski ajndu xúʼko̱ rey Asuero niriʼkhui̱i̱ ga̱jma̱a̱ reina Ester. Náa numuu rá.

HISTORIA 83

Xtátsí ndrígóo Jerusalén

Índo̱ nuni̱i̱ xtátsí, bi̱ nuñajunʼ gíʼmaa maguaʼdáá xawii chídí rí mbruʼun ga̱jma̱a̱ rí mbiʼi.

HISTORIA 84

Mbáa ángel na̱jkha̱ gáʼyoo María

Na̱ʼkha̱ gáʼthúu̱n ajngóo Dios: Magiʼdaa mbáa ada̱ bi̱ mani̱ndxu̱u̱ rey ga̱jma̱a̱ maʼtáñajunʼ kámuu.

HISTORIA 85

Jesús nagumaa náa kajchún xujkhúʼ

Náa numuu rí mbáa bi̱ mani̱ndxu̱u̱ rey nigumaa náa nuxnitsún xujkhúʼ rá.

HISTORIA 86

Nagún náa ejkha̱ a̱ʼgua̱a̱n

Tsáa nijkha kagu̱u̱n náa Jesús astrólogos rá. Mbáa maguanáʼ tsiánguá xóo gáxti̱ʼña̱a̱.

HISTORIA 87

Dxámá Jesús xtáa náa templo

Dxámá tsíge ra̱ʼkhá tháán najmañuu rí asndu namajkhún xa̱bu̱ tsí nusngáa náa templo.

HISTORIA 88

Juan nakumáʼ Jesús náa iyaʼ

Juan xtáa rakumíinʼ iyááʼ xa̱bu̱ aʼkhá. Xí Jesús na̱nguá gíʼdoo aʼkhúun, ndí numuu rí Juan nakumáanʼ náa iyaʼ rá.

HISTORIA 89

Jesús naʼni kaʼwu̱u̱ templo

Jesús nandoo kaʼñúún i̱kha jngó nakiʼnáa kaʼñúún.

HISTORIA 90

Jesús xtáa ga̱jma̱a̱ a̱ʼgu̱ náa ga̱jnu̱ʼ iyaʼ

Xóo gándoo iyaʼ rí naxná Jesús marígúu rí nakándau a̱ʼgu̱ samaritana jamí rí naxatanga̱a̱ makándau nda̱wa̱á rá.

HISTORIA 91

Jesús naʼsngáa náa mbá kúbá

Discurso rí niʼsngáa Jesús náa Kúbá magiʼdoo má xúʼko̱ ku̱ma̱.

HISTORIA 92

Jesús nakuxi̱i̱n bi̱ nikháñun

Tsiakii ndrígóo Dios ga̱jma̱a̱ a̱jma̱ ajngáa, Jesús niʼni rí mbaʼya mbu̱júu̱ a̱ʼdée Jairo.

HISTORIA 93

Jesús naxniʼtsun mbaʼin wéñuʼ xa̱bu̱

Rí Jesús nixniʼtsun ga̱jma̱a̱ mbá milagro mbaʼin xa̱bu̱, ndí rí gíʼdoo numuu nisngájma Jesús rá.

HISTORIA 94

Nandoo kaʼñúún wéñuʼ e̱ji̱n

Jesús niʼsngúún apóstoles dí ra̱ʼkhá tháán rígá majmañún náa e̱ji̱n bi̱ mixtiʼkhu tsiguúnʼ.

HISTORIA 95

Xú káʼnii eʼsngáa Jesús

Xkri̱da ndrígóo samaritano nindxu̱u̱ mbá xkri̱da rí nijmuu má xúʼko̱ Jesús.

HISTORIA 96

Jesús naʼni thanún xa̱bu̱ bi̱ naʼniún nandii

Ndi eʼne milagros ndrígóo Jesús rá.

HISTORIA 97

Jesús na̱ʼkha̱ xóo mbáa Rey

Mbaʼin xa̱bu̱ nundriguíi Jesús, mú raʼkháa xúgínʼ nadxún rí nduyáá ikhaa.

HISTORIA 98

Jesús xtáa náa kúbá rí mbiʼyuu Olivos

Jesús niʼthún mbá a̱jkhu̱u̱n apóstoles ndrígóo rí marigá mbiʼi xúge̱.

HISTORIA 99

Ganitsuwañu ndrígóo Señor

Náa numuu rí Jesús niʼthún discípulos rí muniriyaaʼ mámbá tsiguʼ rí nakueʼtso wañuu Jesús rá.

HISTORIA 100

Jesús xtáa náa ixi̱ ri̱ʼi̱

Náa numuu rí Judas nagujua̱ Jesús rá.

