ATRIʼKHU̱U̱ RÍ XÚ KÁʼNII MA̱TA̱YA̱A̱
Text
Image

9:24-27

70 XMÁNÁ (490 TSIGUʼ)

 • 7 XMÁNÁ (49 TSIGUʼ)

  455 ts.g. “Nijuiʼthá maguma̱a̱ xuajen Jerusalén”

  406 ts.g. Niguma̱a̱ xuajen Jerusalén

 • 62 XMÁNÁ (434 TSIGUʼ)

 • 1 XMÁNÁ (7 TSIGUʼ)

  29 ts.n. Na̱ʼkha̱nú Mesías

  33 ts.n. Mesías nikháñuu

  36 ts.n. Naguámbá 70 xmáná