Proverbios 20:1-30

20  Rü ngẽma ngúxü̃ i nacuchíxü rü duü̃xü̃güxü̃ nuxica naxuegaxẽxẽ. Rü ngẽma ngúxü̃ i axchiügü rü duü̃xü̃güxü̃ nanuexẽxẽ. Rü ngẽxguma nangãxegu rü taxúema tümaãẽxü̃ tacuáãcüma tidexa.   --  Rü wüxi ya yatü ya naãxẽxü̃ cuácü rü tama nachoxü̃gawa̱xe. Notürü ngẽma yatü i tama naãxẽxü̃ cuáxü̃ rü nuca̱x nadau.   --   --   --   --   --  Rü taxucürüwa texé tügü tixu rü nhatarügü: “Chorü maxü̃ rü name rü changearü pecáduã̱x”, nhatagürü. 10   -- 11   -- 12   -- 13   -- 14   -- 15   -- 16   -- 17   -- 18   -- 19  Rü ngẽma oregüta̱xáxü̃ rü tama nüxü̃ nacua̱x nax namaxã nanguxü̃xü̃ i ngẽma ore i tama guxãca̱x ixĩxü̃. Rü ngẽmaca̱x tama name i namaxã cuxãmücü i ngẽma oregüta̱xáxü̃. 20   -- 21   -- 22   -- 23   -- 24  Rü nüma ya Cori ya Tupana nixĩ i tamaxã inacuáxü̃. Rü taxúema nüxü̃ tacua̱x nax ta̱xacü tá tüxü̃ ngupetüxü̃. 25   -- 26   -- 27   -- 28   -- 29   -- 30   --

Notas