Náa capítulo 31 ndrígóo Proverbios na̱ʼkha̱ mbá ajngáa rí gíʼdoo wéñuʼ numuu rí nigruigú rey Lemuel rí nikuʼma ru̱dúu̱. Xtágabu ndrígóo niʼsngóo ndiéjunʼ gáyáʼ náa mbá a̱ʼgu̱ bi̱ mbayáa.

A̱ʼgu̱ bi̱ najmaa nindxu̱u̱ jmbii

31:10-12

  • Índo̱ nuraʼwíí mbá rí muni náa mbá guʼwíin, ikhaa naʼthí ga̱jma̱a̱ gamajkhu rí endxa̱ʼwáminaʼ ga̱jma̱a̱ tséʼthi maguma rí nandoo ikhaa.

  • Ajmbio̱o̱ ndaʼyoo rí ikhaa majmañuu maraʼwíí maʼni rí májánʼ ga̱jma̱a̱ tséʼthúu̱n mámbá rí maraʼwíí maʼni.

A̱ʼgu̱ bi̱ najmaa nañajunʼ

31:13-27

  • Najmañuu naguxi̱i̱ mbújkha̱a̱ ma̱ngaa tségiʼdoo wéñuʼ mu bi̱ kuwa náa goʼwóo makuwa kaʼwu ga̱jma̱a̱ makujmiin míjínʼ ma̱ngaa rí maguaʼdáá má xúʼko̱ ganitsu.

  • Nañajunʼ wéñuʼ ga̱jma̱a̱ nañewu̱u̱n mbiʼíí mbruʼun bi̱ kuwa náa goʼwóo.

A̱ʼgu̱ bi̱ najmaa naʼni ñajunʼ Dios

31:30

  • Naʼni ñajunʼ Dios ga̱jma̱a̱ naʼniminaʼ mambaxúu májánʼ ga̱jma̱a̱ ikhaa.