Romacü̃ãʼ 10:1-21

10  Pa Chaueneẽgüx, rü ngẽma poraãcü chanaxwa̱xexü̃ rü chorü jumuxẽwa Tupanana naxca̱x chac̱axü̃, rü ngẽma nixĩ na guxü̃ma i chautanüxü̃gü i Judéugü na jaxõgüxü̃ rü ngẽmaãcü aixcuma Tupanaãrü na jixĩgüxü̃ca̱x.  Rü aixcuma pemaã nüxü̃ chixu, rü nümagü i Judéugü rü aixcuma poraãcü Tupanagu narüxĩnüẽ rü nanaxügüchaü̃ i Tupanaãrü ngúchaü̃. Notürü ínatüe erü tama Cristuaxü̃́ najaxõgüchaü̃ na ngẽmaãcü Tupanape̱xewa jamexü̃ca̱x.  Rü woo Tupana nhama ga naãnewa nanamu ga Cristu na gumagagu Tupanape̱xewa jamexü̃ca̱x i duü̃xü̃gü, notürü nümagü i Judéugü rü tama nüxü̃ nacua̱xgüchaü̃ i ngẽma. Rü nügütama nimexẽẽgüchaü̃, rü ngẽmaca̱x nagu naxĩãma i ngẽma mugü ga Muĩsé ümatüxü̃ rü tama Cristuaxü̃́ najaxõgüchaü̃ na nagagu Tupanape̱xewa jamexü̃ca̱x.  Notürü nüma ga Cristu rü najanguxẽẽ ga jema mugü rü jemaãcü inajanaxoxẽẽ na tama tamaã inacuáxü̃ca̱x i ngẽma mugü. Rü jemaãcü nanaxü ga Cristu na guxü̃ma i duü̃xü̃gü i nüxü̃́ jaxõgüxü̃ rü aixcuma Tupanape̱xewa jamexü̃ca̱x.  Rü Muĩsé nanaxümatü nachiga na nhuxãcü Tupanape̱xewa tamexü̃ ja wüxie ega naga taxĩnügu i ngẽma mugü, rü nhanagürü:“Tupana pexü̃ namu na guxü̃gutáma meã pejanguxẽẽxü̃ i guxü̃ma i ngẽma mugü erü ngẽxguma naga pexĩnüẽgu i guxü̃ma i ngẽma mugü rü tá pemaxẽ. Notürü ngẽxguma tama naga pexĩnüẽgu i wüxitama i ngẽma mugü, rü tãũxü̃táma pemaxẽ”, nhanagürü.  Notürü nhu̱xma rü Tupanape̱xewa time ega Cristuaxü̃́ jaxõgügu. Rü ngẽmaca̱x taxuü̃ca̱xma i cuãẽwa rü nhacurügü: “¿Texé tá dauxü̃guxü̃ i naãnewa taxũ na Cristuca̱x tajac̱axü̃ na nuã naxũxü̃ca̱x rü tüxü̃ janangü̃xẽẽxü̃ca̱x na imexü̃ca̱x i Tupanape̱xewa?” nhacurügü.  Rü taxuü̃ca̱xma cuãẽwa nhacurügü: “¿Rü texé tá juexü̃tanüwa taxũ na ngẽxma Cristuca̱x tajadauxü̃ca̱x na nuã tanagaxü̃ca̱x?” nhacurügü.  Erü tama ngẽmaãcü nixĩ i Cristuca̱x idauxü̃, jerü jema ore ga Muĩsé ümatüxü̃ rü nhanagürü:“Rü marü cuxü̃tawa nangẽxma i Tupanaãrü ore. Rü cua̱xwa nangẽxma na nüxü̃ cuixuxü̃ca̱x. Rü cuãẽwa nangẽxma na nagu curüxĩnüxü̃ca̱x”, nhanagürü. Rü nhu̱xma Pa Chaueneẽgüx, rü pemaã nüxü̃ chixu rü ngẽmatama ore nixĩ i guxü̃wama duü̃xü̃gümaã nüxü̃ tixuxü̃. Rü ngẽma ore nixĩ i pexü̃ nüxü̃ cua̱xẽẽxü̃ na nhuxãcü pexü̃́ nangẽxmaxü̃ i maxü̃ ega aixcuma pejaxõgügu.  Erü ngẽxguma cua̱xmaã nüxü̃ cuixuxgu na curü Cori jiĩxü̃ ja Ngechuchu, rü ngẽxguma cuãẽwa cujaxõxgu na juwa Tupana ínadaxẽẽxü̃, rü tá cuxü̃́ nangẽxma i maxü̃ i taguma gúxü̃. 10  Erü taãẽwa tajaxõgü na ngẽmaãcü Tupanape̱xewa imexü̃. Rü taa̱xmaã nüxü̃ tixu na Ngechuchu rü tórü Cori jiĩxü̃, rü ngẽmaãcü tanajaxu i maxü̃ i taguma gúxü̃. 11  Rü Tupanaãrü ore i ümatüxü̃wa rü nhanagürü:“Rü guxãma ja texé ja Ngechuchuaxü̃́ jaxṍxẽ, rü tá nüxü̃ tadau na nhuxãcü Cristu aixcuma janguxẽẽxü̃ i ngẽma tamaã inaxunetaxü̃, rü tãũxü̃táma ãũxãchi tüxna naxã”, nhanagürü. 