Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Lá ni̱ndxu̱ún creacionistas xa̱bi̱i̱ Jeobá ráʼ.

Lá ni̱ndxu̱ún creacionistas xa̱bi̱i̱ Jeobá ráʼ.

Na̱nguá. Maski ajndu xa̱bi̱i̱ Jeobá nakumuxu rí Dios niʼni xúgíʼ dí rígá, na̱nguá embáyixu creacionismo. Náa numuu rá. Numuu dí rígá ku̱ma̱ rí nuthi creacionistas rí tséʼkha̱ raʼthí náa Biblia. Guʼyáá a̱jma̱ ku̱ma̱:

  1. Ndijyúuʼ majun mbiʼi rí niguma xúgíʼ. Mbaʼin creacionistas nuthi rí mámbá mbiʼi ndijyúuʼ 24 horas náa majun mbiʼi. Mú náa Biblia, ajngáa mbiʼi ma̱ndoo maʼni itháan mba̱yu̱ʼ (Génesis 2:4; Salmo 90:4).

  2. Tsiguʼ Ku̱ba̱ʼ. Imbo̱o̱ rí nuthi tikhun creacionistas rí i̱ndó nguáthá mil tsiguʼ gíʼdoo Ku̱ba̱ʼ. Mú náa Biblia naʼthí rí Ku̱ba̱ʼ ga̱jma̱a̱ numbaaʼ rígá má índo̱ niʼni majun mbiʼi (Génesis 1:1). Ikha jngó, xa̱bi̱i̱ Jeobá tseni gaʼduunʼ informe rí nuxna científicos índo̱ nuthi rí planeta gíʼdoo mba̱yu̱ʼ tsiguʼ.

Gajkhun má rí xa̱bi̱i̱ Jeobá nunimbuxu rí niguma xúgíʼ, na̱nguá má etaxu dí raʼkhí eʼni ciencia. Ndu̱ya̱a̱ gajkhun rí naʼsngáa náa Biblia nambánii ga̱jma̱a̱ rí eʼthí ciencia.