Atambaʼtaa mu matraxnuu

Anújngaaʼ náa imbo̱o̱ ináa

Bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá

me̱ʼpha̱a̱

Lá nakumu̱ún kuyáá Jesús bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá ráʼ.

Lá nakumu̱ún kuyáá Jesús bi̱ nutaraʼa numuu Jeobá ráʼ.

Xúʼko̱. Jesús má niʼthí: “Ikun ñajunʼ ri jamba, gajma ri gako, gajma ri ndaʼya. Asjndo nimba tsiʼka naʼ Ana xi raʼka gajma numuʼ Ikun” (Juan 14:6). Nduʼyáá gajkhun rí Jesús ni̱ʼkha̱ náa tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ mu maxnáximinaʼ makhañúu xóo xa̱bu̱ jmbii (Mateo 20:28). Rí nikháñu ga̱jma̱a̱ rí nigabi̱i̱ niʼngo̱o̱ niʼni rí bi̱ gaguaʼdáá fe náa ikhaa makuwa kámuu mbiʼi (Juan 3:16). Ma̱ngaa nduʼyáá rí Jesús xtáa raʼtáñajunʼ xóo Rey náa reino ndrígóo Dios mekhuíí bi̱ inu ma̱ʼkha̱ kayóo rí tsímáá náa xúgíʼ tsu̱du̱u̱ Ku̱ba̱ʼ (Revelación 11:15). Mú ikhaa niʼthí: “Anu̱ʼ itháan gíʼdoo numuu ki xóo ikhúúnʼ” (Juan 14:28). Ikháanʼxu nunimbuxu ajngáa rígi̱ ga̱jma̱a̱ na̱nguá ekumuxu rí Jesús nindxu̱u̱ Dios bi̱ gíʼdoo xúgíʼ tsiakii. Ikha jngó, tséyamajkuííxu.