12  Rü Tupanape̱xewa rü guxü̃ma i duü̃xü̃gü rü nawüxigu. Rü woo Judéugü jixĩgu rü e̱xna woo tama Judéugü jixĩgu, notürü Tupanape̱xewa rü nawüxigu i guxü̃ma i duü̃xü̃gü. Erü nüma ja tórü Cori, rü guxããrü Cori nixĩ. Rü nüma rü aixcuma tüxü̃ namaxẽxẽẽ ja guxãma ja texé ja nüxna c̱axe na tüxü̃ namaxẽxẽẽxü̃ca̱x. 13  Erü Tupanaãrü ore i ümatüxü̃wa rü nhanagürü:“Rü guxãma ja texé ja tórü Corina c̱axe na tüxna naxããxü̃ca̱x i maxü̃, rü tá tanajaxu i tümaãrü maxü̃ i taguma gúxü̃”, nhanagürü. 14  ¿Notürü nhuxãcü tá tórü Corina naxca̱x tacagü, ega tama nüxü̃́ tajaxõgügu? ¿Rü nhuxãcü tá nüxü̃́ tajaxõgü, ega taguma nüxü̃ taxĩnüẽgu i nachiga? ¿Rü nhuxãcü tá nüxü̃ taxĩnüẽ i norü ore, ega taguma texé tümamaã nüxü̃ ixuxgu? 15  ¿Rü nhuxãcü tá texé nüxü̃ tixu i Cristuchiga ega taxúema tüxü̃ nüxü̃ jarüxuxẽẽgu? Rü ngẽmaca̱x nixĩ i Tupanaãrü ore i ümatüxü̃ i nhaxü̃:“Rü wüxi i taãẽ nixĩ na ínangugüxü̃ i Tupanaãrü orearü uruü̃gü na duü̃xü̃gümaã nüxü̃ jaxugüxü̃ca̱x i Tanatüarü ore i mexü̃ i Cristuchiga”, nhaxü̃. 16  Notürü tama guxü̃ma i duü̃xü̃gü naga naxĩnüẽ i ngẽma ore i mexü̃. Rü Ichaía nüxü̃ ixuxü̃rüü̃ nixĩ. Jerü ga nüma rü nhanagürü:“Pa Corix, noxretama nixĩ i ngẽma duü̃xü̃gü i toxü̃́ jaxõgüxü̃ i ngẽma ore i nüxü̃ tixuxü̃”, nhanagürü. 17  Rü dücax, rü ngẽma na Cristuchigaxü̃ naxĩnüẽxü̃wa nixĩ i ne naxũxü̃ na jaxõgüãxü̃ i duü̃xü̃gü. Rü ngẽma nüxü̃ naxĩnüẽxü̃, rü ore i mexü̃ i Cristuchiga nixĩ. 18  Notürü i nhu̱xma rü pexna chaca, ¿e̱xna pexca̱x rü ngẽma Judéugü rü taguma nüxü̃ naxĩnüẽ i ngẽma ore i mexü̃ i Cristuchiga? Dücax, ngẽmáãcü marü nüxü̃ naxĩnüẽ. Erü Tupanaãrü ore i ümatüxü̃wa rü nhanagürü:“Rü ngẽma Tupanaãrü orearü uruü̃gü, rü guxü̃wama i nhama i naãnewa rü nüxü̃ nixugüe i norü ore. Rü ngextá ínangẽxmagüxü̃wa i Judéugü, rü ngẽ́ma rü ta nüxü̃ nixugügü”, nhanagürü i ngẽma ore. 19  Notürü wena pexna chaca, ¿rü ngẽma Judéugü rü tama e̱xna nüxü̃ nicua̱xãchitanü na Cristugagu jiĩxü̃ na Tupana nadexü̃ i duü̃xü̃gü i nhu̱xmax? Rü ngẽmáãcü nüxü̃ nacua̱xgü. Jerü Tupanaãrü ore ga Muĩsé ümatüxü̃wa rü nhanagürü:“Dücax, Pa Judéugüx, chama rü tá chanamaxẽxẽẽ i ngẽma duü̃xü̃gü i tama Judéugü ixĩgüxü̃, rü ngẽmaca̱x i pema rü tá pixãũxãchigü. Rü ngẽxguma chanamaxẽxẽẽgu i ngẽma togü i duü̃xü̃gü i tama choxü̃ cua̱xgüchiréxü̃, rü pema i Judéugü rü tá penuẽ erü nüxü̃ charüngü̃xẽẽ i ngẽma togü”, nhanagürü. 20  Rü jemawena ga Ichaía, rü tama namuü̃ ga jema Judéugümaã nüxü̃ na jaxuxü̃ ga jema Tupanaãrü ore ga nhaxü̃:“Rü ngẽma duü̃xü̃gü i tama Judéugü ixĩgüxü̃ i tama chauxca̱x daugüxü̃, rü choxü̃ tá inajangaugü. Rü chama rü tá chaugü chango̱xẽẽ naxca̱x i ngẽma duü̃xü̃gü i tama chauxca̱x ícagüchiréxü̃”, nhaxü̃. 21  Rü Tupana rü Ichaíawa Judéugüchiga nidexa rü nhanagürü:“Rü guxü̃ i ngunexü̃gu rü nüxna chaxuecha i ngẽma duü̃xü̃gü i tama chauga ĩnüẽchaü̃xü̃ rü chamaã nuẽxü̃. Notürü tama choxü̃́ inarüxĩnüẽchaü̃”, nhanagürü.

Notas