Juã́ũ 8:1-59

8  Rü Ngechuchu rü Oriwéranecügu ãẽ́gane ga ma̱xpǘnewa naxũ.  Rü moxü̃ãcü ga jexguma jangunegu, rü wenaxãrü tupauca ga taxü̃neca̱x nataegu. Rü ga duü̃xü̃gü rü naxca̱x naxĩ. Rü nüma ga Ngechuchu rü ínarüto, rü inanaxügü ga na nangúexẽẽãxü̃ ga duü̃xü̃gü.  Rü jema ngúexẽẽruü̃gü ga Muĩséarü mugüwa ngu̱xẽẽtaegüxü̃ rü Parichéugü, rü Ngechuchuxü̃tawa ngĩxü̃ nagagü ga wüxi ga nge ga ãtecü ga ngĩxü̃ nadaugücü ga naĩ ga jatümaã na inapexü̃. Rü guxü̃ma ga jema duü̃xü̃gü ga jéma jexmagüxü̃pe̱xegu ngĩxü̃ najachixẽẽgü.  Rü nhanagürügü Ngechuchuxü̃: —Pa Ngúexẽẽruü̃x, nhaã nge i ãtecü rü ngĩxü̃ itajangau na naĩ ja jatümaã na inapexü̃.  Muĩséarü mugüwa tamaã nüxü̃ nixu na nutamaã ngĩxü̃ íimuxũchiãcüma ngĩxü̃ imáxü̃ i wüxi i nge i ngẽmaãcü maxü̃cü. ¿Nhuxũ nhacuxü̃ i cuma i nhu̱xmax? —nhanagürügü.  Rü jema nhanagürügü ga nümagü, jerü Ngechuchuxü̃ guxchaxü̃gu nanguxẽẽgüchaü̃ na nüxü̃́ najexmaxü̃ca̱x ga ṯacüca̱x na ínaxuaxü̃güãxü̃. Notürü ga Ngechuchu rü inajarümaxãchi rü inanaxügü ga naxme̱xmaã waixü̃müwa na naxümatüãxü̃.  Notürü nüxü̃ naca̱a̱xü̃güama, rü jemaca̱x düxwa wenaxãrü nadaunagü ga Ngechuchu, rü nhanagürü nüxü̃: —Ngexerǘxe i petanüwa ja ngearü pecaduã́xẽ rü tüxira nuta ngĩxü̃ taṉẖa —nhanagürü.  Rü wenaxãrü inajarümaxãchi ga Ngechuchu rü naxme̱xmaã nanaxümatü ga waixü̃müwa.  Notürü jexguma nüxü̃ naxĩnüẽgu ga jema ore ga Parichéugü rü inanaxügüe ga nügü na jawüxíxü̃ ga nügüwe na ínachoxü̃xü̃. Rü jaguã̱xgü ga Parichéugüwa inaxügü ga na ínachoxü̃xü̃ rü düxwa guxü̃ma ínachoxü̃. Rü jexguma marü guxü̃ma ga Parichéugü íchoü̃xgu, rü Ngechuchu rü jema ngecüxicatama jéma duü̃xü̃güpe̱xewa najaxügü. 10  Rü jexguma ga Ngechuchu rü wena nadaunagü. Rü ngĩxna naca rü nhanagürü ngĩxü̃: —Pa Ngecüx, ¿Ngẽxü̃gü nixĩ i ngẽma cuxü̃ ixuaü̃güxü̃? ¿Rü taxuü̃ma cuxü̃ imáxchaü̃? —nhanagürü. 11  Rü ngĩma rü ngĩgürügü nüxü̃: —Taxuü̃ma Pa Corix —ngĩgürügü. Rü jexguma ga Ngechuchu rü nhanagürü ngĩxü̃: —Chama rü ta tama cuxü̃ chapocu. Nhu̱xma rü marü name rü ícuixũ rü tama wena pecadu cuxü —nhanagürü. Ngechuchu rü nhama i naãneãrü ngóonexẽẽruü̃ nixĩ 12  Rü wenaxãrü duü̃xü̃gümaã nidexa ga Ngechuchu, rü nhanagürü nüxü̃: —Chama nixĩ i nhama i naãnecü̱̃ã̱xãrü ngóonexẽẽruü̃. Rü jíxema chawe rüxũxẽ rü chorü ngóonexü̃wa tangẽxma rü tüxna chanaxã i maxü̃. Rü tá nüxna ítanguxuchi i tümaãrü chixexü̃ —nhanagürü. 