HISTORIA 101

Nuxiyáa Jesús

Nákha wrájkamaa náa ixi̱ náa inu makhañúu, Jesús niʼthí ga̱jma̱a̱ numuu mbá Ku̱ba̱ʼ mitsaan.

HISTORIA 102

Jesús ndaʼya

Índo̱ mbáa ángel naʼni níjni itsí rí kúgoo ga̱jma̱a̱ iñáʼ náa nijuaʼdi̱i̱ Jesús, guardias naguanún tsiánguá índo̱ nduyáá.

HISTORIA 103

Náa mbá cuarto rí kúgoo

Náa numuu rí discípulos na̱nguá eninuwinʼ Jesús nda̱wa̱á rí nituxi̱i̱ rá.

HISTORIA 104

Jesús natanga̱a̱ mekhuíí

Nákha xóó tséjkha̱a̱ mekhuíí, Jesús naxnún imbóó xtángoo discípulos ndrígóo.

HISTORIA 105

Naguáʼthi̱i̱n náa Jerusalén

Náa numuu rí Jesús naxnún xi̱ʼ kaʼwu discípulos índo̱ naʼni Pentecostés rá.

HISTORIA 106

Nagájni̱i̱n náa guʼwá e̱jua̱nʼ

Xa̱bu̱ ede̱ judíos nuxudiinʼ náa guʼwá e̱jua̱nʼ apóstoles mu muniñaʼ rutaraʼa, mú Dios rígá imbo̱o̱ rí nandoo.

HISTORIA 107

Esteban nuxnáá ga̱jma̱a̱ itsí

Nákha kuwa ruxná ga̱jma̱a̱ itsí, Esteban naʼtájkháan wéñuʼ.

HISTORIA 108

Kamba̱a̱ rí na̱jkha̱ náa xuajin Damasco

Mbá aguʼ eʼni rí ní xáyaxi Saulo ga̱jma̱a̱ mbá aʼwá dí niwáán mekhuíí eʼni rí mariʼkuminaʼ.

HISTORIA 109

Pedro na̱jkha̱ gáʼyoo Cornelio

Lá ndaʼyoo Dios dí itháan guáʼdáá numún xa̱bu̱ bi̱ imbo̱o̱ raza ráʼ.

HISTORIA 110

Timoteo nambáyuu Pablo

Timoteo nagájnuu náa goʼwóo mu maʼga̱ ga̱jma̱a̱ Pablo gáʼtaraʼa.

HISTORIA 111

Mbáa dxámá bi̱ niʼgu

Eutico nagumuu naʼgu náa timbá discurso dí naxná Pablo, mú na̱nguá náa dí maʼni raga̱jma̱. Dí narígá náa tapo̱o̱ nájma̱ discurso nindxu̱u̱ mbá milagro.

HISTORIA 112

Nakáwíin náa mbá chímba̱a̱ ku̱ba̱ʼ

Índo̱ nakujmaa dí nándáa dí muni, Pablo naʼdxaun ajngáa dí na̱ʼkha̱ náa Dios dí naʼni magiʼthu̱u̱n rí marigá dí májánʼ.

HISTORIA 113

Pablo xtáa náa xuajin Roma

Xú káʼnii eʼni ñajunʼ Pablo índo̱ gídáʼ náa guʼwá e̱jua̱nʼ dí nindxu̱u̱ apóstol rá.

HISTORIA 114

Mambáa xúgíʼ dí ra̱májánʼ

Náa numuu nakunguinʼ Dios ejército ndrígóo mu muxmijná náa guerra dí mbiʼyuu Armagedón, náa nayéjkha̱ edxu̱u̱ Jesús rá.

HISTORIA 115

Mbá nuxi̱ʼ Ku̱ba̱ʼ mitsaan

Nirígá mbá míʼtsú índo̱ xa̱bu̱ nikuwa náa mbá ku̱ba̱ʼ mitsaan, ga̱jma̱a̱ marigá mbu̱júu̱ xúʼko̱.

HISTORIA 116

Xú káʼnii gándoo gákuwáanʼ kámuu mbiʼi

Lá i̱ndó ndayóoʼ muniʼnuʼ mbá lájuíin numuu Jeobá ga̱jma̱a̱ numuu Jesús rá. Á mu na̱nguá, ndiéjunʼ xóó eyóoʼ rá.

Graxe̱ rí naguma náa Libro ndrígóʼ náa na̱ʼkha̱ raʼthí ga̱jma̱a̱ numuu Biblia

Textos ndrígóo Biblia ga̱jma̱a̱ graxe̱ dí mambáñun e̱ji̱n majmañún itháan náa mámbá historia.