Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Carta ndrígóo Cuerpo Gobernante: 2017

Carta ndrígóo Cuerpo Gobernante: 2017

A̱ngui̱nʼ bi̱ nandoʼ ka̱ya̱la wéñuʼ:

Índo̱ niʼni mbá 2600 tsiguʼ, gaʼyee Ezequiel ndiʼyoo mbóo visión. Mbóo carro mba̱a̱ wéñuʼ dí na̱jkha̱ kayóo bi̱ Kaʼyoo maʼtá ñajunʼ náa xúgíʼ numbaaʼ. Rí naʼni maguanúlúʼ tsiánguá nindxu̱u̱ rí xú káʼnii carro ndrígóo Dios naʼba̱a̱n. Na̱jkha̱ nacha̱ wéñuʼ xóo ajkuun, maski ajndu nariʼkhuu náa ejkha̱, ma̱ngaa asndu tsegutuáʼanʼ (Ezeq. 1:4, 9, 12, 14, 16-27).

Ndiéjunʼ eʼni marmáʼáan a̱jkiu̱lú visión rígi̱ rá. Rí xuajñu Jeobá dí rígá mekhuíí nimbá miʼtsú na̱nguá wi̱ji̱. Ndiéjunʼ guʼthá ga̱jma̱a̱ numuu xuajñuu dí rígá náa ku̱ba̱ʼ xá. Rí nirígá tsiguʼ dí ninújngoo nasngájma rí Jeobá xtáa raʼni dí xuajñuu dí rígá náa tsu̱du̱u̱ ku̱ba̱ʼ ma̱ngaa maʼga̱ nacha̱ wéñuʼ.

Náa Estados Unidos, mbaʼin bi̱ kuwa náa guʼwá Betel niguaʼdáá ñajunʼ dí magajnáá náa Brooklyn mu magún gakuwa náa imbo̱ʼ nuxi̱ʼ central mundial, náa Warwick (Nueva York), o náa i̱ʼwáʼ mbayuuʼ Betel. Ga̱jma̱a̱ tikhun nixungui̱i̱n magún i̱mba̱ níʼkhá. Náa i̱ʼwáʼ xuajen mba̱ʼu̱, betelitas niñajunʼ gakhi̱i̱ wéñuʼ náa naguma guʼwá, náa naguma májáánʼ, ga̱jma̱a̱ náa ndi̱wa̱a̱ sucursales, o ndiyóoʼ magún gakuwa i̱mba̱ níʼkhá. Maski ajndu mbaʼánʼ dí ikháanʼ táʼyóoʼ má muriʼkhui̱i̱ guʼwálá, mbáa niguaʼdáá wéñuʼ ñajunʼ náa i̱ʼwáʼ.

Bi̱ Cuerpo Gobernante nadxúún wéñuʼ ga̱jma̱a̱ naxnún tsiakii índo̱ ndaʼyoo dí a̱ngiu̱lú bi̱ kuwa náa xúgíʼ tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ kuwa ruñajunʼ gakhi̱i̱ mu magún xóo ejkha̱ xuajñu Jeobá. Nduyaxu dí mbaʼin nagún gúyambáá náa ndañún itháan bi̱ mutaráʼa. Iʼwíínʼ niraʼwíi mutaráʼa náa kuwa bi̱ nuthi i̱ʼwáʼ ajngáa o nugíʼ mutaráʼa mixtiʼkhu. Ga̱jma̱a̱ mbaʼin wéñuʼ nuni i̱mba̱ núthu mu maʼni itháan mba̱a̱ ñajunʼ dí nuni. Ma̱ngaa, xúgínʼ cristianos bi̱ naguáju̱n jmbu, asndu bi̱ buanii o bi̱ nandoo kháñuun, nagún má xúʼko̱ ga̱jma̱a̱ xúgíʼ tsiakii ndrígu̱ún náa kamba̱a̱ dí na̱jkha̱ kagui̱i̱n makuwá kámuu, nuni má xúʼko̱ ñajuunʼ Jeobá ga̱jma̱a̱ kuwa xawii musngajmá dí Satanás nindxu̱u̱ bi̱ naʼni nduwaʼ(1 Cor. 9:24).

Ma̱ndoo makuwáanʼ gajkhun dí Jeobá ndaʼyoo tsiakii dí nunila xúgiáanʼ (Heb. 6:10). Rí nunila nindxu̱u̱ xóo dí niʼni Abrahán ga̱jma̱a̱ Sara. Índo̱ ikhaa gíʼdoo 70 tsiguuʼ, nixtáa xawii mu maniñuuʼ xuajen Ur mu maʼga̱ gajmíi̱nʼ bi̱ kuwa náa goʼwóo náa ku̱ba̱ʼ ndrígóo Canáan. Ikhí ndiyóoʼ maxtáa náa guʼwá xtíin mbá cien tsiguʼ, asndu índo̱ nikháñuu. ¡Ra̱ʼkhá tháán májánʼ tsiakii dí nisngájma ikhaa ga̱jma̱a̱ a̱ʼgiu̱u̱ bi̱ nandoo kaʼyoo wéñuʼ! (Gén. 11:31; Hech. 7:2, 3).