13  Rü jexguma ga Parichéugü rü nhanagürügü nüxü̃: —Cuma rü cugüchigaxü̃tama cuixu. Rü ngẽma cuchiga i nüxü̃ cuixuxü̃ rü taxuwama name —nhanagürügü. 14  Rü Ngechuchu nanangãxü̃ rü nhanagürü nüxü̃: —Ngẽma ore i chama nüxü̃ chixuxü̃ rü aixcuma nixĩ woo chauchigaxü̃tama chixuxgu. Erü chama rü nüxü̃ chacua̱x na ngextá na ne chaxũxü̃, rü ngextá tá na chaxũxü̃. Notürü pema rü tama nüxü̃ pecua̱x na ngextá na ne chaxũxü̃ rü tama nüxü̃ pecua̱x na ngextá tá na chaxũxü̃. 15  Pema rü choxü̃ pengugü i nhama i naãnecü̱̃ã̱x i duü̃xü̃gü nagu rüxĩnüẽxü̃ãcümamare. Notürü i chama rü taxúexü̃ma changugü i nhu̱xmax. 16  Notürü ngẽxguma chi texéxü̃ changugügu rü aixcuma meãma tüxü̃ changugü. Erü tama chaxicatama tüxü̃ changugü, notürü jima Chaunatü ga núma choxü̃ mucümaã nixĩ i wüxigu tüxü̃ tangugüxü̃. 17  Rü ngẽma mugü ga Muĩsé ümatüxü̃ i nagu pexĩxü̃, rü nhanagürü: “Ngẽxguma taxre i duü̃xü̃gü rü wüxitama i orexü̃ jaxugügu, rü ngẽmawa ãẽ̱xgacü nüxü̃ nacua̱x na aixcuma jiĩxü̃ i ngẽma nüxü̃ jaxugüexü̃”, nhanagürü. 18  Rü dücax, chama nixĩ i wüxi i chauchigaxü̃ chixuxü̃ rü Chaunatü ga núma choxü̃ mucü nixĩ ja naĩ. ¿Rü tü̱xcüü̃ tama choxü̃́ pejaxõgüchaü̃ i nhu̱xmax? —nhanagürü. 19  Rü jexguma ga nümagü rü nüxna nacagüe rü nhanagürügü: —¿Ngexcü ja jima Cunatü? —nhanagürügü. Rü Ngechuchu nanangãxü̃ rü nhanagürü: —Choxü̃ rü tama pecua̱x rü Chaunatüxü̃ rü ta tama pecua̱x. Rü ngẽxguma chi choxü̃ pecua̱xgügu rü Chaunatüxü̃ rü chi ta pecua̱xgü —nhanagürü. 20  Rü jema orexü̃ nixu ga Ngechuchu ga jexguma nangu̱xẽẽtaegu ga tupauca ga taxü̃newa naxü̃tawa ga jema nachica ga ngextá duü̃xü̃gü tupaucana dĩẽru ngĩxü̃ íxãgüxü̃wa. Notürü taxuü̃ma Ngechuchuxü̃ nijauxgü, jerü taũta nawa nangu ga jema ngunexü̃ ga nagu jajauxgüãxü̃. Ngechuchu rü Parichéugümaã nüxü̃ nixu rü ngextá nüma ínaxũxü̃wa rü taxucürüwa ngẽ́ma naxĩ 21  Rü Ngechuchu rü wenaxãrü namaã nüxü̃ nixu, rü nhanagürü: —Chama rü tá pexna chixũ i núma, rü pema rü tá chauxca̱x pedaugü, notürü tá perü pecadugu pejue. Rü ngextá íchaxũxü̃wa rü taxucürüwama ngẽ́ma pexĩ —nhanagürü. 22  Rü jexguma ga jema Judéugü rü nhanagürügü: —¿E̱xna nügü tátama nima̱x rü ngẽmaca̱x tamaã nüxü̃ jaxuxü̃ na taxucürüwama ngẽ́ma ixĩxü̃ i ngẽma ínaxũxü̃wa? —nhanagürügü. 23  Rü Ngechuchu nhanagürü nüxü̃: —Pema rü nhama i naãnecü̱̃ã̱x i duü̃xü̃gü peixĩgü, notürü i chama rü dauxü̃guxü̃ i naãnewa ne chaxũ. Pema rü nhama i naãneãrü duü̃xü̃gü peixĩgü notürü i chama rü tama nhama i naãnecü̱̃ã̱x chixĩ. 