Romacü̃ãʼ 16:1-27

16  Rü nhu̱xma na petanüwa naxũxchaü̃xü̃ i taeja̱x i Febe, rü pemaã ngĩxü̃ chixu rü wüxi i taeja̱x i mecü ijixĩ. Erü ngĩma rü nüxü̃ irüngü̃xẽẽ i ngẽma jaxõgüxü̃ i Chẽcréaarü ĩãnewa ngẽxmagüxü̃.  Rü chanaxwa̱xe i meã ngĩxü̃ pejaxu, naẽ́gagu ja tórü Cori ja Ngechuchu, erü ngẽma nixĩ i mexü̃ na penaxüxü̃ namaã i guxü̃ma i jaxõgüxü̃. Rü chanaxwa̱xe i guxü̃ma i ṯacü i ngĩxü̃́ taxuxü̃wa rü ngĩxü̃ perüngü̃xẽẽ, erü ngĩma rü poraãcü togüxü̃ irüngü̃xẽẽ, rü choxü̃ rü ta irüngü̃xẽẽ.  ¡Rü nüxü̃ perümoxẽgü i Prichira rü Aquiru! Rü nümagü rü chamücügü nixĩgü i Ngechuchu ja Cristuarü puracüwa.  Rü nümagü rü ãũcümaxü̃wa nichocu na chauétüwa nachogüexü̃ca̱x, na tama chajuxü̃ca̱x ga chamax. Rü ngẽmaca̱x moxẽ nüxna chaxã. Rü tama chaxicatama moxẽ naxca̱x nüxna chaxã, notürü moxẽ nüxna naxãgü ta i guxü̃ma i taeneẽgü i jaxõgüxü̃ i tama Judéugü ixĩgüxü̃.  ¡Rü nüxü̃ perümoxẽgü ta i guxü̃ma i taeneẽgü i Aquirupatawa ngutaque̱xegüüxü̃! ¡Rü ngẽxgumarüü̃ ta nüxü̃ perümoxẽgü ja chamücü ja nüxü̃ changechaü̃cü ja Epenétu! Rü nüma nixĩ ga nüxĩra Cristuaxü̃́ jaxõõxü̃ ga Áchiaanewa.  ¡Rü ngĩxü̃ perümoxẽgü i María ga poraãcü petanüwa Tupanaãxü̃́ puracücü!  ¡Rü nüxü̃ perümoxẽgü i chautanüxü̃gü i Ãdrúnicu rü Júniã ga wüxigu chamaã pocuexü̃! Rü nümagü nixĩ i jatügü i aixcuma Tupana imugüxü̃ i guxü̃ma i jaxõgüxü̃ nüxü̃ ngechaü̃güxü̃. Rü nümagü rü nüxĩra chauxü̃pa Cristuaxü̃́ najaxõgü.  ¡Rü nüxü̃ perümoxẽgü ja Ãpriátu ja chamücü ja nüxü̃ changechaü̃cü ja chauxrüü̃ tórü Coriaxü̃́ jaxõcü!  ¡Rü nüxü̃ perümoxẽgü ja Urubánu ja tomücü ixĩcü i Cristuarü puracüwa! ¡Rü ngẽxgumarüü̃ ta nüxü̃ perümoxẽgü ja Estaqui ja nüxü̃ changechaü̃cü! 10  ¡Rü nüxü̃ perümoxẽgü ja Apere ja aixcuma tüxü̃ nüxü̃ dauxẽẽcü na nhuxãcü Cristuaxü̃́ jaxõõxü̃! ¡Rü ngẽxgumarüü̃ ta nüxü̃ perümoxẽgü i Aristúburutanüxü̃gü! 11  ¡Rü nüxü̃ perümoxẽgü i chautanüxü̃ i Erudiṹ! ¡Rü ngẽxgumarüü̃ ta nüxü̃ perümoxẽgü i Narsíchutanüxü̃ i tórü Coriaxü̃́ jaxõgüxü̃! 12  ¡Rü ngĩxü̃ perümoxẽgü i Trifena rü Trifosa! Rü ngĩmagü rü tórü Coriaxü̃́ ipuracüe. ¡Rü ngẽxgumarüü̃ ta ngĩxü̃ perümoxẽgü i taeja̱x i Pérsidi i ngĩxü̃ ingechaü̃gücü! Rü ngĩma rü marü poraãcü tórü Coriaxü̃́ ipuracü. 13  ¡Rü nüxü̃ perümoxẽgü ja Rufu ja aixcuma meã tórü Coriaxü̃́ jaxõcü! ¡Rü ngẽxgumarüü̃ ta ngĩxü̃ perümoxẽgü i naẽ ga chauerüü̃ chamaã ixĩcü! 14  ¡Rü nüxü̃ perümoxẽgü i Achĩ́critu, rü Fregṹti, rü Erme, rü Patróba, rü Erma, rü guxü̃ma i togü i taeneẽgü i natanüwa ngẽxmagüxü̃! 15  ¡Rü nüxü̃ perümoxẽgü ta i Firúgu, rü Júria, rü Neréu, rü naẽja̱x, rü Orĩpa, rü guxü̃ma i togü i taeneẽgü i jaxõgüxü̃ i natanüwa ngẽxmagüxü̃! 16  Rü chanaxwa̱xe i pegü pengechaü̃güãcüma pegü perümoxẽgü i wüxichigü. Rü guxü̃ma i ngẽma jaxõgüxü̃ i toxnamana ngẽxmagüxü̃, rü pexü̃ narümoxẽgü. 