Rí mbiʼi xúgi̱ ra̱mingíjyúuʼ muʼni dí makuwáanʼ gakhii. Nakiéʼkulu mba̱yu̱ʼ mbiʼi ga̱jma̱a̱ tsiakii ndrígúlú mú muʼtsi, muʼni numa̱a̱, majmulúʼ, muʼni̱i̱ ga̱jma̱a̱ muñewa̱a̱n xúgíʼ rí kuaʼdáálu. Jesús tágiʼdoo wéñuʼ mu xáriyakaʼyúuʼ mbiʼi dí maʼtáraʼa (Mt 8:20).

Ikháánʼ rá. Ndiéjunʼ rí eyóoʼ matani mu ma̱ndoo marataráʼa itháan rá. Mbáa ma̱ndoo maʼni precursor mbáa bi̱ xtáa náa guʼwáaʼ á mu nagájnuu májánʼ awan. Asndu á mu ikháánʼ má xtaa ratani̱ káxi̱ ñajunʼ Jeobá, lá natayáá rí mañúú mañúú dí naʼni maraʼdáá itháan naʼniaʼ mingíjyúuʼ rá. Á mu na̱nguá tani dí maraʼdáá wéñuʼ índo̱ natani ñajunʼ Jeobá, maʼni rí xáʼyáaʼ nimbá ga̱jma̱a̱ maraxtaa gagi (1Ti 6:7-9).

Ndiéjunʼ gándoo mani mu mataráʼa itháan rá.