Proverbios 9:1-18

9   --   --   --   --   --   --   -- Ngẽma cua̱x i mexü̃ rü ngẽma ngeãxẽ rü tama namaxã nawüxigu  Rü ngẽxguma cunaxucu̱xẽgu i ngẽma tama ucu̱xẽ irüxĩnüchaü̃xü̃ rü tá cumaxã nanuama. Notürü ngẽxguma cunaxucu̱xẽgu i ngẽma naãxẽxü̃ cuáxü̃ rü tá cumaxã nataãxẽ.  Rü ngẽxguma cunangu̱xẽẽgu i ngẽma duü̃xü̃ i cua̱x nüxü̃́ ngẽxmaxü̃, rü yexeraãcü tá nüxü̃ nacua̱x. Rü ngẽxguma cunangu̱xẽẽgu i wüxi i duü̃xü̃ i mecümaxü̃ rü tá yexeraãcü cua̱xwa nangu. 10  Rü yíxema cua̱x tüxü̃́ ngẽxmaxe rü Tupanaga taxĩnü. Rü ngẽma Tupanaga nax taxĩnüxü̃wa nüxü̃ tacua̱x nax aixcuma tümaãẽxü̃ tacuáxü̃. 11   -- 12   -- 13  Rü ngẽma ngexü̃ i ngeãxẽmarexü̃ rü naxoregütaa̱x rü nidexaechamare. Rü tama naãxẽxü̃ nacua̱x, rü tama naxãne ega ta̱xacürü chixexü̃ naxü̱xgu. 14  Rü napataã̱xwa narüto i ngextá guxü̃ma i duü̃xü̃gü nüxü̃ ídauxü̃wa. 15  Rü tümaca̱x naca ya yíxema ngẽ́ma chopetüxe, rü nhanagürü: 16  9:16-17 “Pa Ngextü̱xücügü i Tauxta Ngeãẽxü̃ Cua̱xgüxü̃x ¡rü ngĩxã chauchiü̃wa taxĩ! Rü ngẽma dexá i naxca̱x ingĩ́xü̃ rü narüchi̱xmae rü ngẽma poũ i cúãcü ingṍxü̃ rü nachi̱x”, nhanagürü tüxü̃ ya yíxema tama ixuãẽgüxe. 17  Nüü̃ nadau 9:16 18  Notürü i tümagü rü tama nüxü̃ tacua̱xgü nax yuwa taxĩxü̃ ga guxema tüxna naxugüxe.

Notas