24  —Rü ngẽmaca̱x pemaã nüxü̃ chixu rü tá perü pecadugu pejue. Erü ngẽxguma tama choxü̃́ pejaxõgügu na chama chiĩxü̃ ja Cristu, rü perü pecadugu tá pejue —nhanagürü. 25  Rü jexguma nüxna nacagüe, rü nhanagürügü: —¿Notürü texé cuixĩ i cumax? —nhanagürügü. Rü Ngechuchu nanangãxü̃, rü nhanagürü: —Marü noxritama pemaã nüxü̃ chixu na texé chiĩxü̃. 26  —Rü chama rü choxü̃́ nangẽxma i muxü̃ma i ṯacü i chamatama pexü̃ changúexẽẽchaü̃xü̃ rü ṯacüca̱x pexna na chac̱axü̃, notürü tãũxü̃táma chanaxü i ngẽma. Erü jima Chaunatü ga núma choxü̃ mucü chamaã nüxü̃ ixuxü̃ i orexicatama nixĩ i nhama i naãnecü̱̃ã̱xgümaã nüxü̃ chixuxü̃. Rü guxü̃ma i ngẽma nüxü̃ jaxuxü̃ ja Chaunatü, rü aixcuma nixĩ —nhanagürü. 27  Notürü nümagü rü tama nüxü̃ nacua̱xgüéga ga Nanatü ja Tupanachiga na jiĩxü̃ na jema nhaxü̃ ga Ngechuchu. 28  Rü jemaca̱x ga Ngechuchu rü nhanagürü nüxü̃: —Chama nixĩ i Tupana Nane i duü̃xü̃xü̃ chiĩxü̃. Rü jixcüra ngẽxguma curuchawa choxü̃ peipotagügu, rü tá nüxü̃ peicua̱xãchitanü na Cristu na chiĩxü̃. Rü tá nüxü̃ pecua̱x na taxuü̃ma chauechamatama chaxüxü̃. Rü ngẽma Chaunatü chamaã nüxü̃ ixuxü̃xĩcatama nixĩ i pemaã nüxü̃ chixuxü̃. 29  —Jima núma choxü̃ mucü ja Chaunatü rü chauxü̃tawa nangẽxma. Rü taguma choxna nixũgachi, erü chama rü guxü̃guma chanaxü i ngẽma norü ngúchaü̃ ixĩxü̃ —nhanagürü. 30  Rü jexguma jema nhaxgu ga Ngechuchu rü muxü̃ma ga duü̃xü̃gü nüxü̃́ najaxõgü. Jíxema Tupanaxãcügü ixĩgüxechiga, rü jíxema pecadutüü̃wa ngẽxmagüxechiga 31  Rü jexguma ga Ngechuchu rü nhanagürü nüxü̃ ga jema Judéugüarü ãẽ̱xgacügü ga nüxü̃́ jaxõgüxü̃: —Ngẽxguma pema meãma pejaxõgüechagu i ngẽma pemaã nüxü̃ chixuxü̃, rü aixcumaxü̃chi tá chorü ngúexü̃gü peixĩgü. 32  —Rü tá nüxü̃ pecua̱x i ore i aixcuma ixĩxü̃. Rü ngẽma ore tá pexü̃ ínanguxü̃xẽẽ —nhanagürü. 33  Rü nümagü rü Ngechuchuxü̃ nangãxü̃gü, rü nhanagürügü: —Toma rü nuxcümaxü̃cü ga torü o̱xi ga Abrã́ũtaa tixĩgü rü taguma texéme̱xẽwa tangẽxmagü. ¿Nhuxãcü chĩãrü i cumax rü tá ítanguxü̃xü̃, nhacuxü̃? —nhanagürügü. 34  Rü Ngechuchu nhanagürü nüxü̃: —Aixcuma pemaã nüxü̃ chixu rü guxãma ja pecaduã́xẽ rü pecadutüü̃wa tangẽxmagü. 35  —Wüxi i coriarü duü̃xü̃mare rü tama norü coripatacü̱̃ã̱x nixĩ. Notürü wüxi i cori nane rü guxü̃guma nanatü nane nixĩ. 36  —Chama rü Tupana Nane chixĩ. Rü ngẽxguma chi chama pecaduna pexü̃ íchanguü̃xẽẽgu, rü aixcuma tá nüxna ípenguü̃. 37  —Marü nüxü̃ chacua̱x na Abrã́ũtaa peixĩgüxü̃ i pemax. Notürü choxü̃ peima̱xgüchaü̃ erü tama aixcuma choxü̃́ pejaxõgü i ngẽma ore i pemaã nüxü̃ chixuxü̃. 38  —Chama rü jema Chaunatü choxü̃ wéxü̃ nixĩ i pemaã nüxü̃ chixuxü̃. Notürü pema rü penaxü i ngẽma penatü pemaã nüxü̃ ixuxü̃ —nhanagürü ga Ngechuchu. 39  Rü nümagü rü Ngechuchuxü̃ nangãxü̃ rü nhanagürügü: —Torü o̱xi nixĩ ga Abrã́ũ —nhanagürügü. Notürü Ngechuchu nanangãxü̃ rü nhanagürü nüxü̃: —Ngẽxguma chi aixcuma Abrã́ũtaa peixĩgügu rü chi Abrã́ũ üxü̃rüü̃ penaxü. 40  —Notürü woo pemaã nüxü̃ chixu i ore i aixcuma ixĩxü̃ ga Chaunatü ga Tupana choxü̃ ngu̱xẽẽxü̃, rü pema rü choxü̃ peima̱xgüchaü̃. Notürü ga Abrã́ũ rü taguma jemaãcü nanaxü. 41  —Pema rü penaxü i penatügücümatama —nhanagürü. Rü jexguma ga nümagü rü nhanagürügü: —Toma rü tama tangürüwaü̃gümare, rü toxü̃́ nangẽxma ja wüxitama ja tonatü. Rü jima nixĩ ja Tupana —nhanagürügü. 42  Rü Ngechuchu nanangãxü̃, rü nhanagürü nüxü̃: —Ngẽxguma chi aixcuma Tupana jixĩgu ja penatü rü choxü̃ chi pengechaü̃, erü chama rü Tupanaxü̃tawa nixĩ i ne chaxũxü̃, rü ngẽmaca̱x chanuxma. Rü tama chauechamatama núma chaxũ, notürü núma chaxũ jerü Chaunatü ja Tupana núma choxü̃ namu. 43  —¿Tü̱xcüü̃ tama nüxü̃ pecua̱xéga i ngẽma pemaã nüxü̃ chixuxü̃? Pexü̃́ naguxcha erü woetama tama iperüxĩnüẽchaü̃ i ngẽma pemaã nüxü̃ chixuxü̃ i ore. 44  —Penatü rü Chataná nixĩ rü pema rü naxãcügü peixĩgü. Rü ngẽmaca̱x penaxü i ngẽma nüma pexü̃́ nanaxwa̱xexü̃. Rü ngẽma Chataná rü noxriarü ügügumama wüxi i máẽtaxü̃ nixĩ. Rü taguma ore i aixcumaxü̃gu narüxĩnü rü taguma ore i aixcumaxü̃ nixu. Rü ngẽxguma jadexagu rü doraxü̃xĩcatama nixu, erü nüma rü wüxi i dorata̱xáxü̃ nixĩ. Rü guxü̃ma i dorata̱xáxü̃natü nixĩ. 45  —Notürü i pema rü tama choxü̃́ pejaxõgüchaü̃ erü ore i aixcumaxü̃ chixu. 46  —¿Texé ja petanüwa choxü̃ dauxe na pecadu chaxüxü̃? Rü nhu̱xma na nüxü̃ chixuxü̃ i ore i aixcuma ixĩxü̃, rü ¿tü̱xcüü̃ tama choxü̃́ pejaxõgü? 47  —Texé ja Tupanaãrü duü̃xü̃ ixĩxẽ rü itarüxĩnü i Tupanaãrü ore. Notürü i pema rü tama Tupanaãrü duü̃xü̃gü peixĩgü, rü ngẽmaca̱x nixĩ i tama iperüxĩnüẽchaü̃xü̃ i Tupanaãrü ore —nhanagürü. Taũta nango̱xgu ga Abrã́ũ rü Cristu rü marü najexma 48  Rü jexguma ga jema Judéugüarü ãẽ̱xgacügü rü nhanagürügü nüxü̃: —Rü aixcuma nixĩ ga jema torü ore ga jexguma nhatagügügu: “Cuma rü wüxi i Chamáriacü̱̃ã̱x cuixĩ, rü ṉg̱oxo cuwa nangẽxma”, nhatagügügu —nhanagürügü. 