Daniel 1:1-21

1  Rü yexguma marü tamaepü̱x ga taunecü ãẽ̱xgacü yixĩxgu ga Yoachĩ́ ga Yudáanewa, rü nüma ga Nabucudonochó ga Babiróniaanearü ãẽ̱xgacü rü Yerucharéü̃ca̱x ínayaxüãchi norü churaragümaxã.  Rü nüma ga Cori ya Tupana rü Nabucudonochóaxü̃́ nanatauxchaxẽxẽ nax Yoachĩ́xü̃ yayaxuxü̃ rü Babiróniaanewa nagaaxü̃ muxü̃ma ga natanüxü̃gümaxã. Rü yexgumarüxü̃ ta nayana ga Tupanapataarü yemaxü̃gü ga chu̱xuxü̃, rü norü tupanapatagu nananucu ga Babiróniaanewa. Daniéxü̃ nigagü nax ãẽ̱xgacüarü ngü̃xẽẽruxü̃ yixĩxü̃ca̱x  Rü nhu̱xũchi nüma ga Nabucudonochó rü norü ngü̃xẽẽruxü̃ ga Apenáxü̃ namu nax yema Yudáanearü ãẽ̱xgacütanüxü̃wa yadexechiãxü̃ca̱x ga yema ngextü̱xüxü̃gü ga Yudéugü ga rümemaexü̃ nax norü ngü̃xẽẽruxü̃ yixĩgüxü̃ca̱x.  Rü yema ngextü̱xüxü̃gü ga yadexechixü̃ rü nimechametü rü taxuwama nichixe rü meama naãxẽxü̃ nicua̱x, rü meama poperaxü̃ icuáxü̃ nixĩgü. Rü yemaacü nime nax ãẽ̱xgacüpatawaarü ngü̃xẽẽruxü̃ yixĩgüxü̃ca̱x. Rü nhu̱xũchi ga ãẽ̱xgacüarü duü̃xü̃gü rü yema ngextü̱xüxü̃güxü̃ nangúexẽxẽ ga naga ga Babiróniaanecüã̱xgü ga Caudéutanüxü̃gü rü nacümagü ga ümatüxü̃.  Rü nüma ga Nabucudonochó rü norü duü̃xü̃güxü̃ namu nax guxü̃ma ga ngunexü̃gügu yema ngextü̱xüxü̃güna naxãgüãxü̃ca̱x ga yematama õna ga nümatama nangṍxü̃ rü wíũ ga nümatama yaxaxãcü. Rü yemaacü tamaepü̱x ga taunecü meama nanangúexẽxẽ nax yemawena ãẽ̱xgacüaxü̃́ napuracüexü̃ca̱x. Danié rü namücügü rü ãẽ̱xgacüpatawa nayexmagü  Rü yema ngextü̱xüxü̃gütanüwa nayexmagü ga Danié rü Ananía rü Michaéu rü Acharía. Rü nümagü rü Yudátanüxü̃ nixĩgü.  Rü nüma ga yema ãẽ̱xgacüarü duü̃xü̃güeru rü nanaxüchicüxü ga Daniééga rü Betachágu nanaxüéga, rü ga Ananía rü Chadráquigu nanaxüéga, rü ga Michaéu rü Mecháquigu nanaxüéga, rü ga Acharía rü Abenidégugu nanaxüéga.  Notürü nüma ga Danié rü tama nanangṍxchaü̃ ga yema õna rü gumá wíũ ga ãẽ̱xgacü nüxna naxãcü, yerü nagu narüxĩnü nax Tupanape̱xewa naxãũãchixü̃ ga yema. Rü yemaca̱x ãẽ̱xgacüarü duü̃xü̃güeruna naca nax tama yema õna ga ãẽ̱xgacü nüxna ãxü̃ nüxü̃ nangõ̱xẽẽxü̃ca̱x.  Rü Tupana rü yema ãẽ̱xgacüarü duü̃xü̃güeruãxẽwa nananguxẽxẽ nax ãẽ̱xgacü ga Betachá Daniémaxã namecümaxü̃ca̱x. 10  Notürü yema ãẽ̱xgacüarü duü̃xü̃güeru rü norü ãẽ̱xgacüxü̃ namuü̃ rü Daniéxü̃ nhanagürü: —Nüxü̃ chamuü̃ ya yimá chorü cori ya ãẽ̱xgacü. Rü nüma rü marü chamaxã nüxü̃ nixu nax ta̱xacürü õna rü axexü̃ tá pexna chaxãxü̃. Rü ngẽxguma tá pexü̃ nada̱xgux rü ngẽma togü i ngextü̱xüxü̃güarü yexera tá pexaegux rü nüma ya ãẽ̱xgacü rü tá choxü̃ nima̱x —nhanagürü. 