Májánʼ gáʼnii xí nuraximíjná á mu mangáanʼ nuʼni xúʼko̱ káʼnii. Phú gajkhun, bi̱ nawi̱ji̱ jmbu náa iwáá mbiʼi rígi̱ naʼnimbánuu dí Jesús gíʼthu̱u̱n náa ikháanʼlu. Ikhaa niʼthá  ñajunlú: “Guʼgua̱ ga̱jma̱a̱ gusngún xa̱bu̱ bi̱ kuwa náa xúgíʼ xuajin, guxuʼmíinʼ iyááʼ ga̱jma̱a̱ mbiʼyuu Anu̱lú ga̱jma̱a̱ A̱ʼdióo ga̱jma̱a̱ xi̱ʼ kaʼwu” (Mat. 28:19).

Índo̱ niʼthí “guʼgua̱”, Jesús nindoo gaʼthí dí makuwáanʼ má xúʼko̱ ruñajunʼ. ¡Ra̱ʼkhá tháán nadxuu a̱jkiu̱xuʼ índo̱ nduyaxu dí niʼngo̱o̱ nini bi̱ nagún kidxuuʼ Cristo nákha timbá tsiguʼ! Nakujmaa kaʼwu rí índo̱ nuʼtáraʼa ajngáa nuxi̱ʼ ndrígóo Reino, Jeobá naʼni tsajkurámuuʼ ga̱jma̱a̱ ikhaa nañambáá náa ñajunʼ rígi̱ (Mar. 13:10).

Mbaʼin xa̱bu̱ nundrígú ajngáa. Nákha tsiguʼ dí ninújngoo niʼni mbá 8,340,847 publicadores ga̱jma̱a̱ niwaxná 10,115,264 bi̱ nuʼsngúún ga̱jma̱a̱ numuu Biblia dí mbá gu̱nʼ. Nakujmaa kaʼwu dí carro ndrígóo Dios na̱nguá wi̱ji̱, ¡ikháanʼla ma̱ngaa ragíʼmaa maguajún! Ikha jngó guni má xúʼko̱ ñajunʼ ndrígála mbiʼi dí naguanúu nákha xóó tseruguáa xkrugua Jeobá náa dí maguma káwáanʼ.

¡Ra̱ʼkhá tháán májánʼ dí naʼni marmáʼáan a̱jkiu̱lú dí naʼthí náa texto rí kaʼyoo tsiguʼ 2017! Ikhí naʼthí: “Ga̱ku̱ma̱ʼ xtayáá Jeobá ga̱jma̱a̱ atani rí májánʼ” (Sal. 37:3). Índo̱ nuʼnimbulúʼ ajngáa rígi̱ ga̱jma̱a̱ nuʼni dí májánʼ índo̱ nuʼni ñajuunʼ Jeobá, nusngajmá dí nakumulú kuʼyáá ikhaa. Garmáʼáan a̱jkiu̱lú má xúʼko̱ dí na̱nguá kuwáanʼ ndajkuáanʼ. Jesús nikudaminaʼ: “¡Gu̱ya̱a̱! xtáá ga̱jma̱á nindxa̱la xúgíʼ mbiʼi asndu índo̱ rí mambáa xúgíʼ dí xtáa rarígá náa numbaaʼ” (Mat. 28:20). Lá xáʼni mbanuu dí nikudaminaʼ xáʼ.

Garmáʼáan a̱jkiu̱lú: Jeobá maʼni tsajkurámuʼ má xúʼko̱ ñajunʼ dí nuʼnilú. Tséʼniuu má, á mu mba̱a̱ o chíʼgíʼ, rí ikhaa nandoo dí muxnáá asndu xó má eʼngulú ma̱ngaa dí muʼni ga̱jma̱a̱ májánʼ a̱jkiu̱lú. Índo̱ nuʼni xúʼko̱, nuʼni dí maʼdxuu a̱jkiu̱u̱n ga̱jma̱a̱ nuʼni dí maxtáa gagi (2 Cor. 9:6, 7). Ikha jngó, guʼtákáñii má xúʼko̱ Anu̱lú, guʼnigajmaa Ajngá rawuunʼ ma̱ngaa guʼtáraʼa ga̱jma̱a̱ gagi. Xúʼko̱ gaʼni dí nambáxulúʼ gajmiúlú Jeobá maʼni itháan gujkhuʼ.

Satanás ndaʼyoo “rí na̱jkha̱ ratumuu mbiʼi rí nikhánúu maxtáa” ga̱jma̱a̱ naʼni minaʼ dí xákuwáanʼ jmbu náa Jeobá (Rev. 12:12). Índo̱ xóó nandoo, Gixa̱a̱ maʼni minaʼ xó má eʼngo̱o̱ mu maguwáanʼ náa kamba̱a̱ dí májánʼ. Mú, á mu nakuwáanʼ mijngii náa Jeobá, Gixa̱a̱ nditháan xáʼngo̱o̱ gáʼni rí eyoo (Sal. 16:8). Xámbumala dí nanduxu kuyala wéñuʼ ga̱jma̱a̱ dí nuxnala núma̱aʼ ga̱jma̱a̱ numuu xúgíʼ dí nuni mu mumbáyuxu mu muñewa̱a̱n dí ndayóo ga̱jma̱a̱ numuu Reino náa iwáá mbiʼi rígi̱.

A̱ngia̱la,

Cuerpo gobernante ndrígu̱ún bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá