Proverbios 2:1-22

2  Pa Chaunex ¡naga naxĩnü i nhaa chorü ucu̱xẽ! ¡Rü cugüãẽgu namaxã nanguxü̃!  ¡Ẽcü irüxĩnü i nhaa ore i cua̱x nawa iyaxuxü̃! Rü ngẽmawa tá cua̱x cuxü̃́ nangexma.  Rü ngẽxguma cuyumüxẽgu ¡rü guxü̃ i curü ngúchaü̃maxã naxca̱x ínaca i ngẽma cua̱x nax aixcuma cuãẽxü̃ cucuáxü̃ca̱x!  ¡Rü noxtacüma cugü inaxã nax naxca̱x cudauxü̃ i ngẽma cua̱x nhama diẽru i irütaxuxü̃ca̱x cudauxü̃rüxü̃!  Rü ngẽxguma rü tá nüxü̃ cucua̱x i Cori ya Tupanaxü̃ nax cungechaü̃xü̃, rü tá nüxü̃ icuyangau nax nhuxãcü aixcuma Tupanaxü̃ cucuáxü̃.  Erü nüma ya Cori ya Tupana nixĩ i cua̱x tüxna naxãxü̃, rü naã̱xwa nixĩ i íyachoxü̃tanücüüxü̃ i ngẽma cua̱x.  Rü nüma ya Cori ya Tupana rü tüxü̃ narüngü̃xẽẽ rü tüxna nadau ya yíxema aixcuma mea nape̱xewa maxẽxe rü taxuxü̃ma i chixexü̃ ügǘxe.  Rü tüxna nadau ya yíxema mexü̃ i nacümagu ĩxe rü tüxü̃ ínapoxü̃ ya yíxema aixcuma naga ĩnüexe.  Rü ngẽxguma naga cuxĩnügu rü tá nüxü̃ cucua̱x i ngẽma nacüma i aixcuma we̱xguxü̃ rü tá naxca̱x cudau i ngẽma aixcuma mexü̃. 10  Rü tá mea cuãẽxü̃ cucua̱x rü tá nüxü̃ cucua̱x nax nhuxãcü taãxẽ cuxna naxãxü̃ i ngẽma cua̱x. 11  Rü ngẽma nax mea nape̱xewa imaxẽxü̃ rü taãxẽxü̃ icuáxü̃ rü ngẽma nixĩ i guxü̃guma chixexü̃na tüxü̃ ípoxü̃xü̃. 12  2:12-15 Rü ngẽma mexü̃ i cua̱x rü mexü̃ i ĩnü rü tá cuxü̃ ínapoxü̃ nax tama wüxi i nacüma i chixexü̃gu quixũxü̃ca̱x, rü tama naga cuxĩnüxü̃ca̱x i ngẽma duü̃xü̃gü i chixexü̃ i nüxü̃ rüxoexü̃ i nacüma i mexü̃ rü chixexü̃ i nacümaca̱x daugüxü̃, rü taãxẽãcüma chixexü̃ ügüxü̃ rü yaxüchigügüxü̃ i ngẽma norü chixexü̃. 13  Nüü̃ nadau 2:12 14  Nüü̃ nadau 2:12 15  Nüü̃ nadau 2:12 16  2:16-17 Rü ngẽma cua̱x i Tupanawa ne ũxü̃xicatama tá nixĩ i cuxü̃ ípoxü̃xü̃ nüxna i ngẽma ngexü̃ i ngeãxẽxü̃ i natexü̃ ítáxü̃ rü tama Tupanaarü mugüga ĩnüxü̃ rü norü dexamaxã chixexü̃wa cuxü̃ gachaü̃xü̃. 17  Nüü̃ nadau 2:16 18  Rü ngẽma nama i ngẽma ngexü̃chiü̃wa daxü̃gu texé ixũxgu, rü nhama yuwa taxũxü̃rüxü̃ tixĩ. 19  Rü yíxema ngẽma ngexü̃patagu chocuxe rü marü chixexü̃gu tügü tayixẽxẽ, rü tüxü̃́ naguxcha nax wena mexü̃ i maxü̃ca̱x tadaugüxü̃. 20  Pa Chaunex ¡rü ngẽma nama i mexü̃wa tüxü̃ gaxü̃gu ixũ! ¡Rü nagu ixũ i ngẽma nacümagü i aixcuma Tupanape̱xewa mexü̃! 21  Erü yíxema mea Tupanape̱xewa maxẽxe rü tama chixexü̃ ügǘxe, rü tá nama̱x i tümaarü maxü̃ nawa i nhaa naane i Tupana tüxna ãxü̃. 22  Notürü ngẽma duü̃xü̃gü i chixexü̃ i tama Tupanaga ĩnüexü̃ rü tá ínawoxü̃ i nhaa Iraéuanewa.

Notas