11  Rü nüma ga ãẽ̱xgacüarü duü̃xü̃güeru rü nüxü̃ naxuneta ga wüxi ga duü̃xü̃ nax nüxna nadauxü̃ca̱x ga Danié rü Ananía rü Michaéu rü Acharía. Rü nüma ga Danié rü yema norü daruü̃maxã nidexa rü nhanagürü nüxü̃: 12  —Toma i curü duü̃xü̃gü nax tixĩgüxü̃ rü cuxna taca nax 10 i ngunexü̃ towa nüxü̃ cuxüxü̃ nax toxna cunaxãxü̃ i nanetü i ãmaxü̃güxü̃icatama rü nhu̱xũchi dexá. 13  ¡Rü ngẽma 10 i ngunexü̃güwena rü toxü̃ nangugü namaxã i ngẽma togü i ngextü̱xüxü̃gü i nangõ̱xgüxü̃ i ngẽma ãẽ̱xgacüwemü! Rü nhu̱xũchi i cuma rü tá nüxü̃ cucua̱x i ta̱xacürü õna tá toxna cuxãxü̃ —nhanagürü. 14  Rü nüma ga yema norü daruxü̃ rü: —Ngü̃ —nhanagürü. Rü 10 ga ngunexü̃gu rü nanetü i ãmaxü̃güxü̃icatama rü dexámare nixĩ ga nüxna naxãxü̃. 15  Rü yexguma 10 ga ngunexü̃gü marü ngupetügu rü nümagü ga yema ãgümücü ga ngextü̱xüxü̃gü rü tama nida̱xawee rü narüporamaegü nüxü̃ ga yema togü ga ngextü̱xüxü̃gü ga ãẽ̱xgacüwemü ngõ̱xgüxü̃. 16  Rü nüma ga yema norü daruxü̃ rü nügüxü̃́ nayange ga yema ãẽ̱xgacüwemü rü gumá wíũ ga yema ãgümücü ga ngextü̱xüxü̃güca̱xchire̱x ixĩcü. Rü nhu̱xũchi nanetü ga ãmaxü̃güxü̃icatama nüxna naxã. 17  Rü yema ãgümücü ga ngextü̱xüxü̃gü, rü Tupana rü cua̱x nüxna naxã nax yemaacü nüxü̃ nacua̱xgüxü̃ca̱x ga naguxü̃raxü̃xü̃ ga cua̱x ga poperagu ümatüxü̃. Rü nüma ga Tupana rü naétü Daniéxü̃ narüngü̃xẽẽ nax nüxü̃ nacuáxü̃ca̱x nax ta̱xacüchiga yixĩxü̃ ega Tupana texéxü̃ nüxü̃ dauxẽẽgux i ta̱xacü i ẽxü̃guxü̃ rüe̱xna texé ãnegügux. 18  Rü yexguma marü yanguxgu ga yema uenü ga ãẽ̱xgacü ga Nabucudonochó nagu unetaxü̃ ga nape̱xewa nax nagagüaxü̃ca̱x ga guxü̃ma ga yema ngextü̱xüxü̃gü ga ãẽ̱xgacüarü puracüca̱x ngúexü̃, rü nüma ga yema ãẽ̱xgacüarü duü̃xü̃güeru rü ãẽ̱xgacüpe̱xewa nanagagü ga yema ngextü̱xüxü̃gü. 19  Rü nüma ga ãẽ̱xgacü rü namaxã nidexa ga guxü̃ma ga yema ngextü̱xüxü̃gü. Rü natanüwa rü nataxuma ga wüxi ga Danié, rü Ananía, rü Michaéu, rü Acharíamaxã wüxiguxü̃ ga norü cua̱xwa. Rü yemaca̱x ga nüma ga ãẽ̱xgacü rü nanade ga yema ãgümücü ga ngextü̱xüxü̃gü nax norü ngü̃xẽẽruü̃gü yixĩgüxü̃ca̱x. 20  Rü nüma ga ãẽ̱xgacü rü yexguma norü ucu̱xẽca̱x nüxna naca̱xgux nax mea nachixü̃anemaxã inacuáxü̃ca̱x rü nawa nüxü̃ inayangau nax 10 e̱xpü̱xcüna guxü̃ma ga norü ucu̱xẽruü̃gü ga yuüexü̃arü yexera yixĩgüxü̃ nax nüxü̃ yacua̱xüchixü̃ ga Danié rü namücügü. 21   --

Notas