49  Rü Ngechuchu nanangãxü̃, rü nhanagürü nüxü̃: —Chawa rü nataxuma i ṉg̱oxo. Rü ngẽma chaxüxü̃ nixĩ na Chaunatüxü̃ chicua̱xüü̃xü̃, notürü i pema rü chixri chauchiga peidexagü. 50  —Chama rü tama naxca̱x chadau na texé choxü̃ icua̱xüü̃güxü̃ca̱x. Notürü Tupana nixĩ ja naxwa̱xecü na duü̃xü̃gü choxü̃ icua̱xüü̃güxü̃. Rü nüma tá nanapocue i ngẽma chauchi aiexü̃. 51  —Aixcuma pemaã nüxü̃ chixu, rü texé ja naga ĩnüxẽ i ngẽma tümamaã nüxü̃ chixuxü̃ rü guxü̃gutáma tamaxẽcha —nhanagürü. 52  Rü jexguma ga jema Judéugüarü ãẽ̱xgacügü, rü Ngechuchuxü̃ nangãxü̃gü, rü nhanagürügü: —Nhu̱xma rü meãxü̃chima nüxü̃ tacua̱x na cuwa nangẽxmaxü̃ i wüxi i ṉg̱oxo. Jerü ga Abrã́ũ rü guxü̃ma ga nuxcümaxü̃güxü̃ ga Tupanaãrü orearü uruü̃gü rü najue. Notürü cuma rü nhu̱xma tomaã nüxü̃ cuixu rü texé ja naga ĩnüxẽ i ngẽma curü ore rü guxü̃gutáma tamaxẽcha —nhacurügü. 53  —¿E̱xna cuma rü tórü o̱xi ga Abrã́ũãrü jexera cuixĩ? Jerü nüma rü naju rü guxü̃ma ga nuxcümaxü̃güxü̃ ga Tupanaãrü orearü uruü̃gü rü ta najue. ¿Rü cugüca̱x rü texé cuixĩ? —nhanagürügü. 54  Rü Ngechuchu nanangãxü̃, rü nhanagürü nüxü̃: —Ega chaugü chitama chicua̱xüü̃gu rü ngẽma rü taxuwama name. Notürü jima choxü̃ icua̱xüü̃cü rü Chaunatü nixĩ. Rü jima Chaunatütama nixĩ ja perü Tupana ixĩcü —nhapegücü nüxü̃. 55  —Notürü i pema rü tama aixcuma nüxü̃ pecua̱x ja Chaunatü ja Tupana. Notürü i chama rü ngẽmáãcü nüxü̃ chacua̱x. Rü ngẽxguma chi: “Tama nüxü̃ chacua̱x”, nhachaxgu, rü pexrüü̃ chi wüxi i dorata̱xáxü̃ chixĩ. Notürü i chama rü aixcumaxü̃chima nüxü̃ chacua̱x ja Chaunatü ja Tupana, rü naga chaxĩnü i guxü̃ma i norü ore i chamaã nüxü̃ jaxuxü̃. 56  —Perü o̱xi ga Abrã́ũ rü nataãẽ jerü aixcuma najaxõ rü tá na íchanguxü̃ i nhama i naãnewa. Rü jemaxü̃ nacua̱x rü jemaca̱x nataãẽ —nhanagürü ga Ngechuchu. 57  Rü jexguma ga jema Judéugüarü ãẽ̱xgacügü rü Ngechuchuxü̃ nangãxü̃gü, rü nhanagürügü: —Cuma rü taũta 50 ja taunecü cuxü̃́ nangẽxma. ¿Nhuxãcü Abrã́ũxü̃ cudau ga taũta cungo̱xgux ga jexguma? —nhanagürügü. 58  Rü Ngechuchu nanangãxü̃ rü nhanagürü nüxü̃: —Aixcuma pemaã nüxü̃ chixu rü taũta Abrã́ũ ngo̱xgu rü chama rü marü chajexma —nhanagürü. 59  Rü jexguma ga nümagü rü nutane nanajauxgü na gumamaã ínamuxũchigüãxü̃ca̱x. Notürü ga Ngechuchu rü naxchaxwa inicu̱x. Rü jemaãcü ínaxũxü̃ nawa ga guma tupauca ga taxü̃ne.

Notas