Atambaʼtaa mu matraxnuu

Ayuʼ náa naʼthí rí xú káʼnii nindxu̱u̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

Atraʼwíí ajngáa me̱ʼpha̱a̱

 KÍXNUU 13

Ndiéjunʼ ñajunʼ eʼni mbáa precursor rá.

Ndiéjunʼ ñajunʼ eʼni mbáa precursor rá.

Canadá

Nagún rutaraʼa mámbá guʼwá

Nusngáa ga̱jma̱a numuu Biblia

Naʼnigajmaa̱ mbáwíi

Ajngáa precursor nandoo gáʼthi bi̱ nagíʼdu̱u̱ maʼni mbá ñajunʼ o xóo mbáa xa̱bu̱ bi̱ nambaʼtoo kamba̱a̱. Jesús ninindxu̱u̱ mbáa precursor, nixuʼmaa náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ mu maʼtaraʼa ajngáa rí naxná tsiakii, ga̱jma̱a̱ maʼni rí xa̱bu̱ maguaʼnu makáwíin (Mateo 20:28). Rí mbiʼi xúgi̱ nonexo xó má xkri̱da ndrígóo Jesús ga̱jma̱a̱ nuriyaʼxo mbiʼi mu mbuʼñíinʼ xa̱bu̱ bi̱ manindxu̱ún discípulos (Mateo 28:19, 20). Tikhun nigi̱ʼdi̱i̱ ninindxu̱ún precursor.

Mbáa bi̱ naʼni má xúʼko̱ ñajunʼ Jeobá. Xúgiáanʼxo bi̱ ñajuanʼxo xa̱bi̱i̱ Jeobá nutaráʼaxo ajngáa rí májánʼ. Tikhun nuriyaʼ májánʼ awan mu manindxu̱ún precursor regular ga̱jma̱a̱ nuxnaxi̱i̱ 70 hora mámbá gu̱nʼ. Ikha jngó, mbaʼin nduyáaʼ mbá ñajunʼ rí tikhu mbiʼi. Eʼwíínʼ naxtaʼwíin xóo precursor especial ga̱jma̱a̱ nuxuʼmiin náa ndayóoʼ wéñuʼ miʼtaraʼa; ga̱jma̱a̱ ikhiin nuxnaxi̱i̱ 130 hora o itháan rí mámbá gu̱nʼ. Bi̱ nindxu̱ún precursor na̱nguá guáʼdáá wéñuʼ ga̱jma̱a̱ nduyáá májánʼ rí Jeobá má gáxnún rí ndañúnʼ (Mateo 6:31-33; 1 Timoteo 6:6-8). Bi̱ tseʼngu̱u̱n manindxu̱ún precursor regular o especial nanindxu̱ún precursor auxiliar, bi̱ nutaraʼa 30 o 50 hora rí mbá gu̱nʼ.

Mbáa precursor nanigu̱ʼ maʼni rígi̱ numuu rí nandoo kaʼyoo Dios ga̱jma̱a̱ nandoo kaʼñúún xabu̱. Xó má Jesús, ikháanʼ ndu̱ya̱a̱xo rí ndayóoʼ wéñuʼ mudxawíín xa̱bu̱ ga̱jma̱a̱ numuu Ajngá rawunʼ Dios (Marcos 6:34). Mu kuáʼdááxo ku̱ma̱ rí ma̱ndoo mambañuun asndu nákha xúgi̱ mu ikhiin mbuyáá rí ma̱ndoo makuwá májánʼ wéñuʼ nda̱wa̱á. Bi̱ nindxu̱ún precursor nuriyaʼ mbiʼi ga̱jma̱a̱ tsiakii ndrígu̱ún mu mumbañún xa̱bu̱ numbaaʼ gajmiún mu muniʼnuʼ ajngáa rí májánʼ ndrígóo Dios, ikhiin nuni rígi̱ numuu rí nandúún kuñúún wéñuʼ xa̱bu̱ (Mateo 22:39; 1 Tesalonicenses 2:8). Rígi̱ naʼni rí precursor maʼni itháan gujkhuʼ fe ndrígóo ga̱jma̱a̱ maʼni rí mambáxuu itháan májánʼ ga̱jma̱a̱ Dios, ma̱ngaa naʼni rí maxtáa gagi wéñuʼ (Hechos 20:35).

  • Ndiéjunʼ ñajunʼ eʼni mbáa precursor rá.

  • Ndiéjunʼ xkaxi̱i̱ mbáa precursor mu maʼni má xúʼko̱ ñajunʼ Jeobá rá.