17  Pa Chaueneẽgüx, pexü̃ chaca̱a̱xü̃ na pegüna pedaugüxü̃ca̱x nüxna i ngẽma duü̃xü̃gü i pexü̃ itojechaü̃xü̃ rü chixexü̃gu pexü̃ jixẽẽgüchaü̃xü̃. Erü ngẽma duü̃xü̃güarü ngu̱xẽẽtae rü tama namaã nawüxigu i ngẽma ngu̱xẽẽtae ga noxri pejauxgüxü̃ ga jexguma noxri pejaxõgügu. Rü name nixĩ i noxtacüma nüxna peixĩgachi i ngẽma duü̃xü̃gü rü tama natanügu pexãgü. 18  Erü ngẽma duü̃xü̃gü rü tama tórü Cori ja Ngechuchu ja Cristuarü ngúchaü̃ naxügü, notürü noxrütama ngúchaü̃ nixĩ i naxügüxü̃. Rü ore i tauxchaxü̃gümaã najaxucu̱xẽgü i duü̃xü̃gü, rü ngẽmaãcü nanawomüxẽẽgü i ngẽma duü̃xü̃gü i tama meã nüxü̃ cua̱xgüxü̃. 19  Rü guxü̃ma i duü̃xü̃gü nüxü̃ nacua̱xgü na aixcuma meã Tupanaga pexĩnüẽxü̃ i pemax. Rü ngẽmaca̱x pemaã chataãẽ i chamax. Rü chanaxwa̱xe na meã nüxü̃ pecuáxü̃ i ṯacü nixĩ i mexü̃ i Tupanape̱xewa na penaxüxü̃ca̱x i ngẽma. Notürü ngẽma Tupanape̱xewa chixexü̃, rü ¡nüxna peixĩgachi na tama nagu pej̱ixü̃ca̱x! 20  Rü ngẽxguma ngẽmaãcü meã pemaxẽgu rü nüma ja Tanatü ja Tupana ja tüxü̃ taãẽxẽẽcü rü tá pexü̃ naporaexẽẽ na aixcuma nüxü̃ perüjexeraxü̃ca̱x i Chataná. Rü chanaxwa̱xe i tórü Cori ja Ngechuchu ja Cristu pemaã inarüxã̱ũ̱x rü pexü̃ narüngü̃xẽẽ. 21  Rü pexü̃ narümoxẽ ja Timúteu ja chamücü ixĩcü i Tupanaãrü puracüwa. Rü ngẽxgumarüü̃ ta pexü̃ narümoxẽgü i chautanüxü̃gü i Rúchiu, rü Jachã́ũ rü Sochipátru. 22  Rü chama i Térsiu na chanaxümatüxü̃ i nhaã popera, rü chama rü ta pexü̃ charümoxẽ naẽ́gagu ja tórü Cori. 23  Rü pexü̃ narümoxẽ ta ja Gaju ja napatawa changẽxmacü. Rü nüma rü inanaxã ja daa napata na nawa nangutaque̱xegüxü̃ca̱x i guxü̃ma i jaxõgüxü̃. Rü ngẽxgumarüü̃ ta pexü̃ narümoxẽgü i Erastu i daa ĩãneãrü dĩẽruarü daruü̃ ixĩxü̃, rü taeneẽ i Cuartu. 24  Rü chanaxwa̱xe i tórü Cori ja Ngechuchu ja Cristu pexü̃ narüngü̃xẽẽ i guxãma i pemax. Rü ngẽmaãcü jiĩxü̃. Pauru rü Tupanaxü̃ jacua̱xüü̃ãcüma nanagu̱xẽẽ i norü popera 25  16:25-26 ¡Rü nhu̱xmax, rü ngĩxã nüxü̃ ticua̱xüü̃gü ja Tanatü ja Tupana! Rü nüma nüxü̃́ nangẽxma i pora na pexü̃ naporaexẽẽxü̃ca̱x na meã pejaxõgüamaxü̃ca̱x i ngẽma norü ore i tüxü̃ maxẽxẽẽxü̃ tamaã nüxü̃ ixuxü̃rüü̃. Rü ngẽma nixĩ i ore i guxü̃wama nüxü̃ chixuxü̃ rü namaã changúexẽẽtaexü̃ i Ngechuchu ja Cristuchiga. Rü ngẽmatama ore i Cristuchiga rü taxchaxwa naxẽxü̃gu ga noxrix, notürü i nhu̱xma ja Tupana rü marü tüxü̃ nüxü̃ nacua̱xẽẽ i ngẽma. Rü nuxcüma taũta naãne ü̱xgu rü Tupanaxĩcatama nüxü̃ nacua̱x ga jema, notürü i nhu̱xma rü norü orearü uruü̃gü ümatüxü̃ ga orewa taxca̱x nanango̱xẽẽ. Rü ngẽma ore rü namaã nawüxigu ga jema ore ga nuxcüma nüxü̃ jaxuxü̃ ga Tupana ja guxü̃guma maxẽchacü. Rü nhu̱xma ja Tupana rü guxü̃wama nanamugü i norü orearü uruü̃gü na guxü̃ i duü̃xü̃gümaã nüxü̃ na jaxugüexü̃ca̱x i ngẽma ore i Cristuchiga na nüxü̃́ jaxõgüãxü̃ca̱x rü naga na naxĩnüẽxü̃ca̱x. 26  Nüü̃ nadau 16:25 27  Rü nüma ja Tupana rü nüxĩcatama nixĩ i Tupana jiĩxü̃, rü nüxĩcatama nixĩ i guxü̃xü̃ nacuáxü̃. ¡Rü nhu̱xmax, rü ngĩxã guxü̃guma nüxü̃ ticua̱xüü̃gü, erü Nane ja Ngechuchu ja Cristu rü poraãcü tüxü̃ narüngü̃xẽẽ! Rü ngẽmaãcü jiĩxü̃. Rü nuãma pexna, Pauru

Notas