Tüna Nacaetchaü̃ i Yeuwaarü Orearü Uruü̃gütchiga

Taꞌacüü̃ nayaõgüü̃ i Yeuwaarü Orearü Uruü̃gü?

Nüü̃ cudau i ngema 15arü Yeuwaarü Orearü Uruü̃güarü õgüü̃

Taꞌacüü̃ nayaõgüü̃ i Yeuwaarü Orearü Uruü̃gü?

Nüü̃ cudau i ngema 15arü Yeuwaarü Orearü Uruü̃güarü õgüü̃

Yeuwaarü Orearü Uruü̃gü nangema i to Tupanaarü Ore i ümatüü̃?

Ngeguma i Tupanaarü Orecaꞌ cunguꞌü̃ nameü̃ wüiarü yeera i Bíbliawa naugütae. Tomacaꞌ ãũrima name i ngema popera i Tradução do Novo Mundo. Tüꞌcüü̃? Nawa nangema tamaẽpüꞌ nacüma.

Tüꞌcüü̃ na Yeuwaarü Orearü Uruü̃gü Tama Curutchaü̃ Nicuaꞌüüü̃gü?

Woo na Yeuwaarü Orearü Uruü̃gü rü õgütanüü̃ tiĩgü notürü tama curutchaü̃ nicuaꞌüü̃gü. Rü tüꞌcüü̃?

Taꞌacüü̃ nayaõgüü̃ i Yeuwaarü Orearü Uruü̃gü?

Nüü̃ cudau i ngema 15arü Yeuwaarü Orearü Uruü̃güarü õgüü̃

Tüꞌcüü̃ na Yeuwaarü Orearü Uruü̃gü Tama Curutchaü̃ Nicuaꞌüüü̃gü?

Woo na Yeuwaarü Orearü Uruü̃gü rü õgütanüü̃ tiĩgü notürü tama curutchaü̃ nicuaꞌüü̃gü. Rü tüꞌcüü̃?

Ngetá ne taũ ya diẽru ya Yeuwaarü Orearü Uruü̃gü i tümamaã puracüe i guü̃ i Naanewa?

Toma tama to i tupaucagürüü̃ erü tama diẽrucaꞌ itacagü rü bai dízimo.

Rüeꞌna Yeuwaarü Orearü Uruü̃gü Nüna Ãü̃ i Dízimo?

Eꞌna Yeuwaarü Orearü Uruü̃gü togü namu oferta rü dízimo na ãü̃?

Tüꞌcüü̃ na Yeuwaarü Orearü Uruü̃gü Tama Curutchaü̃ Nicuaꞌüüü̃gü?

Woo na Yeuwaarü Orearü Uruü̃gü rü õgütanüü̃ tiĩgü notürü tama curutchaü̃ nicuaꞌüü̃gü. Rü tüꞌcüü̃?

Yeuwaarü Orearü Uruü̃gü nangema i to Tupanaarü Ore i ümatüü̃?

Ngeguma i Tupanaarü Orecaꞌ cunguꞌü̃ nameü̃ wüiarü yeera i Bíbliawa naugütae. Tomacaꞌ ãũrima name i ngema popera i Tradução do Novo Mundo. Tüꞌcüü̃? Nawa nangema tamaẽpüꞌ nacüma.